Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

Ob-1202/21, Stran 181
Na podlagi devete alineje prvega odstavka 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO), 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20), 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Sklepa št. C2711-21-712201 o začetku postopka za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v letih 2021 in 2022, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v letih 2021 in 2022
I. Organ, ki dodeluje sredstva: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
II. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe zdravstvenih stisk in težav ranljivih, ogroženih oseb za leti 2021 in 2022.
Programi javnega razpisa se nanašajo na področje neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih in ranljivih skupin s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja.
Predmet javnega razpisa niso:
– že prijavljeni in sofinancirani programi, ki so že v kateremkoli deležu financirani iz drugih javnih razpisov Ministrstva za zdravje ali po posebnih pogodbah,
– investicijski projekti,
– strokovna srečanja, delavnice, strokovni založniški projekti, programi oziroma projekti, ki jih izvajalci tržijo uporabnikom programov.
III. Pogoji za pridobitev sredstev
1. Na javni razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki ima status humanitarne organizacije na podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1) in sedež v Republiki Sloveniji.
2. Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno sposoben za izvedbo prijavljenega programa.
3. Vlogi mora biti priložena veljavna odločba o podelitvi statusa humanitarne organizacije.
4. Vlagatelj mora vsaj 20 % sredstev za prijavljen program, ki jih navede v vlogi, zagotoviti iz drugih nacionalnih oziroma regionalnih oziroma lokalnih javnih virov ali lastnega prispevka v obliki financiranja ali dela.
5. Vlagatelj lahko prijavi samo en program.
6. Prijavnica mora biti izpolnjena v celoti.
IV. Obvezna oblika in vsebina vloge
1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu »PZ 2021« Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v letih 2021 in 2022 (v nadaljnjem besedilu: Obrazec »PZ 2021«).
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za zdravje.
2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem Obrazcu »PZ – 2021, z vsemi zahtevanimi podatki, ki mora biti priložena v papirni in elektronski obliki na USB nosilcu1,
1 V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo veljavna tiskana oblika.
b) kopijo odločbe o podelitvi statusa humanitarne organizacije ministrstva ali Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
c) s strani vlagatelja izpolnjen vzorec pogodbe, ki je del javnega razpisa in ki jo vlagatelj priloži v elektronski obliki, na USB nosilcu.
Strokovna komisija za vodenje postopka oddaje sredstev in izvedbe javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komisija) bo v roku treh dni od odpiranja vlog pisno pozvala vlagatelje nepopolnih vlog k dopolnitvi. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v roku tri dni od vročitve poziva za dopolnitev ne dopolni, se zavrže.
V. Cilji in prednostna področja
Programi neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih skupin imajo ključni cilj zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja.
Cilji javnega razpisa so:
– krepitev in razvoj programov pomoči, osredinjenih na izključene, ogrožene, ranljive skupine;
– pomoč socialno in zdravstveno izključenim skupinam, premagovanje revščine, brezdomstva, izboljševanje razmer na področju zdravja;
– opolnomočenje navedenih skupin, opozarjanje na zdravju škodljive življenjske sloge, ustvarjanje podpornih okolij;
– spremljanje in celostna pomoč;
– ponujanje programov, ki pomenijo nadgradnjo obstoječemu zdravstvenemu sistemu;
– zagotoviti večjo dostopnost svetovalnih razgovorov in nudenja pomoči, napotitev na ustrezne institucije, spremljanje (ko je to potrebno) in informiranje;
– vzpostaviti in vzdrževati medsebojno sodelovanje med različnimi institucijami, z namenom učinkovitejšega in hitrejšega reševanja problemov ranljivih in izključenih oseb;
– vzpostaviti terensko delo in svetovalno pomoč na mestih, kjer se ranljive in izključene skupine zadržujejo, z namenom doseganja skrite populacije;
– zmanjšati neenakosti pri dostopnosti in obsegu zdravstvenih storitev;
– ustvarjanje novih zamisli.
Vrste dejavnosti, ki jih prednostno pričakujemo v programih:
– reševanje in lajšanje zdravstvenih stisk in težav ranljivih, ogroženih skupin prebivalstva;
– krepitev zdravja;
– preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja;
– ustvarjanje možnosti za čim bolj kakovostno in samostojno življenje – povezovanje različnih ustvarjalcev pri načrtovanju, zagovorništvu in izvajanju celovite obravnave ranljivih oseb in izmenjavi dobrih praks doma in v tujini;
– oblikovanje in udejanjanje inovativnih modelov in metod pomoči ciljnim skupinam;
– izobraževanje izvajalcev;
– enakopravno vključevanje bolnikov v življenje z zdravimi, ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja.
Strateške usmeritve:
– Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16);
– Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021, št. 09501-5/2016/11 z dne 25. 5. 2017;
– Akcijski načrt za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2021–2022;
– Fifth Overview of Housing Exclusion in Europe Report 2020;
– Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev Ljubljana: Ministrstvo za zdravje (2009);
– Joint Action on Health Inequalities | EuroHealthNet;
– Summary Report on the MIPEX Health Strand and Country Reports – International Organization for Migration (IOM) Regional Office Brussels, Migration Health Division (MHD);
– Zdravje 2020, Temeljna evropska izhodišča za vsevladno in vsedružbeno akcijo za zdravje in blagostanje, WHO (2014);
– Priporočilo Sveta z dne 8. junija 2009 o evropskem ukrepanju na področju redkih bolezni (2009/C 151/02);
– Javnozdravstveni vidiki obravnave ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva, Ljubljana, Ministrstvo za zdravje (2007);
– Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, št. 39/13).
VI. Razpoložljiva sredstva, višina in odstotek sofinanciranja ter opredelitev stroškov financiranja
Sredstva za sofinanciranje programov v okviru javnega razpisa za leto 2021 znašajo 560.000,00 EUR. Prav tako sredstva za leto 2022 znašajo 560.000,00 EUR, skupno za leti 2021 in 2022: 1.120.000,00 EUR. Sofinancira se izvajanje programov od meseca objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do novembra 2020.
Sredstva iz javnega razpisa v skupni višini 320.000,00 EUR bodo izbranim vlagateljem dodeljena iz proračunske postavke 7122 – Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb, ukrepa št. 2711-17-0014 Zdravstveno varstvo nezavarovanih in socialno ogroženih. Sredstva v višini 240,000,00 EUR bodo izbranim vlagateljem dodeljena iz proračunske postavke 4331 – Strokovne skupine in posebni programi, ukrepa št. 2711-17-0001 Urejanje in razvoj sistema zdravstva. Oboje velja tako za leto 2021 kot tudi za leto 2022.
Največji zaprošeni znesek za posamično leto je lahko 28.000,00 EUR.
Vzorec pogodbe je del javnega razpisa. Ministrstvo lahko glede na dodeljena sredstva in v okviru prijavljenega programa v pogodbi z vsakim izvajalcem posebej opredeli konkreten obseg programa in dinamiko izplačil (odstotek vrednosti, število obrokov ter datum izplačila) v okviru vrednosti, ki so določene na letni ravni.
Vzorec pogodbe se lahko pred podpisom pogodbe spremeni.
Sofinancirajo se samo upravičeni izdatki, kot izhaja iz obrazca PZ – 2021, ki je sestavni del javnega razpisa. Ministrstvo sofinancira največ 80 % vrednosti prijavljenega programa. Vsaj 20 % mora vlagatelj zagotoviti iz drugih nacionalnih oziroma regionalnih oziroma lokalnih javnih virov ali lastnega financiranja oziroma delovanja.
Upravičeni bodo stroški, ki bodo nastali od dneva objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS in za katere izbrani izvajalec predloži ustrezni zahtevek z dokazili.
VII. Uveljavljanje stroškov: upravičeni stroški so opredeljeni v prijavnem Obrazcu
VIII. Merila za dodelitev sredstev
Le prijavljeni programi, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v postopek ocenjevanja, bodo ocenjeni na podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev:
MERILO
Opis
Ocena oziroma največje možno število točk
1. VSEBINSKA USTREZNOST
50
1.1. Usklajenost programa s cilji razpisa
Program upošteva razširjenost in relevantnost problema za Slovenijo. 
Načrtovane aktivnosti in pričakovani rezultati so skladni s cilji in prednostnimi področji javnega razpisa. Izkazujejo skladnost s strategijami za posamezna področja in ustrezajo potrebam ciljnih skupin iz javnega razpisa ter jih ustrezno segmentirajo, kjer je to potrebno.
15
1.2. Zagotavljanje učinkovitosti programa
Metodologija in pristopi dela so dokazano učinkoviti.
10
1.3 Inovativnost in dodana vrednost programa
Program izkazuje nove rešitve, ki presegajo sedanjo prakso.
10
1.4. Prispevek k zmanjševanju neenakosti v zdravju
Pristop za zmanjševanje neenakosti v zdravju je v predlogu programa jasno določen (kjer je to relevantno so upoštevani socialni gradient, neenakost med spoloma in medgeneracijsko sožitje).
10
1.5. Zagotavljanje dolgoročnih učinkov programa
V programu je predviden ustrezen načrt za zagotavljanje trajnosti rezultatov po zaključku programa. Program omogoča nadgradnjo in ima razviden načrt za širjenje na ostale ciljne skupine in izvajalce.
5
2. KAKOVOST PROGRAMA IN MREŽENJA
30
2.1. Izkušnje in reference na področjih, ki so predmet tega javnega razpisa
Sodelujoči v programu so v preteklosti že uspešno izvajali programe oziroma projekte oziroma aktivnosti na področjih, ki so predmet tega javnega razpisa. V pripravo in izvajanje programa so vključeni strokovnjaki, ki imajo reference iz ustreznega področja.
10
2.2 Širjenje (diseminacija) rezultatov programa
Program ima načrt širjenja rezultatov programa, ki vključuje uporabo različnih razpoložljivih medijskih kanalov in zagotavlja maksimalno podporo uresničevanju ciljev in informiranja uporabnikov in različnih javnosti o poteku in rezultatih programa.
5
2.3. Vrednotenje (evalvacija) programa
Program ima načrtovano ustrezno evaluacijo, ki vključujejo procesne kazalnike za vse pomembnejše ukrepe in, kjer je to primerno, kazalnike izida. Iz načrta je razvidno, da so, kadar je to mogoče, v proces vrednotenja vključeni izvajalci oziroma partnerji in uporabniki.
5
2.4. Vključevanje uporabnikov in doseganje ciljnih skupin
Uporabniki programa so opredeljeni, ciljne skupine so jasno opisane in segmentirane, kjer je to potrebno. V programu je razviden načrt doseganja ciljnih skupin, ki vključuje tudi vključevanje težje dostopnih skupin. Program načrtuje tudi vključevanje uporabnikov pri njegovi izvedbi.
5
2.5 Mreženje
Program povezuje različne strokovnjake oziroma izvajalce različnih strok in organizacije, ki bodo s svojimi aktivnostmi in znanji prispevali k uresničevanju ciljev programa (reference) ter ima načrt izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks med sodelujočimi.
5
3. FINANCIRANJE IN UPRAVLJANJE PROGRAMA
20
3.1. Financiranje programa
Finančni načrt prijavljenega programa je realno ovrednoten in cenovno učinkovit. Stroški so upravičeni za doseganje načrtovanih ciljev in rezultatov programa.
15
3.2. Vodenje in koordinacija
Program je glede na časovno dinamiko dobro načrtovan, aktivnosti in »outputi« si časovno logično sledijo. Ima načrt spremljanja, usklajevanja in nadziranja izvajanja različnih nalog. Postopki administrativnega upravljanja so razloženi in ustrezni.
5
IX. Model dodeljevanja sredstev in postopek izbora
Ministrstvo bo sredstva dodeljevalo na podlagi točkovanja vlog, z začetkom pri najvišje ocenjenih vlogah, do porabe razpoložljivih sredstev znotraj posameznih programov.
Sprejetje vloge ne glede na prejšnji odstavek ne pomeni zavezanosti k dodelitvi sredstev za vse aktivnosti v višini zneska, ki ga je zahteval vlagatelj. Zahtevani znesek sredstev se lahko spremeni na podlagi ugotovitev komisije o ustreznosti finančnega načrta za izvajanje dejavnosti, ki jih je opredelil vlagatelj.
Na podlagi ugotovitev komisije o ustreznosti dejavnosti za doseganje ciljev programa lahko ministrstvo zavrne financiranje posameznih dejavnosti predlaganega programa, ki ne prispevajo k doseganju ciljev.
Programi, ki pri merilu 1. Vsebinska ustreznost ne dosegajo vsaj 35 točk, pri merilu 2. Kakovost programa in mreženja vsaj 20 točk in pri merilu 3. Financiranje in upravljanje programa vsaj 12 točk, bodo zavrnjeni. Programi, ki bodo pri vseh treh sklopih meril dosegli skupno vsaj 67 točk, bodo sofinancirani glede na zbrane točke do porabe sredstev.
Ministrstvo bo sofinanciralo le stroške, opredeljene v Obrazcu PZ 2021, ki je del javnega razpisa.
V kolikor bo podeljenih ali zaprošenih sredstev s strani vlagateljev manj, kot jih je na voljo v javnem razpisu, se ostanek sredstev proporcionalno in skladno z oceno vloge (dodeljenim številom točk) razdeli vsem izbranim vlagateljem, ki po oceni komisije izpolnjujejo pogoje za financiranje, ne glede na višino zaprošenih sredstev.
X. Predložitev vlog in informacije
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo se pošljejo v zaprti ovojnici, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis Humanitarne organizacije 2021, 2022«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja.
Vsak posamezni program je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v pisemski ovojnici, označeni na način, ki je predpisan v tej točki. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki (USB nosilec) se šteje, da je za presojo veljavna tiskana oblika.
2. Rok za oddajo vlog je 22. 2. 2021 do 12. ure.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela najkasneje do izteka navedenega roka v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana. Osebna dostava oziroma oddaja vlog v glavno pisarno ministrstva ni možna.
Nepravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
3. Dodatne informacije oziroma vprašanja v zvezi z javnim razpisom je v času od njegove objave do njenega poteka mogoče nasloviti na elektronski naslov: razpis-neza.mz@gov.si.
XI. Obravnava vlog
1. V ocenjevalni postopek se uvrstijo popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega razpisa.
2. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne vloge, ki na poziv ne bodo dopolnjene v roku, bodo zavržene.
3. Zavrnjene bodo vloge:
– ki niso v skladu s predmetom iz II. točke javnega razpisa;
– vlagateljev, ki ne izpolnjujejo pogojev iz III. točke javnega razpisa;
– ki ne dosegajo zadostnega števila točk po merilih iz VIII. točke javnega razpisa.
4. O vlogah odloča minister, pristojen za zdravje, s sklepom na podlagi predloga komisije. Vlagatelj lahko zoper sklep v roku 8 dni od njegovega prejema vloži pritožbo na ministrstvo. O pritožbi odloča minister, pristojen za zdravje ali od njega pooblaščena oseba.
XII. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo pričelo v istem tednu, ko poteče rok za oddajo prijave in ne bo javno.
XIII. Izid javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva zadnje prejete popolne vloge.
Z izbranimi vlagatelji bo ministrstvo sklenilo pogodbe o sofinanciranju. Izbrani vlagatelji se morajo na poziv ministrstva odzvati k sklenitvi pogodbe v roku 8 dni od dneva prejema sklepa o sofinanciranju. V nasprotnem primeru se šteje, da je vlagatelj odstopil od svoje zahteve za dodelitev sredstev.
Ministrstvo za zdravje 

AAA Zlata odličnost