Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

Ob-1244/21, Stran 228
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), prvi odstavek 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 65/08, 40/12 – ZUJF, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 152/20 – ZZUOOP, 158/20 – ZIntPK-C, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 195/20) in 13. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (Uradni list RS, št. 46/15, 13/18 – ZSRT-1), Svet Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo delovnega mesta
direktorja 
Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma 
I. Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj skladno z zakonom, od tega najmanj pet let vodstvenih ali vodilnih izkušenj,
– je strokovnjak na področju dela agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– znanje angleškega jezika na višji ravni oziroma v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni B2 in znanje drugega tujega jezika (francoski, nemški, italijanski ali španski jezik) na osnovni ravni oziroma v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni A2.
Pristojnost in odgovornost direktorja agencije so:
– zastopa in predstavlja agencijo,
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če ni drugače določeno z zakonom in sklepom o ustanovitvi,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
– opravlja naloge, ki mu jih določi svet agencije,
– pripravlja predloge večletnih in letnih programov ter finančnih načrtov agencije,
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema svet agencije in druge strokovne podlage za delo sveta agencije, ter skrbi za izvajanje odločitev sveta agencije,
– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije,
– imenuje komisije, druga strokovna telesa in strokovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog,
– sprejema akte iz drugega odstavka 19. člena sklepa o ustanovitvi,
– pripravlja poročilo o delu in poslovanju agencije ter
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi in sklepom o ustanovitvi.
II. Prijava kandidata mora vsebovati:
1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae), iz katerega mora biti posebej razvidno izpolnjevanje vodstvenih in delovnih izkušenj v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi z dne 8. 11. 2010, 9. 12. 2013 in 11. 4. 2016 (v nadaljevanju Standardi), ki jih je določil Uradniški svet, objavljenimi na spletni stani Ministrstva za javno upravo: http://www.mju.gov.si/si/o_ministrstvu/uradniski_svet/.
2. Dokazila, s katerimi kandidat izkazuje znanja in pogoje, ki jih navaja v Europass življenjepisu, iz katerih je razvidno tudi poznavanje področja dela agencije tj. trženje in promocija turizma.
3. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
4. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Javni agenciji Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenega pogoja iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
5. Kandidat mora prijavi predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma v mandatnem obdobju, za katerega vodenje kandidira, z vsemi potrebnimi sestavinami, določenimi s Standardi (več o tem v Standardih na str. 11).
Vizija mora biti napisana na okvirno dveh A4 straneh (od 2800 do 3300 znakov brez presledkov). Vizija mora biti sestavljena iz naslednjih delov:
– vsebinska opredelitev vizije: iz opisane vizije mora biti razvidno, kako bi kandidat prispeval k razvoju Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma v mandatnem obdobju, zlasti z opredelitvijo prednostnih ciljev dela, aktivnosti za njihovo doseganje in merljivih kazalnikov realizacije le teh;
– okvirna opredelitev časa, potrebnega za uresničitev predlagane vizije z utemeljitvijo vzrokov zastavljenega časovnega razdobja, torej z opredelitvijo korakov, potrebnih sprememb v opredeljenem časovnem razdobju, ki bi organizacijo približalo zastavljeni viziji ter finančne, kadrovske in druge posledice predlaganih sprememb oziroma potrebnih virov za uresničitev vizije, od začetka uvajanja novosti pa do vzpostavitve želenega stanja v skladu s predlagano vizijo.
III. Direktorja Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma imenuje in razrešuje ustanovitelj na predlog sveta javne agencije na podlagi javnega natečaja v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za obdobje 5 let, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma in na drugih lokacijah, kjer se izvajajo naloge agencije.
V. Pisno prijavo z izjavami in dokazili je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »Ne odpiraj – za javni natečaj direktorja STO« na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.
Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 60 dneh po izbiri.
Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega natečaja se lahko kandidati obrnejo na kadrovsko službo STO, vsak dan od 10. do 12. ure, na tel. 01/58-98-550.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma 

AAA Zlata odličnost