Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

379. Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj, stran 1153.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 134/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 23. seji dne 27. 1. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj 
1. člen 
V Odloku o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 15/14 – UPB1, 76/15, 52/17, 64/18, 68/19, v nadaljevanju Odlok) se spremeni 17. člen, ki se po novem glasi:
»MOK za namene sodelovanja z nevladnimi organizacijami in spodbujanja njihovih programov letno objavi javni razpis za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva. Sofinancirani programi se izvajajo kot letni, triletni ali štiriletni programi.
MOK programe nevladnih organizacij na področju socialnega varstva sofinancira v skladu z naslednjimi cilji:
– zagotavljanje normativnih in drugih pogojev za razvoj področja socialno varstvene dejavnosti v okviru strategij, politik in drugih ukrepov, ki vplivajo na socialno dejavnost,
– zagotavljanje finančne podpore različnim programom za opravljanje in razvoj socialno varstvene dejavnosti.
Postopek dodelitve javnih sredstev in pritožbeni postopek se vodita skladno z določili pravilnika, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna države, če ni s tem odlokom drugače določeno. Javni razpis vodi 5-članska strokovna komisija, ki jo imenuje župan MOK. V komisijo so imenovani 4 zunanji člani in javni uslužbenec mestne uprave, ki je pristojen za področje socialnega varstva.
Javni razpis za izvajanje brezplačnih prevozov za starejše in invalide se izvede posebej kot štiriletni program.
Sklepe o izboru prejemnikov sredstev na podlagi predloga strokovne komisije izda direktor mestne uprave. O pritožbi zoper sklep odloča župan MOK.«
2. člen 
V Odloku se v 18. členu na koncu desete alineje namesto pike zapiše podpičje in doda nova enajsta alineja, ki se glasi:
»– program izvajanja brezplačnih prevozov za starejše in invalide.«
3. člen 
V Odloku se v 18.a členu črta druga alineja.
4. člen 
Besedilo 22. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Upravičenci do enkratne socialne pomoči so občani MOK, ki imajo:
– prijavljeno stalno prebivališče v MOK ali
– v primeru prijavljenega začasnega prebivališča tako stalno kot začasno prebivališče v MOK,
in so se znašli v posebnih socialnih razmerah, tako da potrebujejo enkratno socialno pomoč, ker:
– jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti (zaradi težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče ali drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale njegovo preživetje ali preživetje članov njegove družine) nujno potrebna pomoč,
– so izkoristili že vse zakonske možnosti za rešitev stiske, z uveljavljanjem pravic iz zakona, ki ureja socialno varstvene prejemke (denarna socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč) in pravice iz javnih sredstev,
– so brez lastnega dohodka ali njihov lastni dohodek ne presega 40 % minimalnega dohodka na družinskega člana po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke.
Vlagatelju se enkrat letno dodeli enkratna socialna pomoč zanj in za njegove družinske člane, pri čemer se za člane njegove družine štejejo osebe, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja vlagatelja vloge za denarno socialno pomoč po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
Enkratna denarna socialna pomoč se vlagatelju ne dodeli, če:
– ne izpolnjuje kriterijev iz prvega odstavka tega člena,
– vloži vlogo v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
5. člen 
V Odloku se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»MOK daje s tem odlokom Centru za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, javno pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnem postopku dodelitve enkratne socialne pomoči v MOK na prvi stopnji.
V postopku dodelitve enkratne socialne pomoči se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek. Center za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, pri ugotavljanju in odločanju glede upravičenosti do enkratne socialne pomoči na podlagi določb tega odloka smiselno uporablja tiste zakonske določbe, ki urejajo pravico do denarne socialne pomoči. Center za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, preveri podatke iz vloge in dokazil ter odloči o upravičenosti do dodelitve in višini enkratne socialne pomoči z odločbo.
Zoper odločbo Centra za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, je dopustna pritožba, ki se jo vloži na Center za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj. O pritožbi zoper odločbo Centra za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, odloča župan MOK.«
6. člen 
V Odloku se doda nov 22.b člen, ki se glasi:
»Vloga za dodelitev enkratne socialne pomoči se vloži pri Centru za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, na obrazcu: »Vloga za dodelitev enkratne socialne pomoči iz sredstev proračuna Mestne občine Kranj«. Vloga je dostopna na Centru za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, in na spletni strani MOK.«
7. člen 
V Odloku se doda nov 22.c člen, ki se glasi:
»MOK letno, na podlagi pogodbe, zagotavlja Centru za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, sredstva za dodelitev enkratne socialne pomoči v MOK, in sicer sredstva v višini dodeljenih denarnih pomoči in sredstva za vodenje postopka. S pogodbo se določijo medsebojne pravice in obveznosti. MOK zagotavlja sredstva Centru za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, do višine sredstev zagotovljenih v vsakokratnem veljavnem proračunu MOK za tekoče proračunsko leto.«
8. člen 
23. člen Odloka se spremeni in se po novem glasi:
»Enkratna socialna pomoč je namenjena upravičencu in članom njegove družine za:
– nakup šolskih potrebščin,
– plačilo šole v naravi in šolske prehrane,
– plačilo zdravstvenih storitev, potrebnih na podlagi dokazila zdravniške stroke, ki jih zdravstveno zavarovanje ne pokriva ali jih ne pokriva v celoti,
– kritje stroškov bivanja (ozimnica, ogrevanje, komunalni stroški, elektrika, najemnina),
– kritje stroškov ob elementarnih nesrečah,
– kritje stroškov drugih posebnih potreb upravičenca ali članov njegove družine.«
9. člen 
24. člen Odloka se spremeni in se po novem glasi:
»Višina enkratne socialne pomoči se določa za vsak primer posebej glede na stopnjo materialne ogroženosti upravičenca, upoštevajoč situacijo in potrebe upravičenca in članov njegove družine.
Višina enkratne socialne pomoči znaša najmanj 50,00 € in največ 250,00 €. V primeru, da gre za elementarno nesrečo (požar, poplave, veter, potres, udar strele) lahko enkratna socialna pomoč znaša največ 900,00 €. Enkratna socialna pomoč se upravičencu praviloma izplača v denarju, v utemeljenih primerih pa se lahko deloma ali v celoti izplača v naravi (boni, naročilnice, plačila računov itd.)«
10. člen 
V Odloku se v tretjem odstavku 4. člena, v 35. členu, v prvem odstavku 38. člena, v prvem odstavku 44., 49. in 55. člena in v 60. členu »Center za socialno delo Kranj« preimenuje v »Center za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj«.
V Odloku se v drugem odstavku 8. člena, v 15., 25., 26., 41. in 92. členu »enota Kranj«, pravilno zapiše »Enota Kranj«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka se razveljavi Navodilo o dodeljevanju socialne pomoči v Mestni občini Kranj, št. 122-149/2013-5 (47/04), z dne 9. 4. 2013.
Postopki dodelitve socialne pomoči v Mestni občini Kranj, ki se do uveljavitve tega odloka še niso končali, se dokončajo v skladu z Navodili iz prejšnjega odstavka tega člena.
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-79/2019-10-40/30/04
Kranj, dne 27. januarja 2021
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost