Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3562. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021, stran 10559.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) ter drugega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji dne 15. novembra 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021 (Uradni list RS, št. 7/21) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Rebalans 
proračuna 2021
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
389.737.983
70
DAVČNI PRIHODKI
263.028.704
700 Davki na dohodek in dobiček
170.449.004
703 Davki na premoženje
85.436.000
704 Domači davki na blago in storitve
7.143.700
706 Drugi davki in prispevki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
66.932.612
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
25.020.576
711 Takse in pristojbine
360.500
712 Globe in druge denarne kazni
4.563.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
487.450
714 Drugi nedavčni prihodki
36.501.086
72
KAPITALSKI PRIHODKI
31.304.102
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
9.520.876
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
21.783.226
73
PREJETE DONACIJE
114.190
730 Prejete donacije iz domačih virov
114.190
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
28.065.677
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
10.732.117
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
17.333.560
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
292.698
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
292.698
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
395.033.381
40
TEKOČI ODHODKI
54.206.621
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
19.377.041
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
3.268.515
402 Izdatki za blago in storitve
27.961.066
403 Plačila domačih obresti
1.040.000
409 Rezerve
2.560.000
41
TEKOČI TRANSFERI
181.454.734
410 Subvencije
13.148.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
64.017.500
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
13.358.916
413 Drugi tekoči domači transferi
90.930.317
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
141.130.603
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
141.130.603
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
18.241.422
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
3.487.511
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
14.753.911
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–5.295.397
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
1.800.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.800.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti
1.800.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–1.800.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
20.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
20.000.000
500 Domače zadolževanje
20.000.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
15.460.316
55
ODPLAČILA DOLGA
15.460.316
550 Odplačila domačega dolga
15.460.316
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.555.713
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
4.539.684
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
5.295.397
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021 se določa v višini 412.293.697 eurov.«.
2. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
Proračunska sklada sta:
1. evidenčni račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah (v nadaljnjem besedilu: ZJF),
2. evidenčni račun proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za realizacijo okoljskih sanacijskih projektov v Mestni občini Ljubljana.
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 1.000.000 eurov.
Na predlog Oddelka za finance in računovodstvo odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 300.000 eurov župan in o tem obvešča mestni svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča na predlog župana mestni svet.
Četrtnim skupnostim Mestne občine Ljubljana se v letu 2021 za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini 501.009 eurov.«
3. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 20.000.000 eurov.
Občina lahko uporablja tudi izvedene finančne instrumente za uravnavanje tečajnih in obrestnih tveganj, povezanih z občinskim dolgom, po predhodnem soglasju Ministrstva za finance.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2021 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 11.250.000 eurov,
– za obdobje največ do petindvajset let,
– za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj,
– zavarovanje: zastava nepremičnin ali menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2021 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 2.000.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega sklada,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javni zavod Osnovna šola Vič se lahko v letu 2021 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 1.795,92 eurov,
– za obdobje največ do dveh let,
– za namen: nakup čistilne naprave za čiščenje talnih površin,
– zavarovanje: brez,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2021 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 2.619.600 eurov,
– za obdobje: odplačilo glavnice do 5 let, predviden je moratorij na odplačilo glavnice,
– za namen: izplačilo prispevkov za poklicno zavarovanje voznikov, po sodbi Vrhovnega sodišča RS,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2021 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 8.295.400 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2021 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 2.968.880 eurov,
– za obdobje: odplačilo glavnice do sedem let, predviden je moratorij na odplačilo glavnice,
– za namen: financiranje izgradnje kogeneracijskega agregata SPTE-TOŠ,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2021 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 34.054.800 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2021 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
– za obdobje največ do sedem let,
– za namen: financiranje investicij,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2021 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 13.098.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, d.o.o. se lahko v letu 2021 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 1.500.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, d.o.o. se lahko v letu 2021 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 1.500.000 eurov,
– za obdobje največ do deset let s petletnim moratorijem na odplačilo glavnice,
– za namen: financiranje obratnih sredstev,
– zavarovanje: zastava nepremičnin,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, d.o.o. se lahko v letu 2021 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 1.500.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: zastava nepremičnin,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«
4. člen 
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-181/2021-48
Ljubljana, dne 15. novembra 2021
 
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost