Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

Ob-1207/21, Stran 223
Svet zavoda Glasbene šole Fran Korun Koželjski, Jenkova 4, 3320 Velenje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter sklepa Sveta zavoda z dne 28. 1. 2021, razpisuje delovno mesto
ravnatelja – m/ž
Kandidat – m/ž (v nadaljevanju kandidat) mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja – m/ž (v nadaljevanju ravnatelj) izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, v nadaljevanju ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Predvideni začetek dela je 1. junij 2021.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje, Jenkova 4, 3320 Velenje, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku, ob oddaji vloge naj ne bo starejše od tridesetih dni.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa tudi kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkušnjami.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje 

AAA Zlata odličnost