Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

367. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enote urejanja prostora Šmatevž: ŠM02, ŠM05, ŠM10 in del enote urejanja prostora Odprt prostor občine: OP01-1, OP52-1, stran 1130.

  
Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) je župan Občine Braslovče dne 22. 1. 2021 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enote urejanja prostora Šmatevž: ŠM02, ŠM05, ŠM10 in del enote urejanja prostora Odprt prostor občine: OP01-1, OP52-1 
1. člen 
(pravna podlaga) 
(1) S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enote urejanja prostora Šmatevž: ŠM02, ŠM05, ŠM10 in del enote urejanja prostora Odprt prostor občine: OP01-1, OP52-1 (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 61/18, v nadaljevanju: OPN).
2. člen 
(izhodišča za pripravo OPPN) 
(1) Priprava OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN ter na pobudi Občine Braslovče kot investitorja priprave OPPN z dne 22. 1. 2021, ki jo je pripravilo podjetje Urbanisti, d.o.o. pod št. projekta 214-2020 in se s tem sklepom potrdi.
(2) Ker so usmeritve za pripravo OPPN celovito in dovolj podrobno določene v OPN in veljavnem OPPN, priprava izhodišč po 108. členu ZUreP-2 ni potrebna.
(3) OPPN se nahaja v celotnih enotah urejanja prostora (EUP), ki jih izvedbeni del OPN opredeljuje kot Šmatevž: ŠM02, ŠM05, ŠM10. Zaradi nujnih infrastrukturnih in zunanjih ureditev se območje OPPN nahaja tudi v robnih delih EUP Odprt prostor občine: OP01, OP52. Priprava OPPN za EUP ŠM02 je določena v 98. členu OPN, za ostale EUP pa se OPPN pripravlja na podlagi določil petega odstavka 113. člena OPN, ki izdelavo OPPN dopušča tudi na drugih območjih.
(4) Kot usmeritve za izdelavo OPPN na območju EUP ŠM02 se uporabljajo določbe 98. člena in 61. člena OPN. Kot usmeritve za izdelavo OPPN na območju preostalih EUP se v povezavi s petim odstavkom 113. člena OPN uporabljajo določbe 99. člena ter 87. člena in v povezavi z njim tudi določbe 48. člena OPN.
(5) Usmeritve za izdelavo OPPN, ki so določene v OPN, se uporabljajo kot okvirne usmeritve, kar skladno z devetim odstavkom 5. člena OPN pomeni, da niso zavezujoče, pač pa predstavljajo strokovno osnovo in se lahko tudi spremenijo pod pogoji kot jih določa deveti odstavek 5. člena OPN.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja OPPN) 
(1) Območje OPPN se nahaja v severnem delu naselja Šmatevž. Na tem območju je bil nekoč lesnopredelovalni center Gomilsko, ki pa trenutno ne obratuje več. Območje je iz urbanističnega vidika degradirano. Zato je smiselna njegova sanacija v smislu revitalizacije stavbnih zemljišč. Ureditveno območje OPPN je na jugu omejeno z naseljem hiš v Šmatevžu ter delno z gozdom. Na zahodu meji na javno pot JP 990593, na severu na cerkev Sv. Matevža ter na vzhodu na linijo dreves in grmičevja.
(2) Območje OPPN zajema zemljišča oziroma njihove dele z naslednjimi parcelnimi številkami: 4/2, 4/3, 4/5, 10/1, 10/3, 10/4, 13/2, 13/3, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 487/8 in *29, vse k.o. 989 – Šmatevž.
(3) Območje OPPN je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.
(4) Območje OPPN je veliko 3,08 ha.
(5) Na območju OPPN je predvidena gradnja za posebne družbene skupine, in sicer večstanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji in stanovanjskih stavb za druge posebne družbene skupine ter stavb s spremljajočo dejavnostjo kot so zdravstvo, storitve, poleg tega pa tudi zunanje ureditve, ki služijo dejavnosti, kot so rekreativne površine ipd.
(6) Koncept ureditvene zasnove temelji na obstoječih kvalitetah prostora. Za dostop do območja se zaradi racionalne izrabe uporabi obstoječa javna pot JP 990593, ki se ustrezno rekonstruira oziroma delno prestavi in uredi kot drevoredna cesta. Nadalje se poudari historično tkivo dvorca Štrovsenek ter cerkve Sv. Matevža, oba se osno poveže s promenado, ki ima obojestranski drevored. Vzhodno od promenade se ohranijo in uredijo zelene površine, zahodno izven vizualne povezave med historičnima objektoma ter vzhodno od rekonstruirane ceste pa se lahko umeščajo nove stavbe. Višina novih stavb ne sme presegati višine dvorca. Izredno pomembno je, da se območje drevoreda ter parka med historičnima objektoma ohranja javno dostopno.
(7) Določene so tri enote urejanja prostora (v nadaljevanju EU).
(8) Enota EU/01 predstavlja območje za posebne družbene skupine. Predvideni sta dve gradbeni parceli:
– Gradbena parcela GP1, kjer je predviden dom za starejše osebe, znaša cca 20.470 m². Znotraj nje je določena gradbena meja v velikosti 8.130 m², znotraj katere je dopustna gradnja naslednjih stavb:
– 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, in sicer kot večstanovanjske stavbe 
– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine 
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
– 12420 Garažne stavbe 
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 
– 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice 
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo 
– 24110 Športna igrišča 
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
– 32110 Ekološki otoki 
– 32120 Urbana oprema. 
Stavbe so predvidene etažnosti do K+P+2+M, pri čemer je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 1,20 m. Tlorisne velikosti in število posameznih stavb ni posebej definirano, so pa znotraj gradbenih mej dopustne naslednje stopnje izkoriščenosti zemljišč, in sicer:
– Faktor zazidanosti Fz: max 0,6.
Predvidena je umestitev parkirnih površin za obiskovalce in zaposlene zahodno od gradbene meje, neposredno ob cesti C1. Morebitna dodatna potrebna parkirna mesta se naj zagotovijo v kletnih etažah stavb. Izven območja gradbene meje so načrtovane zelene parkovne površine, ki so medsebojno povezane s sistemom pešpoti. Te površine se namenijo za šport in rekreacijo varovancev doma.
– Gradbena parcela GP2 je velika 6.520 m². Znotraj nje je določena gradbena meja v velikosti 4.060 m² kjer je načrtovana gradnja naslednjih stavb:
– 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, in sicer kot večstanovanjske stavbe.
Stavbe so predvidene etažnosti do K+P+1+M, pri čemer je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 1,20 m. Tlorisne velikosti in število posameznih stavb ni posebej definirano, so pa znotraj gradbenih mej dopustne naslednje stopnje izkoriščenosti zemljišč, in sicer:
– Faktor zazidanosti Fz: max 0,6.
Parkirna mesta za obiskovalce in stanovalce se umestijo neposredno ob dovozni cesti C2.
(9) Enota EU/02 zajema dvorec Štrovsenek, cerkev Sv. Matevža ter park med njima. Oba objekta povezuje promenada v osi med zvonikom cerkve Sv. Matevža in vhodnim portalom v dvorec Štrovsenek z obojestranskim drevoredom ter z zelenimi površinami na vzhodu. Park, promenada in okolica obeh stavb morata biti javno dostopna in ju je prepovedano ograjevati. Poleg stanovalcev ožjega območja je ta enota namenjena tudi ostalim prebivalcem v okolici ter vsem obiskovalcem. Dvored Štrovsenek se nameni za naslednje dejavnosti:
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice
– 12203 Druge poslovne stavbe
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
– 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas in sicer kot javni vrtovi in parki
– 32120 Urbana oprema.
Cerkev se še naprej ohranja za opravljanje verskih dejavnosti:
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov.
Dostop do enote bo preko sistema pešpoti znotraj EU/01 ter preko javnih cest C1 na severu ter C9 na jugu, na koncu katerih se nahajajo tudi javna parkirišča.
(10) Enota EU/03 predstavlja območje gradnje oziroma rekonstrukcije obstoječih lokalnih cest. Cesta C1 se na območju OPPN zgradi povsem na novo in predstavlja del nadomestne ceste za JP 990593. Na južnem delu izven območja OPPN se nato priključi na že obstoječo cesto JP 990593 in v nadaljevanju na lokalno cesto Kamenče–Gomilsko LC 490152. Na severu pa se priključi na obstoječo cesto JP 990593, ki vodi do cerkvice Sv. Matevža. Izven območja OPPN se v celoti rekonstruirata odseka JP 990593 ter JP 990591 in sicer med cerkvijo Sv. Matevža na severu in priključkom na lokalno cesto Kamenče–Gomilsko LC 490152. Rekonstrukcija se izvede v enakem profilu z drevoredom kot na območju OPPN.
Cesta C2 predstavlja dostop do dvorca Štrovsenek, ob zaključku katere se umestijo parkirna mesta za obiskovalce in uporabnike parka ter objektov znotraj EU/2. Priključi se na obstoječo cesto JP 990592. Pločniki morajo biti široki najmanj 2,00 metra, da omogočijo srečevanje dveh invalidskih vozičkov za gibalno ovirane osebe.
(11) Oblikovanje stavb:
Vsi objekti morajo biti oblikovani arhitekturno kvalitetno ter se morajo čim bolj nevtralno ter neagresivno vključevati v okolico. Fasade objektov naj bodo bele ali v pastelnih barvah ali v naravni barvi materiala, priporočajo se pastelni odtenki zemeljskih barv. Zaželena je uporaba lesa za stavbno pohištvo. Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki ter okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni. Strehe so obvezne dvokapnice z nakloni strešin od 35º do 40º, izjemoma so znotraj gradbene parcele GP1 in GP2 dopustne tudi ravne strehe. Napušči naj bodo minimalni, kritina pa pretežno opečnata (zaželeni bobrovci ali zarezniki), v naravni opečnati (rdeči) barvi. Strehe enostavnih in nezahtevnih objektov ter nadstreškov so lahko oblikovane drugače in sicer tako, da se prilagajajo funkciji objekta in so skladne s prevladujočimi elementi osnovnega objekta. Za objekte kulturne dediščine se upoštevajo usmeritve pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(12) Zelene površine:
Celotno območje EU/01 je obkroženo s sistemom parkovnih površin, ki so umeščene tako, da so medsebojno povezane s pešpotmi, glavne med njimi pa imajo enostranski drevored. Znotraj EU/03 je umeščena promenada v osi med zvonikom cerkve Sv. Matevža in vhodnim portalom v dvorec Štrovsenek. Promenada mora biti tlakovana oziroma utrjena v minimalni širini 4 m ter zasajena z obojestranskim drevoredom izven zunanjega roba. Ostale pešpoti morajo biti široke najmanj 2,00 metra, da omogočijo srečevanje dveh invalidskih vozičkov za gibalno ovirane osebe.
Vsa parkirna mesta se predvidoma zasadijo z drevesi, ki tako nudijo vizualno bariero ter ustrezno senčenje. Tudi okolica stavb znotraj gradbenih mej se ustrezno zasadi in ozeleni tako z visokodebelnimi drevesi kot tudi z grmovnicami. Večji del okolice stavb naj bo zasajen s travo oziroma tlakovan s travnimi ploščami.
(13) Javne površine:
Določi se tudi območje javnih površin. Zunanje površine znotraj območja EU/02 se namenijo javni rabi, kar pomeni, da ostajajo v lasti in upravljanju lastnika, vendar morajo biti javno dostopne za vse. Območje EU/03, kjer je predvidena gradnja javnih prometnih površin in javnih parkirišč, se nameni javnemu dobru v lasti Občine Braslovče. Javne površine ni dovoljeno ograjevati.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo smiselno upoštevale hierarhično višje prostorske akte, med njimi predvsem Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04), temeljile pa dodo na usmeritvah iz OPN.
(2) Skladno s 60. členom ZUreP-2 so bile za pripravo OPPN predhodno izdelane naslednje strokovne podlage:
– Strokovne podlage za območje EUP ŠM02 in širitev na zahodna zemljišča v Šmatevžu v Občini Braslovče (Urbanisti, d.o.o., št. 214-2020, januar 2021).
(3) Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se izdela elaborat ekonomike skladno s 65. členom ZUreP-2.
(4) V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno med pripravo osnutka OPPN zagotoviti okoljsko poročilo.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Za postopek priprave in sprejetja OPPN se na podlagi 119. in 123. člena ZUreP-2 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejema OPN.
6. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
Faze postopka
Roki
(1) Župan sprejme sklep o začetku priprave OPPN, objava sklepa na spletnih straneh občine, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
januar 2021
(2) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje 
30 dni
(3) Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) po pridobitvi mnenj iz faze (2)
21 dni
(4) Pridobivanje konkretnih smernic (državnih) NUP – faza se izvede samo v primeru, če se presodi, da splošne smernice ne zadoščajo ali če to narekujejo posebnosti načrtovane prostorske ureditve 
30 dni, hkrati s fazo (2)
(5) Izdelava osnutka OPPN 
60 dni po prejemu vseh smernic iz faze (4) oziroma pridobitve odločbe iz (3) 
(6) Občina izvede sodelovanje z javnostjo 
tekom faze (5)
(7) Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrjena izdelava CPVO
90 dni
(8) Objava osnutka OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na osnutek OPPN in mnenj NUP o ustreznosti OP
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(9) Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP ustrezno
30 dni
(10) Dopolnitev osnutka OPPN in OP na podlagi mnenj iz faze (8)
45 dni
(11) Objava dopolnjenega osnutka OPPN in OP na spletni strani občine in javna razgrnitev ter javna obravnava (v tej fazi se javnost seznani tudi z morebitnim nasprotjem interesov)
min. 30 dni
(12) Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti, objava stališč na spletni strani občine in na krajevno običajen način
15 dni
(13) Izdelava predloga OPPN in dopolnitve OP na podlagi stališč iz faze (12)
20 dni / po prejemu stališč
(14) Objava predloga OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na predlog OPPN in mnenj NUP o ustreznosti OP (če ga niso podali v fazi (8))
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(15) Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih mnenj NUP iz faze (14)) 
MOP
(16) Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe OPPN na okolju sprejemljivi
MOP
(17) Sprejem OPPN z odlokom (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze (14) in ugotovitvi MOP iz faze (16), da so vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje sprejemljivi, objava odloka v uradnem glasilu in spletni strani občine 
30 dni
(18) Posredovanje Odloka o OPPN na MOP, javna objava na spletni strani MOP 
15 dni
(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta, Občina Braslovče na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora) 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in morebitnih konkretnih smernic, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode – območna pisarna Celje
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
3. Ministrstvo za kulturo
4. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje
5. Zavod za gozdove RS, OE Celje
6. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo električne energije
7. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje
8. Telemach d.d. Ljubljana
9. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
10. Simbio d.o.o.
11. Občina Braslovče.
(2) Občina pozove nosilce urejanja prostora o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje, in sicer:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
3. Ministrstvo za zdravje
4. Ministrstvo za kulturo
5. Zavod RS za varstvo narave.
(3) Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje v skladu s 110. členom ZUreP-2 odloči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
(4) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, se njihova mnenja pridobijo v postopku.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo na svetovnem spletu, t.j. na spletni strani Občine Braslovče: https://www.braslovce.si/.
(2) Javnost se seznani z okvirnim predmetom načrtovanja in območjem OPPN v fazi izdelave osnutka OPPN kot je predvideno v 6. členu, faza (6), in sicer z objavo na spletnih straneh občine ali podobnem načinu sodelovanja z javnostjo.
(3) Javnost se seznani s podrobnejšimi načrtovanimi rešitvami in območjem OPPN z objavo osnutka OPPN na spletni strani občine in javno razgrnitvijo ter javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN kot je predvideno v 6. členu, faza (11).
9. člen 
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev glede njihovega zagotavljanja) 
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave in sprejema OPPN ter morebitno izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, ter vseh drugih strokovnih podlag zagotovi Občina Braslovče.
10. člen 
(določitev objave) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Ta sklep se skupaj s pobudo objavi tudi na spletni strani Občine Braslovče: https://www.braslovce.si/ in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3503-10/2020-5
Braslovče, dne 22. januarja 2021
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar 

AAA Zlata odličnost