Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

Št. 181-1/2021-2 Ob-1232/21, Stran 212
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa župana, št. 181-1/2021-1 z dne 29. 1. 2021, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2021
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2021.
3. Pogoji in merila
Prijavitelj se s svojim programom oziroma projektom za leto 2021 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2021, in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2021 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2021.
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva in ustanove, katerih delovanje spodbuja razvoj in promocijo zdravja in ki:
– delujejo na območju Mestne občine Koper in so registrirana v Sloveniji in
– delujejo s ciljem pospeševanja promocije zdravja na območju Mestne občine Koper in
– omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper in
– se bodo obvezno vključila v prireditev Dan zdravja-Koper-zdravo mesto
– imajo poravnane finančne obveznosti do Mestne občine Koper.
Predmet sofinanciranja ne bodo:
– redne dejavnosti zavoda ali društva (npr. redne vadbe, ki se financirajo iz vadnine), organizacija počitnic, izletov, taborov in letovanj (razen socialno ogroženih, ljudi s posebnimi potrebami),
– stroški vezani na redno dejavnost (posredni stroški – največ 10 % odobrenih sredstev), kot so najemnina za poslovni prostor, kjer ima prijavitelj sedež (če ima prijavitelj v najemu prostor Mestne občine Koper ali ni iz Mestne občine Koper), npr. telovadnica za redno dejavnost, naročnina za telefon, plača redno zaposlenega,
– članarina,
– investicije in investicijsko vzdrževanje.
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije.
Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanja društev in drugih ustanov pri:
– izvajanju projektov za ozaveščanje in vključevanju javnosti v aktivnosti, ki prispevajo k pospeševanju in promociji zdravja,
– projektov, ki neposredno prispevajo k boljšemu zdravju,
– trajnostno naravnanih projektov (npr. brez uporabe plastike),
– projektov, ki temeljijo na sodelovanju in povezovanju društev ter ustanov v skupnih prizadevanjih za promocijo zdravja,
– projektov, ki so inovativne in zanimive za javnost, ter tako učinkovite pri spodbujanju in promociji varovanja zdravja,
– projektov, ki jih izvajajo društva z večletnim delovanjem na področju varovanja zdravja,
– projektov za varovanje zdravja, ki bodo promovirane in predstavljene širši javnosti v medijih ter sredstvih javnega obveščanja,
– sodelovanju na projektih v izvajanju Mestne občine Koper, in sicer obvezno na prireditvi Dan zdravja, Koper – zdravo mesto, v drugih dnevih namenjenim promociji zdravja, v septembru v Tednu mobilnosti itd.
Merila za izbor prijav:
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje ocenjenih prijav, izvedla presojo primernega zneska sofinanciranja projektov z vidika višine zaprošenih sredstev, drugih virov sofinanciranja, izvedljivosti prijavljenih projektov in možnosti optimiziranja izvedbe projekta glede na predvideno strukturo stroškov. Poleg skupnega zbira točk, bo ta presoja osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo.
Izločitveno merilo:
Če so projekti neskladni s predmetom in nameni javnega razpisa, strokovna komisija prijavo izloči in je ne ocenjuje.
4. Obveznosti
Pogoj za uspešno kandidaturo je obvezna vključitev na prireditev Dan zdravja – Koper – zdravo mesto, v primeru uspešne kandidature na razpisu bo prijavitelj moral izpolnjevati še naslednje:
– najkasneje 1 mesec pred začetkom dogodka o tem obvestiti MOK in na elektronski naslov ali preko elektronskega vmesnika posredovati njegovo podrobno predstavitev, da ga Mestna občina Koper objavi na svojih spletnih straneh,
– najkasneje 5 dni po končanem dogodku po elektronski pošti poslati gradivo (foto material in drugo gradivo, ki dokazuje izvedbo in izpolnjevanje pogojev h katerim smo se obvezali, s kratkim vsebinskim povzetkom projekta) o izvršenih aktivnostih na projektu. Fotografije lahko Mestna občina Koper objavi na svojih spletnih straneh,
– navajati Mestno občino Koper z njenim logotipom na vseh tiskanih materialih, ki so sestavni del promocijskih in drugih aktivnostih v zvezi s projektom,
– navajati Mestno občino Koper v vseh izjavah za javnost, na novinarskih konferencah in vabilih v zvezi s projektom ter drugih pojavljanjih sofinanciranega projekta v medijih,
– izročiti Mestni občini Koper dogovorjeno število kosov oziroma izvodov, če se sofinancira priprava oziroma izdelava izdelka.
5. Okvirna višina sredstev: višina razpisanih sredstev je opredeljena s proračunom za leto 2021, in sicer največ do 11.420 EUR.
6. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2021, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.
Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v roku osmih dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le-te bodo zavržene. »Obrazec A – Prijavni obrazec« ni predmet dopolnitve.
Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 8. marca 2021, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper za leto 2021, »Ne odpiraj, št. 181-1/2021«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne prijave bodo zavržene.
9. Odpiranje prijav in obvestilo o izidu javnega razpisa
Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija, bo najkasneje v roku 8 dni po poteku roka za prijavo.
Pri odpiranju prijav bo komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v roku 8 dni dopolni. Če prijavitelj v določenem roku pomanjkljivosti ne odpravi, bo taka vloga zavržena.
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za družbene dejavnosti na Mestni občini Koper. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od njegove vročitve na župana Mestne občine Koper. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Dodatne informacije na andreja.poklar@koper.si ali na tel. 05/66-46-386.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost