Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

386. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2021, stran 1171.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 15. seji dne 21. 1. 2021 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Straža za leto 2021 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Straža za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Proračun 2021
EUR
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.797.650
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.625.677
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.910.117
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.433.847
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
425.370
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
47.900
706
DRUGI DAVKI
3.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
715.560
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
376.300
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
7.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
68.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
10.000
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
254.260
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
300.900
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
300.900
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
2.000
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
2.000
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
869.073
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
395.655
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
473.418
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.403.835
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.194.983
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
371.715
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
60.312
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
18.600
409
REZERVE
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.388.846
410
SUBVENCIJE
86.260
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
786.800
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
187.697
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
328.089
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.761.506
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.761.506
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
58.500
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
53.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
5.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–606.185
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
565.851
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
565.851
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
80.000
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
80.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–120.334
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
485.851
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
606.185
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
120.334
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Straža.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna, če nastanejo zato utemeljeni razlogi oziroma če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija investicij.
Župan Občine Straža je pooblaščen, da brez soglasja občinskega sveta prerazporeja sredstva znotraj posameznega glavnega programa in da prerazporedi sredstva iz posameznega področja porabe v drugo področje porabe proračuna do višine 20 % posameznega področja.
Proračunska sredstva se lahko prosto prerazporejajo med podkonti v okviru iste proračunske postavke. Na posamezni proračunski postavki se lahko odpirajo novi podkonti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2021 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan kot predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Vso investicijsko dokumentacijo za projekte vključene v načrt razvojnih programov sprejema župan.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Novi projekti se lahko kot evidenčni projekti uvrstijo v načrt razvojnih programov tekočega leta samo na podlagi odločitve župana.
8. člen 
(proračunski skladi) 
V Sklad za štipendiranje bo občina v letu 2021 vplačala 5.000 EUR.
V sklad Proračunske rezerve bo občina v letu 2021 vplačala 5.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF. Župan o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Splošna proračunska rezervacija v letu 2021 se oblikuje v višini 20.000 EUR. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
9. člen 
(upravljanje s sredstvi) 
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe
Občinska uprava lahko zahteva, da mu posredni uporabniki občinskega proračuna, pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi likvidnosti sredstev oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
10. člen 
(nakup nepremičnin) 
Nakup nepremičnin se izvaja na podlagi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.
11. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2021 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 7.500 EUR.
Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.
Župan lahko zahteva takojšne plačilo celotnega dolga, katerega plačilo je odloženo, če eden izmed obrokov ni pravočasno plačan.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
12. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Občina se v letu 2021 lahko dolgoročno zadolži do višine 565.851 EUR za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu. Od tega je na podlagi 10. člena ZFO-1C predvidena zadolžitev občine v proračunu države do višine 21.872 EUR in se ne šteje v obseg zadolževanja občine.
13. člen 
(obseg zadolževanja javnega zavoda ter javnih podjetij katere ustanoviteljica je občina) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2021 dolgoročno ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev, razen javno podjetje CERO-DBK d.o.o. za izgradnjo objekta za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO) ter za nakup fiksne tehnološke in premične opreme do višine 6.000.000 EUR. Podjetje CERO-DBK d.o.o. najema kredita ne sme zavarovati s stvarnim premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne gospodarske službe, pri čemer se sredstva za servisiranje dolga zagotovi iz neproračunskih virov.
14. člen 
(likvidnostno posojilo) 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, ki bo v skladu z zakonom in mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(začasno financiranje v letu 2022) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Straža v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati s sprejemom na občinski seji. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-4/2020
Straža, dne 21. januarja 2021
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost