Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

Št. 4110-7/2021/4 Ob-1212/21, Stran 184
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljevanju ZFO-1) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024
1. Naziv in sedež neposrednega proračunskega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Prijavitelj
Prijavitelj na javni razpis je lahko občina, ki je ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnega zavoda (v nadaljevanju: VIZ) in je investitor projekta, ki ga prijavlja.
V primeru da se načrtuje investicija na skupnem VIZ, katerega ustanoviteljic in lastnic je najmanj dve ali več občin, projekt lahko prijavi samo tista občina soustanoviteljica, v kateri je sedež prijavljenega zavoda in so jo vse ostale občine soustanoviteljice pisno pooblastile za vodenje investicije, na podlagi podpisanega dogovora o delitvi stroškov izvedbe skupne investicije.
3. Namen in cilj razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje investicij v VIZ, oziroma v stavbe vrtcev in osnovnega šolstva. Pod osnovno šolstvo sodijo osnovne šole (v nadaljevanju: OŠ), podružnične osnovne šole (v nadaljevanju: POŠ), športni prostori (v nadaljevanju: ŠP), osnovne šole za učence s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: OŠPP) in glasbene šole (v nadaljevanju: GŠ).
S sofinanciranjem investicij:
– v vrtce, se zagotavljajo površine, kot jih določa Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17; v nadaljevanju Pravilnik),
– v osnovno šolstvo, se zagotavljajo površine skladno z Navodili za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji – 1. del (delovno gradivo ministrstva iz leta 1999; v nadaljevanju Navodila OŠ) oziroma z Navodili za graditev glasbenih šol v Republiki Sloveniji (delovno gradivo ministrstva iz leta 2001; v nadaljevanju Navodila GŠ),
– v vrtce in osnovno šolstvo, se zagotavljajo tudi investicije, s katerimi se zagotavljajo samo potresne in statične varnosti obstoječih objektov, skladno s področno veljavno zakonodajo.
Zgoraj navedeni akti so v prilogi razpisne dokumentacije.
Cilj razpisa je finančna pomoč občinam pri uresničitvi načrtovanih investicij v objekte VIZ, ki sodijo v delovno področje ministrstva.
4. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva, z namenom zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov.
Občina lahko prijavi največ dva projekta, za sofinanciranje pa bo izbran samo en projekt občine. V primerih, da oba prijavljena projekta občine dosežeta ustrezno število točk za sofinanciranje, se za sofinanciranje izbere tisti projekt, ki mu občina v prijavnem obrazcu dodeli višjo prioriteto.
Namen omejitve na sofinanciranje samo enega projekta občine, je zagotoviti finančno pomoč čim večjemu številu občin.
Poleg največ dveh projektov iz svoje občine, lahko posamezne občine prijavijo še dodatni, skupen projekt v vrtec ali osnovno šolstvo, v kolikor sta ustanoviteljici in lastnici najmanj dve ali več občin. Skupni projekt oziroma skupno investicijo lahko prijavi tista občina soustanoviteljica, v kateri je sedež prijavljenega zavoda.
Vsak posamezni projekt praviloma obsega eno stavbo kot zaključeno gradbeno celoto.
V stavbi lahko deluje en VIZ (npr. samo vrtec ali samo OŠ ali samo ŠP in podobno) ali več VIZ (npr. vrtec v stavbi OŠ, ali OŠPP v stavbi OŠ ali GŠ v stavbi OŠ in podobno). Prijava projekta naj se odda za VIZ, ki zaseda večino notranjih površin stavbe.
Pri projektu, kjer se načrtuje obsežnejša investicija na večjem številu stavb znotraj šolskega kompleksa objektov z različnimi vsebinami (npr. stavba OŠ + stavba telovadnice + stavba vrtca + enota OŠPP), mora občina izbrati objekt, ki ga bo prijavila (npr. samo objekt OŠ ali objekt telovadnice ali objekt vrtca).
Ob prijavi objekta v OŠ/POŠ/OŠPP je možno prijaviti tudi pripadajoče športne površine.
5. Upravičeni stroški za sofinanciranje, način določanja deleža sofinanciranja in višina največjega možnega obsega sredstev
Sofinancirajo se stroški gradbeno-obrtniških in instalacijskih (GOI) del, ki nastanejo ob izvedbi rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva. Stroški za projektno in investicijsko dokumentacijo, rušitvena dela, nakup zemljišča, komunalno opremljanje zemljišča, zunanjo ureditev s priključki, opremo, inventar, učila in igrala, izpeljavo investicije (nadzor, inženiring), izvedbo zunanjih športnih igrišč, asfaltiranje parkirišča in podobno ter davek na dodano vrednost, niso predmet sofinanciranja.
Pri investicijah v VIZ za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti, se skladno s 25. členom Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F in 11/18) sofinancirajo upravičeni stroški v obsegu celotne investicije, razen komunalnega opremljanja zemljišča.
Sofinancerski deleži za investicije v vrtce in osnovno šolstvo se določijo na podlagi neto notranjih površin (m2) predvidene rekonstrukcije in/ali novogradnje prostorov navedenih v Pravilniku, Navodilih OŠ in Navodilih GŠ ob upoštevanju:
– cen za GOI dela v letu 2021 po Sklepu o normiranih okvirih za višino naložb v stavbe vrtcev in osnovnega šolstva v letih 2020 in 2021, št. 4110-177/2019/2 (131-12) (v nadaljevanju Sklep o normiranih okvirih),
– koeficienta (k) glede na površino predvidene rekonstrukcije in/ali novogradnje po Sklepu o normiranih okvirih in
– pripadajočega deleža (%) sofinanciranja, do katerega je posamezna občina upravičena po ZFO-1.
Vrtci
Za sofinanciranje investicij v vrtce se upoštevajo upravičeni stroški za obseg investicije do največ 940 m2neto notranje tlorisne površine, kar ustreza normativni površini 6-oddelčnega vrtca. Vrednost GOI del za novogradnjo po cenah iz Sklepa o normiranih okvirih znaša 1.172.667,07 EUR, kar je obenem največji možni znesek, ki ga lahko prejme občina za investicijo v vrtec.
Osnovno šolstvo (OŠ/POŠ)
Za sofinanciranje investicij v osnovno šolstvo se upoštevajo upravičeni stroški za obseg investicije do največ 2.146 m2neto notranje tlorisne površine, kar ustreza normativni površini 9-oddelčne osnovne šole. Vrednost GOI del za novogradnjo po cenah iz Sklepa o normiranih okvirih znaša 2.348.677,50 EUR, kar je obenem največji možni znesek, ki ga lahko prejme občina za investicijo v OŠ ali POŠ.
Osnovno šolstvo (OŠPP)
Pri investicijah v OŠPP je obseg investicije in največji možni znesek sofinanciranja enak kot pri investicijah v OŠ/POŠ, tj. do največ 2.146 m2neto notranje tlorisne površine in do največ 2.348.677,50 EUR.
Osnovno šolstvo (ŠP)
Za sofinanciranje investicij v športne prostore ob OŠ, POŠ ali OŠPP se upoštevajo upravičeni stroški za obseg investicije do normativne neto notranje tlorisne površine, določene glede na število oddelkov zavoda, h kateremu se ŠP gradi, tj. do največ 1.693 m2 neto notranje tlorisne površine, kar ustreza normativni površini 5 vadbenih prostorov. V kolikor že obstoječe površine (brez posegov in/ali rekonstruirane) presegajo z normativom določeno površino ŠP, sofinanciranje novogradnje ŠP ni možno. Za sofinanciranje rekonstrukcije obstoječih površin ŠP omejitev ni.
Osnovno šolstvo (GŠ)
Pri investicijah v GŠ je obseg investicije in največji možni znesek sofinanciranja enak kot pri investicijah v vrtce, tj. do največ 940 m2neto notranje tlorisne površine in do največ 1.172.667,07 EUR.
Neto notranje tlorisne površine se upoštevajo samo za prostore navedene v Pravilniku, Navodilih OŠ in Navodilih GŠ, kar bo ministrstvo preverjalo v primeru izbora projekta za sofinanciranje.
Občine lahko izvajajo večji obseg investicij od zgoraj omejenih površin, le sofinancerski deleži ne morejo biti večji od zgoraj zapisanih.
Izračun sofinancerskih deležev se sproti izpisuje v aplikaciji in je pojasnjen v Navodilih prijaviteljem za pripravo in izpolnjevanje vlog, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Višina zagotovljenih sredstev za sofinanciranje
Višina sredstev, ki jih bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo, znaša 43,0 mio EUR. Od teh je predvideno:
– 13,3 mio EUR za investicije v vrtce,
– 27,7 mio EUR za v osnovno šolstvo in
– 2,0 mio EUR za investicije šolstva narodnosti.
Sredstva predvidena za sofinanciranje investicij v vrtce so predvidena na evidenčnem projektu 3330-20-0008, na proračunski postavki 437810 – Sofinanciranje investicij v vrtcih, na kontu 4320 – Investicijski transferi občinam, po naslednji dinamiki izplačil:
– 3,0 mio EUR v letu 2021,
– 3,5 mio EUR v letu 2022,
– 3,4 mio EUR v letu 2023 in
– 3,4 mio EUR v letu 2024.
Sredstva predvidena za sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu so predvidena na evidenčnem projektu 3330-20-0007, na proračunski postavki 437710 – Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu, na kontu 4320 – Investicijski transferi občinam, po naslednji dinamiki izplačil:
– 8,0 mio EUR v letu 2021,
– 6,5 mio EUR v letu 2022,
– 6,6 mio EUR v letu 2023 in
– 6,6 mio EUR v letu 2024.
Sredstva predvidena za sofinanciranje investicij šolstva narodnosti so predvidena na evidenčnem projektu 3311-07-0002, na proračunski postavki 631710 Šolstvo narodnosti – investicije, na kontu 4320 – Investicijski transferi občinam, po naslednji dinamiki izplačil:
– 1,0 mio EUR v letu 2021 in
– 1,0 mio EUR v letu 2022.
Sredstva predvidena za sofinanciranje projektov šolstva narodnosti se porabijo namensko po vrstnem redu doseženih točk prijavljenih projektov šolstva narodnosti, tudi za projekte, ki po merilih razpisa ne bi bili med izbranimi.
7. Obdobje za porabo sredstev ministrstva
Na razpisu izbrani projekti bodo sofinancirani v obdobju od leta 2021 do vključno leta 2024. Sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi izbranih projektov za sofinanciranje v Načrt razvojnih programov državnega proračuna (v nadaljevanju: NRP ministrstva). Pogoj za uvrstitev projektov v NRP ministrstva je, da so izbrani projekti vključeni v NRP občine. Po vključitvi projekta v NRP ministrstva projekt pridobi status investicije, ki je predvidena za sofinanciranje iz državnega proračuna v obdobju 2021–2024.
Sredstva za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo morajo biti porabljena po dinamiki iz predhodne točke v letih 2021, 2022, 2023 in 2024. Morebitnih neporabljenih sredstev v posameznem letu ne bo možno zagotoviti v naslednjih proračunskih letih ministrstva.
Za realizacijo izplačil sofinancerskih sredstev ministrstva, ki so predvidena za investicije šolstva narodnosti v letu 2021 in letu 2022 ter v izogib nevšečnostim, ki bi nastale ob morebitnem neizplačilu sofinancerskih sredstev ministrstva zaradi časovnih zakasnitev izvedb investicij, se občinam nalaga obveznost predložitve sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem GOI del do najkasneje 1. julija 2021. V kolikor občina do tega datuma ministrstvu ne predloži podpisane pogodbe z izbranim izvajalcem GOI del, izgubi pravico do sofinanciranja.
Za zagotovitev izplačila sofinancerskih sredstev ministrstva po predvideni dinamiki v obdobju od leta 2021 do leta 2024, morajo prijavitelji načrtovati pričetek in zaključek gradnje v tem obdobju, s predložitvijo podpisane pogodbe z izbranim izvajalcem GOI del do najkasneje 1. marca 2023. V nasprotnem občina izgubi pravico do sofinanciranja.
Investicije, ki so v teku ali tik pred zaključkom, bodo sofinancirane prednostno, oziroma v največji možni meri že v letu 2021.
Sofinancerska sredstva bodo prejemnikom izplačevana sproti, na osnovi mesečno izstavljenih e-računov ter s priloženimi računi in situacijami izvajalca za opravljena dela. Po opravljeni kontroli e-računa in prilog izvajalca s strani ministrstva, bodo sofinancerska sredstva dodeljena po tem razpisu izplačana v roku, kot ga določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna.
Zadnji rok za predložitev e-računa, ki je podlaga za izplačilo sredstev sofinanciranja v vsakem posameznem letu, je 22. november.
Ob zaključku investicije mora občina predložiti projekt izvedenih del (PID) v elektronski obliki in uporabno dovoljenje.
8. Pogoji za prijavo na razpis
Občina mora izpolnjevati osnovne pogoje ob prijavi na razpis:
1. Investicija mora biti skladna s predmetom tega razpisa.
2. Občina prijaviteljica mora biti lastnica nepremičnine, na kateri se bo izvajala prijavljena investicija.
3. Prijaviteljica je občina, ki je ustanoviteljica VIZ in je v obdobju 2019–2024 investitor investicije, ki jo prijavlja. V primeru, da je ustanoviteljic VIZ več občin, prijavo odda občina, v kateri je sedež zavoda, ki je predmet investicije, in je po pooblastilu vseh ostalih občin prijaviteljica in skrbnica investicije.
4. Za prijavljeno investicijo mora biti izdelan veljaven, podpisan in ožigosan Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki je izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), ki je s Sklepom potrjen s strani ustreznega organa prijavitelja.
5. Prijaviti je možno projekte, ki so v načrtovanju, gradnji ali tik pred zaključkom. Pogoj za prijavo je, da se gradnja ni pričela pred letom 2019 in da je projekt v gradnji v letu objave razpisa (leto 2021) še vključen v NRP občine.
6. Prijavitelj potrdi zaprtje finančne konstrukcije, upoštevaje pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa in sredstev, ki jih je občina pridobila ali še načrtuje pridobiti iz drugih virov.
7. Občina se strinja z razpisnimi pogoji.
V točki 11. tega razpisa so navedene ustrezne priloge za dokazovanje izpolnjevanja navedenih osnovnih pogojev, ki jih je ob prijavi potrebno pripreti v »pdf« obliki.
9. Merila za izbor projektov in vrednotenje investicij
Vloge bodo ocenjene skladno z merili tega razpisa:
– merilo I.: (35 točk) – Demografska slika, oziroma vpis
– merilo II.: (20 točk) – Pripravljenost na investicijo
– merilo III.: (35 točk) – Druga merila.
Najvišje možno doseženo število točk je 90.
Poleg osnovnega točkovanja so do dodatnega točkovanja upravičene še:
– Občine, katerih deli so vključeni v območje Triglavskega narodnega parka (drugi odstavek 10. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1)) in se jim skladno s šestim odstavkom 11. člena ZNTP-1 pripiše dodatnih 9 točk,
– Občine, ki sodijo med obmejna problemska območja in se jim skladno s 24. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja pripiše dodatnih 9 točk,
– Občine, ki prijavijo investicijo v OŠPP in se jim pripiše dodatnih 9 točk, ter občine, ki prijavijo investicijo v OŠ znotraj katere deluje tudi OŠPP, in se jim pripiše dodatne 3 točke. Dodatno točkovanje investicij v OŠPP je predvideno zaradi občutljivosti populacije, ki obiskuje zadevne šole, in zaradi solastniških razmerij, ki so značilna za zadevne šole in predstavljajo oviro in ne prednost, pri načrtovanju in izvedbi investicij.
Obrazložitev meril za vsak posamezni VIZ je podana v Navodilih prijaviteljem za pripravo vlog in izpolnjevanje.
Vrednotenje investicij v vrtce (VR):
MERILA ZA VRTCE
točkovanje
št. točk
I.
DEMOGRAFSKA SLIKA
SKUPAJ
35
I.1.
Razmerje med 10-letnim in 15-letnim povprečjem prijavljenih otrok v šolskem okolišu, iz katerih gravitirajo otroci v prijavljeni vrtec. Mestne občine izberejo lahko do največ 8 šolskih okolišev. Šolski okoliši so dostopni na spletni strani MIZŠ, v bazi SOKOL
do 0,9699
1
od 0,9700 do 0,9999
2
od 1,0000 do 1,0149
3
od 1,0150 do 1,0299
4
od 1,0300 do 1,0499
6
od 1,0500 do 1,0749
8
od 1,0750 naprej
10
I.2.
Povprečni skupni (rojenih in priseljenih) pozitivni prirast prebivalcev občine na 1000 prebivalcev v letih 2015–2019
od 0 do 2,5
2
od 2,5 do 5
3
od 5 do 7,5
4
nad 7,5
5
I.3.
Občina ima oddelke s povečanim normativom (+2 otroka/oddelek)
točke dobi občina, ki ima dokazilo o odločitvi občine o povečanem normativu štiri šolska leta zapored (od 2017/18 do vključno 2020/21)
3
I.4.
Občina ima soglasje MIZŠ za manjšo notranjo igralno površino
točke dobi občina, ki ima veljavno soglasje MIZŠ 
za manjšo notranjo igralno površino na otroka 
v prijavljenem vrtcu štiri šolska leta zapored 
(od 2017/18 do vključno 2020/21)
5
I.5.
Vpis romskih otrok v šolskem letu 2020/2021
točke dobi občina za investicijo v zavod, v katerega so vpisani romski otroci
3
I.6.
VIZ za italijansko ali madžarsko narodno skupnost
točke dobi občina za investicijo v zavod za pripadnike italijanske ali madžarske narodne skupnosti
9
II.
PRIPRAVLJENOST NA INVESTICIJO:
SKUPAJ
20
II.1.
Izdelana idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev (IZP)
točke dobi občina, ki predloži izdelan IZP
8
Izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)
točke dobi občina, ki predloži izdelan DGD
12
Pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje (GD)
točke dobi občina, ki ima veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje
14
Izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI)
točke dobi občina, ki ima izdelano PZI
16
Objavljeno javno naročilo za GOI dela (JN)
točke dobi občina, ki ima na Portalu javnih naročil objavljen javni razpis za izvajalca GOI del
18
Gradnja je v teku
točke dobi občina, ki ima veljavno sklenjeno pogodbo z izvajalcem GOI del
20
III.
DRUGA MERILA
SKUPAJ
35
III.1.
Število igralnic, ki so predmet rekonstrukcije in/ali novogradnje
1 igralnica
10
2 igralnici
12
3 igralnice
15
4 igralnice
19
5 igralnic in več
24
III.2.
Občina ima oddelke vrtca, ki delujejo v objektih, ki niso namensko grajeni za dejavnost vzgoje in izobraževanje (oddelki vrtcev v osnovnih šolah ne štejejo)
2 oddelka v nenamenskih objektih
1
3 do 5 oddelkov v nenamenskih objektih
2
6 in več oddelkov v nenamenskih objektih
3
III.3.a.
Starost objekta, ki se rekonstruira ali ob (na) katerem je načrtovana dozidava (nadzidava)
rekonstrukcija in/ali dozidava objekta, ki je bil zgrajen v obdobju po letu 1989
0
rekonstrukcija in/ali dozidava objekta, ki je bil zgrajen v obdobju po letu 1965 do vključno 1989
2
rekonstrukcija in/ali dozidava objekta, ki je bil zgrajen v obdobju do vključno leta 1965
4
III.3.b.
Izvedba celovite novogradnje ali celovite rekonstrukcije
objekt se gradi na novo ali se rekonstruira v celoti
4
III.4.
Morebitno sofinanciranje VIZ objektov občine na preteklih razpisih MIZŠ
občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ 
za projekt, ki je bil izbran na razpisu MIZŠ leta 2011
1
občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ 
za projekt, ki je bil izbran na razpisu MIZŠ leta 2008
2
občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ 
za projekt, ki je bil izbran na razpisu MIZŠ leta 2007
3
občina ni prejela sofinancerskih sredstev MIZŠ 
na nobenem od razpisov MIZŠ od leta 2007
do danes
4
IV.
DODATNO TOČKOVANJE
NAJVEČJE SKUPNO ŠTEVILO TOČK
90
IV.1.
Občine v Triglavskem narodnem parku
občini pripada 10 % od največjega skupnega števila točk
9
IV.2
Občine, ki so uvrščene v obmejna problemska območja
do 9 dodatnih točk so upravičene občine določene
v 4. členu Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij
9
Vrednotenje investicij v osnovno šolstvo (OŠ/POŠ/ŠP)
MERILA ZA OSNOVNO ŠOLSTVO 
(OŠ, POŠ, ŠP)
točkovanje
št. točk
I.
DEMOGRAFSKA SLIKA
SKUPAJ
35
I.1.
Razmerje med 10-letnim in 15-letnim povprečjem prijavljenih otrok v šolskem okolišu za šolo, ki je predmet investicije. Šolski okoliši so dostopni na spletni strani MIZŠ, v bazi SOKOL
do 0,9699
1
od 0,9700 do 0,9999
2
od 1,0000 do 1,0149
3
od 1,0150 do 1,0299
4
od 1,0300 do 1,0499
6
od 1,0500 do 1,0749
8
od 1,0750 naprej
10
I.2.
Povprečni skupni (rojenih in priseljenih) pozitivni prirast prebivalcev občine na 1000 prebivalcev v letih 2015–2019
od 0 do 2,5
2
od 2,5 do 5
3
od 5 do 7,5
4
nad 7,5
5
I.3.
Primerjava števila oddelkov v šolskem letu 2020/2021 in števila oddelkov na šoli v šolskem letu 2011/2012.
1 oddelek več v šol. letu 2020/21, glede na število oddelkov v šol. letu 2011/12
2
2 oddelka več v šol. letu 2020/21, glede na število oddelkov v šol. letu 2011/12
4
3 oddelki več v šol. letu 2020/21, glede na število oddelkov v šol. letu 2011/12
6
4 in več oddelkov več v šol. letu 2020/21, glede
na število oddelkov v šol. letu 2011/12
8
I.4.
Vpis romskih otrok v šolskem letu 2020/2021
od 1 do 5 romskih otrok v šoli
1
od 6 do 19 romskih otrok v šoli
2
20 in več romskih otrok v šoli
3
I.5.
VIZ za italijansko ali madžarsko narodno skupnost
točke dobi občina za investicijo v zavod
za pripadnike italijanske ali madžarske narodne skupnosti
9
II.
PRIPRAVLJENOST NA INVESTICIJO
SKUPAJ
20
II.1.
Izdelana idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev (IZP)
točke dobi občina, ki predloži izdelan IZP
8
Izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)
točke dobi občina, ki predloži izdelan DGD
12
Pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje (GD)
točke dobi občina, ki ima veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje
14
Izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI)
točke dobi občina, ki ima izdelano PZI
16
Objavljeno javno naročilo za GOI dela (JN)
točke dobi občina, ki ima na Portalu javnih naročil objavljen javni razpis za izvajalca GOI del
18
Gradnja je v teku
točke dobi občina, ki ima veljavno sklenjeno pogodbo z izvajalcem GOI del
20
III.
DRUGA MERILA
SKUPAJ
35
III.1.
Površina prostorov za pouk* (šolskih), ki so predmet novogradnje in/ali rekonstrukcije *skladno z Navodili OŠ
do 300 m2
10
od 300 m2 do 800 m2
12
od 800 m2 do 1.300 m2
14
od 1.300 m2 do 1.700 m2
16
od 1.700 m2 do 2.100 m2
18
2.100 m2 in več
20
III.2.
Površina športnih prostorov*, ki so predmet novogradnje in/ali rekonstrukcije  *skladno z Navodili OŠ
do 546 m2
3
od 546 m2 do 827 m2
4
od 827 m2 do 1.083 m2
5
od 1.083 m2 do 1.543 m2
6
od 1.543 m2 do 1.693 m2
7
III.3.a
Starost objekta, ki se rekonstruira ali ob (na) katerem je načrtovana dozidava (nadzidava)
rekonstrukcija in/ali dozidava objekta, ki je bil zgrajen v obdobju po letu 1989
0
rekonstrukcija in/ali dozidava objekta, ki je bil zgrajen v obdobju po letu 1965 do vključno 1989
2
rekonstrukcija in/ali dozidava objekta, ki je bil zgrajen v obdobju do vključno leta 1965
4
III.3.b
Izvedba celovite novogradnje ali celovite rekonstrukcije
objekt se gradi na novo ali se rekonstruira v celoti
4
III.4.
Preteklo sofinanciranje VIZ objektov občine na preteklih treh razpisih MIZŠ
občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ 
za projekt, ki je bil izbran na razpisu MIZŠ leta 2011
1
občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ 
za projekt, ki je bil izbran na razpisu MIZŠ leta 2008
2
občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ 
za projekt, ki je bil izbran na razpisu MIZŠ leta 2007
3
občina ni prejela sofinancerskih sredstev MIZŠ 
na nobenem od razpisov MIZŠ od leta 2007
do danes
4
IV.
DODATNO TOČKOVANJE
NAJVEČJE SKUPNO ŠTEVILO TOČK
90
IV.1.
Občine v Triglavskem narodnem parku
občini pripada 10 % od največjega skupnega števila točk
9
IV.2.
Občine, ki so uvrščene v obmejna problemska območja
do 9 dodatnih točk so upravičene občine določene v 4. členu Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij
9
IV.3.
Investicije v OŠPP
do 3 dodatnih točk so upravičene občine za investicijo v šolo v sklopu katere deluje tudi OŠPP
3
Vrednotenje investicij v OŠPP
MERILA ZA OSNOVNO ŠOLSTVO (OSNOVNA ŠOLA ZA UČENCE S POSEBNIMI POTREBAMI – OŠPP)
točkovanje
št. točk
I.
DEMOGRAFSKA SLIKA
SKUPAJ
35
I.1.
Stopnja rasti ali padca števila vpisanih učencev OŠPP v šolskem letu 2020/2021 glede na petletno povprečje
manjši ali enak 5-letnemu povprečju
9
od 0,01 % do 9,99 %
12
od 10,00 % do 19,99 %
15
20 % in več
18
I.2.
Povprečni skupni (rojenih in priseljenih) pozitivni prirast prebivalcev občine na 1000 prebivalcev v letih 2015–2019
od 0 do 2,5
2
od 2,5 do 5
3
od 5 do 7,5
4
nad 7,5
5
I.3.
Zavod izvaja vzgojni program 
v sklopu zavoda deluje dom za otroke s posebni potrebami
4
I.4.
Stopnja vključenih otrok iz občin, ki niso (so)lastnice in/ali ustanoviteljice OŠPP
do 10 % vključenih otrok iz drugih občin glede
na celotno število vpisanih otrok v 2020/21
1
od 11 % - 20 % vključenih otrok iz drugih občin glede na celotno število vpisanih otrok v 2020/21
2
21 % in več vključenih otrok iz drugih občin glede
na celotno število vpisanih otrok v 2020/21
5
I.5.
Vpis romskih otrok v šolskem letu 2020/2021
od 1 do 5 romskih otrok v šoli
1
od 6 do 19 romskih otrok v šoli
2
20 in več romskih otrok v šoli
3
II.
PRIPRAVLJENOST NA INVESTICIJO
SKUPAJ
20
II.1.
Izdelana idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev (IZP)
točke dobi občina, ki predloži izdelan IZP
8
Izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)
točke dobi občina, ki predloži izdelan DGD
12
Pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje (GD)
točke dobi občina, ki ima veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje
14
Izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI)
točke dobi občina, ki ima izdelano PZI
16
Objavljeno javno naročilo za GOI dela (JN)
točke dobi občina, ki ima na Portalu javnih naročil objavljen javni razpis za izvajalca GOI del
18
Gradnja je v teku
točke dobi občina, ki ima veljavno sklenjeno pogodbo z izvajalcem GOI del
20
III.
DRUGA MERILA
SKUPAJ
35
III.1.
Površina prostorov za pouk* (šolskih), ki so predmet novogradnje in/ali rekonstrukcije *skladno z Navodili OŠ
do 200 m2
10
od 200 m2 do 500 m2
12
od 500 m2 do 900 m2
14
od 900 m2 do 1.200 m2
16
od 1.200 m2 do 1.500 m2
18
nad 1.500 m2
20
III.2.
Površina športnih prostorov*, ki so predmet novogradnje in/ali rekonstrukcije *skladno z Navodili OŠ
do 223 m2
3
od 223 m2 do 546 m2
5
nad 546 m2
7
III.3.a.
Starost objekta, ki se rekonstruira ali ob (na) katerem je načrtovana dozidava (nadzidava)
rekonstrukcija in/ali dozidava objekta, ki je bil zgrajen v obdobju po letu 1989
0
rekonstrukcija in/ali dozidava objekta, ki je bil zgrajen v obdobju po letu 1965 do vključno 1989
2
rekonstrukcija in/ali dozidava objekta, ki je bil zgrajen v obdobju do vključno leta 1965
4
III.3.b.
Izvedba celovite novogradnje ali celovite rekonstrukcije
objekt se gradi na novo ali se rekonstruira v celoti
4
III.4.
Preteklo sofinanciranje VIZ objektov občine na preteklih treh razpisih MIZŠ
občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ 
za projekt, ki je bil izbran na razpisu MIZŠ leta 2011
1
občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ 
za projekt, ki je bil izbran na razpisu MIZŠ leta 2008
2
občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ 
za projekt, ki je bil izbran na razpisu MIZŠ leta 2007
3
občina ni prejela sofinancerskih sredstev MIZŠ 
na nobenem od razpisov MIZŠ od leta 2007
do danes
4
IV.
DODATNO TOČKOVANJE
NAJVEČJE SKUPNO ŠTEVILO TOČK
90
IV.1.
Občine v Triglavskem narodnem parku
občini pripada 10 % od največjega skupnega števila točk
9
IV.2.
Občine, ki so uvrščene v obmejna problemska območja
do 9 dodatnih točk so upravičene občine določene
v 4. členu Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij
9
IV.3.
Investicije v OŠPP
do 9 dodatnih točk so upravičene občine
za investicijo v OŠPP
9
Vrednotenje investicij v GŠ:
MERILA ZA OSNOVNO ŠOLSTVO (GLASBENA ŠOLA – GŠ)
točkovanje
št. točk
I.
DEMOGRAFSKA SLIKA
SKUPAJ
35
I.1.
Stopnja rasti ali padca števila vpisanih učencev GŠ v šolskem letu 2020/2021 glede na petletno povprečje
manjši ali enak 5-letnemu povprečju
10
od 0,01 % – do 1,49 %
15
od 1,50 % do 2,49 %
20
2,50 % in več
30
I.2.
Povprečni skupni (rojenih in priseljenih) pozitivni prirast prebivalcev občine na 1000 prebivalcev v letih 2015–2019
od 0 do 2,5
2
od 2,5 do 5
3
od 5 do 7,5
4
nad 7,5
5
II.
PRIPRAVLJENOST NA INVESTICIJO
SKUPAJ
20
II.1.
Izdelana idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev (IZP)
točke dobi občina, ki predloži izdelan IZP
8
Izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)
točke dobi občina, ki predloži izdelan DGD
12
Pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje (GD)
točke dobi občina, ki ima veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje
14
Izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI)
točke dobi občina, ki ima izdelano PZI
16
Objavljeno javno naročilo za GOI dela (JN)
točke dobi občina, ki ima na Portalu javnih naročil objavljen javni razpis za izvajalca GOI del
18
Gradnja je v teku
točke dobi občina, ki ima veljavno sklenjeno pogodbo z izvajalcem GOI del
20
III.
DRUGA MERILA
SKUPAJ
35
III.1.
Površina prostorov za pouk*, ki so predmet novogradnje in/ali rekonstrukcije *skladno z Navodili GŠ
do 200 m2
10
od 200 m2 do 500 m2
12
od 500 m2 do 900 m2
14
od 900 m2 do 1.200 m2
16
od 1.200 m2 do 1.500 m2
18
nad 1.500 m2
20
III.2a
Gradnja prostorov za vaje orkestrov in nastope
dodatne točke dobi projekt, s katerim se načrtuje novogradnja prostora za vaje orkestrov in nastope
3
III.2b
Glasbena šola za izvajanje dejavnosti najema šolske prostore
dodatne točke dobi projekt, s katerim se vsaj delno ali v celoti rešuje problem najema šolskih prostorov
4
III.3a.
Starost objekta, ki se rekonstruira ali ob (na) katerem je načrtovana dozidava (nadzidava)
rekonstrukcija in/ali dozidava objekta, ki je bil zgrajen v obdobju po letu 1989
0
rekonstrukcija in/ali dozidava objekta, ki je bil zgrajen v obdobju po letu 1965 do vključno 1989
2
rekonstrukcija in/ali dozidava objekta, ki je bil zgrajen v obdobju do vključno leta 1965
4
III.3b.
Izvedba celovite novogradnje ali celovite rekonstrukcije
objekt se gradi na novo ali se rekonstruira v celoti
4
III.4.
Preteklo sofinanciranje VIZ objektov občine na preteklih treh razpisih MIZŠ
občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ 
za projekt, ki je bil izbran na razpisu MIZŠ leta 2011
1
občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ 
za projekt, ki je bil izbran na razpisu MIZŠ leta 2008
2
občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ 
za projekt, ki je bil izbran na razpisu MIZŠ leta 2007
3
občina ni prejela sofinancerskih sredstev MIZŠ 
na nobenem od razpisov MIZŠ od leta 2007
do danes.
4
IV.
DODATNO TOČKOVANJE
NAJVEČJE SKUPNO ŠTEVILO TOČK
90
IV.1.
Občine v Triglavskem narodnem parku
občini pripada 10 % od največjega skupnega števila točk
9
IV.2.
Občine, ki so uvrščene v obmejna problemska območja
do 9 dodatnih točk so upravičene občine določene
v 4. členu Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij
9
10. Izpolnjevanje in oddaja prijavnih vlog
Občine se na razpis lahko prijavijo samo z elektronsko vlogo v aplikaciji Sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. Aplikacija se nahaja na spletnem naslovu http://eportal.mss.edus.si/ po prijavi v portal edus.si.
Prijava v portal edus.si. je možna samo ob predhodni dodelitvi pravic za delo v varnostni shemi tisti pooblaščeni osebi občine, ki bo vloge izpolnjevala in oddajala, za kar bo potrebovala kvalificirano digitalno potrdilo SIGEN-CA. Občina lahko v ta namen pooblasti do tri osebe.
Prošnjo za dodelitev pravic za delovanje v varnostni shemi pooblaščena oseba občine odda na spletnem naslovu http://eportal.mss.edus.si/. Podrobna navodila za oddajo prošnje so objavljena na spletni strani ministrstva.
Podatki o projektu se vpisujejo v vlogo, ki ustreza zavodu oziroma predmetu prijave, in sicer:
– Vloga Vrtci je namenjena projektom, ki vključujejo rekonstrukcijo in/ali novogradnjo vrtca,
– Vloga Osnovne matične in podružnične šole ter telovadnice je namenjena projektom, ki vključujejo rekonstrukcijo in/ali novogradnjo v osnovno šolo/podružnično osnovno šolo vključno s športnimi prostori; v ta obrazec se lahko vpisujejo tudi samostojne telovadnice,
– Vloga Osnovne šole s prilagojenim programom je namenjena projektom, ki vključujejo rekonstrukcijo in/ali novogradnjo osnovne šole s prilagojenim programom vključno s športnimi prostori,
– Vloga Glasbene šole je namenjena projektom, ki vključujejo rekonstrukcijo in/ali novogradnjo glasbene šole.
Pri vseh navedenih je potrebno izbrati ali gre za samostojno vlogo ali vlogo v skupno investicijo več občin.
Za izpolnjevanje vlog so v prilogi razpisne dokumentacije na spletni strani ministrstva objavljena Navodila prijaviteljem za pripravo in izpolnjevanje vlog.
11. Vsebina prijave
Izpolnjene in oddane elektronske vloge vsebujejo osnovne podatke o prijavitelju, vzgojno-izobraževalnem zavodu, načrtovani investiciji in druge zahtevane podatke.
Vse prijave morajo vsebovati naslednje priloge:
Dokazilo o lastništvu
V primeru skupne investicije več občin tudi pooblastilo občini prijaviteljici s pogodbo ali pisnim dogovorom o delitvi stroškov financiranja med občinami soustanoviteljicami zavoda
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
Sklep o potrditvi DIIP s strani ustreznega organa prijavitelja
Obvezno je strinjanje s pogoji razpisa, potrditev zaprtja finančne konstrukcije in zagotovilo, da se gradnja ni pričela pred letom 2019.
Za potrebe vrednotenja projekta morajo prijave glede na vrsto vloge (VR, OŠ, POŠ, ŠP, OŠPP, GŠ) vsebovati tudi naslednje priloge:
I. DEMOGRAFSKA SLIKA
Sklep občine o povečanem normativu (+2 otroka/oddelek)
Soglasje ministrstva za manjšo notranjo igralno površino
Seznam občin, ki niso lastnice in/ali ustanoviteljice OŠPP, iz katerih so vključeni otroci, s številom otrok v letu 2020/21
II. PRIPRAVLJENOST NA INVESTICIJO
Izdelano idejno zasnovo za pridobitev projektnih pogojev (IZP) (Samo obrazce Priloga 1A in 4*)
Izdelano projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) (Samo obrazce Priloga 1A in 4*)
Veljavno gradbeno dovoljenje (GD)
Izdelano projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI) (Samo obrazce Priloga 1A in 4*)
Dosje javnega naročila (JN)
Sklenjeno pogodbo z izvajalcem GOI del
*Skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.)
III. DRUGA MERILA
Seznam oddelkov vrtca v nenamenskih objektih z navedbo lokacij
Seznam šolskih prostorov in površin za pouk
Seznam športnih prostorov in površin
Dokazilo o starosti objekta
Seznam najetih prostorov glasbene šole z navedbo lokacij
Vse navedene priloge je potrebno pripeti v »pdf« obliki.
Ministrstvo bo pri odpiranju vlog pregledalo in ugotavljalo morebitne formalne nepopolnosti prijav ter v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvalo občine k dopolnitvi in obrazložitvi. Občine bodo imele 5 dni časa za dopolnitev vlog, šteto od dneva objave nepopolnih vlog na spletni strani ministrstva. Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje, se zavržejo.
12. Vrednotenje projektov in prioritetni vrstni red projektov
Komisija bo opravila strokovni pregled prejetih vlog in preverila skladnost s pogoji in merili razpisa, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
Vloge bodo razvrščene glede na število dodeljenih točk po vrstnem redu od vloge z največjim številom točk do vloge z najmanjšim številom točk v dveh seznamih – investicije v vrtce in investicije v osnovno šolstvo.
V primeru, da se na isto mesto posameznega seznama uvrstita dva ali več projektov z istim številom točk, bo prednost imel tisti, ki več točk doseže pri merilu demografska slika (merilo I.), v kolikor bosta še dve ali več vlog imeli isto število točk, se bo upoštevalo še naslednje merilo II. – pripravljenost na investicijo, v kolikor bosta še vedno dve ali več vlog imeli isto število točk, se uporabi še merilo III. – druga merila.
Po pregledu popolnih prijav bo v 5 dneh pripravljen preliminarni prioritetni vrstni red projektov. V primeru, da bi se na vrh preliminarnega seznama uvrstila oba projekta iste občine prijaviteljice, med katera ne šteje skupen projekt več občin, ki ga občina vlaga po pooblastilu občin soustanoviteljic, se bo v seznam uvrstila samo investicija, ki ima v prijavnem obrazcu označeno prioriteto 1.
Vsi vlagatelji s popolnimi vlogami, katerih projekti so se uvrstili na vrh preliminarnega prioritetnega vrstnega reda in so potencialni prejemniki sredstev, bodo pozvani k predložitvi izdelane projektne dokumentacije, ki so jo navedli v prijavnem obrazcu in za katero je projekt pridobil točke:
– Idejno zasnovo za pridobitev projektnih pogojev (IZP) ali
– Projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) ali
– Projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI).
Dokumentacijo (samo vodilni načrt oziroma načrt arhitekture) se pošlje v papirnati obliki na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom RAZPIS 2021-2024, in v elektronski obliki na naslov gp.mizs@gov.si z zadevo RAZPIS 2021-2024-dokumentacija.
Predloženo projektno dokumentacijo bo ministrstvo strokovno pregledalo in preverilo skladnost s podatki, ki jih je občina vpisala v prijavnem obrazcu. V primeru ugotovljenih nepravilnosti, ki vplivajo na vrednotenje projekta, se opravi korekcija točkovanja projekta in posledično korekcija preliminarnega prioritetnega vrstnega reda projektov z namenom oblikovanja končnega prioritetnega vrstnega reda projektov.
Predlog prejemnikov sredstev bo komisija predložila predstojniku neposrednega uporabnika ali osebi, ki je od njega pooblaščena, za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
13. Sklep o izboru projektov za sofinanciranje
Na podlagi končnega prioritetnega vrstnega reda projektov se izvede izbor najvišje ovrednotenih projektov, do zapolnitve razpoložljivih proračunskih sredstev ministrstva. Občinam prijaviteljicam bo izdan Sklep o izboru projektov za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo v obdobju 2021–2024 (v nadaljevanju: Sklep o izboru), ki izkazuje nazive in število projektov, ki se izberejo za sofinanciranje in projekte, ki niso izbrani za sofinanciranje. Zoper Sklep o izboru pritožba ni mogoča, mogoče je sprožiti upravni spor.
Ob izbranih projektih za sofinanciranje so razvidni so tudi pripadajoči sofinancerski deleži ministrstva, povzeti iz prijavnih vlog, kjer so bili avtomatično izračunani na podlagi vpisanih podatkov občine o obsegu investicije. Izračunan sofinancerski delež za projekte, ki so v teku ali pa imajo že izdelano projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in investicijski program, so dokončni, ker so izračunani na podlagi podatkov, ki izhajajo iz ustrezne dokumentacije za izvedbo investicije.
Za projekte, katerih izdelava projektne dokumentacije je še v začetni fazi, ni možno določiti korektnega obsega sofinancerskih sredstev, le-ta se bo lahko izračunal po predložitvi ustrezne projektne in investicijske dokumentacije.
Sofinancerski deleži iz prijavnih vlog so ustrezni za vključitev projektov v NRP ministrstva in se do sklenitve pogodb o sofinanciranju lahko spremenijo. Obseg sofinancerskih sredstev iz prijavnih obrazcev se lahko potrdi ali zmanjša, povečanje ni možno.
14. Vključitev izbranih projektov za sofinanciranje v NRP ministrstva
Na podlagi Sklepa o izboru projektov bo sprejet Program sofinanciranja investicij v lokalno javno infrastrukturo, na podlagi katerega bodo izbrani projekti vključeni v NRP ministrstva.
Projekt, ki je izbran za sofinanciranje, mora občina uvrstiti v svoj Načrt razvojnih programov, iz katerega bo razvidno, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Rok za vključitev projektov v občinski NRP je 30 dni od prejema Sklepa o izboru.
V tem roku mora občina predložiti dokazilo o vključitvi projekta v občinski NRP ter predložiti izpolnjen Obrazec 3: Načrt razvojnih programov, v katerem bodo vrednosti investicije povzete iz investicijske dokumentacije (DIIP/PIZ/IP), sofinancerski delež ministrstva bo povzet iz prijavnega obrazca. Za vpis dinamike sofinanciranja ministrstva mora občina kontaktirati ministrstvo in uskladiti zneske po letih, skladno s predvideno dinamiko gradnje. Natančna dinamika sofinanciranja bo določena v Sklepu o dodelitvi sofinancerskih sredstev, ki bo izbranim prejemnikom sredstev izdan na podlagi definiranih podatkov o poteku investicije.
Podatki vneseni v NRP ministrstva, služijo kot orientacijska osnova za nadaljnje načrtovanje. Projekti, ki se vključijo v NRP ministrstva, pridobijo status investicije, ki je predvidena za sofinanciranje iz državnega proračuna v obdobju 2021–2024.
15. Sklep o dodelitvi sofinancerskih sredstev
Ministrstvo izda izbranim prejemnikom sofinancerskih sredstev Sklep o dodelitvi sofinancerskih sredstev, ki vsebuje relevantne podatke o investiciji ter višino in dinamiko izplačil sofinancerskih sredstev.
Višina sofinancerskih sredstev je privzeta na podlagi avtomatičnega izračuna iz prijavnih obrazcev, ki upošteva obseg površin, koeficient za povečanje zneska višine naložbe, ceno upravičenih stroškov na površino za leto 2021 po Sklepu o normiranih okvirih, in delež sofinanciranja občin po 24. členu ZFO-1.
V primerih investicije več občin soustanoviteljic v skupni projekt, se delež sofinanciranja po 24.a členu ZFO-1 upošteva za vsako občino soustanoviteljico posebej na podlagi jasno definiranega medobčinskega dogovora o medsebojnih deležih sofinanciranja.
Pri VIZ za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti je delež sofinanciranja skladen s petim odstavkom 81. člena ZOFVI, 25. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI; Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F) in prvega odstavka 20. člena ZFO-1.
Po izdanem Sklepu o dodelitvi sofinancerskih sredstev se občinam posreduje pogodba v podpis.
16. Način prijave in razpisni rok
Prijava na razpis je možna samo preko aplikacije Sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. Za sodelovanje v aplikaciji se je potrebno predhodno prijaviti v varnostno shemo. Prijavitelj bo lahko dostopal samo do zavodov s sedežem v svoji občini.
Oddaja vlog je omejena na dve samostojni vlogi in dodatno eno vlogo v skupno investicijo več občin, vendar samo za občino prijaviteljico.
Elektronsko vlogo je možno oddati do 1. 3. 2021 do vključno 23.59, ko se aplikacija samodejno zapre. Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo oddane v času odprte aplikacije. Izpolnjene, a ne-oddane vloge bodo zavržene. Status vlog prijavitelj sproti preverja v seznamu vlog posamezne občine prijaviteljice.
Za formalno popolno se šteje vloga, ki ima v obrazcih izpolnjena vsa okenca za vnos in pripete vse zahtevane priloge v »pdf« formatu. Komisija bo po pregledu in morebitnih ugotovitvah o formalnih nepopolnosti prijav, pozvala občine k dopolnitvi in obrazložitvi. Vlogo, ki jo prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, se zavrže.
17. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog bo dne 2. 3. 2021 opravila strokovna komisija. Odpiranje vlog ne bo javno, saj se pričakuje veliko število vlog.
18. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/.
Aplikacija za oddajo vlog Sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu je dostopna na spletnem naslovu http://eportal.mss.edus.si/.
Informacije v zvezi z delovanjem aplikacije so dostopne na elektronskem naslovu ivdos.mizs@gov.si. Informacije v zvezi z vsebino razpisa so na voljo na elektronskem naslovu gp.mizs@gov.si z zadevo RAZPIS 2021-2024-vprašanja.
Vsa vprašanja sprejemamo do vključno 15. 2. 2021, odgovori bodo sproti objavljeni na spletni strani ministrstva, oziroma najkasneje do 19. 2. 2021.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost