Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

Št. 5310-2/2019 Ob-3311/19, Stran 2243
Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06, 76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06, 32/16 in 63/17) Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja
javni razpis 
za razpisni področji A in B v letu 2020: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu
1) Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva cesta 15, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Urad).
2) Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa za razpisni področji A in B v letu 2020: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu (v nadaljevanju: javni razpis) je financiranje rednega delovanja organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji, katerih osnovna dejavnost je namenjena slovenski narodni skupnosti zunaj Republike Slovenije – vsestransko spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo zunaj Republike Slovenije, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.
Cilji javnega razpisa so:
1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev zunaj Republike Slovenije,
2. povezovanje skupnosti zunaj Republike Slovenije z matično domovino,
3. delovanje in povezovanje slovenske skupnosti zunaj Republike Slovenije na področju mladih in za mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja ali na drugih področjih.
3) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.
Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje projektov in rednega delovanja, ki je že prijavljeno na Javni razpis za razpisno področje A v letu 2020: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu ali Javni razpis za razpisno področje B v letu 2020: finančna podpora Slovencem po svetu, ki sta bila v Uradnem listu RS, št. 59/19 objavljena dne 4. 10. 2019.
4) Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo organizacije civilne družbe v Republiki Sloveniji.
5) Pomen izrazov
Redno delovanje/program organizacije so redne naloge in operativne aktivnosti, ki jih prosilec izvaja vsako leto, skozi celo leto in predstavljajo njegovo kontinuirano delovanje, vključno z materialnimi stroški in stroški dela.
»Osnovna dejavnost, namenjena slovenski narodni skupnosti zunaj RS« je tista dejavnost, zaradi katere je bila organizacija civilne družbe ustanovljena in ki predstavlja nedvomno in izpričano največji del njenih programov in projektov.
6) Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali duhovno dobrobit pripadnikov slovenskega naroda zunaj RS oziroma za ohranitev in krepitev njihove slovenske identitete;
– da spoštuje postopke in obveznosti v zvezi z rabo proračunskih sredstev RS;
– da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično domovino Republiko Slovenijo.
7) Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore so:
– izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj posamezne slovenske skupnosti;
– obseg in kakovost delovanja;
– velikost in razvejanost strukture;
– načrti delovanja;
– dejanski stroški in potrebe;
– nujnost zadev;
– simbolna vrednost enkratnega dejanja, trajnega delovanja ali materialnega pričevanja;
– višina finančne podpore, ki jo prosilec prejme iz drugih virov.
Strokovna komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka. Pred dokončno odločitvijo strokovne komisije pa se lahko pridobijo dodatne informacije glede sofinanciranja posamezne vloge tudi s strani drugih državnih institucij.
8) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Višina sredstev za sofinanciranje rednega delovanja organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji v letu 2020 znaša 300.000 EUR. Višina sredstev se lahko v skladu s sprejetim Proračunom Republike Slovenije za leto 2020 ustrezno spremeni.
Sredstva, dodeljena za leto 2020, morajo biti porabljena v letu 2020.
9) Predvidena višina dodeljenih sredstev: višina dodeljenih sredstev se določi na podlagi meril. Merila so ovrednotena s točkami kot izhaja iz ocenjevalnega lista, ki je dostopen v razpisni dokumentaciji.
10) Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za prijavo, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila ter vzorca ocenjevalnega lista in pogodbe) je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu https://www.gov.si/drzavni-organi/ vladne-sluzbe/urad-vlade-za-slovence-v-zamejstvu-in- po-svetu/javne-objave-urada-vlade-republike-slovenije- za-slovence-v-zamejstvu-in-po-svetu/.
Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva cesta 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-80-00 (vsak dan med 9. in 14. uro).
11) Način prijave
Vloga mora biti obvezno posredovana na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na razpis – organizacije civilne družbe – Slovenci v zamejstvu in po svetu 2020«,
– polni naslov Urada, kot je naveden zgoraj,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
Vloge, ki ne bodo podane v skladu z napisanim, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
12) Trajanje javnega razpisa
Za prepozno se šteje vloga, ki ni prispela na Urad do vključno 25. 11. 2019 oziroma do tega dne ni bila do 15. ure osebno predložena v tajništvu Urada.
Prepozno prispele vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
13) Odpiranje vlog
Posebna komisija za odpiranje bo pričela z odpiranjem vlog 26. 11. 2019.
Odpiranje vlog ni javno.
14) Ocenjevanje vlog
Obravnavane bodo samo pravočasno prispele in popolne vloge na v razpisni dokumentaciji predpisanih obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumentacija javnega razpisa.
Prijave rednega delovanja, ki ne bodo izpolnjevale namena in vsaj enega izmed ciljev razpisa, bodo zavrnjene.
Prijave rednega delovanja, ki ne bodo izpolnjevale pogojev razpisa, bodo zavrnjene.
Strokovna komisija bo prispele vloge ocenjevala po vrstnem redu prispetja, neposredno po njihovem odprtju.
15) Obveščanje o izboru: odločbe o dodelitvi sredstev za vse prosilce bodo izdane najkasneje 31. 1. 2020.
16) Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak dan med 9. in 14. uro, tel. 01/230-80-00, faks 01/230-80-17 oziroma po elektronski pošti na naslovu: urad.slovenci@gov.si.
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti