Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

362. Razlaga 4. člena Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, stran 1112.

  
Na podlagi 70. člena Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 24/19, v nadalj. KP KŽI) stranke kolektivne pogodbe Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije na strani delojemalcev in Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kmetijstvo, živilsko industrijo in gozdarstvo, GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij ter Zadružna zveza Slovenije na strani delodajalcev, sprejmejo naslednjo
R A Z L A G O   4 .   Č L E N A 
Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 24/19) 
Stranke kolektivne pogodbe uvodoma ugotavljajo, da so bile določbe tretjega, četrtega in petega odstavka 4. člena KP KŽI, ki določajo časovno veljavnost kolektivne pogodbe, vsebovane že v predhodnih kolektivnih pogodbah, ki so veljale v tej dejavnosti, in oblikovane v času pričakovanih večjih sprememb Zakona o delovnih razmerjih.
Spremembe in dopolnitve Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s sprem. in dopol., v nadalj. ZDR-1), uveljavljene v času od sklenitve te kolektivne pogodbe dalje niso takšne, da bi povzročile neskladje določb KP KŽI s spremenjenimi oziroma dopolnjenimi določbami ZDR-1.
Glede na navedeno, so stranke te kolektivne pogodbe soglasne z razlago, da se ne glede na določbe tretjega, četrtega in petega odstavka 4. člena KP KŽI ta kolektivna pogodba uporablja do izteka obdobja, določenega v prvem in drugem odstavku 4. člena KP KŽI, to je do 1. 5. 2021.
Razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in je obvezna. Veljati začne naslednji dan po objavi.
Obrazložitev: 
V 4. členu KP KŽI ureja časovno veljavnost in v prvem odstavku določa, da je kolektivna pogodba sklenjena za določen čas dveh let od njene uveljavitve. V drugem odstavku tega člena je določeno, da po prenehanju veljavnosti Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, se določbe normativnega dela, vključno s tarifno prilogo, uporabljajo do sklenitve nove kolektivne pogodbe, vendar najdalj tri mesece. V tretjem odstavku tega člena je določeno, da v primeru uveljavitve novega zakona o delovnih razmerjih oziroma sprememb in dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT), ki je veljaven v času podpisa te kolektivne pogodbe, se stranki te kolektivne pogodbe zavezujeta, da bosta najkasneje v roku enega meseca od uveljavitve novega zakona o delovnih razmerjih oziroma od uveljavitve sprememb in dopolnitev ZDR-1, pričeli postopek za sklenitev aneksa ali nove kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije. Nadalje je v četrtem odstavku tega člena določeno, da v kolikor stranki ne bosta sklenili aneksa ali nove kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije iz prvega odstavka tega člena, velja še šest mesecev od uveljavitve novega zakona oziroma njegovih sprememb in dopolnitev. V petem odstavku tega člena je določeno, da po prenehanju veljavnosti te kolektivne pogodbe iz razloga navedenega v prejšnjem odstavku, se določbe normativnega dela uporabljajo do sklenitve nove, vendar najdalj šest mesecev.
KP KŽI je bila sklenjena 27. marca 2019 (Uradni list RS, št. 24/19), začela pa je veljati s 1. 5. 2019. Od časa podpisa te KP (kot relevanten trenutek, ki ga določa tretji odstavek 4. člena KP KŽI) je bil ZDR-1 podvržen spremembi z Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19), ki je začel veljati 20. 4. 2019, z Zakonom o dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B, Uradni list RS, št. 81/19), ki je začel veljati 11. 1. 2020, z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20), ki je začel veljati 28. 11. 2020 ter Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20), ki je začel veljati 31. 12. 2020.
Stranke kolektivne pogodbe so soglasne, da je pri uporabi tretjega odstavka 4. člena KP KŽI potrebno izhajati iz namena opredelitve sprejete določbe. Namen te določbe je, da v primeru uveljavitve novega ZDR-1 oziroma sprememb in dopolnitev ZDR-1, zaradi katerih bi postale določbe KP KŽI v nasprotju z določbami ZDR-1, se stranke sestanejo in uskladijo določbe KP KŽI z novimi oziroma spremenjenimi določbami ZDR-1.
Stranke kolektivne pogodbe ugotavljajo, da spremembe ZDR-1, uveljavljene v času od sklenitve te kolektivne pogodbe dalje, niso takšne narave, da bi vplivale na vsebino ter na pravice in obveznosti strank po tej pogodbi na način, da bi določbe KP KŽI bile v nasprotju z določbami ZDR-1. Zato ni bilo potrebe po usklajevanju določb KP KŽI z ZDR-1 in posledično po uporabi tretjega odstavka 4. člena KP KŽI.
Skupni interes strank je, da se veljavnost KP KŽI ohrani do izteka obdobja, kot ga predvidevata prvi in drugi odstavek 4. člena KP KŽI. Na podlagi navedenega stranke soglašajo, da se glede časovne veljavnosti KP KŽI uporablja prvi odstavek 4. člena KP KŽI, kar pomeni, da KP KŽI velja za obdobje dveh let od njene uveljavitve, tj. do 1. 5. 2021. Po prenehanju veljavnosti Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, se določbe normativnega dela, vključno s tarifno prilogo, uporabljajo do sklenitve nove kolektivne pogodbe, vendar najdalj tri mesece.
Stranke kolektivne pogodbe ugotavljajo, da se zaradi pogostega sprejemanja interventne zakonodaje, ki je posledica epidemije COVID-19, lahko ponovno spremenijo oziroma dopolnijo določbe ZDR-1. Iz tega razloga bi se lahko zopet zastavilo vprašanje glede veljavnosti KP KŽI po tretjem odstavku 4. člena. Na podlagi teh ugotovitev in v izogib bodočim dvomom je priporočljivo, da stranke kolektivne pogodbe pristopijo k sklenitvi nove Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, ki bi spremenila določbo glede časovne veljavnosti ter določila veljavnost KP KŽI do 1. 5. 2021, brez tretjega, četrtega in petega odstavka 4. člena KP KŽI.
Skladno s četrtim odstavkom 70. člena KP KŽI razlago podpišeta vodji pogajalskih skupin.
S tem je razlaga utemeljena.
Ljubljana, dne 4. februarja 2021
Vodja pogajalske skupine delojemalcev 
Boris Frajnkovič 
 
Vodja pogajalske skupine delodajalcev 
Mateja Perković Hudovernik 

AAA Zlata odličnost