Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3554. Odlok o razglasitvi del Franceta in Toneta Kralja v Občini Dobrepolje za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 10543.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 odl. US, 90/12 in 111/13) ter 6. in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 107/20) ter predloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine št. 6224-1/2021-19 z dne 4. 10. 2021 je Občinski svet Občine Dobrepolje na 17. redni seji dne 16. 11. 2021 sprejel
O D L O K 
o razglasitvi del Franceta in Toneta Kralja v Občini Dobrepolje za kulturni spomenik lokalnega pomena 
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine:
Videm v Dobrepolju – Kapelica sv. Cirila in Metoda, EŠD 16756
Videm v Dobrepolju – Nagrobnik družine Drobnič, EŠD 9665
Videm v Dobrepolju – Spomenik padlim v prvi svetovni vojni, EŠD 21946
Videm v Dobrepolju – Nagrobnik Ignaca Kralja, EŠD 30852.
Izbrane enote imajo posebno kulturno vrednost, ker predstavljajo pomemben umetniški prispevek bratov Kralj v njunem domačem kraju.
Njuna dela predstavljajo poseben družbeni pomen pri soustvarjanju ambientalne podobe kraja.
2. člen 
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, so:
– izbrane enote so izjemen kiparski prispevek in dosežek bratov Kralj na tako majhni mikrolokaciji, ki je hkrati poklon njunemu domačemu kraju,
– dela izražajo umetniško angažiranost, hkrati so tudi odraz stanja takratnih družbenih vrednot, in zgodovinskih okoliščin.
Vrednote, ki dodatno utemeljujejo razglasitev izbranih del bratov Kralj za spomenik lokalnega pomena so navedene pri vsaki enoti kulturne dediščine posebej.
Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita njegov nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo naslednje varovane sestavine:
– da se ohrani celostna podoba arhitekturnega in memorialnega spomenika ter zagotovi ustrezna raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih in likovnih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ,
– vzpodbudi učno – predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
3. člen 
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota Videm v Dobrepolju – Kapelica sv. Cirila in Metoda (EŠD 16756).
Spomenik obsega nepremičnine: parcela št.: *184, k. o. 1799-Videm Dobrepolje.
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena:
– Kapelica je bila načrtovana v sklopu nove urbanistične ureditve kraja Videm leta 1930 z ureditvijo okolice cerkve, pokopališča in prenovo cerkvenega zidu po načrtih Franceta Kralja.
– Ohranjena je prvotna gradbeno tlorisna zasnova, ki so jo zasnovali in zgradili v gradbenem biroju Anton Mavrič iz Ljubljane. Kapelica zaprtega tipa je grajena iz opeke z dvokapno opečnato streho, fasado poudarjata monumentalna stebra iz umetnega kamna. Ohranjena sta prvotna celo postavna kipa sv. Cirila in Metoda iz mavca, delo Toneta Kralja. Kipe je ustvaril leta 1932. So edino kiparsko delo Toneta Kralja v domačem kraju, kot tudi kiparska skupina za manjši sakralni objekt kot je kapelica. Tone Kralj velja za enega najopaznejših in najodmevnejših preporoditeljev upodabljanja svetnikov po prvi svetovni vojni.
– Gradnjo kapelice je naročil videmski župnik Anton Mrkun, ki ima poleg pomembne družbene vloge, veliko zaslug pri razvoju širšega območja kraja Videm Dobrepolje. Zavetnika kapelice, sv. Ciril in Metod, sta bila kot svetnika v obdobju med obema vojnama zelo priljubljena in sta pomenila simbolno vlogo v nacionalnem kontekstu in pripadnosti slovanstvu.
– Videmska kapelica je edina uradno registrirana kapelica posvečena tema svetnikoma iz tega obdobja.
Varovani elementi spomenika so:
– celotna arhitektura kapelice s pripadajočim zemljiščem in ureditvijo,
– vse ohranjene kiparske, likovne in arhitekturne prvine,
– vsa notranja nepremična oprema.
Za spomenik velja varstveni režim naveden v 7. členu tega odloka.
4. člen 
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota Videm v Dobrepolju – Nagrobnik družine Drobnič (EŠD 9665).
Spomenik obsega nepremičnine: del parcele št.: 2/3, k. o. 1799-Videm Dobrepolje.
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena:
– Nagrobnik družine Drobnič, je delo Franceta Kralja in je nastal med letoma 1943–1953.
– Naročnik nagrobnika Anton Drobnič je bil dobrepoljski podjetnik, bil je lastnik mlina, žage in kasneje tudi stolarne.
– Oblikovna zasnova nagrobnika z monumentalno polkrožno obliko kot učinek oltarja je edinstvena in unikatna. Množica portretov izpostavlja individualne stvarne portretirance in jih skupaj s portreti svetnikov in zgodovinskih oseb združuje v enoten universum na način horror vacui. Tako množična upodobitev resničnih, bibličnih oseb in idealiziranih portretov na nagrobnikih je edinstvena in nima primerjav med sorodnimi spomeniki.
– Uporaba betona za izvedbo portretnih reliefov je tehnično izjemno zahtevna, hkrati pa je značilen likovno izrazni material po katerem sta posegala oba brata Kralj. Rdeče pigmentiran beton srečamo med drugim tudi na spomeniku I. svetovne vojne, nagrobniku bratu Igu, kipu Marije iz Zdenske vasi. Uporaba belega marmorja za kip nadangela Gabriela in napisnih plošč, predstavlja kontrast z rdečo in simbolizira čistost in vstajenje.
– Nagrobnik ima poleg zgodovinske portretne vrednosti in izpovednosti predvsem močan simbolni pomen, saj na enem mestu združuje posameznika s celotnim slovenskim kulturnim prostorom in idejo vse slovanstva, ki ju povezuje verska konotacija/simbolika.
Portretna galerija predstavlja vir preučevanja lokalne in nacionalne preteklosti ter njune brezčasne povezanosti.
Prostorska umestitev nagrobnika na koncu centralne osi severne glavne poti na pokopališču predstavlja osni in ambientalni poudarek. Likovno in izvedbeno je najkvalitetnejši nagrobnik na pokopališču.
Varovani elementi spomenika so:
– celotna kompozicija polkrožnega nagrobnika z reliefno upodobljenimi portretiranci,
– kip nadangela Gabriela,
– pravokotni podstavek spomenika s štirimi kamnitimi ploščami iz belega marmorja.
Za spomenik velja varstveni režim naveden v 7. členu tega odloka.
5. člen 
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota Videm v Dobrepolju – Spomenik padlim v prvi svetovni vojni, (EŠD 21946).
Spomenik obsega nepremičnine: južni del parcele št.: 1, k. o. 1799-Videm Dobrepolje.
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena:
– Spomenik padlim v prvi svetovni vojni ob cerkvi sv. Križa na Vidmu, je delo prepoznavnega slovenskega kiparja, slikarja, grafika in ilustratorja Franceta Kralja (1895–1960) iz leta 1930.
– Spomenik padlim v prvi svetovni vojni je v celoti ohranjen v svoji avtentični podobi, materialu ter prostorskem kontekstu, zato ima velik pričevalni pomen in raziskovalni potencial.
– Spomenik odlikuje specifična ikonografija in ekspresionističen slog, značilen za čas nastanka ter to vrst spomeniške plastike.
– Z uporabo stožčastega stebra iz rdeče pigmentiranega cementa za podstavek kipu, avtor preseže dotedanjo jasno izraženo razliko med arhitektonskimi deli spomenika in med figuro oziroma človeško anatomijo.
– Spomenik predstavlja novo razvojno stopnjo tudi v ikonografiji slavljenja usode navadnega, neznanega vojaka, ki pooseblja junaštvo in domoljubje.
– Posvečen stodvema (102) padlima dobrepoljskima faranoma v prvi svetovni vojni priča o neposredni vpletenosti slovenskega naroda v prelomne svetovne dogodke, množičnem umiranju slovenskih vojakov na frontah, pa tudi v zaledju, izgnanstvu in internaciji.
– Skupaj z nagrobniki umrlim domačinom, grobiščem žrtev NOB, skupnim grobom talcev iz Strug in spomenikom zamolčanim žrtvam, ki so umeščeni na ali v neposredno bližino videmskega pokopališča, Kraljev spomenik soustvarja pietetno memorialno enoto, ki odraža kulturno-civilizacijsko potrebo po izkazovanju časti umrlim.
– Spomenik padlim v prvi svetovni vojni zaradi svoje velikosti, pozicioniranja v osrednjo os spomenika ter oblikovnih značilnosti predstavlja nepogrešljiv poudarek južnega dela cerkvene fasade in tako predstavlja dominanto v tem delu cerkvenega ambienta.
Varovani elementi spomenika so:
– kamnit kip s podstavkom in okroglo zasnovano zelenico.
Za spomenik velja varstveni režim naveden v 7. členu tega odloka.
6. člen 
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota Videm v Dobrepolju – Nagrobnik Ignaca Kralja (EŠD 30852).
Spomenik obsega nepremičnine: grobno polje družine Kralj oziroma del parcele št.: 2/3, k. o. 1799-Videm Dobrepolje na katerem se nahaja nagrobnik Ignaca Kralja-Iga.
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena:
– Nagrobnik Ignaca Kralja-Iga je zasnoval prepoznaven slovenski kipar, slikar, grafik in ilustrator France Kralj (1895–1960).
– Nagrobnik je ohranjen v svoji avtentični podobi, materialu ter prostorskem kontekstu, zato ima velik pričevalni pomen in raziskovalni potencial.
– Nagrobnik oblikovno izstopa iz skupine ostalih nagrobnikov na dobrepoljskem pokopališču in je izjemen tudi izven lokalnega okolja. Zasnovan je unikatno, njegova oblika pripoveduje o pokojnikovem poklicu in hkrati koncu življenjske poti.
– Avtorju je uspelo z oblikovanjem ustvariti aluzijo na letalsko krilo, ki ustvarja povezavo na življenje umrlega ter na krščanski križ, ki je tipičen simbol v ikonografiji povezani z nagrobno plastiko pri nas.
– Upodobitev ležečega prefinjenega obraznega portreta umrlega brata v plitvem reliefu z atributi letalca tedanjega časa oziroma z značilno opremo, pokrivalom in zaščitnimi očali, je izhodišče za del kasnejše avtorjeve monumentalne slikarske mojstrovine Kalvarija, pojavi pa se tudi v delu Pietà iz leta 1934, ki jo je ustvaril avtorjev brat, prav tako kipar in slikar Tone Kralj.
– Poleg nagrobnika družini Drobnič, ki ga je prav tako ustvaril France Kralj, nagrobnik bratu Igu predstavlja oblikovni in višinski poudarek v tem delu dobrepoljskega pokopališča, saj višina krila iz rdeče pigmentiranega cementa močno presega višino ostalih nagrobnikov.
Varovani elementi spomenika so:
– Nagrobnik z grobnim poljem.
Za spomenik velja varstveni režim naveden v 7. členu tega odloka.
7. člen 
Za spomenike velja enoten varstveni režim, ki določa:
– celostno ohranjanje imenovanih varovanih elementov spomenika;
– podreditev vseh posegov v arhitekturne in kiparske prvine spomenika po načelu ohranjanja izvirne lege, gabaritov, konstrukcije, materialov, strukture in barvne podobe iz časa nastanka;
– prepoved spreminjanja spomenika; če je spomenik ali njegov del okrnjen, je treba zagotoviti povrnitev v prvotno stanje na stroške povzročitelja;
– prepoved premeščanja spomenika ali njegovih delov, razen če je premestitev nujna zaradi fizične zaščite spomenika;
– strokovno redno vzdrževanje spomenika;
– za ohranjanje ustreznih mikroklimatskih pogojev je dopustno začasno (zimsko) zavarovanje spomenika z montažno zaščito;
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta v primeru večjih posegov v spomenik in njegovo likovno opremo ali v njegovo celoviti prenovo;
– za vsak poseg v spomenik in njegovo vplivno območje je potrebno pridobiti predhodne pisne kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi pisno kulturnovarstveno soglasje zavoda.
8. člen 
Na spomeniku lokalnega pomena določenega s tem odlokom in na nepremičnini v vplivnem območju nepremičnega kulturnega spomenika lokalnega pomena ima Občina Dobrepolje predkupno pravico.
Pravni status nepremičnega spomenika in njegovega vplivnega območja se zaznamuje v zemljiški knjigi kot zaznamba nepremičnega spomenika. Vpis nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo se opravi po uradni dolžnosti.
9. člen 
Lastnik, posestnik in upravljavec spomenika morajo v sorazmerju s svojimi zmožnostmi javnosti omogočiti dostopnost spomenika in njegovo predstavljanje. Javni dostop ne sme ogrožati spomenika in posameznih spomeniških vrednot, zlasti ne njegove osnovne namembnosti.
10. člen 
Za vse posege v spomenik, razen če zakon ne določa drugače, je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zavoda.
11. člen 
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Št. 007-0006/2021-2
Videm, dne 16. novembra 2021
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič 

AAA Zlata odličnost