Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

328. Sklep o prenehanju mandata poslanca
329. Sklep o potrditvi mandata poslanki
330. Sklep o imenovanju namestnika varuha človekovih pravic
331. Sklep o izvolitvi kandidatke za sodnico na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu
332. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
333. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
334. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
335. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
336. Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
337. Sklep o razrešitvi predsednika Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
338. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 od 1. 2. 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

339. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi
340. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kanadi
341. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Kubi
342. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Panami

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

405. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
406. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

MINISTRSTVA

343. Pravilnik o dopolnitvi in spremembah Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
344. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom
345. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli
346. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva
347. Pravilnik o spremembi Pravilnika o delu Odbora za načrtovanje specializacij
348. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev
349. Odredba o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči
350. Odredba o spremembah Odredbe o določitvi programa usposabljanja in kataloga znanj in spretnosti za neposredno preverjanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence
351. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za pomoč dijakom DDBL, ustanova«
352. Odločba o soglasju k spremembam in dopolnitvam akta o ustanovitvi ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju«
353. Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu
354. Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2021

USTAVNO SODIŠČE

355. Sklep o predložitvi v predhodno odločanje Sodišču in o prekinitvi postopka

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

356. Sklep o pravici prevzema mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

357. Odločba o priznanju naravne mineralne vode Minaqua
358. Sistemska obratovalna navodila za zaprti distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje SAVA LABORE v Mestni občini Kranj
359. Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa
360. Operativno-tehnična zahteva za izvajanje uvodnih letov
407. Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence pri prostoživečih pticah

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

361. Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2021
362. Razlaga 4. člena Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

OBČINE

Bovec

395. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2021

Braslovče

363. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2021
364. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2022
365. Odlok o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh v Občini Braslovče
366. Odlok o postopkih in merilih sofinanciranja letnega programa športa v Občini Braslovče
367. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enote urejanja prostora Šmatevž: ŠM02, ŠM05, ŠM10 in del enote urejanja prostora Odprt prostor občine: OP01-1, OP52-1
368. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Braslovče za leto 2021
369. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Braslovče za leto 2022

Celje

396. Odlok o razglasitvi Pelikanove hiše v Celju za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Celje

Črnomelj

397. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2021
398. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Črnomelj za leto 2021

Dravograd

370. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2021

Ivančna Gorica

371. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Ivančna Gorica
372. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica
373. Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Komisijo za sprejem otrok v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica
374. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2120/5 k.o. 1829 Veliko Globoko
375. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 768/2 k.o. 1820 Gorenja vas
376. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1553/8, 1553/9 in 1553/10 vse k.o. 1781 Polica
377. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1387/19 k.o. 1803 Metnaj

Kranj

378. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021
379. Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj
380. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj

Ljubljana

381. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana

Moravske Toplice

399. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo
400. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2021
401. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2022

Murska Sobota

382. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje KR2 »Za ogradi« v Krogu

Nova Gorica

402. Dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

Puconci

383. Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta in župana Občine Puconci -1
384. Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Puconci

Rogatec

385. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2021
403. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2022

Semič

404. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2021

Straža

386. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2021
387. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža
388. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža
389. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža

Šmarješke Toplice

390. Pravilnik o spremembi Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu na območju Občine Šmarješke Toplice

Šmartno pri Litiji

391. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji

Tržič

392. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Tržič za leto 2021
393. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Tržič

Vipava

394. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vipava

POPRAVKI

408. Popravek Sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Bejrutu, v Libanonski republiki

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti