Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

378. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021, stran 1152.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 33/17 – ZIPRS1718-A, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 174/20 – ZIPRS2122), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 134/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 23. seji dne 27. 1. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 (Uradni list RS, št. 79/19) tako, da se v celoti glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
v eur
KONTO
OPIS
Rebalans 2021
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
67.823.817
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
50.566.544
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
41.867.955
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
32.219.605
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
8.970.750
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
677.600
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
8.698.589
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
6.011.564
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
33.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
624.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
81.535
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.948.490
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.095.000
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
95.000
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
1.000.000
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
17.934
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
17.934
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
15.091.511
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
5.423.930
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
9.667.581
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)
1.052.828
783
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
68.107
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
984.721
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
76.302.615
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
20.379.159
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
4.336.320
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
652.760
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
12.346.369
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
392.000
409
REZERVE
2.651.710
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
27.618.374
410
SUBVENCIJE
685.630
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
12.383.643
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
1.995.399
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
12.553.702
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
25.404.230
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
25.404.230
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
2.900.852
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
1.864.600
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
1.036.252
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–8.478.798
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
9.550.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
9.550.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.604.660
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
2.604.660
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–1.533.458
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
6.945.340
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
8.478.798
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
1.570.760
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Kranj.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osmi odstavek 5. člena Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 se na koncu besedila dopolni z besedilom:
»V obseg prerazporeditev iz šestega in sedmega odstavka tudi ne štejejo prerazporeditve potrebne za zagotovitev zadostnih sredstev na postavki 200901 Stanovanjsko gospodarstvo.«
3. člen 
(proračunski skladi) 
V tretjem odstavku 8. člena Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 se znesek »2.100 eur« črta in nadomesti z zneskom »100.000 eurov«.
4. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-20/2020-40
Kranj, dne 27. januarja 2021
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost