Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

2941. Pravilnik o pregledih ro-ro potniških ladij in hitrih potniških plovil, stran 7903.

  
Na podlagi 66.a člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP) ministrica za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o pregledih ro-ro potniških ladij in hitrih potniških plovil
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2017/2110/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o sistemu inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro potniškimi ladjami in visokohitrostnimi potniškimi plovili ter spremembi Direktive 2009/16/ES ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/35/ES (UL L št. 315 z dne 30. 11. 2017, str. 61) določa obvezne preglede, s katerimi se zagotavlja varno opravljanje linijskih prevozov z ro-ro potniškimi ladjami in hitrimi potniškimi plovili.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »ro-ro potniška ladja« je plovilo, na katero se lahko zapeljejo cestna ali železniška vozila, ki prevažajo več kot 12 potnikov,
2. »hitro potniško plovilo« je plovilo v skladu s Pravilom X/1 konvencije SOLAS, ki prevaža več kot 12 potnikov,
3. »SOLAS konvencija« je Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju, 1974, skupaj s protokoli in spremembami, v najnovejši različici,
4. »Kodeks o hitrih plovilih« je Mednarodni kodeks o varnosti hitrih plovil v skladu z Resolucijo MSC 36(63) Odbora za pomorsko varnost IMO z dne 20. maja 1994, v najnovejši različici ali Mednarodni kodeks o varnosti hitrih plovil iz leta 2000 (Kodeks HSC 2000) v skladu z Resolucijo MSC 97(73) IMO iz decembra 2000, v najnovejši različici,
5. »sistem HSSC« so Smernice IMO za preglede v okviru harmoniziranega sistema za pregled in izdajanje spričeval, v najnovejši različici,
6. »linijski prevoz« je zaporedje potovanj ro-ro potniških ladij ali hitrih potniških plovil (v nadaljnjem besedilu: ladja) med dvema ali več istimi pristanišči ali iz istega pristanišča in nazaj brez vmesnih postankov:
– v skladu z objavljenim voznim redom ali
– so tako redna ali pogosta, da tvorijo prepoznavno sistematično zaporedje,
7. »morsko območje« je morsko območje ali morska pot, določena v skladu s predpisom, ki ureja potniške ladje,
8. »spričevalo« je:
a) za ladje na mednarodnih potovanjih: spričevalo o varnosti, izdano na podlagi SOLAS konvencije oziroma na podlagi Kodeksa o hitrih plovilih, s seznamom opreme,
b) za ladje na notranjih potovanjih: spričevala, izdana v skladu s predpisom, ki ureja potniške ladje, s seznamom opreme,
9. »notranje potovanje« je potovanje iz pristanišča Republike Slovenije v isto ali drugo pristanišče Republike Slovenije,
10. »družba« je organizacija ali oseba, ki privoli v prevzem vseh dolžnosti in odgovornosti, določenih z Mednarodnim kodeksom za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja (Kodeks ISM), v najnovejši različici, ali v primerih, ko se Poglavje IX konvencije SOLAS ne uporablja, lastnika ladje ali katero koli drugo organizacijo ali osebo, kot je upravljavec ali zakupnik, ki od lastnika prevzame odgovornost za opravljanje prevoza z ladjo,
11. »pomorski inšpektor« je pomorski inšpektor, ki izpolnjuje minimalna merila v skladu s predpisom, ki ureja inšpekcijski nadzor tujih ladij.
3. člen 
(področje uporabe) 
(1) Ta pravilnik se uporablja za ladje, ki opravljajo linijske prevoze:
– med pristaniščem Republike Slovenije in pristaniščem tretje države, kadar pluje pod zastavo Republike Slovenije ali
– v notranjem potovanju.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za ladje, za katere velja predpis, ki ureja inšpekcijski nadzor tujih ladij.
4. člen 
(predhodni inšpekcijski pregled) 
(1) Pred začetkom opravljanja linijskih prevozov z ladjo, mora pomorski inšpektor:
a) preveriti ali ladja izpolnjuje zahteve iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in
b) opraviti inšpekcijski pregled v skladu s Prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Pomorski inšpektor lahko od družbe zahteva, da vnaprej dokaže izpolnjevanje zahtev iz Priloge 1 tega pravilnika, vendar ne prej kot en mesec pred predhodnim inšpekcijskim pregledom.
5. člen
(izjeme od obveznega predhodnega inšpekcijskega pregleda) 
(1) Pri opravljanju predhodnega inšpekcijskega pregleda lahko pomorski inšpektor odloči, da izpusti nekatere zahteve ali ne opravi nekaterih postopkov iz Priloge 1 in Priloge 2 tega pravilnika, če so bili zajeti v letnem pregledu države zastave ali inšpekcijskem pregledu, opravljenim v preteklih šestih mesecih, in so bili upoštevani postopki in smernice za preglede, določene s sistemom HSSC, ali drugi postopki za dosego istega cilja. Pomorski inšpektor ta podatek vnese v bazo podatkov o inšpekcijskih pregledih v skladu z 11. členom tega pravilnika.
(2) Kadar naj bi ladja opravljala linijski prevoz, lahko pomorski inšpektor upošteva inšpekcijske preglede in preglede države zastave te ladje, ki so bili pred tem opravljeni za druge linijske prevoze v skladu s tem pravilnikom. Če pomorski inšpektor ugotovi, da so ti inšpekcijski pregledi in pregledi države zastave ustrezni, ter se lahko upoštevajo za nove pogoje opravljanja prevozov, predhodnega inšpekcijskega pregleda iz prvega odstavka prejšnjega člena ni treba izvesti pred začetkom opravljanja novega linijskega prevoza z ladjo.
(3) Pomorski inšpektor lahko na zahtevo družbe vnaprej potrdi, da soglaša s tem, da prejšnji inšpekcijski pregledi in pregledi države zastave veljajo za nove pogoje opravljanja prevozov.
(4) Kadar je zaradi nepredvidenih okoliščin nujno potrebna hitra zamenjava ladje, da se zagotovi nadaljnje opravljanje prevozov, in ne gre za primere iz drugega odstavka tega člena, lahko pomorski inšpektor ladji dovoli začetek opravljanja prevozov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) vizualni pregled in preverjanje listin ne kažeta, da ladja ne izpolnjuje potrebnih zahtev za varno opravljanje prevozov, in
b) pomorski inšpektor opravi predhodni inšpekcijski pregled iz prvega odstavka prejšnjega člena v enem mesecu.
6. člen 
(redni inšpekcijski pregled) 
(1) Pomorski inšpektor opravi vsakih 12 mesecev:
a) inšpekcijski pregled v skladu s Prilogo 2 tega pravilnika in
b) inšpekcijski pregled med linijskim prevozom, vendar ne prej kot štiri mesece in ne pozneje kot osem mesecev po inšpekcijskem pregledu iz prejšnje točke, pri čemer ta inšpekcijski pregled zajema zahteve iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika, in zahteve Priloge 1 in Priloge 2 tega pravilnika, ki glede na strokovno presojo pomorskega inšpektorja zagotavljajo, da ladja še vedno izpolnjuje vse potrebne zahteve za varno opravljanje prevozov.
(2) Predhodni inšpekcijski pregled v skladu s 4. členom tega pravilnika se šteje kot inšpekcijski pregled za namene iz točke a) prejšnjega odstavka.
(3) Pomorski inšpektor lahko opravi inšpekcijski pregled iz točke a) prvega odstavka tega člena hkrati z letnim pregledom ladje, ki ga opravi država zastave, če se upoštevajo postopki in smernice za preglede, določene s sistemom HSSC, ali drugi postopki za dosego istega cilja.
(4) Pomorski inšpektor opravi inšpekcijski pregled v skladu s Prilogo 2 tega pravilnika po vsakem večjem popravilu, predelavi ali spremembi ladje ali kadar se zamenja vodstvo ali klasifikacijski zavod. Pri zamenjavi vodstva ali klasifikacijskega zavoda pa lahko pomorski inšpektor, potem ko upošteva prej opravljene inšpekcijske preglede ladje in če takšna zamenjava ne vpliva na varno opravljanje prevozov, ladjo izvzame od inšpekcijskega pregleda iz tega odstavka.
7. člen 
(zapisnik o inšpekcijskem pregledu) 
(1) Po končanem inšpekcijskem pregledu v skladu s tem pravilnikom pomorski inšpektor pripravi zapisnik o inšpekcijskem pregledu v skladu s predpisom, ki ureja inšpekcijski nadzor tujih ladij.
(2) Pomorski inšpektor prenese informacije iz zapisnika o inšpekcijskem pregledu v zbirko podatkov iz 11. člena tega pravilnika. Zapisnik o inšpekcijskem pregledu se vroči tudi poveljniku ladje.
8. člen 
(odprava pomanjkljivosti, prepoved izplutja in opustitev inšpekcijskega pregleda) 
(1) Pomanjkljivosti, ugotovljene z inšpekcijskim pregledom, opravljenim v skladu s tem pravilnikom, mora družba odpraviti v roku, ki ga določi pomorski inšpektor.
(2) Kadar pomanjkljivosti očitno ogrožajo zdravje ali varnost ali neposredno ogrožajo zdravje ali življenje, ladjo, njeno posadko in potnike, pomorski inšpektor ladji prepove izplutje (v nadaljnjem besedilu: prepoved izplutja). Pomorski inšpektor poveljniku ladje vroči odločbo o prepovedi izplutja.
(3) Prepoved izplutja velja, dokler se pomorski inšpektor ne prepriča, da je pomanjkljivost odpravljena, ali dokler ne ugotovi, da ladja lahko izpluje ali nadaljuje z opravljanjem prevozov, ne da bi bila ogrožena varnost in zdravje potnikov ali posadke, ladje ali drugega plovila.
(4) Če pomanjkljivosti iz drugega odstavka ni mogoče hitro odpraviti v pristanišču, v katerem je bila pomanjkljivost ugotovljena, lahko pomorski inšpektor ladji dovoli nadaljevanje plovbe do najbližje primerne ladjedelnice, v kateri se lahko pomanjkljivost hitro odpravi.
(5) V izrednih primerih, ko je splošno stanje ladje očitno podstandardno, lahko pomorski inšpektor prekine inšpekcijski pregled, dokler družba ne sprejme potrebnih ukrepov, s katerimi zagotovi, da ladja ne ogroža več varnosti ali zdravja, da ne predstavlja več neposredne nevarnosti za življenje posadke in potnikov ali da izpolnjuje ustrezne zahteve mednarodnih konvencij.
(6) Kadar pomorski inšpektor prekine inšpekcijski pregled v skladu s prejšnjim odstavkom, ladja ne sme izpluti. Prepoved izplutja velja, dokler inšpektor z inšpekcijskim pregledom ne ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka tega člena in drugega odstavka 10. člena tega pravilnika.
(7) Pomorski inšpektor lahko dovoli ladji, za katero velja prepoved izplutja, da opravi premik v drugi del pristanišča, če je tak premik varen in se s tem zmanjša prezasedenost pristanišča. Prezasedenost pristanišča se ne sme upoštevati kot razlog pri odločanju o prepovedi izplutja ali o preklicu te odločitve. Upravljavec pristanišča mora taki ladji omogočiti namestitev v pristanišču.
9. člen 
(pravica do pritožbe) 
Pomorski inšpektor pouči poveljnika ladje, za katero velja prepoved izplutja, o pravici do pritožbe in pritožbenem postopku. Kadar je odločitev o prepovedi izplutja na podlagi pritožbe razveljavljena ali spremenjena, pomorski inšpektor ta podatek nemudoma vnese v bazo podatkov iz 11. člena tega pravilnika.
10. člen 
(stroški) 
(1) Kadar se z inšpekcijskimi pregledi iz 4. in 6. člena tega pravilnika potrdijo ali odkrijejo pomanjkljivosti, ki so razlog za prepoved izplutja, vse stroške v zvezi z inšpekcijskimi pregledi krije družba.
(2) Prepoved izplutja velja, dokler stroški niso v celoti povrnjeni ali ni dano zadostno jamstvo za povračilo stroškov.
11. člen 
(baza podatkov inšpekcijskih pregledov) 
(1) Pomorski inšpektor vnese informacije, povezane z inšpekcijskimi pregledi, opravljenimi v skladu s tem pravilnikom, vključno z ugotovljenimi pomanjkljivostmi in prepovedjo izplutja, v bazo podatkov inšpekcijskih pregledov iz predpisa, ki ureja inšpekcijski nadzor tujih ladij, takoj, ko sestavi zapisnik o inšpekcijskem pregledu ali preneha veljati prepoved izplutja. Glede vsebine podatkov se smiselno uporabljajo določbe predpisa, ki ureja inšpekcijski nadzor tujih ladij.
(2) Pomorski inšpektor potrdi vse informacije, vnesene v bazo podatkov inšpekcijskih pregledov, zaradi njihove objave v 72 urah od vnosa.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obveznih pregledih za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in hitrimi potniškimi plovili(Uradni list RS, št. 79/06), ki pa se uporablja do začetka uporabe tega pravilnika.
13. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 21. decembra 2019.
Št. 007-306/2018/24
Ljubljana, dne 25. oktobra 2019
EVA 2018-2430-0082
Mag. Alenka Bratušek 
ministrica 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti