Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

Št. 410-168/2019 Ob-3340/19, Stran 2340
Na podlagi Odloka o štipendiranju (Uradni list RS, št. 3/17, v nadaljevanju: odlok) in Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019 (Uradni list RS, št. 11/19) Mestna občina Koper objavlja
javni razpis 
za dodelitev štipendij študentom za študijsko leto 2019/2020
Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij študentom na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih v študijskem letu 2019/2020, in sicer 5 štipendij za študij v Republiki Sloveniji in tujini.
Štipendije za študij v Republiki Sloveniji bodo podeljene samo za naslednja področja oziroma ožja področja izobraževanja (Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17)):
– umetnost,
– naravoslovje, matematika in statistika,
– informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT),
– tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo,
– kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo,
– medicina.
Višina štipendije znaša:
– za študij v Republiki Sloveniji: 220,00 EUR
– za študij v tujini: 350,00 EUR.
1. Pravico do štipendije lahko uveljavljajo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– študenti prvega letnika dosegajo povprečno oceno vseh številčno ocenjenih predmetov predhodnega letnika izobraževanja glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije najmanj 4,30, študenti višjih letnikov pa povprečno oceno vseh opravljenih številčno ocenjenih izpitov v predhodnem študijskem letu glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije najmanj 8,50;
– študenti dodiplomskega študija ob prvem vpisu v prvi letnik niso starejši od 21 let, študenti podiplomskega študija pa ne starejši od 26 let;
– so državljani Republike Slovenije;
– imajo ob prijavi najmanj 3 leta neprekinjeno stalno prebivališče v Mestni občini Koper;
– mesečni bruto dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne presega 1.600,00 EUR;
– niso v delovnem razmerju, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika in
– niso prejemniki druge štipendije, razen v primeru, če je prijavitelj prejemnik državne štipendije.
Študenti, ki študirajo v tujini, morajo dosegati ocene, ki so primerljive z zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji. V primeru ocen, ki jih je vlagatelj dosegel zunaj Republike Slovenije in ne ustrezajo ocenam v skladu s predpisi s področja šolstva ali visokega šolstva v Republiki Sloveniji, mora vlagatelj zagotoviti prevod listin v slovenski jezik, ocenjevalno lestvico tuje izobraževalne ustanove, na podlagi katere dodeljevalec štipendije izvede pretvorbo ocen v slovenski ocenjevalni sistem ter dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na akreditirani tuji izobraževalni ustanovi.
Izjemoma se lahko dodeli štipendija tudi študentom, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prve alinee te točke, če imajo izjemne dosežke v evropskem ali svetovnem merilu v zadnjih dveh letih glede na študijsko leto, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije.
2. Prijavi za dodelitev štipendije na obrazcu »Vloga za dodelitev štipendije za študijsko leto 2019/2020«, ki ga dobite na spletnih straneh Mestne občine Koper www.koper.si ali osebno dvignete v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje, mora vlagatelj priložiti:
– dokazilo o vpisu za tekoče študijsko leto 2019/2020 (v kolikor kandidat za dodelitev štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za dodelitev štipendije priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne organizacije. Potrdilo o vpisu mora predložiti v roku 15 dni od opravljenega vpisa, sicer se vloga zavrže);
– dokazilo o učnem uspehu predhodnega letnika izobraževanja glede na letnik, za katerega se uveljavlja pravica do štipendije oziroma dokazilo o opravljenih izpitih; za študente v tujini še prevod listin v slovenski jezik, ocenjevalno lestvico tuje izobraževalne ustanove ter dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na akreditirani tuji izobraževalni ustanovi;
– morebitna dokazila o izjemnih dosežkih na posameznem področju, pridobljenih izven rednih šolskih oziroma študijskih obveznosti. Upoštevajo se potrdila in dokazila, ki so bila pridobljena v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih;
– izjavo, da ima kandidat ob prijavi stalno prebivališče v Mestni občini Koper neprekinjeno najmanj 3 leta;
– izjavo, da je kandidat državljan Republike Slovenije;
– življenjepis europass;
– podpisano izjavo kandidata, da ni v delovnem razmerju, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika in podpisano izjavo kandidata, da ni prejemnik druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen morebitne državne štipendije;
– kopije odločb o odmeri dohodnine družinskih članov kandidatove družine za leto 2018 in potrdilo o vpisu za družinske člane, ki se šolajo.
3. Pri dodeljevanju štipendije se upoštevajo merila iz odloka (objavljen na spletni strani www.koper.si).
4. Rok za oddajo prijave
Prijava na razpis mora biti oddana na obrazcu: »Vloga za dodelitev štipendije za študijsko leto 2019/2020«. Prijava je popolna, če vsebuje vse zahtevane priloge oziroma dokazila navedena v točki 2. javnega razpisa in na vlogi.
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 20. novembra 2019 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.
Prijave, prejete po tem roku, bo štipenditor štel za nepravočasne in jih bo neodprte vrnil pošiljatelju.
Prijava mora biti pravilno označena, in sicer mora biti v spodnjem desnem kotu zapis: »Ne odpiraj – Vloga za dodelitev štipendije 2019/2020 št. 410-168/2019«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Obravnavane bodo le pravilno označene, popolne in pravočasne vloge.
5. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od izteka roka za oddajo prijav.
Medsebojna razmerja med Mestno občino Koper in izbranim kandidatom bodo urejena s pogodbo o štipendiranju.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, Helena Benčič, tel. 05/66-46-311 ali 05/66-46-239 ali po elektronski pošti: helena.bencic@koper.si.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti