Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

403. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2022, stran 1190.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 11. redni seji dne 2. 2. 2021 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Rogatec za leto 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Rogatec za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Znesek v evrih
Skupina/podskupina kontov 
Proračun 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.384.552,29
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.966.313,47
70
DAVČNI PRIHODKI
2.519.301,59
700 Davki na dohodek in dobiček
2.155.934,00
703 Davki na premoženje
300.900,00
704 Domači davki na blago in storitve
62.467,59
706 Drugi davki
 0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
447.011,88
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
302.406,14
711 Takse in pristojbine
2.550,00
712 Denarne kazni
3.560,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
11.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki
126.995,74
72
KAPITALSKI PRIHODKI
63.792,46
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
63.792,46
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.354.446,36
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.280.428,92
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
74.017,44
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.452.797,42
40
TEKOČI ODHODKI
943.489,03
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
373.980,59
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
59.759,69
402 Izdatki za blago in storitve
458.840,69
403 Plačila domačih obresti
1.698,97
409 Rezerve
49.209,09
41
TEKOČI TRANSFERI
1.655.196,85
410 Subvencije
23.100,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
783.817,76
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
148.221,82
413 Drugi tekoči domači transferi
700.057,27
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.813.561,54
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.813.561,54
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
40.550,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
15.550,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
25.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–68.245,13
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
 0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
 0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
226.207,09
50
ZADOLŽEVANJE
226.207,09
500 Domače zadolževanje
226.207,09
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
157.961,96
55
ODPLAČILA DOLGA 
157.961,96
550 Odplačila domačega dolga
157.961,96
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
68.245,13
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
68.245,13
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
0,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov (trimestnih kontov) in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Rogatec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta, mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem odstavku 80. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred požarom, ki se porabijo za namene, določene v tem zakonu
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
Župan lahko v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom, prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe, znotraj proračunskega uporabnika.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna, med področji proračunske porabe, odloča župan, na predlog neposrednega uporabnika.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke in se odpre nova proračunska postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.
S sklepom o prerazporeditvi za povečanje namenskih sredstev lahko župan poveča namenske prihodke in na drugi strani odhodke le v primeru, kadar gre za investicijski odhodek oziroma nov projekt in je sofinanciran iz namenskih sredstev državnega proračuna ali EU sredstev. Župan, ga lahko s sklepom uvrsti v NRP občine in o tem obvesti občinski svet na naslednji seji občinskega sveta.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. S tem lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih na podskupinah kontov znotraj podprogramov ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2023 45 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan in lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Ne glede, na prejšnji odstavek, lahko župan spreminja vrednost posameznega projekta, ki se spremenijo do višine 5.000 evrov, ne glede na izhodiščno vrednost projekta. V načrt razvojnih programov lahko župan uvrsti tudi nove projekte, in sicer na predlog proračunskega uporabnika, če ta zagotovi sredstva v proračunu s prerazporeditvami pravic.
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni Načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede na določilo petega odstavka tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
8. člen 
(proračunski skladi in splošna proračunska rezervacija) 
Proračunski sklad je:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
2. podračun rezervnega sklada za posebne namene – investicije v stanovanja.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 38.209,09 evrov, rezervni sklad za posebne namene (investicije v stanovanja pa v višini 3.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet, in sicer v polletnem poročilu in zaključnem računu.
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 8.000,00 evrov kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
9. člen
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2022 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500 evrov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 226.207,09 evrov za investicijo Izgradnja skoraj – nič energetskega vrtca v Rogatcu, s predhodnim soglasjem Ministrstva za finance.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Rogatec, v letu 2022 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 evrov.
11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni proračunski uporabniki, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo s soglasjem občine in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2022 zadolžijo do skupne višine 50.000 evrov. Soglasje izda občinski svet.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v letu 2022 ne smejo izdajati poroštev.
12. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2022 ne bo zadolževala.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen
(začasno financiranje v letu 2023) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Rogatec v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0008/2020
Rogatec, dne 2. februarja 2021
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 

AAA Zlata odličnost