Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

2978. Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor, stran 7995.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 z dne 1. marca 2017 o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor, razveljavitvi Uredbe (ES) št. 482/2008, izvedbenih uredb (EU) št. 1034/2011, (EU) št. 1035/2011 in (EU) 2016/1377 ter spremembi Uredbe (EU) št. 677/2011 (UL L št. 62 z dne 8. 3. 2017; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/373/EU) določajo pristojni organ in zahteve glede osebja, ki dela pri izvajalcu storitev upravljanja zračnega prometa in izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu: izvajalec storitev ATM/ANS), ter prekršek.
2. člen 
(pristojni organ) 
Nadzor nad izvajanjem Uredbe 2017/373/EU in te uredbe opravlja Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije.
3. člen 
(zahteve glede osebja) 
(1) Za izvajanje 6. točke odstavka (a) določbe ATM/ANS.OR.B.005 Poddela B Priloge III Uredbe 2017/373/EU, ki določa, da izvajalec storitev ATM/ANS za svoje osebje vzpostavi politike zaposlovanja in usposabljanja, izvajalec storitev:
– določi potrebno usposobljenost osebja, ki izvaja naloge, ki so v podporo izvajanju storitev;
– ko je primerno, zagotavlja usposabljanje ali sprejme druge ukrepe za doseganje potrebne usposobljenosti;
– ocenjuje učinkovitost usposabljanja in drugih sprejetih ukrepov;
– zagotovi, da je osebje seznanjeno s primernostjo in pomembnostjo njegovih nalog ter s tem, kako prispeva k doseganju ciljev;
– vodi ustrezne evidence o izobrazbi, usposabljanju, spretnostih in izkušnjah.
(2) Izvajalec storitev ATM/ANS zagotovi, da je njegovo osebje ustrezno usposobljeno in sposobno za izvajanje nalog. V ta namen osebi, ki je del osebja, izda ustrezno potrdilo, ki izkazuje dovoljenje izvajalca storitev ATM/ANS, da lahko oseba izvaja naloge, kot izhaja iz potrdila.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne uporabljata za letalske meteorologe prognostike in letalske meteorologe opazovalce.
4. člen 
(prekršek izvajalca storitev ATM/ANS) 
(1) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba izvajalca storitev ATM/ANS, ki pristojnemu organu ne omogoči izvajanja pooblastil iz prvega odstavka 5. člena Uredbe 2017/373/EU.
(2) Z globo od 500 do 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
5. člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekršek iz prejšnjega člena se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.
6. člen 
(prehodna določba) 
(1) Izvajalec storitev ATM/ANS svojemu osebju, ki ima na dan uveljavitve te uredbe veljavno dovoljenje, izdano v skladu s Pravilnikom o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo letalskega tehničnega osebja kontrole letenja (Uradni list SFRJ, št. 13/79 in Uradni list RS, št. 18/01 – ZLet), Pravilnikom o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo kontrolorjev letenja (Uradni list SFRJ, št. 62/79, Uradni list RS, št. 18/01 – ZLet in 79/05) ali Pravilnikom o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, dovoljenjih in pooblastilih osebja službe za zvezo pri kontroli letenja (Uradni list SFRJ, št. 12/88 in Uradni list RS, št. 18/01 – ZLet), do 2. januarja 2020 izda ustrezno potrdilo iz drugega odstavka 3. člena te uredbe.
(2) 2. januarja 2020 prenehajo veljati dovoljenja, izdana na podlagi predpisov, navedenih v prejšnjem odstavku.
7. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati določbi osmega in devetega odstavka 4. člena Pravilnika o licenci kontrolorja zračnega prometa (Uradni list RS, št. 7/09) v delih, ki se nanašata na certifikat o opravljenem usposabljanju za FIS in certifikat o opravljenem usposabljanju za AFIS, ki pa se uporabljata do 2. januarja 2020.
8. člen 
(začetek uporabe) 
Določbe 2., 4. in 5. člena te uredbe se začnejo uporabljati 2. januarja 2020.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-30/2019
Ljubljana, dne 7. novembra 2019
EVA 2019-2430-0028
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti