Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

404. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2021, stran 1193.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17, 21/18 – popr., 61/20 – ZDLGPE, 80/20 – ZIUOOPE, 174/20 – ZIPRS2122, 189/20 – ZFRO), ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 15. redni seji dne 3. 2. 2021 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Semič za leto 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Semič za leto 2021 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni osemmestnih podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 
leta 2021
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
4.893.607,69
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
4.079.372,69
70
DAVČNI PRIHODKI
3.570.845
700 Davki na dohodek na dobiček
3.205.295
703 Davki na premoženje
257.950
704 Domači davki na blago in storitve
107.500
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
508.527,69
710 Udeležbe na dobičku in dohodki 
od premoženja
343.036
711 Takse in pristojbine
4.500
712 Globe in druge denarne kazni
4.350
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
200
714 Drugi nedavčni prihodki
156.441,69
72
KAPITALSKI PRIHODKI
82.565
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.900
721 Prihodki od prodaje zalog
/
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredm. sredstev
80.665
73
PREJETE DONACIJE
8.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
8.000
731 Prejete donacije iz tujine
/
74
TRANSFERNI PRIHODKI
723.670
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
675.565
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
48.105
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.296.866
40
TEKOČI ODHODKI
1.282.174
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
335.638
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
49.690
402 Izdatki za blago in storitve
865.864
403 Plačila domačih obresti
5.500
409 Rezerve
25.482
41
TEKOČI TRANSFERI
1.882.428
410 Subvencije
239.605
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
896.878
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
154.580
413 Drugi tekoči domači transferi
591.365
414 Tekoči transferi v tujino
/
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.888.242
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.888.242
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
244.022
431 Investicijski transferi prav. in fiz. os., ki niso pror. uporabniki
130.200
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
113.822
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–403.258,31
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
/
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
/
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
173.134
55
ODPLAČILA DOLGA
173.134
550 Odplačila domačega dolga
173.134
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–576.392,31
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–173.134
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
403.258,31
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
576.392,31
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na osemmestne podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Semič www.semic.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni osemmestnih podkontov.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki po prvem odstavku 80. člena ZJF,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– komunalni prispevek iz naslova vlaganj v komunalno infrastrukturo,
– namenska sredstva občanov za sofinanciranje investicij, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,
– transferni prihodki iz naslova požarnih taks, ki se namenijo za dejavnosti gasilskih društev in gasilske zveze oziroma za sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme,
– prihodki iz naslova takse za obremenjevanje voda, ki se namenijo za investicije na področju ravnanja z odpadno vodo,
– prihodki iz naslova takse za odlaganje odpadkov, ki se namenijo za sofinanciranje investicij na regijskem centru za ravnanje z odpadki,
– transferni prihodki države in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov, ki se namenijo za namene, za katere so pridobljeni.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Županja je pooblaščena, da v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe.
O prerazporeditvi pravic porabe med področji proračunske porabe lahko odloča županja, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 20 % obsega področja proračunske porabe. Prerazporeditve pravic porabe se izvajajo med osemmestnimi podkonti. V primeru prerazporeditev, ki bi presegale navedeni okvir, mora županja pridobiti soglasje občinskega sveta.
V obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji in prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije.
Županja s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2021 in njegovi realizaciji.
Med izvrševanjem proračuna Občine Semič se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
Prerazporejanje med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji iz 39. člena ZJF.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta proračunska postavka v proračunu tekočega leta.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za investicijske odhodke in investicijske transfere za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto in s tem lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za investicijske odhodke in investicijske transfere (podskupini kontov 420 in 430), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 100 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2022 80 % navedenih pravic porabe in
2. v prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere (skupini kontov 40 in 41), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami ter pogodbami za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Investicijsko dokumentacijo za vse investicijske projekte Občine Semič s sklepom potrjuje županja.
Županja lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Za projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora novelirano investicijsko dokumentacijo predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Županja lahko spremeni Načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede na določilo drugega odstavka tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.
8. člen 
(proračunski skladi) 
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 5.000,00 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 3.000,00 € županja in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji od 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Splošna proračunska rezervacija v letu 2021 je oblikovana v višini 20.482,00 EUR.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
10. člen
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko županja v letu 2021 dolžnikom odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 2.100,00 €. V primeru odpisa dolgov, ki bi presegali navedeni okvir, mora županja pridobiti soglasje občinskega sveta.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 0,00 eurov.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Semič, v letu 2021 ne sme preseči skupne višine glavnic 0,00 €.
12. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2021 zadolžijo do skupne višine 263.280,00 eurov. Soglasje izda občinski svet.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, v letu 2021 ne smejo izdajati poroštev.
13. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 0,00 €.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za katere so dana.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske, določene s proračunom.
15. člen 
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni občinski upravi in županji občine predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko leto na način in v rokih, ki jih predpiše županja.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so ob zaključku leta oziroma po potrebi dolžni županji poročati o realizaciji nalog.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni dodatno predložiti tudi podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva županja, direktorica občinske uprave, nadzorni odbor ali občinski svet.
16. člen 
(začasno financiranje v letu 2022) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Semič v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-37/2020-36
Semič, dne 3. februarja 2021
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost