Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

Št. 430-2338/2019-2 Ob-3318/19, Stran 2331
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana
javni razpis 
za sofinanciranje projektov za leto 2020 in programov za obdobje od 2020 do 2022 s področja mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. S podporo programom in projektom mladinskih aktivnosti se uresničuje tretje poglavje Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016–2025, »3. Mladinsko delo, programi in projekti za mlade«. S podporo programu mreženja nepridobitnih organizacij se uresničuje peto poglavje Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016–2025, »Zaposlovanje mladih in razvoj podjetništva«.
Cilj razpisa je mladim na območju MOL izboljšati pogoje za njihov profesionalni in osebni razvoj, dvig kompetenc in socialnih veščin, ter povečati možnosti za kakovostno, raznoliko, ustvarjalno in varno preživljanje prostega časa. Razpis se nanaša na vse ciljne skupine mladih, posebno pozornost pa namenja mladim z manj priložnostmi v družbi. Drugi cilj razpisa je tudi povezovanje mladinskih nepridobitnih organizacij z namenom spodbujanja njihovega strokovnega sodelovanja.
Kvantitativni cilji razpisa: z okvirno 100 podprtimi programi in projekti bomo v letu 2020 dosegli najmanj 32.000 otrok in mladih ter njihovih družin v MOL. Cilj MOL je povečanje deleža mladih, ki sodelujejo v kateri izmed oblik neformalnega učenja.
Lokalne mladinske aktivnosti, ki so predmet tega razpisa, so tiste prostočasne in preventivne aktivnosti, ki so namenjene mladim na območju MOL. Izvajajo se po metodah mladinskega dela in se nanašajo na naslednja področja:
– usposabljanje ter večanje kompetenc mladih ter krepitev njihovih socialnih veščin,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– dostop mladih do trga delovne sile in povečevanje zaposljivosti mladih,
– zdrav in aktiven način življenja mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje njihove ustvarjalnosti,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje.
Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota aktivnosti na področju mladinskega sektorja, ki potekajo skozi večji del leta in zahtevajo glede trajnega in kontinuiranega zagotavljanja določenih potreb mladih večletno sofinanciranje. Njegovo vsebino in celotni obseg je mogoče razbrati iz prijaviteljevega v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Je dostopen javnosti in bo izveden v obdobju 2020–2022.
Projekt je posamična aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, njeno vsebino in celotni obseg pa je mogoče razbrati iz prijaviteljevega v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Je dostopen javnosti in bo izveden v letu 2020.
Mladinske nepridobitne organizacije so tiste, ki delujejo v mladinskem sektorju in ki so ustanovljene po enem od naslednjih zakonov: Zakonu o društvih, Zakonu o zavodih, Zakonu o ustanovah in Zakonu o skupnosti študentov.
Mladi v Ljubljani so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stare od 15. do dopolnjenega 29. leta starosti, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju MOL.
Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere se mladi na podlagi lastnih prizadevanj lažje vključujejo v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Načela mladinskega dela temeljijo na vključevanju mladih v praktično vse faze projekta, od načrtovanja do izvedbe in evalvacije. Mladinsko delo se vedno osredotoča na osebni in socialni razvoj mladih.
Prostovoljsko delo, ki je predmet vrednotenja v okviru tega javnega razpisa, je tisto, ki je koristno za širšo družbeno skupnost. Organizirano in vrednoteno je na način, kot je opredeljen v Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
Prijavitelji se lahko v okviru tega javnega razpisa prijavijo z isto vlogo le na enega izmed naslednjih 2 sklopov:
1.1. Sklop A: lokalne mladinske aktivnosti (enoletni projekti ali triletni programi):
Lokalne mladinske aktivnosti so tiste mladinske aktivnosti, ki se izvajajo v obliki enoletnih projektov ali triletnih programov in so namenjene mladim, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju MOL. Temeljijo na mladinskem delu. Če to prinaša dodano vrednost projektu ali programu, lokalne mladinske aktivnosti lahko vključujejo tudi mednarodno sodelovanje v obliki izmenjav mladih in/ali mladinskih delavcev.
1.2. Sklop B: mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL (enoletni program):
Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL pomeni njihovo povezovanje z namenom spodbujanja njihovega strokovnega sodelovanja. Na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov za leto 2020 in programov za obdobje od 2020 do 2022 s področja mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana bo podprt največ en program mreženja, in sicer na področju kariernega razvoja mladih.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij.
Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Prijavitelji so lahko pravne osebe, ki:
– so ustanovljene na podlagi enega izmed zakonov, ki opredeljujejo nepridobitnost organizacije, skladno z opredelitvijo v I. točki razpisa,
– so registrirane na območju MOL,
– zagotavljajo, da bo najmanj 90 % udeležencev pri programih in projektih med 15. in dopolnjenim 29. letom starosti (obvezna izjava),
– so, kolikor so bili pogodbeni partner MOL, v letu 2019 izpolnili vse pogodbene obveznosti (obvezna izjava),
– zagotavljajo, da nihče od sodelujočih pri izvedbi programa ali projekta ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (obvezna izjava),
– zagotavljajo, da bodo projekti v celoti izvedeni v letu 2020, programi pa v obdobju od 2020 do 2022 (obvezna izjava),
– projekt/program je lahko sofinanciran le preko enega javnega razpisa MOL istočasno.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop A:
– zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Urada za mladino MOL za leto 2020 ne sme presegati 6.000 EUR v okviru posamezne vloge in hkrati ne več kot 50 % celotne vrednosti projekta ali programa,
– posamezni prijavitelj se lahko prijavi z največ 3 vsebinsko različnimi projekti ali programi, v nasprotnem primeru bodo upoštevane prve tri prejete vloge,
– prijavitelji morajo vlogi obvezno priložiti Sporazum o sodelovanju z drugimi organizacijami z originalnimi podpisi odgovornih oseb sodelujočih organizacij in prijaviteljske organizacije v enem dokumentu (obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije),
– zaradi zagotavljanja pluralnosti izvajalcev bodo znotraj sklopa A v letu 2020 s strani Urada za mladino MOL podprti največ trije projekti in/ali programi istega izvajalca – vključno z večletnimi programi iz preteklih let, ki potekajo tudi v letu 2020.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop B:
– prijavitelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih ali Zakona o zavodih, ki ne izvajajo javne službe,
– vse organizacije, članice mreže, izvajajo mladinske aktivnosti na prijavljenem vsebinskem področju,
– v mreži mora biti najmanj pet članic, od tega več kot polovica iz nevladnega in nepridobitnega sektorja,
– članice mreže so lahko društva, zavodi, javni zavodi, fundacije, ustanove,
– prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje največ 70 % celotne vrednosti projekta ali programa,
– vse organizacije, članice mreže, morajo biti registrirane na območju MOL,
– prijavitelji morajo vlogi obvezno priložiti Sporazum o sodelovanju z drugimi organizacijami z originalnimi podpisi odgovornih oseb sodelujočih organizacij in prijaviteljske organizacije v enem dokumentu (obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije).
V primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja katerega koli od osnovnih ali posebnih razpisnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, MOL odstopi od sofinanciranja in zahteva vračilo že izplačanih proračunskih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
IV. Merila za izbor projektov in/ali programov
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse osnovne in posebne pogoje iz II. in III. točke besedila javnega razpisa, bodo ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili. Prijavitelji lahko pri ocenjevanju izpolnjevanja meril pridobijo skupaj največ 85 točk pri prijavi projekta, pri prijavi triletnega programa pa največ 100 točk. Ocena 0 točk pri posameznem merilu pomeni izključevalni kriterij oziroma neizpolnjevanje meril za sofinanciranje projekta oziroma programa.
Merila za izbor vlog so naslednja:
Vsebina projekta/programa:
1. Skladnost projekta/programa s predmetom javnega razpisa
0 točk
Projekt/program ni skladen s predmetom javnega razpisa.
1 točka
Projekt/program je delno skladen s predmetom javnega razpisa in delno ustreza ciljem javnega razpisa.
5–7 točk
Projekt/program je skladen s predmetom javnega razpisa in ustreza ciljem javnega razpisa.
10 točk
Projekt/program je v celoti skladen s predmetom javnega razpisa in odlično ustreza ciljem javnega razpisa.
2. Opredelitev problematike mladih v MOL na katero odgovarja projekt
0 točk
Prijavitelj slabo definira problematiko mladih in/ali predlagani projekt/program ne ponuja ustreznega odgovora in/ali se ne razlikuje bistveno od že delujočih programov/projektov.
1 točka
Prijavitelj utemeljeno definira problematiko mladih, vendar predlagani projekt/program ne ponuja ustreznega odgovora na problematiko ali se ne razlikuje bistveno od že delujočih projektov/programov.
5–8 točk
Prijavitelj utemeljeno definira problematiko mladih, predlagani projekt pa ponuja ustrezen odgovor na problematiko in v primerjavi z obstoječimi programi prinaša dodano vrednost.
10 točk
Prijavitelj odlično definira problematiko mladih, predlagani projekt/program pa ponuja odličen odgovor na problematiko, je v primerjavi z obstoječimi programi inovativen in prinaša visoko dodano vrednost.
3. Ustreznost strokovne usposobljenosti izvajalcev aktivnosti (izobrazba, reference, izkušnje pri neposrednem delu z mladimi)
0 točk
Nihče od izvajalcev ni strokovno usposobljen za predvideno vlogo.
1 točka
Nekaj izvajalcev je usposobljenih za predvideno vlogo.
3 točke
Večina izvajalcev je usposobljenih za predvideno vlogo.
5 točk
Vsi izvajalci so popolnoma usposobljeni za predvideno vlogo.
4. Zagotavljanje dostopnosti programa/projekta mladim in aktivne udeležbe mladih
0 točk
Metode za vključevanje v projekt/program niso ustrezne, aktivna udeležba mladih v projektu/programu ni predvidena in dostopnost v najširšem smislu je slabo opredeljena.
1 točka
Metode za vključevanje v projekt/program so delno ustrezne, aktivna udeležba mladih je predvidena le v nekaterih fazah projekta/programa, dostopnost je delno opredeljena in zagotovljena.
5–8 točk
Metode za vključevanje v projekt/program so pretežno ustrezne, aktivna udeležba mladih je predvidena v večini faz projekta/programa, dostopnost projekta/programa mladim je ustrezno opredeljena in zagotovljena.
10 točk
Metode za vključevanje v projekt/program so v celoti ustrezne, aktivna udeležba mladih je predvidena v vseh fazah projekta/programa, dostopnost projekta/programa je odlično opredeljena in zagotovljena.
5. Ustreznost metod dela in predvidenih aktivnosti projekta/programa glede na zastavljene cilje
0 točk
Metode dela ali predvidene aktivnosti ne zagotavljajo doseganja zastavljenih ciljev.
1 točka
Nekaj metod dela in predvidenih aktivnosti zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev.
3 točke
Večina metod dela in predvidenih aktivnosti zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev.
5 točk
Vse metode dela in predvidene aktivnosti zagotavljajo doseganje zastavljenih ciljev.
6. Ustreznost načina evalvacije projekta/programa ter ustreznost kazalcev uspešnosti projekta
0 točk
Neustrezen način evalvacije ali neustreznost kazalcev.
1 točka
Deloma ustrezna metoda evalvacije ali deloma ustrezni kazalci.
3 točke
Izbrana metoda evalvacije je ustrezna oziroma postavljeni kazalci so ustrezni.
5 točk
Izbrana metoda evalvacije in kazalci so zelo ustrezni.
7. Intenzivnost in smiselnost vključevanja prostovoljcev
0 točk
Sodelovanje prostovoljcev v aktivnostih ni predvideno.
1 točka
Sodelovanje prostovoljcev je predvideno, način sodelovanja prostovoljcev je skladen z načeli prostovoljstva.
3 točka
Sodelovanje prostovoljcev je predvideno, način sodelovanja prostovoljcev je z vidika načel prostovoljstva pomemben del projekta.
5 točk
Sodelovanje prostovoljcev je predvideno, način sodelovanja prostovoljcev je z vidika načel prostovoljstva ključen del projekta.
8. Vpliv projekta/programa na lokalno okolje in povezovanje s sorodnimi organizacijami
0 točk
Projekt/program nima vpliva na lokalno skupnost in se ne povezuje z nobeno sorodno organizacijo.
1 točka
Projekt/program je pretežno namenjen članom organizacije in se slabo povezuje z lokalno skupnostjo ter s sorodnimi organizacijami.
5–7 točk
Projekt/program predvideva aktivnosti, ki omogočajo ustrezno vključevanje v lokalno okolje in povezovanje s sorodnimi organizacijami.
10 točk
Projekt/program predvideva aktivnosti, ki omogočajo odlično vključevanje v lokalno okolje in odlično povezovanje s sorodnimi organizacijami.
Finančna konstrukcija:
9. Preglednost in realnost finančnega načrta (predvideni prihodki oziroma viri financiranja in predvideni odhodki programa so jasni in konkretni)
0 točk
Program nima jasno razdelanega in realno uresničljivega finančnega načrta. 
1 točka
Program ima le delno jasno razdelan in realno uresničljiv finančni načrt.
5 točk
Program ima po večini jasno razdelan in realno uresničljiv finančni načrt. 
10 točk
Program ima v celoti jasno razdelan in realno uresničljiv finančni načrt.
10. Usklajenost vsebinskega in finančnega dela projekta/programa
0 točk
Načrtovana poraba ni vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljenim projektom/programom, le manjši delež posameznih postavk odhodkov odraža dejanske stroške predvidenih aktivnosti.
3 točke
Načrtovana poraba je vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljenim projektom/programom, večji delež posameznih postavk odhodkov odraža dejanske stroške predvidenih aktivnosti.
5 točk
Načrtovana poraba je vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljenim projektom/programom, vse posamezne postavke odhodkov odražajo dejanske stroške predvidenih aktivnosti.
11. Finančna dostopnost aktivnosti za udeležence projekta/programa
0 točk
Aktivnosti niso brezplačne, prispevek udeležencev pa presega 8 EUR za posamezno aktivnost.
1 točka
Aktivnosti niso brezplačne, prispevek udeležencev znaša od 2 do 8 EUR za posamezno aktivnost in je utemeljen.
3 točke
Aktivnosti niso brezplačne, prispevek udeležencev pa je simboličen (ne presega 2 EUR za posamezno aktivnost) in utemeljen.
5 točk
Vse aktivnosti so brezplačne za vse udeležence. 
12. Kolikor je prijavitelj izvajal projekt ali program, podprt s strani MOL, s področja mladinskega sektorja v letu 2019, je v skladu s pogodbo o sofinanciranju, Ljubljanski mreži info točk za mlade, v roku posredoval informacije o vseh podprtih projektih in programih.
5 točk
Da 
Dodatni merili za sofinanciranje triletnih programov (lokalne mladinske aktivnosti)
13. Dostopnost programa
0 točk
Iz predloga programa ne izhaja jasna opredelitev redne dostopnosti vsebin mladim, ni jasno opredeljeno, katero ciljno skupino mladih predlog programa nagovarja.
5–8 točk
Programske aktivnosti so na voljo mladim redno, vsaj 8x na mesec, in ustrezno nagovarjajo ciljno skupino mladih.
10 točk
Programske aktivnosti so na voljo mladim vsakodnevno, vsaj 5x na teden, in odlično nagovarjajo ciljno skupino mladih.
14. Vizija triletnega programa
0 točk
Program ne predvideva nadgradnje v letih 2021 in 2022.
3 točke
Program utemeljeno predvideva nadgradnjo na kvalitativni ali kvantitativni ravni.
5 točk
Program utemeljeno predvideva nadgradnjo tako na kvalitativni kot na kvantitativni ravni.
Uporaba meril:
1. Sklop A: Lokalne mladinske aktivnosti (enoletni projekti)
Sklop B: Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL
Sofinancirani so lahko le projekti, ki bodo pridobili najmanj 60 točk v okviru meril in tisti, ki bodo glede na razpoložljiva proračunska sredstva, namenjena javnemu razpisu, uvrščeni dovolj visoko.
Višina sofinanciranja bo odvisna od prejetih točk in se bo določala predvidoma po naslednjem ključu:
Št. zbranih točk
Predviden odstotek sofinanciranja od višine sredstev, ki jih prijavitelj pričakuje s strani Urada za mladino
60–71
50
72–79
80
80–85
100
V okviru sklopa B bo izbran največ 1 projekt
2. Sklop A: Lokalne mladinske aktivnosti (triletni programi)
Pogoji za sofinanciranje triletnega programa v letih od 2020 do 2022 so:
1. pridobitev najmanj 67 točk v okviru skupnih meril,
2. pridobitev najmanj 10 točk v okviru dodatnih meril, ki zadevata triletne programe.
Če bo področna strokovna komisija za izbor projektov in/ali programov ugotovila, da vloga, prijavljena za večletno obdobje v sklopu A (lokalne mladinske aktivnosti), ne ustreza pogojem za sofinanciranje v obdobju od leta 2020 do 2022, jo bo v nadaljevanju obravnavala kot projekt, ki kandidira za sofinanciranje v letu 2020.
Višina sofinanciranja bo odvisna od prejetih točk in se bo določala predvidoma po naslednjem ključu:
Št. zbranih točk
Predviden odstotek sofinanciranja od višine sredstev, ki jih prijavitelj pričakuje s strani Urada za mladino
77–82
50
83–90
80
91–100
100
V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena realizaciji projektov in/ali programov za leto 2020 znaša predvidoma 550.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje triletnih programov za leti 2021 in 2022 bo odvisna od dogovorjenega obsega programa za posamezno leto, od višine razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za financiranje posameznih razpisnih področij v letih 2021 in 2022, od ocene izvajanja dogovorjenega obsega programa v preteklem letu in od ocene pristojne strokovne komisije glede programskega načrta za posamezno proračunsko leto.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna MOL za leto 2020.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2020 morajo biti porabljena v letu 2020 tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim prijaviteljem sklenil večletno pogodbo za obdobje od 2020 do 2022. Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo MOL po letu 2020 za vsako nadaljnje leto sklenila dodatek k pogodbi.
VII. Upravičeni stroški
Stroški sofinanciranih projektov/programov so upravičeni, če:
– so s projektom/programom neposredno povezani, so nujno potrebni za njegovo uspešno izvajanje in so v skladu s cilji projekta/programa,
– so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– dejansko nastanejo in izvajalec hrani dokazila o plačilu,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah,
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi,
– morajo biti prepoznavni in preverljivi,
– niso in ne bodo financirani s strani drugih sofinancerjev projekta ali programa.
V zvezi z izvajanjem projektov/programov so upravičeni naslednji stroški:
– stroški dela oseb, ki izvajajo projekt/program;
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta/programa.
Neupravičeni so naslednji stroški:
– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, pisarniške opreme itd.),
– stroški investicijskega vzdrževanja (npr. obnova prostorov, popravila itd.),
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti prijavitelja,
– stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni razpis.
VIII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Prijavitelj mora vlogo za kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu http://erazpisisubvencije.Ljubljana.si, povezava do nje pa tudi na spletni strani MOL (www.Ljubljana.si).
Če se prijavlja za več projektov oziroma programov, mora za vsakega posebej vnesti vlogo v spletno aplikacijo.
Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge projekta oziroma programa, mora prijavitelj prijavni obrazec iz aplikacije za vsako vlogo posebej zaključiti, natisniti ter ga lastnoročno podpisati in žigosati za vsako vlogo posebej. Natisnjenemu obrazcu mora priložiti vse zahtevane priloge.
Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 12. 12. 2019. Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega dne oddane s priporočeno pošto do 24. ure.
Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije in izpolnjevanje vlog se nahajajo na spletnem naslovu http://erazpisisubvencije.Ljubljana.si/si/pomoc/.
Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav na strani MOL, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, prijave ni mogoče oddati na predpisan način, lahko prijavitelj svoje vloge v celoti izpolni v dokumentu, ki bo objavljen na spletnih straneh MOL, in jih MOL pošlje s priporočeno pošiljko tako, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Samo v tem primeru bodo na tak način oddane vloge pravilne in pravočasne in jih bo MOL upošteval. O morebitnih tehničnih težavah bodo prijavitelji obveščeni na spletni strani MOL.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga, da je formalno popolna, izpolnjevati naslednje pogoje:
– izpolnjen, podpisan in zaključen prijavni obrazec, ki je predpisan za javni razpis s področja mladinskega sektorja,
– priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, kot jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo »Ne odpiraj – vloga« in navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami:
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: lokalna mladinska aktivnost«
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: mreženje mladinskih organizacij«
Vloge, ki ne bodo pravilno opremljene, ne bodo elektronsko oddane, natisnjene in poslane po pošti s priporočeno pošiljko v predpisanem roku in na predpisan način, bodo zavržene.
IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodi strokovna komisija, ne bo javno, in se bo pričelo 16. 12. 2019. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo.
X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predlogov strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbi zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge, ki ne bodo:
– poslane v roku in na način, ki je določen v VIII. točki tega besedila razpisa,
– vsebovale vseh dokazil, ki jih zahteva besedilo razpisa za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge prijaviteljev, ki:
– ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa za posamezno razpisno področje,
– ne bodo dosegle minimalnega števila točk, potrebnih za sofinanciranje,
– jih bo komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne,
– v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega merila, ne bodo izpolnjene,
– bodo v procesu ocenjevanja pri kateremkoli od izključujočih meril prejele 0 točk.
MOL bo vse prijavitelje vlog obvestil o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 90 dni od dne izteka roka za predložitev vlog.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Dodatne informacije v zvezi z razpisom so zainteresiranim na voljo vsak delovni dan od 9. do 12. ure na tel. 01/306-48-91 in 01/306-48-92.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom so zainteresiranim na voljo tudi preko elektronske pošte na naslovu mladina@Ljubljana.si.
Osebi, zadolženi za podajanje informacij sta Katarina Gorenc in Sabina Dobrajc.
Informativni dan za vse zainteresirane glede kandidiranja na razpisu bo potekal 29. 11. 2019 ob 12. uri v sejni sobi Oddelka za kulturo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana na Ambroževem trgu 7 v Ljubljani.
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti