Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

Ob-3409/21, Stran 2557
Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter sklepa 5. korespondenčne seje Sveta zavoda Glasbene šole Slovenj Gradec, razpisujemo prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2S, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilo: ZOFVI).
Kandidat/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/-a za 5 let.
Predvideni začetek dela je 18. 3. 2022.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (v kolikor kandidat še nima ravnateljskega izpita, ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata),
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program dela z vizijo razvoja GŠ,
– dokazilo, iz katerega so vidne delovne izkušnje najmanj pet let v vzgoji in izobraževanju,
– kratek življenjepis in
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite priporočeno v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov Svet Zavoda Glasbene šole Slovenj Gradec, Cankarjeva ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Prijava na razpis ravnatelja. Ne odpiraj«.
Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Slovenj Gradec 

AAA Zlata odličnost