Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

387. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža, stran 1174.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja ((Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 27/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – ZP-1-UPB8, 43/11 Odl. US: U-I-166/10-8 in 21/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17  in 78/19), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 75/08), 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 15. redni seji dne 21. 1. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža 
1. člen 
(1) V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža (Uradni list RS, št. 22/14) – v nadaljevanju odlok, se spremeni prva točka prvega odstavka 3. člena tako, da se sedaj glasi:
»1. Komunalni odpadki so komunalni odpadki v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.«
(2) V prvem odstavku 3. člena se črtajo 6.–10. točka, 13.–17. točka in 20. točka.
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 10. člena tako, da se sedaj glasi:
»(1) Vključitev v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki je obvezna za lastnike, najemnike ali upravljavce vseh stavb na območju občine, v katerih imajo lastniki stalno ali začasno prebivališče, ter za lastnike počitniških stavb in drugih gospodarskih objektov, ter objektov, v katerih se izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki.«
3. člen 
Spremeni se zadnji stavek v osmem odstavku 17. člena odloka, ki se sedaj glasi:
»Pogojedajalec ter mnenjedajalec k dokumentaciji za gradnjo skladno s predpisi, ki urejajo graditev, je izvajalec javne službe.«
4. člen 
Črta se besedilo pete alineje drugega odstavka 18. člena odloka in se nadomesti z besedilom:
»kosovni odpadki enkrat letno, na osnovi poslane dopisnice povzročiteljev odpadkov.«
5. člen 
Spremeni se prvi odstavek 23. člena tako, da se sedaj glasi:
»(1) Prevzem kosovnih odpadkov se izvaja na poziv povzročiteljev odpadkov čez celo leto.«
6. člen 
Drugi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(2) Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da prepuščajo ločene frakcije izključno v zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih centrih«.
Četrti odstavek 24. člena odloka se spremeni tako, da se črta tretja alineja ter doda osma alineja, ki se glasi:
»– odlagati vse vrste frakcij odpadkov ob zabojnike ali posode, namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov«.
7. člen 
Sedma alineja prvega odstavka 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– odpadke z vrtov, razen zelenega vrtnega odpada v zabojnikih za biološke odpadke.«
Dodata se tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Prepovedano je brskati po zabojnikih za zbiranje komunalnih odpadkov in iz njih odnašati odložene komunalne odpadke ali komunalne odpadke odložene ob zabojnikih.«
»(4) Prepovedano je samovoljno premikanje zabojnikov za ločeno zbiranje frakcij iz določene lokacije na drugo lokacijo.«
8. člen 
V drugem odstavku 28. člena odloka, se pred piko doda besedna zveza »skladno s predpisi«.
9. člen 
V drugem odstavku 29. člena se beseda »obvestila« nadomesti z besedo »dopisnice« in za piko doda besedilo: »Rok prevzema izvajalec javi stranki.«
10. člen 
Naziv določbe 44. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi: »inšpekcijski nadzor«.
11. člen 
Spremenita se prva alineja tretjega in prva alineja petega odstavka 45. člena, tako, da se glasita: »– ni vključena v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, kot to določa 10. člen tega odloka«.
V petem odstavku 45. člena odloka se spremeni višina globe tako, da globa sedaj znaša 200 EUR.
12. člen 
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene in v veljavi.
13. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-4/2021-3
Straža, dne 21. januarja 2021
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost