Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3576. Pravilnik o načinih zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika do Občine Postojna, stran 10574.

  
Na podlagi 77. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP), Navodila o načinih zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika do države oziroma občine (Uradni list RS, št. 99/01, 110/04 in 123/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 20. redni seji dne 10. 11. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o načinih zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika do Občine Postojna 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom so podrobneje določeni načini zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga, obročnega plačila dolga ali spremembe dinamike plačila dolga dolžnika do Občine Postojna (v nadaljnjem besedilu: dolg), za odlog, obročno plačilo ali spremembo plačila katerega s prošnjo zaprosi dolžnik, kot tudi odplačilna doba, minimalna višina mesečnega obroka in način sklenitve aneksa oziroma sporazuma, v katerem se definirajo novi pogoji dolžniško-upniškega razmerja.
2. člen 
Dolžnik lahko zaprosi za odlog plačila dolga, obročno plačilo dolga ali spremembo dinamike plačila dolga kadarkoli v času trajanja dolžniško-upniškega razmerja z Občino Postojna (v nadaljnjem besedilu: razmerje).
II. ODPLAČILNA DOBA TER MINIMALNA VIŠINA MESEČNEGA OBROKA 
3. člen 
Obročno plačilo dolga se odobri:
– za dolg v višini do vključno 1.000,00 EUR: v največ 12 mesečnih obrokih,
– za dolg v višini nad 1.000,00 EUR ter do vključno 1.500,00 EUR: v največ 18 mesečnih obrokih,
– za dolg v višini nad 1.500,00 EUR ter do vključno 2.000,00 EUR: v največ 24 mesečnih obrokih,
– za dolg v višini nad 2.000,00 EUR ter do vključno 3.000,00 EUR: v največ 30 mesečnih obrokih,
– za dolg v višini nad 3.000,00 EUR ter do vključno 5.000,00 EUR: v največ 36 mesečnih obrokih,
– za dolg v višini nad 5.000,00 EUR ter do vključno 10.000,00 EUR: v največ 42 mesečnih obrokih,
– za dolg v višini nad 10.000,00 EUR ter do vključno 15.000,00 EUR: v največ 48 mesečnih obrokih,
– za dolg v višini nad 15.000,00 EUR ter do vključno 20.000,00 EUR: v največ 54 mesečnih obrokih,
– za dolg nad 20.000,00 EUR: v največ 60 mesečnih obrokih.
Določbe prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za primer odobritve odloga plačila dolga in spremembe dinamike plačila dolga.
4. člen 
Znesek posameznega mesečnega obroka ne more biti nižji od 50,00 EUR.
III. ZAVAROVANJE 
5. člen 
Dolžnik lahko zavaruje plačilo dolga:
– s poroštvom pravnih ali fizičnih oseb,
– z zastavo premoženja (premičnine, nepremičnine, vrednostni papirji, kapitalske naložbe ipd.),
– z zavarovanjem dolga pri zavarovalnici ter vinkulacijo zavarovalne police v korist občine, ali
– z bančno garancijo, izdano v korist občine.
IV. OBRESTOVANJE 
6. člen 
Za čas, ko je odobren odlog plačila dolga, obročno plačilo dolga ali sprememba dinamike plačila dolga, se dolžniku zaračunajo obresti po obrestni meri v višini 5 % letno.
Določba prejšnjega odstavka tega člena se ne uporablja za odlog plačila in obročno plačilo tistega dolga, za obrestovanje katerega je ob sklenitvi razmerja že bila opredeljena obrestna mera, ki je višja od 5 % letno.
V. SKLENITEV ANEKSA OZIROMA SPORAZUMA 
7. člen 
Aneks oziroma sporazum, v katerem se definirajo novi pogoji dolžniško-upniškega razmerja, se lahko sklene tudi v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Stroški sklenitve notarskega zapisa bremenijo dolžnika.
Če eden izmed obrokov ni plačan pravočasno, zapade v takojšnje plačilo celotni dolg, katerega plačilo je bilo odloženo.
VI. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2021
Postojna, dne 10. novembra 2021
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost