Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

Št. 38144-5/2020/49 Ob-1245/21, Stran 236
Na podlagi šestega odstavka 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17, 30/19 – odl. US) direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, izdaja
sklep 
o spremembi Sklepa o uvedbi javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz (sprememba št. 2)
1 V pravilu dražbe 1 (točka 4.2.1 Sklepa o uvedbi javnega razpisa – Kategorije lotov) se v četrtem stolpcu tabele F-3: Pregled kategorije lotov besedilo »PONUJENO ŠTEVILO LOTOV« spremeni tako, da se po novem glasi:
»KOLIČINA RAZPOLOŽLJIVIH LOTOV«.
2 Pravilo dražbe 27 (točka 4.5.1 Sklepa o uvedbi javnega razpisa – Izhodiščna ponudba) se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Del oddaje ponudbe vsakega dražitelja je izhodiščna ponudba (izpolnjen obrazec I.6). V njej navede za vsako kategorijo lotov število lotov, ki jih je dražitelj pripravljen kupiti po izklicni ceni. To je dražiteljevo začetno povpraševanje na glavni dražbi. Dražiteljevo začetno povpraševanje v posamezni kategoriji lotov ne sme presegati količine razpoložljivih lotov v tej kategoriji, prav tako ne sme kršiti omejitev spektralnih kap. Skupno povpraševanje po lotih v vsaki posamezni kategoriji lotov je vsota začetnih povpraševanj vseh dražiteljev za vsako posamezno kategorijo lotov.«
3 V pravilih dražbe 28 in 31 (točka 4.5.1 Sklepa o uvedbi javnega razpisa – Izhodiščna ponudba) se besedna zveza »razpoložljive količine lotov« spremeni tako, da se po novem glasi:
»količine razpoložljivih lotov«.
4 Pravilo dražbe 40 (točka 4.6.2 Sklepa o uvedbi javnega razpisa – Pred 1. krogom) se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Pred prvim krogom dražbe ima vsak dražitelj za vsako kategorijo lotov vpogled v svoje začetno povpraševanje in najmanjšo sprejemljivo količino lotov.«
5 V pravilu dražbe 42 (točka 4.6.3 Sklepa o uvedbi javnega razpisa – Postopek draženja v posameznem krogu) se doda stavek:
»V prvem krogu glavne dražbe bo začetna cena za vsako kategorijo lotov enaka izklicni ceni, ki so jo dražitelji sprejeli z začetnim povpraševanjem. V prvem krogu dodatne dražbe bo začetno ceno določila Agencija.«
6 V Primeru 3 pri pravilu dražbe 53 (točka 4.6.3 Sklepa o uvedbi javnega razpisa – Postopek draženja v posameznem krogu) se prvi stavek drugega odstavka spremeni na način, da se po novem glasi:
»Če je dosežena cena točno 20.000.000,00 EUR, bi lahko pridobil:«
V istem primeru se prvi stavek tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Če dražitelj pred dražbo za to kategorijo lotov navede najmanjšo sprejemljivo količino 2 lota, potem ne more pridobiti le 1 lota, saj je to manj od navedene najmanjše sprejemljive količine lotov.«
7 Pravilo dražbe 66 (točka 4.6.5 Sklepa o uvedbi javnega razpisa – Algoritem za obdelavo ponudb) se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Pri ponudbah, s katerimi se povečuje povpraševanje, je dovoljena sprememba, najmanjša izmed absolutnih vrednosti preostale spremembe in absolutne razlike med:
a. največjim povpraševanjem, ki ne krši pravila aktivnosti, ne presega spektralnih kap in ni večje od količine razpoložljivih lotov v tej kategoriji lotov ter
b. trenutno doseženo količino dražitelja.«
8 V Primeru 6 in 7 pri pravilu dražbe 77 (točka 4.6.6 Sklepa o uvedbi javnega razpisa – Določanje doseženih cen za posamezno kategorijo lotov) se v drugem stolpcu tabele primera A in primera B besedilo »NAJMANJŠA UPORABNA KOLIČINA LOTOV« spremeni, tako da se po novem glasi:
»NAJMANJŠA SPREJEMLJIVA KOLIČINA LOTOV«.
9 V Primeru 7 pri pravilu dražbe 77 (točka 4.6.6 Sklepa o uvedbi javnega razpisa – Določanje doseženih cen za posamezno kategorijo lotov) se v primeru A in B trenutna dosežena količina za dražitelja A v kategoriji lotov Z iz »0« zamenja v »1« in za dražitelja B v kategoriji lotov Z iz »3« zamenja v »2«.
10 Pravilo dražbe 78 (točka 4.6.7 Sklepa o uvedbi javnega razpisa – Informiranje) se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Pred vsakim krogom, vključno s 1. krogom, bo dražbeni sistem vsakemu dražitelju zaupno posredoval naslednje informacije:
– Dosežene količine dražitelja iz prejšnjega kroga za posamezen krog za vsako kategorijo lotov (pred 1. krogom bo to izhodiščno povpraševanje),
– Dražiteljevo upravičenost za krog,
– Začetno in končno ceno za krog za vsako kategorijo lotov,
– Podatke o obsegu presežnega povpraševanja v prejšnjem krogu za vsako kategorijo lotov (glej pravili iz točk 79 in 80) (pred 1. krogom bo izračunano na podlagi dražiteljevih izhodiščnih povpraševanj).«
11 V pravilu dražbe 79 (točka 4.6.7 Sklepa o uvedbi javnega razpisa – Informiranje) se besedna zveza »ponudbe lotov« spremeni tako, da se po novem glasi:
»količine razpoložljivih lotov«.
12 V pravilu dražbe 83 (točka 4.6.8.1 Sklepa o uvedbi javnega razpisa – Možnost odstopa od uspešno pridobljenih lotov) se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Dražitelj lahko to zahteva samo v primeru, ko je njegova dosežena količina v kategoriji lotov A večja od 0 tako v začetnem povpraševanju kot tudi v vseh prejšnjih krogih.«
13 V pravilu dražbe 84 (točka 4.6.8.1 Sklepa o uvedbi javnega razpisa – Možnost odstopa od uspešno pridobljenih lotov) se tretji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Dražitelj lahko to zahteva samo v primeru, ko je njegova dosežena količina v kategoriji lotov A večja od 0 tako v začetnem povpraševanju kot tudi v vseh prejšnjih krogih.«
14 Pravilo dražbe 89 (točka 4.6.9 Sklepa o uvedbi javnega razpisa – Morebitna dodatna dražba) se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Dražitelji bodo prek dražbenega sistema pozvani, da določijo svoje začetno povpraševanje po začetni ceni dodatne dražbe v vsaki kategoriji lotov, in sicer do roka, ki ga določi Agencija. Število lotov v posamezni kategoriji ne sme preseči količine razpoložljivih lotov, prav tako pa ne sme kršiti omejitev spektralnih kap.«
15 V pravilu dražbe 90 (točka 4.6.9 Sklepa o uvedbi javnega razpisa – Morebitna dodatna dražba) se doda stavek:
»Začetne cene v dodatni dražbi v nobenem primeru ne bodo nižje od izklicnih cen na glavni dražbi.«
16 V pravilu dražbe 112 (točka 4.7.1.3 Sklepa o uvedbi javnega razpisa – Kategorija lota D (2100 MHz)) se v zadnji alineji doda naslednji stavek:
»Posledično za dražitelja, ki pridobi 3 lote, ni možna dodelitev BD06, BD07, BD08.«
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost