Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

2966. Pravilnik o priznanjih Občine Šmartno pri Litiji, stran 7967.

  
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 5. redni seji dne 23. 10. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o priznanjih Občine Šmartno pri Litiji 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Pravilnik o priznanjih Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: Pravilnik) določa pogoje, merila ter postopek podeljevanja priznanj Občine Šmartno pri Litiji.
2. člen 
Občina Šmartno pri Litiji podeljuje Priznanja Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju besedila: Priznanja) zaslužnim ter uspešnim občanom Občine Šmartno pri Litiji, podjetjem in drugim organizacijam ter skupinam, zavodom, krajevnim skupnostim in društvom za njihove dosežke na področju gospodarstva, turizma, kmetijstva, kulture, znanosti, ekologije, športa, vzgoje in izobraževanja, prostovoljstva ter humanitarnosti.
Občina lahko podeljuje Priznanja tudi drugim državljanom Republike Slovenije in tujim državljanom.
Priznanja ne morejo dobiti: župan in občinski svetniki, ki opravljajo funkcijo v tekočem mandatu, zaposleni v javnih zavodih, javnih podjetjih ter občinski upravi, če bi bilo Priznanje povezano z izvrševanjem njihovih funkcij oziroma njihovega dela v občinskih organih in organizacijah.
3. člen 
Priznanja so:
– naziv častnega občana Občine Šmartno pri Litiji;
– plaketa Občine Šmartno pri Litiji;
– priznanje Občine Šmartno pri Litiji;
– jubilejno priznanje Občine Šmartno pri Litiji za društva.
Vsa priznanja morajo biti opremljena z občinskim grbom in napisom Občina Šmartno pri Litiji.
Sredstva za Priznanja se zagotavljajo v proračunu občine.
4. člen 
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: občinski svet) na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
II. ČASTNI OBČAN OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI 
5. člen 
Naziv častni občan/občanka Občine Šmartno pri Litiji je najvišje priznanje občine.
Naziv častni občan/občanka Občine Šmarno pri Litiji se podeli posameznikom (lahko tudi tujemu državljanu):
– za izredno pomembne trajne dosežke na gospodarskem, znanstveno-raziskovalnem, kulturno-umetniškem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem in humanitarnem ali drugem področju in ki je s svojim delovanjem izjemno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Šmartno pri Litiji doma in v svetu;
– za izjemne zasluge za razvoj dobrih medobčinskih in mednarodnih odnosov.
III. PLAKETA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI 
6. člen 
Plaketa Občine Šmartno pri Litiji se podeli posameznikom (lahko tudi tujemu državljanu) in pravnim osebam (podjetjem, zavodom, organizacijam, društvom in drugim pravnim osebam):
– za dosežke na gospodarskem, znanstveno-raziskovalnem, kulturno-umetniškem, športnem in humanitarnem področju ter za trajnostni razvoj Občine Šmartno pri Litiji;
– ki so s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem časovnem obdobju pomembno prispevali h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju Občine Šmartno pri Litiji;
– za posebne zasluge pri razvijanju in utrjevanju sodelovanja med Občino Šmartno pri Litiji in drugimi občinami v Sloveniji in tujini.
Nadalje se plaketa Občine Šmartno pri Litiji podeli posameznikom z izkazano posebno požrtvovalnostjo, nesebičnostjo in pogumom.
Plaketa Občine Šmartno pri Litiji se podeli tudi prijateljskim, pobratenim in drugim mestom in občinam, pravnim osebam ter posameznikom iz RS Slovenije in tujine, ki so posebno zaslužni za razvijanje in utrjevanje prijateljskega sodelovanja z Občino Šmartno pri Litiji.
Plaketa se podeljuje v treh rangih:
– najvišji rang priznanja: »Zlata plaketa Občine Šmartno pri Litiji«
– srednji rang priznanja: »Srebrna plaketa Občine Šmartno pri Litiji«
– najnižji rang priznanja: »Bronasta plaketa Občine Šmartno pri Litiji«
IV. PRIZNANJE OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI 
7. člen 
Priznanje Občine Šmartno pri Litiji se podeli: posameznikom, samostojnim podjetnikom, gospodarskim družbam, krajevnim skupnostim, zavodom, društvom in drugim organizacijam in ustanovam iz območja občine:
– za enkratne dosežke na svojem področju dela ali za dejanja, ki so pomembna za varstvo človeških življenj, varstvo lastnine ali za storjeno dejanje, ki se ocenjuje kot prispevek k splošnim vrednotam človeka oziroma družbe.
V. JUBILEJNO PRIZNANJE OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI 
8. člen 
Društvom v občini se podeljuje Jubilejno priznanje Občine Šmartno pri Litiji za dolgoletno delo, prvič po 10 letih delovanja in nato vsakih nadaljnjih 10 let dela.
VI. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ 
9. člen 
Postopek javnega razpisa za podelitev priznanj pripravi komisija.
Sklep o objavi javnega razpisa sprejme župan.
Javni razpis o podelitvi Priznanj se objavi na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji najmanj 45 dni pred vsakoletnim praznovanjem občinskega praznika.
10. člen 
Javni razpis mora vsebovati:
– vrste priznanj, ki se podeljuje,
– število priznanj, ki se podeljuje,
– kdo je lahko prejemnik priznanja,
– kdo je lahko predlagatelj priznanja,
– utemeljitev predlogov,
– rok in način vložitve predlogov,
– kriteriji za podelitev priznanj,
– podatke, ki jih mora vsebovati predlog,
– rok, do katerega mora biti poslan predlog.
11. člen 
Na javni razpis za dodelitev priznanja lahko podajo pisno utemeljene predloge sledeči subjekti iz območja občine Šmartno pri Litiji:
– fizične osebe
– društva
– zavodi
– odbor krajevne skupnosti
– delovna telesa občinskega sveta
– politične stranke.
12. člen 
Predlog za podelitev priznanja mora biti posredovan v pisni obliki in mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma naziv predlagatelja ter njegov naslov oziroma sedež,
– ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja,
– utemeljitev predloga.
13. člen 
Prijave o priznanjih se vrednotijo na podlagi Meril za podelitev občinskih priznanj v Občini Šmartno pri Litiji, ki so priloga k temu pravilniku.
Predlog o stopnji plakete oziroma priznanja pripravi komisija na osnovi prispelih predlogov in na predlog župana.
Komisija pri odločanju upošteva, ali je predlagani prejemnik priznanja že prejel občinsko priznanje in vrsto prejetega priznanja, s tem, da mora biti med prejetimi priznanji prejemnika vsaj 5-letni razmak.
Komisija pripravi na podlagi prispelih prijav na javni razpis za podelitev Priznanj predlog sklepa za odločanje na občinskem svetu. Občinski svet lahko predlog komisije tudi zavrne, spremeni ali dopolni.
Sklep o dodelitvi priznanj sprejme Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji.
14. člen 
Priznanja se podeljujejo na slovesnosti ob občinskem prazniku. Priznanja v imenu občine izroči župan.
Brez razpisa lahko župan podeli priznanje iz 3. člena pravilnika za izredno požrtvovalnost, hrabrost, človekoljubje in ob drugih primernih priložnostih, ki utemeljujejo podelitev priznanja.
15. člen 
Evidenco o predlogih in podeljenih priznanjih vodi in hrani kot trajno gradivo pristojni organ občinske uprave.
Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko prejemnika,
– ime in priimek oziroma naziv ter osnovne podatke o prejemniku priznanja,
– datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja ter številka sklepa občinskega sveta,
– datum podelitve priznanja,
– pripombe.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Republike Slovenije.
Št. 901-1/2019-7
Šmartno pri Litiji, dne 24. oktobra 2019
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 
MERILA ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ V OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI 
Pri obravnavi posameznega predloga za podelitev priznanja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija) upošteva določila Pravilnika o priznanjih Občine Šmartno pri Litiji, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: občinski svet) na 5. redni seji, 23. 10. 2019.
Zlasti v primerih, ko je podanih več predlogov, kot je število razpisanih priznanj, določi komisija njihovo pomembnost po naslednjih kriterijih in merilih:
Občina Šmartno pri Litiji podeljuje naslednja priznanja:
1. »Častni občan/občanka Občine Šmartno pri Litiji«
Naziv častni občan/občanka Občine Šmartno pri Litiji je najvišje priznanje občine.
Naziv častni občan/občanka Občine Šmarno pri Litiji se podeli posameznikom (lahko tudi tujemu državljanu) za izredno pomembne trajne dosežke na gospodarskem, znanstveno-raziskovalnem, kulturno-umetniškem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem in humanitarnem ali drugem področju in ki je s svojim delovanjem izjemno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Šmartno pri Litiji doma in v svetu ter za izjemne zasluge za razvoj dobrih medobčinskih in mednarodnih odnosov, v obdobju vsaj dveh desetletij.
Naziv »Častni občan občine« se lahko podeljuje enkrat vsaka štiri leta, in sicer praviloma vsako tretje leto v mandatu občinskega sveta. Ne glede na prejšnji odstavek lahko občinski svet izredno podeli naziv častni občan na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ali župana tudi v vmesnem obdobju.
2. »Plaketa Občine Šmartno pri Litiji«
Plaketa Občine Šmartno pri Litiji se podeli posameznikom (lahko tudi tujemu državljanu) in pravnim osebam (podjetjem, zavodom, organizacijam, društvom in drugim pravnim osebam):
– za dosežke na gospodarskem, znanstveno-raziskovalnem, kulturno-umetniškem, športnem in humanitarnem področju ter za trajnostni razvoj Občine Šmartno pri Litiji;
– ki so s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem časovnem obdobju pomembno prispevali h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju Občine Šmartno pri Litiji;
– za posebne zasluge pri razvijanju in utrjevanju sodelovanja med Občino Šmartno pri Litiji in drugimi občinami v Sloveniji in tujini.
Nadalje se plaketa Občine Šmartno pri Litiji podeli posameznikom z izkazano posebno požrtvovalnostjo, nesebičnostjo in pogumom.
Plaketa Občine Šmartno pri Litiji se podeli tudi prijateljskim, pobratenim in drugim mestom in občinam, pravnim osebam ter posameznikom iz RS Slovenije in tujine, ki so posebno zaslužni za razvijanje in utrjevanje prijateljskega sodelovanja z Občino Šmartno pri Litiji.
Plaketa se podeljuje v treh rangih glede na vrednost dosežka:
– najvišji rang priznanja: »Zlata plaketa Občine Šmartno pri Litiji« za pomembne dosežke v daljšem obdobju petih let ali več,
– srednji rang priznanja: »Srebrna plaketa Občine Šmartno pri Litiji« za pomembne dosežke v daljšem obdobju od enega leta do petih let,
– najnižji rang priznanja: »Bronasta plaketa Občine Šmartno pri Litiji« za pomembne dosežke v krajšem obdobju do enega leta.
To priznanje je namenjeno posameznikom, skupinam, društvom ali pravnim osebam, ki so v določenem časovnem obdobju dosegli uspehe na različnih področjih in panogah, in ki jim priznanje plakete omogoča nagrajevanje preteklih uspehov in spodbudo za bodočnost.
Priznanje »Zlata plaketa Občine Šmartno pri Litiji«, »Srebrna plaketa Občine Šmartno pri Litiji« in »Bronasta plaketa Občine Šmartno pri Litiji« se podeljuje največ v treh primerih letno, ne glede na vrsto plakete.
3. »Priznanje Občine Šmartno pri Litiji«
Priznanje Občine Šmartno pri Litiji se podeli: posameznikom, samostojnim podjetnikom, gospodarskim družbam, krajevnim skupnostim, zavodom, društvom in drugim organizacijam in ustanovam iz območja občine za enkratne dosežke na svojem področju dela ali za dejanja, ki so pomembna za varstvo človeških življenj, varstvo lastnine ali za storjeno dejanje, ki se ocenjuje kot prispevek k splošnim vrednotam človeka oziroma družbe.
Priznanje »Priznanje Občine Šmartno pri Litiji« se podeljuje največ v treh primerih letno.
Merila: 
Prispevek k razvoju občine se točkuje po naslednjih merilih:
– 1. sklop: velik prispevek k razvoju občine
1–4 točke
– 2. sklop: zelo velik prispevek k razvoju občine
5–7 točk
– 3. sklop: izjemen prispevek k razvoju občine
8–10 točk
Prispevek k ugledu občine se točkuje po naslednjih merilih:
– 1. sklop: promocija občine v okviru regije
1–4 točke
– 2. sklop: promocija občine v okviru države
5–7 točk
– 3. sklop: promocija občine v tujini
8–10 točk
Posamezni uspehi, rezultati in dosežki med letom se točkujejo po naslednjih merilih:
– 1. sklop: rezultat oziroma dosežek ima regionalni pomen
1–4 točke
– 2. sklop: rezultat oziroma dosežek ima državni pomen
5–7 točk
– 3. sklop: rezultat oziroma dosežek ima mednarodni pomen
8–10 točk
Komisija se najprej opredeli, v katere sklope po zgornjih merilih sodi prispevek oziroma rezultat predlaganega kandidata za sprejem priznanja. Člani komisije nato opravijo točkovanje v okviru posameznih sklopov in ugotovijo skupno število za posameznega kandidata.
– Za podelitev naziva Častnega občana/občanke Občine Šmartno pri Litiji mora predlagani kandidat zadostiti kriterijem in doseči pri točkovanju na osnovi meril najmanj 20 točk.
– Za podelitev naziva Zlate plakete Občine Šmartno pri Litiji mora predlagani kandidat zadostiti kriterijem in doseči pri točkovanju na osnovi meril najmanj 15 točk.
– Za podelitev naziva Srebrne plakete Občine Šmartno pri Litiji mora predlagani kandidat zadostiti kriterijem in doseči pri točkovanju na osnovi meril najmanj 14 točk.
– Za podelitev naziva Bronaste plakete Občine Šmartno pri Litiji mora predlagani kandidat zadostiti kriterijem in doseči pri točkovanju na osnovi meril najmanj 13 točk.
– Za podelitev naziva Priznanja Občine Šmartno pri Litiji mora predlagani kandidat zadostiti kriterijem in doseči pri točkovanju na osnovi meril najmanj 11 točk.
Na osnovi kriterijev pripravi komisija predloge za odločanje na občinskem svetu.
Komisija pri odločanju o vrsti priznanja ni dolžna upoštevati predlagateljevega predloga.
Komisija pri odločanju upošteva tudi, ali je predlagani prejemnik priznanja že prejel občinsko priznanje in vrsto prejetega priznanja, s tem, da mora biti med prejetimi priznanji prejemnika vsaj 5-letni razmak.
Komisija lahko posamezni predlog prekvalificira v drugo priznanje.
Komisija za neizbrane pobude predlagatelju ni dolžna podati obrazložitve za svojo odločitev.
Kriteriji se uporabljajo z dnem sprejema Pravilnika o priznanjih Občine Šmartno pri Litiji na občinskem svetu.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti