Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

348. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev, stran 1035.

  
Na podlagi 145. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev 
1. člen 
V Pravilniku o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 83/16, 23/17, 69/17, 72/18 in 35/19) se v 4. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Sprememba nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je zbirno vlogo za tekoče leto že oddal, ni možna v roku za oddajo zbirne vloge, ali v obdobju za pozno predložitev zbirne vloge določenem v predpisu, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto in 13. in 14. členu Uredbe 640/2014/EU, dokler nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je zbirno vlogo za tekoče leto že oddal, ne izvede umika zbirne vloge.«.
2. člen 
V 26. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) GERK z vrsto rabe 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja se lahko vriše na površine, ki so ob vpisu tega GERK v evidenci dejanske rabe opredeljene kot 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, 1500 – drevesa in grmičevje ali 2000 – gozd in ne predstavljajo:
– mejic (za namene tega pravilnika je mejica vsaj deset metrov dolga in pri krošnji največ 20 metrov široka strnjena in samostojna linija lesne vegetacije vrst drevja oziroma grmičevja);
– dreves in grmičevja na priobalnih zemljiščih v skladu s 65. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20);
– skupin dreves in grmičevja, ki so manjše od 0,25 ha in predstavljajo otoke, obdane s kmetijskimi zemljišči, ki spadajo v skupine njive in vrtovi, trajni nasadi in vrsto dejanske rabe 1300 – trajni travniki in 1321 – barjanski travniki;
– naravnih vrednot, določenih v prilogi 1 Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19).«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-210/2020
Ljubljana, dne 3. februarja 2021
EVA 2020-2330-0086
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

AAA Zlata odličnost