Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3548. Sklep o uporabi Smernic o tržnih sporočilih v skladu z uredbo o čezmejni distribuciji skladov, stran 10533.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1 in 66/19 – ZTFI-1A) in četrtega odstavka 199. člena Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15, 77/18 in 161/21) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic o tržnih sporočilih v skladu z uredbo o čezmejni distribuciji skladov 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84) izdal Smernice o tržnih sporočilih v skladu z uredbo o čezmejni distribuciji skladov (v nadaljnjem besedilu: Smernice).
(2) Smernice so objavljene na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in ESMA.
(3) Smernice urejajo izvajanje zahtev za tržna sporočila iz prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) 2019/1156 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) št. 1286/2014 (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 55).
(4) Smernice so namenjene upravljavcem investicijskih skladov in pristojnim nacionalnim organom.
2. člen 
(obseg uporabe smernic v Republiki Sloveniji) 
S tem sklepom Agencija določa uporabo Smernic v Republiki Sloveniji za:
1. družbe za upravljanje;
2. upravljavce alternativnih investicijskih skladov;
3. upravljavce kvalificiranih skladov tveganega kapitala;
4. upravljavce kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo;
5. Agencijo, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz prejšnjih točk.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(uveljavitev in uporaba sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 2. februarja 2022.
Št. 00701-3/2021-3
Ljubljana, dne 10. novembra 2021
EVA 2021-1611-0080
Predsednica sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež

AAA Zlata odličnost