Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

Ob-3348/21, Stran 2557
Svet zavoda Osnovne šole Marije Vere Kamnik, Ljubljanska 16a, 1241 Kamnik, na podlagi sklepa, sprejetega na 3. redni seji sveta zavoda z dne 11. 11. 2021, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 18. 3. 2022. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z originalnimi dokazili ali overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (neobvezno), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost iz Ministrstva za pravosodje, ki ni starejše od 30 dni), izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Marije Vere, Ljubljanska 16a, 1241 Kamnik, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj.«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, zaželen je kratek življenjepis. Vloga se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Marije Vere Kamnik 

AAA Zlata odličnost