Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

380. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj, stran 1155.

  
Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo 3 (Uradni list RS, št. 134/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 23. seji dne, 27. 1. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (Uradni list RS, št. 97/11 – UPB, 39/13, 9/16, 89/20, v nadaljevanju: Odlok) se drugi člen spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Ime zavoda: Osnovna šola Simona Jenka Kranj.
Sedež zavoda: Ulica XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj.
V sestavo zavoda poleg matične šole na naslovu sedeža zavoda sodijo tudi:
– Podružnična šola Goriče,
– Podružnična šola Trstenik,
– oddelki vrtca za izvajanje predšolske vzgoje na matični šoli na naslovu Ul. XXXI. divizije 7a, Kranj.«
2. člen 
Besedilo tretjega člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Zavodu se za opravljanje dejavnosti osnovnošolske vzgoje v upravljanje prenese nepremičnine na naslovih Srednja vas – Goriče 1, Golnik (Podružnična šola Goriče) in Trstenik 39, Golnik (Podružnična šola Trstenik), ter za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje nepremičnino na naslovu Ul. XXXI. divizije 7a, Kranj (matična stavba).
Zemljiškoknjižni podatki o nepremičninah, ki jih ustanovitelj prenese v upravljanje zavodu, so opredeljeni v posebnem sklepu župana Mestne občine Kranj.«
3. člen 
Besedilo devetega člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju v šolskem okolišu, ki je usklajen z zmogljivostjo šole. Zmogljivost šole za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja je skupaj 33 oddelkov, za matično šolo 23 oddelkov, za Podružnično šolo Goriče 5 oddelkov in za Podružnično šolo Trstenik 5 oddelkov.
Šolski okoliš je opredeljen s prostorskimi okoliši Registra prostorskih enot (RPE), ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Kranj, kjer je mogoče dobiti izsek ustreznega kartografskega prikaza z opisom vsebine prostorskih okolišev. Prikaz šolskega okoliša šole (matične in podružničnih šol) je kot priloga sestavni del tega odloka.
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po predšolski vzgoji. Zmogljivost zavoda za izvedbo programa predšolske vzgoje so trije oddelki vrtca pri matični šoli.«
4. člen 
Besedilo 10. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Šolski okoliš Osnovne šole Simona Jenka Kranj, to je območje, s katerega imajo starši pravico, da je njihov otrok razporejen v to šolo, obsega naslednje prostorske okoliše:
– Del naselja (014) Kranj:, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0115, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 329.
– Cela naselja – (041) Tenetiše: 0223, 0224, 0225, 0226; (016) Letenice: 0227, 0228; (008) Goriče: 0229, 0230; (007) Golnik: 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0297; (035) Srednja vas – Goriče: 0238; (023) Pangeršica: 0239; (042) Trstenik: 0240, 0311; (005) Čadovlje: 0241; (047) Žablje: 0242; (001) Babni vrt: 0243; (027) Povlje: 0244: (044) Zalog: 0245.
Matična šola obsega naslednje ulice in hišne številke dela naselja (014) Kranj:
– Begunjska ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
– Bertoncljeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;
– Bleiweisova cesta 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 60, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 86, 88, 90, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 112;
– Cesta Kokrškega odreda 8A, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 13A, 14, 14A, 14B, 14C, 014D, 14E, 14F, 15, 15A, 16, 17, 17B, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 22A, 23, 23A, 24, 25A, 25B, 25C, 25D, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42A, 44;
– Cesta na Rupo 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 55, 63, 67, 69, 85, 87;
– Kebetova ulica 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35;
– Kopališka ulica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17;
– Mandeljčeva pot 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
– Mencingerjeva ulica 1, 3, 5;
– Mlakarjeva ulica 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24;
– Mrakova ulica 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
– Oldhamska cesta 1, 1A, 3, 5, 7, 9;
– Partizanska cesta 15, 17, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28A, 29, 29A, 30, 31, 32, 32A, 33, 34, 34A, 34B, 35, 35A, 35B, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42A, 43, 43A, 44, 45, 47, 48, 49;
– Rupa 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 23A, 23B, 23C, 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 29A, 30, 30A, 30B, 30C, 30D, 31, 31A, 31B, 31C, 32, 32A, 32B, 32C, 33, 33A, 34, 35, 35A, 36, 36A, 37, 38, 38A, 40, 44, 45, 51, 52;
– Šorlijeva ulica 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39;
– Ulica mladinskih brigad: 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
– Ulica XXXI. divizije 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50;
– Valjavčeva ulica 4, 6, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34;
– Vidmarjeva ulica 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14;
– Zoisova ulica 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;
Podružnična šola Goriče za razredno stopnjo obsega naslednja cela naselja:
– Golnik (007),
– Goriče (008),
– Letenice (016),
– Srednja vas – Goriče (035),
– Zalog (044).
Podružnična šola Trstenik za razredno stopnjo obsega naslednja cela naselja:
– Babni vrt (001),
– Čadovlje (005),
– Pangršica (023),
– Povlje (027),
– Tenetiše (041),
– Trstenik (042),
– Žablje (047).«
5. člen 
Naslov V. poglavja Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA, NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV« 
6. člen 
Besedilo 22. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Nepremično in premično stvarno premoženje, ki ga zavodu za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, zagotavlja ustanovitelj, in s katerim upravlja zavod na podlagi sklepa ustanovitelja o upravljanju, je lastnina ustanovitelja.
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
Premično stvarno premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu.
Medsebojne pravice in obveznosti zavoda in ustanovitelja v zvezi z upravljanjem premoženja ustanovitelja, se določijo s posebno pogodbo.«
7. člen 
Besedilo 23. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev za storitev v predšolski vzgoji ali osnovnošolskem izobraževanju, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Zagotavljanje sredstev občine se uredi s pogodbo med zavodom in ustanoviteljem po sprejetju proračuna občine za tekoče leto. Ločeno se prikazujejo sredstva za predšolsko vzgojo in osnovnošolsko vzgojo.
Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.«
8. člen 
V Odlok se doda nov, 23.a člen, ki se glasi:
»Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov predšolske vzgoje se upošteva pri prvi naslednji določitvi cen teh programov. Ostali presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.
Delitev presežka prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programa prioritet za delitev teh sredstev, ki jih sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju župana v imenu ustanovitelja.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost zavoda o načinu kritja primanjkljaja odloči Svet Mestne občine Kranj na predlog sveta zavoda.
Zavod zagotovi ločeno spremljanje poslovanja iz naslova osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in tržne dejavnosti.«
9. člen 
Prvi in drugi odstavek 24. člena Odloka se spremenita tako, da se glasita:
»Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru dejavnosti, določenih s tem odlokom.
Zavod brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov, s katerimi bi premoženje obremenil s stvarnimi pravicami.«
10. člen 
V prvem odstavku 25. člena Odloka se črtata sedma in osma alineja.
V drugem odstavku 25. člena Odloka se kot nova, tretja alineja doda besedilo »-daje soglasje k pravnim poslom iz drugega odstavka 24. člena tega odloka«. Dosedanja tretja in četrta alineja postaneta četrta in peta alineja.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega člena tega Odloka se pričnejo uporabljati 1. septembra 2021.
Ne glede na določbo predhodnega odstavka tega člena, se vpis v šolsko leto 2021/2022 v program osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje v zavodu izvede v skladu z organizacijo zavoda in določitvijo šolskih okolišev po tem odloku. Zavod izvede vpis v navedene programe tudi za novoustanovljeni javni zavod OŠ Janeza Puharja Kranj, katerega šolski okoliš obsega prostorske okoliše ali njihove dele, ki s tem odlokom niso več določeni kot šolski okoliš Osnovne šole Simona Jenka Kranj.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-44/2020-7-(403003)
Kranj, dne 27. januarja 2021
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost