Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2936. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru (ZMatR-C)
2937. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2G)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2938. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Srbiji
2939. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2977. Uredba o izvajanju delegirane uredbe (EU) o določitvi podrobnih pravil za zaščitne elemente na ovojnini zdravil za uporabo v humani medicini
2978. Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor
2979. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
2980. Uredba o spremembah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2981. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Sklepi

2982. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana

MINISTRSTVA

2940. Pravilnik o izvajanju uredb (EU) o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova cestna vozila ter o poročanju in posredovanju podatkov
2941. Pravilnik o pregledih ro-ro potniških ladij in hitrih potniških plovil
2983. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kakovosti mesa klavne živine in divjadi

USTAVNO SODIŠČE

2942. Odločba o ugotovitvi, da sedmi odstavek 109. člena Zakona o medijih ni v neskladju z Ustavo Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 86. člena in prvega do petega odstavka 86.a člena Zakona o medijih

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2943. Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS

OBČINE

Bled

2944. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Bled

Dobrna

2945. Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče
2946. Sklep o dodatnem subvencioniranju plačil staršev za programe v vrtcih
2947. Sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Dobrna
2948. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za Zdraviliški kompleks v Dobrni

Dobrova-Polhov Gradec

2949. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Gorenja vas-Poljane

2950. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Grosuplje

2951. Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Grosuplje
2952. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu
2953. Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Grosuplje
2954. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 49 Cs ppip
2955. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ŠJ 18 A
2956. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ŠS 3 A
2957. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora IG 8 Ak

Idrija

2958. Spremembe Poslovnika Nadzornega odbora Občine Idrija

Piran

2976. Odlok o štipendiranju v Občini Piran

Slovenska Bistrica

2959. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Slovenska Bistrica
2960. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2961. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenske Konjice

2962. Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče
2963. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenske Konjice

Šmartno pri Litiji

2964. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2019
2965. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno sever – Jeze
2966. Pravilnik o priznanjih Občine Šmartno pri Litiji
2967. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji
2968. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Tolmin

2969. Sklep o dopolnitvi določil Urbanistično tehničnih smernic Poslovne cone Poljubinj II

Žalec

2970. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekreacijsko območje Ložnica LO-6
2971. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec
2972. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PO 3/2
2973. Pravilnik o izvajanju nadzora nad plačevanjem parkirnine na javnih parkirnih površinah na območju Občine Žalec
2974. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje na območju kompleksa SIP Šempeter za gradnjo prizidka
2975. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti