Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

Št. 322-2/2020-2 Ob-1225/21, Stran 199
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) ter sklepa župana št. 322-2/2021-1 z dne 29. 1. 2021, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v Mestni občini Koper za leto 2021
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v Mestni občini Koper za leto 2021, ki prispevajo k promociji Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK) v lokalnem in mednarodnem okolju ter pomenijo obogatitev turistične ponudbe občine.
3. Cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so:
– podpiranje izvajanja kakovostnih prireditev in promocijskih aktivnosti, ki prispevajo k promociji MOK v lokalnem in mednarodnem okolju ter pomenijo obogatitev turistične ponudbe občine,
– povečanje raznolikosti dogodkov,
– večanje števila prihodov in nastanitev turistov na območju MOK,
– zagotavljanje pestrega prireditvena dogajanja skozi vse leto.
4. Razpisna področja in splošni pogoji
MOK bo sofinancirala prijave prijaviteljev v treh vsebinskih sklopih (A, B in C), in sicer:
A. sofinanciranje prireditev:
– ki se izvajajo na območju MOK;
– katerih vsebina je kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oziroma namenjena otrokom ter mladini;
– kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek ali sklop enodnevnih prireditev, ki se odvijajo v daljšem obdobju;
B. sofinanciranje velikih športnih prireditev:
– ki se izvajajo na območju MOK;
– katerih vsebina je športne narave;
– ki imajo mednarodni značaj oziroma na prireditvi sodelujejo tudi mednarodni udeleženci;
– ki po množičnosti udeležencev presegajo 100 sodelujočih (npr. tekmovalcev);
– katerih prijavitelj ima izključno pravico izvedbe prijavljene prireditve s strani nacionalne ali mednarodne panožne zveze oziroma drugo ustrezno pravico za izvedbo prijavljene prireditve na javni razpis ali katerih prijavitelj ima za prijavljeno prireditev avtorsko zaščiteno organizacijo in izvedbo prireditve, oziroma si je to pravico (licenco, soglasje, dovoljenje) pridobil;
– kjer je prijavljeni prireditvi podporo pri organizaciji izkazala najmanj ena občina slovenske Istre (Piran, Izola, Koper, Ankaran);
C. sofinanciranje promocijskih aktivnosti:
– ki jih v letu 2021 izvajajo/organizirajo prijavitelji, ki so registrirani in imajo stalno prebivališče v MOK in pripomorejo k promociji MOK;
– na javni razpis lahko prijavitelj prijavi največ 3 promocijske aktivnosti, ki jih izvaja v Sloveniji (zunaj območja občin Koper – Izola – Piran – Ankaran) in/ali v tujini;
– prijavitelj lahko odda prijavo za največ tri promocijske aktivnosti, ki jih lahko prijavi v okviru enega razpisnega roka ali v okviru več različnih razpisnih rokov.
Tiste prireditve in promocijske aktivnosti, ki niso predmet javnega razpisa, so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Take prijave prijaviteljev niso upravičene do dodelitve sredstev in ne bodo obravnavane.
Prijavitelji, ki ne ustrezajo razpisanim pogojem pod sklop B), se bodo avtomatično obravnavali kot prijava sklopa A).
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– upravičeni prijavitelji sklopa A) in B) so: društva in zveze društev, zasebni zavodi, pravne osebe in podjetniki posamezniki;
– upravičeni prijavitelji sklopa C) so: društva in zveze društev, izobraževalne ustanove, javni zavodi in poklicni športniki, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov, pravne osebe in podjetniki posamezniki.
Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter zanj ne sme veljati omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20).
Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni naslednji prijavitelji: krajevne skupnosti, fizične osebe (razen na sklop C, pod opredeljenimi pogoji), javna podjetja.
MOK bo sofinancirala tiste prireditve oziroma promocijske aktivnosti prijaviteljev:
– ki bodo izvedene v letu 2021;
– ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu obiskovalcev;
– ki v letu 2021 ne bodo za isti program sofinancirane iz drugih virov MOK;
– ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;
– imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj;
– dopolnjujejo kulturno, turistično, športno in drugo ponudbo MOK oziroma jo promovirajo zunaj območja MOK;
– katerih vsebina prijave ustreza predmetu javnega razpisa;
– ki imajo poravnane finančne in druge pogodbene obveznosti do MOK.
Do sredstev (tako dodelitve kot izplačila odobrenih sredstev) iz tega javnega razpisa ne bodo upravičeni tisti prijavitelji (na vsebinski sklop A) in B)), ki prijavljene prireditve ne bodo oglaševali v sredstvih javnega obveščanja (v končnem poročilu morajo uspešni prijavitelji priložiti najmanj en račun, ki se nanaša na kritje stroškov oglaševanja prijavljene prireditve). Prav tako do sredstev ne bodo upravičeni prijavitelji, ki na promocijskih materialih prijavljenega programa ne bodo objavili logotipa MOK oziroma ne bodo navedli, da je izvedbo programa sofinancirala MOK. Le-to morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev: za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev in promocijskih aktivnosti bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
6. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v Mestni občini Koper za leto 2021 (sklop A) in C)) je opredeljena s proračunom za leto 2021, in sicer največ do 255.000 EUR.
Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v Mestni občini Koper za leto 2021 (sklop B)) je opredeljena s proračunom za leto 2021, in sicer največ do 125.000 EUR.
Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po izvedbi prijavljenega programa, podpisani pogodbi in po predložitvi popolnega končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Sredstva bodo prijavitelju nakazana v višini priloženih kopij računov plačanih upravičenih stroškov v višini dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa. Seznam upravičenih stroškov javnega razpisa je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oziroma v skladu s pogodbo o sofinanciranju prijavljenega programa.
8. Dokumenti potrebni za veljavnost prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse predpisane priloge, dokazila in podpisan prijavni obrazec z izjavo.
Tako izpolnjena prijava bo obravnavana kot popolna.
S podpisom izjave na prijavnem obrazcu prijavitelj soglaša s preverjanjem namenske porabe dodeljenih proračunskih sredstev na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur, najkasneje:
– do vključno 8. marca 2021, za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki
– so se izvedle od 1. januarja do vključno 10. marca 2021,
– se bodo izvajale v obdobju od 10. marca do 31. decembra 2021;
– do vključno 10. maja 2021, za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. junija do 31. decembra 2021;
– do vključno 10. junija 2021, za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. julija do 31. decembra 2021;
– do vključno 10. septembra 2021, za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. oktobra do 31. decembra 2021.
Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno, bodo zavržene.
Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana do vključno 8. marca 2021, 10. maja 2021, 10. junija 2021 oziroma 10. septembra 2021, skladno z opredeljenimi roki prijave in datumi izvedbe prireditve oziroma promocijske aktivnosti.
Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, katere prijavitelj oziroma vsebina prijave ne izpolnjuje predmeta in pogojev določenih v besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje predmeta javnega razpisa in pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vsebine prijave prijavitelja.
Prijave za posamezni vsebinski sklop morajo biti oddane v zaprti ovojnici z naslednjimi oznakami:
– sklop A) sofinanciranje prireditve: »Ne odpiraj – 322-2/2021, Prireditev«;
– sklop B) sofinanciranje velikih športnih prireditev: »Ne odpiraj – 322-2/2021, Velika športna prireditev«;
– sklop C) promocijske aktivnosti: »Ne odpiraj – 322-2/2021, Promocija«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
10. Datum odpiranja vlog: odpiranje prijav, ki ga vodi komisija, bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za prijavo. Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo v roku 8 dni dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolno.
11. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Vse popolne prijave obravnava strokovna komisija na način, da dodeli višino sofinanciranja za posamezni prijavljen program.
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za družbena dejavnosti. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na župana Mestne občine Koper v roku 8 dni od njegove vročitve na Mestno občino Koper. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
12. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo pri Magdaleni Škrlj Bura, na Uradu za družbene dejavnosti, tel. 05/66-46-216 ali 05/66-46-239, v času uradnih ur.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost