Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

V P 29/2021 Os-1223/21, Stran 242
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je 21. 1. 2021 prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko V P 29/2021, s katero zahteva, da se ugotovi, da so nepremičnini ID znak del stavbe 1074-2708-2 in ID znak del stavbe 1074-2708-3, ki v naravi predstavljata hladilnico in skladišče, osebno vozilo BMW 520 Touring, reg. št. CE DM-441, št. šasije WBAMX11080C305274, gotovina zasežena 11. 6. 2019 v kazenskem postopku št. III K 30133/2019 pri preiskavi toženčevega stanovanja v višini 61.500,00 EUR in njegova denarna sredstva v znesku 94.350,44 EUR premoženje nezakonitega izvora. Nadalje tožnica zahteva, da se navedeni nepremičnini, osebno vozilo in gotovina v znesku 61.500,00 EUR tožencu odvzamejo in s pravnomočnostjo sodbe postanejo last Republike Slovenije. Hkrati zahteva, da ji toženec plača 93.350,44 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi in da ji povrne nastale pravdne stroške.
2. Tožena stranka: Marko Senič, Lopata 22/b, Celje.
3. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju:
I. Začasno zavarovanje odvzema premoženja nezakonitega izvora, kot je bilo odrejeno s sklepom Okrožnega sodišča v Celju II Kpd 64645/2019 z dne 10. 12. 2019, se podaljša tako, da se:
Marku Seniču ali komurkoli drugemu po njegovem pooblastilu prepove:
a) odtujiti ali obremeniti nepremičnine:
– ID znak del stavbe 1074-2708-2, k.o. 1074 Spodnja Hudinja, stavba 2708, del stavbe 2 (ID 5541290), na naslovu Sernčeva ulica 11, 12 in 13, ki v naravi predstavlja hladilnico in skladišče, katere lastnik je Marko Senič v deležu 1/1
– ID znak del stavbe 1074-2708-3, k.o. 1074 Spodnja Hudinja, stavba 2708, del stavbe 3 (ID 5539715), na naslovu Sernčeva ulica 11, 12 in 13, ki v naravi predstavlja hladilnico in skladišče, katere lastnik je Marko Senič v deležu 1/1
z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi,
b) razpolaganje z gotovino zaseženo 11. 6. 2019 v kazenskem postopku št. III K 30133/2019 pri preiskavi stanovanja Marka Seniča na naslovu Lopata 22b, 3000 Celje, v višini 61.500,00 EUR in se odredi njena nadaljnja hramba tako, da se denarna sredstva, ki se nahajajo na fiduciarnem računu Okrožnega sodišča v Celju št. SI56 01100-6000019326, nakažejo na podračun Republike Slovenije, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, št. SI56 0110 0600 0039 308,
vse za čas do 30 dni po pravnomočni odločitvi o tožbenem zahtevku.
II. Predlog tožeče stranke za podaljšanje začasnega zavarovanja se zavrne v delu, ki se nanaša na osebno vozilo BMW 520 Touring, reg. št. CE DM-441, št. šasije WBAMX11080C305274, letnik 2010, in odreditev nadaljnje hrambe gotovine (zasežene 11. 6. 2019 pri preiskavi stanovanja v višini 61.500,00 EUR) na fiduciarnem računu Okrožnega sodišča v Celju št. SI56 01100-6000019326.
4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).
6. Dan objave oklica: 5. 2. 2021.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2021

AAA Zlata odličnost