Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

2965. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno sever – Jeze, stran 7962.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 5. redni seji dne 23. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno sever – Jeze 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno sever – Jeze (Uradni list RS, št. 23/07) se spremeni tako, da se besedilo odloka od 1. do 35. člena nadomesti z novimi členi, ki se glasijo:
»1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno sever – Jeze (v nadaljevanju SD OLN) z oznako ŠM_5 SSs, ki se nahaja na zemljišču parcelne številke 471/8, 471/11-del, 471/13-del, 471/15 in 546/5-del vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(2) SD OLN je izdelan na podlagi naslednjih strokovnih podlag:
– Geodetskega načrta (Geodetski biro Jože Cestnik s.p., Obrtniška cesta 11B, 1420 TRBOVLJE),
– Prikaza stanja prostora za območje SD OLN za ureditveno območje z oznako Šmartno sever – Jeze (AS TEPROM d.o.o., Savska cesta 5, 1270 LITIJA),
– Pogojev in smernic soglasodajalcev ter ostalega gradiva, ki so jih v postopku sprejemanja SD OLN zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.
2. člen 
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo s SD OLN) 
(1) S SD OLN je predvidena gradnja treh stanovanjskih objektov ter ureditev zelenih, prometnih, infrastrukturnih in drugih utrjenih površin.
(2) Dovoljene so naslednje dejavnosti: stanovanjske, poslovne, upravne in storitvene dejavnosti.
3. člen 
(sestavni deli SD OLN) 
I. Tekstualni del
Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
II. Grafični del
List 1 Prikaz lege prostorske ureditve (FOTO) M 1:1500
List 2 Prikaz izseka iz kartografskega dela prostorskega plana občine M 1:1500
List 3 Prikaz lege prostorske ureditve (DKN) M 1:1000
List 4 Prikaz velikosti parcel M 1:500
List 5 Prikaz predvidene parcelacije M 1:500
List 6 Prikaz vplivnega območja M 1:500
List 7 Prikaz regulacijskih elementov M 1:500
List 8 Prikaz prometne in zunanje ureditev M 1:500
List 9 Prikaz komunalne opremljenost – obstoječe M 1:500
List 10 Prikaz komunalne opremljenost – predvideno M 1:500
List 11 Prikaz načrta požarnega varstva M 1:500
III. Priloge SD OLN
– Povzetek za javnost
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
– Geodetski načrt
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
4. člen 
(izdelovalec SD OLN) 
SD OLN je izdelalo podjetje AS TEPROM d.o.o., Savska cesta 5, 1270 LITIJA pod številko projekta 18/2012.
II. UREDITVENO OBMOČJE PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
5. člen
(ureditveno območje SD OLN) 
(1) Predlog zazidave SD OLN je narejen skladno z Odlokom o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13, 67/14, 29/15 – obvezna razlaga, 97/15 – obvezna razlaga, 69/16 – teh. popr.).
(2) Ureditveno območje SD OLN zajema zemljišča s parcelnimi številkami 471/8, 471/11-del, 471/13-del, 471/15 in 546/5-del, vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(3) Površina ureditvenega območja SD OLN znaša 1921 m2.
6. člen 
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji) 
Vplivno območje SD OLN bo v času gradnje zajemalo vsa zemljišča znotraj SD OLN, to je zemljišče s parcelnimi številkami 471/8, 471/11-del, 471/13-del, 471/15 in 546/5-del, vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847) in prav tako bo zajemalo tudi zemljišče izven območja SD OLN, to je zemljišče s parcelnimi številkami 546/29, 546/17, 471/11-del, 471/12, 471/13-del, 471/14, 471/16, 470/4, 470/3, 1034/5 in 1034/3, 469/9, 469/10, 469/11, vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR 
7. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji) 
(1) Ureditveno območje SD OLN meji na sledeče obstoječe dejanske rabe prostora:
– na severozahodni in severovzhodni strani meji s površinami urbane prostostoječe enostanovanjske pozidave (SSs),
– na jugozahodni in jugovzhodni strani meji s cestnimi površinami (PC).
(2) Vplivi na okolico bodo v času gradnje in v času obratovanja objektov različni. V času gradnje se pričakujejo vplivi v zvezi z emisijami prašnih delcev in povečano stopnjo hrupa. Vplivov ureditve v času gradnje in obratovanja na varnost pred požarom, na higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost pred hrupom in na poslabšanje bivalnih razmer ne bo.
(3) Predvidena ureditev bo po končani gradnji vplivala:
– z minimalno povečanim prometom na obstoječo javno pot JP 710761 (Šmartno–Levstikova ulica 13), katera poteka po zemljišču parcelna številka 546/29 k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847),
– z minimalno povečanim prometom na obstoječo javno pot JP 710762 (Šmartno–Levstikova ulica–Jeze), katera poteka po zemljišču parcelne številke 546/29, 546/30, 1034/4, 1034/6, 1034/8 in 439/15, vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847),
– z minimalno povečanim prometom na državno cesto R3 645/1189 (Zadvor–Šmartno pri Litiji), katera poteka po zemljišču parcelni številki 439/15 in 1034/8, obe k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847),
– z minimalno povečanim prometom na državno cesto R2 416/1346 (Litija–Šmartno pri Litiji), katera poteka po zemljišču parcelne številke 439/15, 1034/5 in 1034/3, vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(4) Na predvideno ureditev bodo vplivali:
– minimalni hrup z dostopnih cest,
– občasno delo na okoliških kmetijskih in gozdnih površinah.
8. člen 
(vrsta dopustnih gradenj) 
Na območju SD OLN so dopustni naslednji posegi:
– priprava stavbnega zemljišča,
– odstranitev obstoječih naprav in objektov,
– gradnja novih objektov,
– rekonstrukcija,
– sprememba namembnosti,
– dozidava in nadzidava,
– gradnja gradbeno inženirskih objektov,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.
9. člen 
(vrste dopustnih objektov) 
(1) V območju SD OLN so dovoljeni naslednji manj zahtevni objekti:
– 11100 Enostanovanjske stavbe (samostojne hiše, v katerih se nahaja eno stanovanje in dvojčki, v katerih se nahaja eno stanovanje, kjer ima vsako stanovanje svojo streho in lasten vhod),
– 11210 Dvostanovanjske stavbe (samostojne hiše, v katerih se nahajata dve stanovanji),
– 12203 Druge poslovne stavbe (samo pisarne in poslovni prostori znotraj stanovanjskega objekta do največ 50 % BTP objekta),
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (od tega le frizerski, kozmetični saloni in podobne stavbe; fotokopirnice, fotostudii),
– 12420 Garažne stavbe (garaže in pokrita parkirišča, kolesarnice in podobno),
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti,
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (ograje, oporni zidovi, škarpe).
(2) V območju SD OLN so dovoljeni naslednji nezahtevni objekti v skladu s predpisi, ki razvrščajo objekte glede zahtevnosti gradnje:
– objekti za lastne potrebe površine do 50 m2 (garaža, nadstrešek, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti),
– ograje višine nad 2 m do vključno 3 m,
– podporni zidovi višine do 1,50 m.
(3) V območju SD OLN so dovoljeni naslednji enostavni objekti v skladu s predpisi, ki razvrščajo objekte glede zahtevnosti gradnje:
– objekti za lastne potrebe površine do 20 m2 (lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti),
– ograje višine do vključno 2 m,
– podporni zidovi višine do 0,50 m,
– rezervoarji za vodo prostornine do vključno 100 m3,
– priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvodnjavanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja)),
– vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje (od tega le vodni zbiralniki, bazeni za kopanje prostornine do 60 m3, grajeni ribniki, okrasni bazeni),
– pomožni komunalni objekti (pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jaški, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok).
10. člen 
(lega objektov na zemljišču in odmiki) 
(1) Stavbe je dovoljeno postavljati le znotraj regulacijske linije. Regulacijska linija predstavlja linijo območja ureditve SD OLN.
(2) Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente, ki imajo naslednji pomen:
– Regulacijska linija (RL) je črta, ki ločuje obstoječe in predvidene odprte ali grajene javne površine od površin v privatni lasti in praviloma sovpada z linijo prometnih ali zelenih površin ter z linijo grajenega javnega dobra,
– Gradbena meja (GM) je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča.
(3) Gradbeno mejo (GM) lahko presega komunalna, energetska in prometna infrastruktura (komunalni vodi, dovozne poti, dvorišča, parkirišča), ograje, škarpe in podporni zidovi.
(4) Za objekte, ki so predvideni znotraj gradbenih mej kot so le-te določene v SD OLN, niso potrebna soglasja lastnikov sosednjih zemljišč za oddaljenost manj kot 4 metre.
(5) Ograje in podporni zidovi so lahko postavljeni do meje zemljiških parcel, na katerih se gradijo, vendar tako, da se z gradnjo in vzdrževanjem ne posega na sosednja zemljišča. Soglasja lastnikov sosednjih zemljišč niso potrebna. Ograje se lahko postavijo tudi na mejo zemljiških parcel, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem pisno sporazumejo.
11. člen 
(oblikovanje in zunanja podoba objektov) 
Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– Objekti morajo upoštevati regulacijske elemente, določene v 10. členu tega Odloka.
– Tlorisni gabarit se lahko razvija znotraj površine določene z gradbeno mejo (GM). Tloris ima lahko različne oblike. Razmerje stranic ni določeno.
– Etažnost objekta je lahko do (K) + P + 1.
– Klet je lahko delno vkopana ali vkopana v celoti.
– Strehe so lahko simetrične dvokapnice z naklonom od 30 do 45 stopinj.
– Na strehah je dovoljena izvedba čopov, frčad in strešnih oken. Frčade se lahko izvedejo v drugačnem naklonu ali obliki glede na osnovni naklon strehe, vendar morajo biti poenotene po vsej strehi. Kritina je lahko rdeče, rjave ali sive barve, vendar ne sme biti trajno bleščeča.
– Na fasadah so dovoljene svetle barve ter barve v spektru različnih zemeljskih barv; dopustni so fasadni poudarki v močnejših barvnih tonih do 40 % fasadne površine.
– Fasade so lahko delno tudi lesene in obložene s kamnom. Pri lesenih fasadah naj se uporabi rezan les.
– Nezahtevni in enostavni objekti se lahko gradijo kot prostostoječi objekti ali prizidki v območju znotraj gradbene meje.
– Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti po oblikovanju in materialih skladni z osnovnim objektom.
– Pri nezahtevnih in enostavnih objektih je poleg simetrične dvokapnice z naklonom od 30 do 45 stopinj dopustna tudi izvedba strehe enokapnice in ravne strehe.
12. člen 
(zunanja ureditev) 
(1) Vse zelene površine na območju SD OLN je potrebno urediti, zatraviti in ozeleniti z drevjem in grmičevjem.
(2) Na prostih površinah ob stavbah se uredijo tlakovana dvorišča za parkiranje in manipuliranje z osebnimi vozili.
(3) Ograje so lahko žive meje, lahke kovinske ograje na nizkem parapetnem zidu ali ograje lesene izvedbe.
(4) Višinske razlike se lahko premostijo z opornimi zidovi, katere se mora ozeleniti. Na oporne zidove se lahko postavi ograja.
13. člen 
(stopnja izkoriščenosti zemljišča) 
(1) FZ – faktor zazidanosti je lahko največ 0,6.
(2) Faktor odprtih bivalnih površin ne sme biti manjši od 10 %.
(3) Faktor izrabe zemljišča ni določen.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
14. člen
(pogoji za prometno urejanje) 
(1) Uvoz na območje SD OLN je iz javne kategorizirane poti JP 710761 (Šmartno–Levstikova ulica 13), katera poteka po zemljišču parcelna številka 546/29 k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847) in javne nekategorizirane poti, katera poteka po zemljišču parcelna številka 546/17 k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(2) Načrt prometne ureditve vključuje en cestni priključek iz javne kategorizirane poti JP 710761 (Šmartno–Levstikova ulica 13) in javne nekategorizirane poti ter skupno predvideno dovozno pot, ki poteka po območju SD OLN. Na skupno predvideno dovozno pot bodo priključeni individualni priključki do stanovanjskih objektov.
(3) Skupna dovozna pot bo potekala po zemljišču parcelni številki 471/8 in 546/5-del, obe k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847) in bo širine 5,00 m ter dolžine cca 45,00 m–45,05 m, izvedena v asfaltu.
(4) Skupna dovozna pot za stanovanjske objekte bo imela na koncu urejeno obračališče, prav tako bo ob njej urejen pločnik v širini 1,50 m.
(5) Individualni priključki do stanovanjskih objektov bodo minimalne širine 3,50 m, izvedeni v asfaltu ali kako drugače protiprašno urejeni. Točna lokacija individualnih priključkov se določi v sklopu projektne dokumentacije za izdajo gradbenega dovoljena za vsak posamezen stanovanjski objekt, saj so sedaj prikazani variantno.
(6) Za ureditev mirujočega prometa ob stanovanjskih objektih je potrebno na vsakem zemljišču namenjenem za gradnjo predvideti najmanj dve parkirni mesti na stanovanjsko enoto.
(7) Na skupno dovozno pot se lahko uredijo tudi individualni priključki v minimalni širini 3,50 m za predvidene stanovanjske objekte na parcelah 546/1 in 546/5-del, obe k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
15. člen 
(vodovod) 
(1) Oskrba novih uporabnikov z vodo bo zagotovljena z navezavo na obstoječe omrežje javnega sistema oskrbe s pitno vodo na javni vodovod Šmartno, ki se nahaja izven območja SD OLN. Priključitev bo na parcelah 471/12, 471/14 in 461/16, vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(2) Napajanje objektov bo zagotovljeno preko vodovodnih priključkov ustreznih dimenzij iz predvidenih vodomernih jaškov. Vodomerni jaški morajo biti na stalno dostopnih mestih.
(3) V skupni dovozni poti je dovoljena tudi gradnja vodovoda za potrebe predvidenih stanovanjskih objektov na parcelah 546/1 in 546/5-del, obe k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
16. člen 
(kanalizacija) 
(1) Odpadne fekalne vode iz objektov v območju SD OLN bodo vodene v obstoječo javno fekalno kanalizacijo, ki se nahaja izven območja SD OLN. Priključitev bo na parcelah 469/11 in 471/12 k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(2) Meteorne vode iz strešnih površin objektov v območju SD OLN bodo vodene preko peskolovov in jaškov v ponikovalnice, ki se bodo nahajale v območju SD OLN.
(3) Meteorne vode iz strešnih površin objektov v območju SD OLN bodo lahko tudi vodene v tipske zabojnike, katero se bo lahko uporabljalo kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ne bo potrebno zagotoviti kakovosti za pitno vodo.
(4) Meteorne vode iz utrjenih površin objektov v območju SD OLN bodo vodene preko lovilcev olj v ponikovalnice, ki se bodo nahajale v območju SD OLN.
(5) Meteorne vode iz skupne dovozne poti bodo vodene v ponikovalnico, ki se bo nahajala v območju SD OLN.
(6) Meteorne vode je možno voditi tudi v javno kanalizacijo, če ponikanje ne bo možno. To je potrebno izkazati v hidrogeološkem poročilu.
(7) V skupni dovozni poti je dovoljena tudi gradnja fekalne odpadne in meteorne kanalizacije za potrebe predvidenih stanovanjskih objektov na parcelah 546/1 in 546/5-del, obe k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
17. člen 
(oskrba z elektriko) 
(1) Objekti v območju SD OLN bodo priključeni na obstoječe elektroenergetsko omrežje iz obstoječe trase javnega elektroenergetskega omrežja, ki se nahaja v območju SD OLN. Priključitev bo na parceli 471/15 k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(2) Napajanje objektov bo zagotovljeno preko obstoječega nizkonapetostnega priključnega zemeljskega voda.
(3) Napajanje objektov bo zagotovljeno preko nizkonapetostnih priključkov zemeljskih vodov ustreznih presekov iz predvidene skupne prostostoječe elektro omarice. Skupna elektro omarica bo na stalno dostopnem mestu.
(4) V skupni dovozni poti je dovoljena tudi gradnja elektroenergetskega omrežja za potrebe predvidenih stanovanjskih objektov na parcelah 546/1 in 546/5-del, obe k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
18. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 
(1) Objekti v območju SD OLN bodo priključeni na obstoječe telekomunikacijsko omrežje iz obstoječe trase javnega telekomunikacijskega omrežja, ki se nahaja v območju SD OLN. Priključitev bo na parcelah 471/11, 471/8 in 471/15, vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(2) Napajanje objektov bo zagotovljeno preko obstoječega priključnega zemeljskega voda.
(3) Napajanje objektov bo zagotovljeno preko priključkov zemeljskih vodov ustreznih presekov iz predvidenih telefonskih omaric. Telefonske omarice bodo na stalno dostopnem mestu.
(4) V skupni dovozni poti je dovoljena tudi gradnja telekomunikacijskega omrežja za potrebe predvidenih stanovanjskih objektov na parcelah 546/1 in 546/5-del, obe k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
19. člen 
(potrebna raba energije) 
(1) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije.
(2) V vseh enotah urejanja je dovoljena gradnja omrežja in naprav za daljinsko ogrevanje ob upoštevanju vseh določb odloka o OPN.
(3) Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je potrebno upoštevati zakonodajo iz področja učinkovite rabe energije, ter stavbe priključiti na ekološko čiste vire energije, oziroma spodbujati pasivno in energetsko učinkovito gradnjo.
20. člen 
(ogrevanje) 
Znotraj območja SD OLN je predviden individualni način ogrevanja. Dovoljeni so tudi drugi načini ogrevanja v skladu z energetsko usmeritvijo občine.
21. člen 
(ravnanje z odpadki) 
(1) Ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti v skladu s predpisi.
(2) Prostori za odlaganje odpadkov bodo locirani v skladu z občinskimi predpisi. Pri lociranju teh prostorov je potrebno upoštevati možnost dostopa in obračanje s specialnim komunalnim vozilom.
22. člen 
(odstopanja) 
(1) Odstopanja pri trasah komunalnih ter energetskih vodovod in naprav so dovoljena s soglasjem upravljavcev. Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih in energetskih vodov (dopustne so spremembe vseh tras) ter prometnega omrežja (dopustna je samo sprememba lokacij individualnih cestnih priključkov; lokacije skupne dovozne poti ni dovoljeno spreminjati, razen njenega zaključka in njenih dimenzij; dovoljena je kakšna drugačna ureditev zaključka skupne dovozne poti) zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora ali boljše tehnične rešitve. Zaradi spremembe zaključka skupne dovozne poti se lahko spremeni dolžina skupne dovozne poti.
(2) V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izvedbe komunalnih vodov, ki jih v fazi priprav SD OLN ni bilo mogoče predvideti.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
23. člen
(ohranjanje kulturne dediščine) 
(1) Območje SD OLN za ureditveno območje z oznako Šmartno sever – Jeze ne posega na registrirane enote kulturne dediščine.
(2) Na območju SD OLN ni registriranih enot kulturne dediščine, zato konkretnih usmeritev, ki bi izhajale iz varstvenih režimov kulturne dediščine ni.
(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki lastnika zemljišča oziroma investitorja oziroma odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE 
24. člen
(tla, varstvo podtalnice in površinskih vodotokov) 
(1) Območje SD OLN se ne nahaja na vodovarstvenem območju ali na poplavno ogroženem območju, se pa nahaja na plazljivem in erozijsko ogroženem območju.
(2) V skladu z veljavnimi predpisi v sklopu projektne dokumentacije za izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno izdelati elaborat, ki bo definiral dejansko erozijsko ogroženost in predvidel morebitne ukrepe za njihovo eliminacijo.
(3) Za objekte je potrebno v sklopu projektne dokumentacije za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje in vodno soglasje.
25. člen 
(varstvo zraka) 
Po končani izvedbi SD OLN se onesnaženje zraka ne bo povečalo.
26. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) V območju SD OLN ni predvidenih dejavnosti, ki bi povzročale večje obremenitve s hrupom, kot je dovoljeno. Dopustne so dejavnosti v skladu s predpisi, ki določajo mejne in kritične vrednosti kazalcev v okolju.
(2) Območje SD OLN je opredeljeno z II. stopnjo varstva pred hrupom. Upošteva se predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se izvaja v dnevnem času v skladu s predpisi o varstvu pred hrupom. Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa.
27. člen 
(ohranjanje naravne dediščine) 
Območje SD OLN ne leži v območju naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
28. člen
(splošne določbe) 
Za območje SD OLN ni predvidenih ukrepov za obrambo.
29. člen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom) 
(1) Za zaščito pred požarom se zagotovi:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
– ustrezne odmike med parcelami in objekti ter potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte,
– dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila.
(2) Požarna varnost okoliških objektov se zaradi izvedbe SD OLN ne bo spreminjala. V času gradnje in po njej bo zagotovljen dostop in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce.
(3) V projektni dokumentaciji za izdajo gradbenega dovoljena je potrebno opredeliti ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v predpisih, ki določajo varstvo pred požarom in pri tem smiselno upoštevati določila veljavnih podzakonskih aktov.
(4) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno opredeliti in upoštevati vse naravne omejitve (poplavnost, erozivnost ter plazovitost terena) in cono potresne ogroženosti, ki je na karti potresne nevarnosti definirana s projektivnim pospeškom tal 0,2 g (Atlas okolja MOP ARSO) ter temu primerno predvideti tehnične rešitve oziroma način gradnje ali navesti ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, erozivnosti in plazovitosti, ki bodo podale ustrezne ukrepe.
VIII. PARCELACIJA 
30. člen
(parcelacija) 
(1) Parcelacija se izvede po grafični prilogi »Prikaz predvidene parcelacije«. Načrt vsebuje tehnične elemente za prenos novih mej zemljišča, namenjenega za gradnjo objektov v naravo.
(2) Izvedba parcelacije ni pogoj za pridobitev gradbenih dovoljenj. Parcelacija pa se mora izvesti pred začetkom gradenj.
(3) Skupek večjih parcel ni potrebno združevati v eno samo parcelo. Gradbeno parcelo oziroma zemljišče, kjer so predvideni posegi v prostor lahko sestavlja več parcel hkrati, prav tako skupek delnih parcel.
(4) Gradbene parcele se določi v sklopu projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
31. člen
(etapnost izvedbe) 
(1) Izvajanje posegov v območju SD OLN se izvaja etapno:
– komunalna in energetska ter prometna ureditev,
– gradbena dela (gradnja objektov, zunanja ureditev …).
(2) Prva etapa je pridobitev gradbenega dovoljenja za skupno komunalno in energetsko ter prometno infrastrukturo, in sicer pridobitev gradbenega dovoljenja za skupno dovozno pot in za prestavitev skupnega obstoječega telekomunikacijskega omrežja. V prvo etapo se lahko vključi tudi izvedba komunalnih vodov, ki jih v fazi priprav SD OLN ni bilo mogoče predvideti.
(3) Druga etapa je pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte skupaj s pripadajočimi individualnimi priključki (cestni priključek, elektro priključek, telefonski priključek, vodovodni priključek, priključek fekalnih odpadnih voda in potek meteornih voda).
(4) Izgradnja skupne komunalne in energetske ter prometne infrastrukture ni pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte. Mora pa biti zgrajena pred začetkom gradnje objektov do obrabno zaporne plasti.
(5) Druga etapa pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte se lahko izvaja posamezno in sicer lahko za vsak objekt posebej.
(6) Projektno dokumentacijo se lahko odda na upravno enoto istočasno, tako za komunalno in energetsko ter prometno infrastrukturo, kot tudi za gradnjo objektov, vendar se mora projektna dokumentacija za komunalno in energetsko ter prometno infrastrukturo voditi ločeno od projektne dokumentacije za gradnjo objektov.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
32. člen
(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
(1) Med izvajanjem posegov na ureditvenem območju SD OLN je izvajalec dolžan zagotoviti nemoteno delovanje komunalne oskrbe in dostope do vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav ter jih takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani.
(2) Investitor in izvajalec morata pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet oziroma zagotoviti, da med gradnjo prometna varnost ni slabša in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju.
(3) V času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni nadzor.
(4) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte.
XI. KONČNE DOLOČBE 
33. člen
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne republiške in občinske inšpekcijske službe.
34. člen 
(vpogled OPPN) 
Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled na Občini Šmartno pri Litiji.
35. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
2. člen 
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno sever – Jeze (Uradni list RS, št. 23/07) se spremeni tudi tako, da se vse grafične priloge odloka nadomesti z novimi grafičnimi prilogami, ki se glasijo:
»List 1 Prikaz lege prostorske ureditve (FOTO) M 1:1500
List 2 Prikaz izseka iz kartografskega dela prostorskega plana občine M 1:1500
List 3 Prikaz lege prostorske ureditve (DKN) M 1:1000
List 4 Prikaz velikosti parcel M 1:500
List 5 Prikaz predvidene parcelacije M 1:500
List 6 Prikaz vplivnega območja M 1:500
List 7 Prikaz regulacijskih elementov M 1:500
List 8 Prikaz prometne in zunanje ureditev M 1:500
List 9 Prikaz komunalne opremljenost – obstoječe M 1:500
List 10 Prikaz komunalne opremljenost – predvideno M 1:500
List 11 Prikaz načrta požarnega varstva M 1:500.«
Št. 352-9/2004-61
Šmartno pri Litiji, dne 23. oktobra 2019
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti