Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

389. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža, stran 1175.

  
Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20) in 16. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 15. redni seji dne 21. 1. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
V Odloku o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža (Uradni list RS, št. 31/15) – v nadaljevanju odlok, se spremenita druga in deseta alineja prvega odstavka 2. člena odloka, tako da se glasita:
»pooblaščeni izvajalec« za odstranitev zapuščenega ali nepravilno parkiranega vozila je izvajalec obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest«,
»pooblaščena uradna oseba je občinski redar«.
Črta se enajsta alineja prvega odstavka.
2. člen 
V 12. členu se doda četrti odstavek:
»Občina Straža v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem zapuščeno vozilo po poteku roka iz 11. člena odloka proda v skladu s predpisi, ki urejajo stvarno premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti, in predpisi, ki urejajo prodajo vozil. Izkupiček od prodaje zapuščenega vozila je prihodek proračuna Občine Straža.«
3. člen 
Spremeni se 13. člena odloka tako, da se glasi:
»Pooblaščeni izvajalec v skladu s pogoji, ki jih določata zakon oziroma ta odlok, izvaja opravila odvoza in hrambe zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil ter oddaje zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil v uničenje v skladu s področnimi predpisi.«
4. člen 
Spremeni se 14. člena odloka tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvajajo pooblaščene uradne osebe občinskega redarstva.«
5. člen 
Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.
6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-2/2021-3
Straža, dne 21. januarja 2021
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost