Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

Ob-1233/21, Stran 193
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 129. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) in 214. Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2021
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2021.
1.2 Za ta namen so predvidena sredstva proračuna Republike Slovenije za leto 2021, na proračunski postavki 141710 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk, NRP 2330-18-0011 Podpora izvajanju praktičnega pouka, v višini do 168.010 evrov.
1.3 Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja dijakov srednjih šol in študentov višjih strokovnih šol ter fakultet, s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva.
2. Upravičeni in neupravičeni stroški
2.1 Upravičeni so naslednji stroški:
– material in repromaterial za izvajanje praktičnega pouka;
– drobni inventar in potrošni material za izvajanje praktičnega pouka in laboratorijskih vaj;
– stroški povezani z zagotavljanjem varnosti in zdravja dijakov oziroma študentov;
– najem strojev in drugih storitev (npr. najem prevoznih sredstev za prevoz dijakov) namenjenih izvajanju praktičnega pouka;
– vzdrževanje strojev, naprav in opreme na posestvih in delavnicah namenjenih praktičnemu pouku;
– energenti, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije;
– stroški promocije.
2.2 Vlagatelj stroške vpiše v tabelo 4.4 Specifikacija stroškov, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
2.3 Neupravičeni stroški so:
– delo delavcev in mentorjev, njihovi potni in ostali stroški;
– delo zunanjih izvajalcev praktičnega pouka;
– pisarniški in čistilni material;
– vzdrževanja objektov, prostorov, standardne opreme učilnic (tabla, stoli, mize …), oprema informacijsko-komunikacijske tehnologije, fotokopirni stroji;
– zavarovanja, ki jih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) financira v skladu z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16, 66/17, 82/18 in 13/19);
– voda, elektrika, kurilno olje in plin;
– tehnični pregledi vozil, njihovo zavarovanje in podaljševanje registracij;
– malice;
– fitofarmacevtska sredstva.
3. Vlagatelji in upravičenci
3.1 Vlagatelji so zavodi, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe rednega izobraževanja, s praktičnim poukom iz področja agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ali Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17 in 175/20 – ZIUOPDVE) in delujejo na območju Republike Slovenije.
3.2 Upravičenci so vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje in dosežejo zadostno število točk po tem javnem razpisu.
4. Pogoji za dodelitev sredstev
4.1 Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis
Vlagatelj mora k vlogi, v skladu z razpisno dokumentacijo, priložiti naslednje priloge:
4.1.1 pravilno in v celoti izpolnjen, žigosan in s strani pooblaščene osebe podpisan prijavni obrazec, ki je del razpisne dokumentacije;
4.1.2 zahtevana dokazila k vlogi, kot je to določeno z razpisno dokumentacijo:
– izjava vlagatelja;
– dokazilo, da zavod izvaja javno veljavne izobraževalne programe rednega izobraževanja s praktičnim poukom iz področja agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva,
– dokazilo o finančnem pokritju programa,
– dokazila za izvedbo programa, kot je navedeno v poglavju VII. razpisne dokumentacije,
– izpolnjeno prilogo 4.4: Specifikacija stroškov, ki je zahtevana priloga k razpisni dokumentaciji.
Na javni razpis lahko vlagatelj vloži samo eno vlogo za vse projekte, ki jih izvaja.
4.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od izdaje sklepa do vložitve zahtevka
Upravičenec mora glede na višino dodeljenih sredstev, zagotoviti lastno udeležbo, ki je skladna s prikazanim deležem v predloženi vlogi.
5. Finančni pogoji
5.1 Delež dodeljenih nepovratnih sredstev znaša do 50 odstotkov priznane vrednosti programa. Najvišja možna višina dodeljenih sredstev na posamezno vlogo je 20.000 evrov. Sofinancirajo se vloge, ki na podlagi ocenjenih meril dosežejo najmanj 50 točk. V primeru, da razpoložljiva sredstva ne zadostujejo za 50 odstotno sofinanciranje vseh pozitivno ocenjenih vlog, se vsem upravičencem sredstva sofinanciranja sorazmerno znižajo.
5.2 Za priznano vrednost programa se štejejo materialni stroški in stroški storitev praktičnega izobraževanja dijakov srednjih šol in študentov višjih strokovnih šol ter fakultet.
5.3 Sredstva upravičenci lahko koristijo na podlagi sklenjenih pogodb. Rok za dokončanje del je 20. september 2021.
6. Merila
Vlogam se dodelijo točke v skladu z naslednjimi merili:
Merilo
Max. štev. točk
1.
Delež lastne udeležbe
40
2.
Izobraževanje – število dijakov oziroma študentov
40
3.
Število hektarov kmetijskih zemljišč ali gozdnih zemljišč ali št. učnih delavnic
20
Skupaj:
100
Delež lastne udeležbe:
10 točk – od 50 % do vključno 55 % lastne udeležbe
20 točk – nad 55 % do vključno 60 % lastne udeležbe
30 točk – nad 60 % do vključno 65 % lastne udeležbe
40 točk – nad 65 % lastne udeležbe.
Število dijakov oziroma študentov, ki so vključeni v izobraževanje:
10 točk – do vključno 100 dijakov oziroma študentov
20 točk – od 101 do vključno 250 dijakov oziroma študentov
30 točk – od 251 do vključno 500 dijakov oziroma študentov
40 točk – več kot 501 dijak oziroma študent.
Število hektarov kmetijskih ali gozdnih zemljišč ali število učnih delavnic:
– 10 točk – do vključno 10 ha zemljišč ali do vključno 3 delavnice
– 20 točk – nad 10 ha zemljišč ali več kot 3 delavnice.
7. Razpisna dokumentacija
7.1 Vloga mora biti izpolnjena in oddana na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, vključno s podpisano in žigosano izjavo vlagatelja ter z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije.
7.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.
7.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ministrstvu v času uradnih ur za poslovanje s strankami.
Kontaktna oseba je Martina Šilc Žužek, tel. 01/478-93-49, martina.silc-zuzek@gov.si.
8. Rok in način prijave
8.1. Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, do vključno 26. februarja 2021.
8.2. Vlogo na javni razpis je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ali vložiti neposredno v vložišču ministrstva v času uradnih ur.
8.3. Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošiljko ali niso vložene na vložišču ministrstva, se zavržejo.
8.4. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum oddaje priporočene vloge označen s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vložišča ministrstva, naziv in naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa na katerega se prijavlja, na način: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2021«.
8.5. Vloge, vložene po roku, določenem v točki 8.1. tega javnega razpisa, se zavržejo.
8.6. Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se zavrže.
9. Odpiranje in obravnava vlog
9.1 Odpiranje in obravnava pravočasno prispelih vlog bo 4. marca 2021 v prostorih Sektorja za horizontalne vsebine v kmetijstvu, II. nadstropje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ni javno.
9.2. Postopek vodi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje minister. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik in člana komisije ne smejo biti s prejemniki interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali v izvenzakonski skupnosti. Komisija lahko k sodelovanju povabi še druge neodvisne strokovnjake s posameznega strokovnega področja.
9.3. Strokovna komisija pregleda in oceni prispele vloge, preveri ali so vlogi priložena vsa zahtevana dokazila oziroma dokumenti v obliki, obsegu in na način, kot je zahtevano z razpisno dokumentacijo, ugotovi izpolnjevanje pogojev in pripravi zapisnik o odpiranju in ocenitvi vlog.
9.4 Vloga, ki jo vlagatelj v zahtevanem roku ne dopolni, se zavrže.
10. Obvestilo o izidu javnega razpisa
10.1 Na podlagi predloga komisije bo o vlogi odločal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku 60 dni po datumu zaključka javnega razpisa.
10.2 Zoper sklep o odločitvi za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2021 ni dopustna pritožba, dopustno pa je vložiti tožbo v upravnem sporu pri Upravnem sodišču Republike Slovenije.
10.3 Če ministrstvo ugotovi, da so sredstva odobrena oziroma izplačana na podlagi neresničnih podatkov, ali nenamensko porabljena, ima pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost