Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

2937. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2G), stran 7895.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2G)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. oktobra 2019.
Št. 003-02-9/2019-22
Ljubljana, dne 6. novembra 2019
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-2G)
1. člen
V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo) se v 3. členu v prvem odstavku za 3. točko doda nova 3.a točka, ki se glasi:
»3.a »brezplačni prilagojeni prevoz« je brezplačni prevoz študentov, ki so težje ali težko gibalno ovirani, z vozili, prilagojenimi in homologiranimi za prevoz oseb, ki uporabljajo invalidski voziček;«.
Za 11. točko se doda nova a11.a točka, ki se glasi:
»a11.a »enotna vozovnica« je izkazni dokument, ki ga izda organ JPP v elektronski ali listinski obliki in je lahko prenosljiv (neimenska enotna vozovnica) ali neprenosljiv (imenska enotna vozovnica), na podlagi katerega imetnik uveljavlja pravico do sklenitve pogodbe o prevozu potnikov s katerim koli prevoznikom, vključenim v sistem enotne vozovnice, v okviru časovne veljavnosti enotne vozovnice;«.
29. točka se spremeni tako, da se glasi:
»29. »običajno prebivališče« je prebivališče osebe, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja voznike v cestnem prometu;«.
V 43. točki se za besedo »zakonec« dodata vejica in besedilo »zunajzakonski partner, partner«.
44. točka se spremeni tako, da se glasi:
»44. »prevoznik ali prevoznica Skupnosti« (v nadaljnjem besedilu: prevoznik Skupnosti) je podjetje, ki ima licenco ali dovoljenje v skladu s pravili Skupnosti za opravljanje prevozov potnikov ali blaga ali opravlja prevoze za lastne potrebe in ima sedež v državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica), razen domačega prevoznika;«.
46. točka se spremeni tako, da se glasi:
»46. »sistem enotne vozovnice« pomeni sistem izdaje, prodaje in uporabe enotne vozovnice in poravnave prevoznin na podlagi validacij, ki ga upravlja organ JPP, ki uporabnikom in izvajalcem javnega potniškega prometa omogoča sklenitev pogodbe o prevozu v različnih vrstah prometa ter finančne poravnave med izvajalci prevozov;«.
Za 49.b točko se doda nova a49.c točka, ki se glasi:
»a49.c »validacija« pomeni registracijo vsakokratne uporabe enotne vozovnice, ki jo potnik izvede na validacijski napravi pred vstopom v vozilo ali ob vstopu vanj ali pri sprevodniku in s čimer je sklenjena pogodba o prevozu potnikov za posamezno vožnjo v okviru izbranega itinerarja ali voznega reda, kakor določa zakon, ki ureja izvajanje prevoznih storitev v železniškem prometu, in v skladu s pogoji izdane enotne vozovnice;«.
2. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(pristojni organi) 
(1) Strokovno tehnične, organizacijske, razvojne in določene upravne naloge na področju prevoza blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu in potnikov v mednarodnem cestnem prometu, ter razvojne naloge na področju prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu, izvaja ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Ministrstvo opravlja naslednje naloge:
1. priprava predlogov zakonov in izdajanje podzakonskih predpisov s področja cestnih prevozov blaga in s področja prevozov v javnem linijskem prevozu potnikov v cestnem prometu;
2. vodenje prometne politike na področju cestnih prevozov;
3. vodenje evidenc in registrov iz 15. člena tega zakona;
4. pridobivanje in izmenjava dovolilnic od drugih držav;
5. nadzor izvajanja gospodarskih javnih služb in porabe sredstev, ki jih država zagotavlja za izvajanje gospodarskih javnih služb, določenih s tem zakonom;
6. spremljanje stanja in razmer na trgu prevoznih storitev ter razvojne naloge s področja cestnih prevozov;
7. izdaja odločb o prepovedi izvajanja prevozov v Republiki Sloveniji tujemu prevozniku;
8. opravljanje nalog nacionalne kontaktne točke in izmenjava informacij z drugimi državami članicami v skladu z 18. členom Uredbe 1071/2009/ES;
9. izdaja dovoljenj in aktov, določenih s tem zakonom in predpisi Skupnosti s področja cestnih prevozov;
10. izdaja dovoljenj za tuje prevoznike in dovoljenj za opravljanje kabotaže;
11. izdaja in odvzem dovoljenj ter izvajanje drugih upravnih nalog organov države članice v skladu z Uredbo 1073/2009/ES, razen če ta zakon ne določa drugega pristojnega organa, Uredbo Sveta 56/83/EGS, Uredbo Sveta 3916/90/EGS, Uredbo 1072/2009/ES, razen če zakon ne določa drugega pristojnega organa, Uredbo Komisije 2121/98/ES in Uredbo Komisije 792/94/ES;
12. izdaja dovolilnic in potniških spremnic za občasne prevoze v mednarodnem cestnem prometu;
13. izdaja in odvzem dovoljenj za izmenične prevoze v mednarodnem cestnem prometu;
14. izvajanje drugih upravnih nalog po mednarodnih sporazumih s področja prevozov blaga v cestnem prometu, ki jih je Republika Slovenija sklenila z drugimi državami, če ta zakon ne določa drugega pristojnega organa;
15. vodenje registra mednarodnih linij in voznih redov;
16. izvajanje drugih upravnih nalog po mednarodnih sporazumih s področja prevozov potnikov v cestnem prometu, ki jih je Republika Slovenija sklenila z drugimi državami, če ta zakon ne določa drugega pristojnega organa;
17. razvijanje javnega linijskega avtobusnega medkrajevnega avtobusnega potniškega prometa in pospeševanje gospodarskih javnih služb;
18. razvijanje informacijskega sistema javnega potniškega prometa;
19. razvijanje sistema enotne vozovnice in vključevanje mestnega prometa v sistem enotne vozovnice;
20. usklajevanje in potrjevanje voznih redov javnega potniškega prometa;
21. razvijanje drugih oblik javnega potniškega prometa;
22. izdaja dovoljenj za posebne linijske prevoze, na katerih se lahko vozijo tudi naključni potniki;
23. odločanje o pravicah težko in težje gibalno oviranih študentov do brezplačnega prevoza ali brezplačnega prilagojenega prevoza;
24. reševanje reklamacij glede uporabe enotne vozovnice na drugi stopnji;
25. načrtovanje javnega prometa na taktičnem nivoju (npr. izvajanje standarda dostopnosti, priprava okvirnega voznega reda, financiranje);
26. vodenje registra linij in voznih redov v notranjem linijskem prometu;
27. vodenje registra posebnih linijskih prevozov;
28. vodenje evidence subvencij prevoza;
29. vodenje evidence integriranega javnega potniškega prometa;
30. oglaševanje in informiranje;
31. podpora uporabnikom.«.
3. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku beseda »Minister« nadomesti z besedilom »Minister, pristojen za promet (v nadaljnjem besedilu: minister)«.
4. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(evidence in registri) 
(1) Ministrstvo na podlagi tega zakona vodi naslednje evidence in register:
1. evidenco izdanih licenc, licenc Skupnosti in njihovih izdanih izvodov;
2. evidenco voznikov, ki so usposobljeni za vožnjo motornih vozil za prevoz potnikov ali blaga v cestnem prometu;
3. evidenco vozil, za katera je izdan izvod licence, s katerimi domači prevozniki opravljajo prevoze v cestnem prometu;
4. evidenco izdanih potrdil za opravljanje mednarodnih prevozov potnikov za lastne potrebe;
5. evidenco izdanih dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu;
6. evidenco izdanih potrdil za voznike, ki so državljani države, ki ni članica Skupnosti, in delajo pri domačem prevozniku;
7. evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje linijskih prevozov potnikov v mednarodnem cestnem prometu;
8. evidenco izdanih dovolilnic za opravljanje občasnih in izmeničnih prevozov potnikov v mednarodnem cestnem prometu;
9. nacionalni elektronski register podjetij cestnega prevoza, ki jim je izdano dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika v skladu s 16. členom Uredbe 1071/2009/ES, in opravlja vnose, določene v Uredbah 1072/2009/ES in 1073/2009/ES.
(2) Ministrstvo na podlagi tega zakona vodi v zbirki integriranega javnega potniškega prometa (v nadaljnjem besedilu: IJPP) naslednje registre in evidence, ki se vodijo kot centralna informatizirana zbirka:
1. register linij in voznih redov v notranjem linijskem prometu;
2. register posebnih linijskih prevozov;
3. evidenco subvencij prevoza;
4. evidenco enotne vozovnice;
5. evidenco strokovnih oseb izvajalcev IJPP;
6. register prevozov na klic.«.
5. člen 
V 16. členu se v drugem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ime in priimek, EMŠO, davčna številka, fotografija voznika ter stalno in začasno prebivališče voznika;«.
Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(12) V evidenci subvencije prevoza se za uveljavljanje pravic upravičencev in izvajalcev ter nadzora nad izvajalci subvencioniranega prevoza vodijo naslednji podatki upravičenca do subvencioniranega prevoza:
1. ime in priimek, stalno in začasno prebivališče (država, občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom in podatki o pošti), fotografija in EMŠO;
2. status upravičenca v obdobju koriščenja subvencije;
3. bivališče med izobraževanjem (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom in podatki o pošti);
4. ime in priimek, naslov (država, občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom in podatki o pošti) in EMŠO (oziroma druga matična oznaka za osebe iz druge države) zakonitega zastopnika;
5. ime, naslov in matična številka vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma visokošolskega zavoda;
6. ime, evidenčna številka, naslov lokacije izvajanja vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa in letnik vpisa, podatki o praktičnem izobraževanju: naziv in naslov organizacije, kjer se izvaja praktično izobraževanje, obdobje in število dni opravljanja praktičnega izobraževanja v tednu;
7. vrsta subvencionirane vozovnice (mesečna vozovnica, vozovnica za deset voženj na mesec);
8. razdalja od kraja bivanja do kraja izobraževanja ali razdalja od kraja bivanja do kraja vadbe;
9. seznam relacij od kraja bivanja do kraja izobraževanja (izvajalec prevoza, ime vstopne in izstopne postaje oziroma postajališča, smer vožnje, vrsta prometa, kilometrska razdalja za posamezno relacijo in seznam območij (območje Slovenije, območje mestnega prometa);
10. edinstvena številka kartice;
11. status registriranega športnika, veljavnost tekmovalne licence (če uveljavlja pravico do subvencioniranega oziroma brezplačnega prevoza za registriranega športnika);
12. status študenta s posebnimi potrebami (v primeru, ko oseba uveljavlja pravico do brezplačnega prevoza oziroma brezplačnega prilagojenega prevoza za težje in težko gibalno ovirane študente);
13. telefonska številka oziroma elektronski naslov vlagatelja;
14. seznam izdanih vozovnic: izdajatelj vozovnice (naziv izdajatelja, davčna številka, matična številka, šifra in sedež izdajatelja), relacija (vstopna in izstopna postaja, smer potovanja), vrsta in številka izdane vozovnice, datum izdaje vozovnice, obdobje njene veljavnosti, njena polna cena, cena vozovnice, ki jo plača upravičenec, višina subvencije;
15. evidenca validacij (izvajalec prevoza, oznaka registrirane linije, oznaka vožnje, enolična oznaka kartice, vstopna postaja, datum in ura validacije).«.
Za dvanajstim odstavkom se dodata nova trinajsti in štirinajsti odstavek, ki se glasita:
»(13) V evidenci enotne vozovnice se za uveljavljanje pravic uporabnikov in izvajalcev, nadzor nad izvajalci ter upravljanje odnosov z uporabniki vodijo naslednji podatki:
1. ime in priimek, stalno in začasno prebivališče (država, občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom in podatki o pošti), fotografija in EMŠO;
2. telefonska številka oziroma elektronski naslov uporabnika;
3. enolična oznaka kartice;
4. seznam relacij (ime vstopne in izstopne postaje oziroma postajališča, smer vožnje, vrsta prometa, kilometrska razdalja za posamezno relacijo);
5. seznam izdanih vozovnic (enolična oznaka validacije, izvajalec prevoza, vrsta vozovnice);
6. evidenca validacij (izvajalec oznaka registrirane linija, oznaka vožnje, enolična oznaka kartice, vstopna postaja, datum in ura validacije);
7. status uporabnika, na podlagi katerega v skladu s 114.b členom tega zakona uveljavlja pravico do brezplačne vozovnice, in območje veljavnosti vozovnice.
(14) V evidenci strokovnih oseb izvajalcev IJPP se za uveljavljanje pravic in nadzora nad izvajalci vodijo naslednji podatki:
1. ime in priimek, stalno in začasno prebivališče (država, občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom in podatki o pošti), EMŠO;
2. enolična oznaka službene kartice izvajalca;
3. podatki o prijavi in odjavi v aplikacijo zbirke IJPP (dan, ura, lokacija);
4. vloga strokovne osebe izvajalca (npr. voznik, prodajalec, kontrolor, prometnik, upravnik informacijskega sistema pri izvajalcu);
5. evidenca nalog, izvedenih v vlogi izvajalca.«.
6. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku za besedilom »izdajatelj licenc,« doda besedilo »Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez,«.
Na koncu drugega odstavka se doda besedilo »Za potrebe izvajanja pridobivanja temeljnih kvalifikacij voznikov in rednega usposabljanja izpitni centri iz 41. člena tega zakona podatke iz prve in druge alineje drugega odstavka prejšnjega člena obdelujejo, posredujejo in uporabljajo, podatke iz četrte, pete in šeste alineje pa zbirajo, obdelujejo, posredujejo in uporabljajo.«.
V tretjem odstavku se na koncu sedme alineje pika nadomesti z vejico in za njo doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– letnik vpisa.«.
Četrti, peti in šesti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»(4) Ministrstvo za odločanje o pravici mladoletnega vlagatelja do subvencioniranega prevoza poveže evidenco subvencij prevoza s Centralnim registrom prebivalstva, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, tako da na podlagi podatka o EMŠO mladoletnega vlagatelja pridobi naslednje osebne podatke zakonitega zastopnika:
– ime in priimek,
– stalno prebivališče (država, občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom in podatki o pošti, za naslove v tujini pa država in podatki o prebivališču).
(5) Vloga za subvencionirano vozovnico se vnese v evidenco ministrstva. Spletno vlogo vloži upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik v sistem e-uprave. Pisno vlogo sprejme izvajalec ali pooblaščeni prodajalec in jo vnese v evidenco ministrstva. Na podlagi odločitve o upravičenosti vlagatelja do subvencije za prevoz se izda enotna subvencionirana vozovnica. Izvajalec ali pooblaščeni prodajalec pridobi iz evidence subvencij prevoza za izdajo enotne vozovnice in izvajanje nadzora nad uporabo subvencioniranih vozovnic na podlagi podatka o EMŠO upravičenca do subvencije, podatke o:
– številki potrjene vloge oziroma odločbe o upravičenosti do subvencije;
– višini subvencije;
– obdobju upravičenosti do subvencije.
(6) Podatki v evidencah iz prvega odstavka 15. člena tega zakona se hranijo:
1. v evidenci iz 1. točke deset let po roku, do katerega velja licenca Skupnosti ali izvod licence;
2. v evidenci iz 2. in 3. točke šest let po koncu aktivnosti voznika oziroma po poteku veljavnosti zadnje registracije vozila;
3. v evidenci iz 4. točke pet let po koncu opravljanja prevozov za lastne potrebe;
4. v evidenci iz 5. točke za zadnjih pet let;
5. v evidenci iz 6. in 7. točke dve leti po poteku veljavnosti potrdila oziroma dovoljenja;
6. v evidenci iz 8. točke za zadnji dve leti;
7. v evidenci iz 9. točke deset let po roku do katerega velja licenca Skupnosti.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Podatki v evidencah iz drugega odstavka 15. člena tega zakona se hranijo:
1. v registrih iz 1. in 2. točke deset let po vpisu;
2. v evidenci iz 3. točke dve leti po vpisu v evidenco, potem se brišejo;
3. v evidenci iz 4. točke dve leti po vpisu v evidenco, potem se brišejo;
4. v evidenci iz 5. točke dve leti po vpisu v evidence, potem se brišejo;
5. v registru iz 6. točke deset let po vpisu;
6. podatki o validacijah iz 15. točke dvanajstega odstavka 16. člena tega zakona se brišejo po dveh mesecih od vpisa v evidence;
7. podatki o validacijah iz 6. točke trinajstega odstavka 16. člena tega zakona se brišejo po dveh mesecih od vpisa v evidence.«.
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
Za dosedanjim devetim odstavkom, ki postane deseti odstavek, se dodajo novi enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek, ki se glasijo:
»(11) Evidenca iz drugega odstavka prejšnjega člena se za namen preverjanja podatkov iz prve alineje drugega odstavka prejšnjega člena poveže s Centralnim registrom prebivalstva, določenim v zakonu, ki ureja centralni register prebivalstva, za podatke iz druge in tretje alineje pa z evidenco o vozniških dovoljenjih, določeno z zakonom, ki ureja voznike. Kot povezovalni znak se uporabljajo ime, priimek in EMŠO.
(12) Evidenca iz dvanajstega odstavka prejšnjega člena se za namen odločanja o pravici do brezplačnega oziroma subvencioniranega prevoza za registrirane športnike poveže z evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov, ki se vodi na podlagi zakona, ki ureja področje športa. Kot povezovalni znak se uporabljajo ime, priimek in rojstni datum in naslov upravičenca. Iz evidence registriranih in kategoriziranih športnikov se pridobijo podatki o statusu registriranega športnika in veljavnosti tekmovalne licence.
(13) Evidenca iz trinajstega odstavka prejšnjega člena se za namen odločanja o pravici do prevoza oziroma brezplačnega prevoza poveže s Centralnim registrom prebivalstva, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, evidenco upokojencev, ki jo na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko zavarovanje, vodi Zavod za pokojninsko zavarovanje Slovenije, in evidenco vojnih veteranov, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za vojne veterane. Ministrstvo na podlagi EMŠO vlagatelja pridobi naslednje osebne podatke upravičenca:
– ime in priimek,
– stalno ali začasno prebivališče (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom in podatki o pošti, za naslove v tujini pa država in podatki o prebivališču),
– podatek o starosti upravičenca
– podatek o statusu upokojenca,
– podatek o statusu vojnega veterana.«.
7. člen 
V 31. členu se v prvem odstavku v prvem stavku za besedo »policije« dodata vejica in besedilo »občinskega redarstva«.
8. člen 
Za 32.b členom se doda nov 32.c člen, ki se glasi:
»32.c člen 
(posebne določbe za licenco Skupnosti) 
(1) Za pridobitev licence Skupnosti je oseba lahko upravljavec prevozov samo v enem podjetju in mora biti zaposlena za poln delovni čas. To ne velja za osebe, ki so v podjetju več kot 50-odstotni lastniki. Če ima podjetje namesto upravljavca prevozov imenovano fizično osebo, ki opravlja naloge upravljavca prevozov v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 1071/2009/ES (pogodbeni upravljavec), je ta oseba lahko namesto upravljavca prevozov upravljavec samo v enem podjetju, ki ne sme imeti skupno več kot pet vozil, pod pogojem, da ni že upravljavec prevozov v drugem podjetju.
(2) Za pridobitev licence Skupnosti mora imeti podjetje za poln delovni čas zaposleno določeno število voznikov in drugih zaposlenih (npr. administracija, mehaniki, disponenti) v sorazmerju s številom vozil, za katera je izdan izvod licence. V času uradnih ur, ki jih določi prevoznik in priglasi pri izdajatelju licence, mora biti določeno število zaposlenih prisotnih na sedežu podjetja ali v drugih prostorih, iz katerih se vodi dejavnost podjetja v Republiki Sloveniji. Minimalno število zaposlenih glede na število vozil in njihovo prisotnost v podjetju, predpiše minister, glede na velikost podjetja.
(3) Za pridobitev licence Skupnosti mora imeti podjetje na razpolago ustrezne prostore v skladu s 5. členom Uredbe 1071/2009/ES. Minimalno velikost, opremo in namen prostorov predpiše minister.«.
9. člen 
V 35. členu se prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:
»– vozila, za katera se zahteva vozniško dovoljenje kategorije C1, C1E, C ali CE, kakor so opredeljene v Direktivi 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L št. 403 z dne 30. 12. 2006, str. 18), ali vozniško dovoljenje, priznano kot enakovredno;
– vozila, za katera se zahteva vozniško dovoljenje kategorije D1, D1E, D ali DE, kakor so opredeljene v Direktivi 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L št. 403 z dne 30. 12. 2006, str. 18), ali vozniško dovoljenje, priznano kot enakovredno;«.
10. člen 
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen
(izjeme) 
Obveznosti iz prejšnjega člena so oproščeni vozniki:
1. vozil, pri katerih največja dovoljena hitrost ne presega 45 km/h;
2. vozil, ki jih uporabljajo ali nadzorujejo slovenska vojska, policija, civilna zaščita, gasilci in vozil, ki opravljajo nujne reševalne prevoze, kadar se prevoz opravlja zaradi nalog, dodeljenih tem službam;
3. vozil, na katerih se opravljajo preizkusne (testne) vožnje za tehnične izboljšave, popravila ali vzdrževanje novih ali obnovljenih vozil, ki še niso bila dana v uporabo;
4. vozil brez potnikov, za katere je potrebno vozniško dovoljenje kategorije D ali D1 in ki jih vozijo vzdrževalci v vzdrževalni center ali iz njega, ki je blizu najbližje vzdrževalne baze, ki jo uporablja cestni prevoznik, pod pogojem, da vožnja ni glavna delovna obveznost voznika tega vozila;
5. vozil, ki se uporabljajo v nujnih primerih ali so namenjena za reševalne akcije, vključno z vozili, uporabljenimi pri nekomercialnem prevozu humanitarne pomoči in vozil za prevoz poškodovanih in pokvarjenih vozil;
6. vozil, ki se uporabljajo za učne ure vožnje za osebe, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi temeljnih kvalifikacij in rednem usposabljanju, če se ne uporabljajo za komercialni prevoz blaga in potnikov; enako velja, če te osebe opravljajo dodatno vozniško usposabljanje med učenjem na delovnem mestu in te osebe spremlja druga oseba, ki ima spričevalo o pridobljeni temeljni kvalifikaciji, ali učitelj vožnje za kategorijo vozila, ki se uporablja v ta namen;
7. vozil, ki prevažajo material, opremo ali stroje, ki ju voznik uporablja pri svojem delu, če vožnja tega vozila ni voznikova glavna delovna obveznost;
8. vozil, ki se uporabljajo za nekomercialne prevoze (prevoz za lastne ali osebne potrebe);
9. vozil, ki so v okviru izvajanja servisa ali popravila v mehanični delavnici na poskusni vožnji.«.
11. člen 
V 37. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kandidat pridobi temeljne kvalifikacije s preizkusom znanja.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Na podlagi preizkusa iz tretjega odstavka tega člena se kandidatu izda spričevalo, ki potrjuje pridobljeno temeljno kvalifikacijo.«.
12. člen 
V 38. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Vozniki vozil, namenjenih za prevoz blaga, smejo voziti od 18. leta vozilo vozniških kategorij C1, C1E, C in CE, če imajo spričevalo iz šestega odstavka prejšnjega člena za ustrezno kategorijo oziroma vrsto prevoza.
(2) Vozniki vozil, namenjenih za prevoz potnikov, smejo voziti od 21. leta vozilo vozniških kategorij D1, D1E, D in DE za prevoz potnikov, če imajo spričevalo iz šestega odstavka prejšnjega člena za ustrezno kategorijo oziroma vrsto prevoza.«.
13. člen 
V 39. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Redno usposabljanje obsega usposabljanje, ki imetnikom spričevala iz šestega odstavka 37. člena tega zakona omogoča, da posodobijo znanje, ki je nujno za njihovo delo, s posebnim poudarkom na varnosti v cestnem prometu, zdravju in varnosti pri delu ter zmanjšanju vpliva vožnje na okolje. To usposabljanje organizira pooblaščeni center za usposabljanje iz 41. člena tega zakona v skladu s predpisom ministra iz 43. člena tega zakona. Usposabljanje je sestavljeno iz predavanj v učilnici in praktičnega usposabljanja. Usposabljanja se lahko izvajajo tudi s pomočjo orodij informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ali na najnaprednejših simulatorjih. Zaposlitev voznika v drugem podjetju v času usposabljanja ne vpliva na že opravljeno redno usposabljanje.«.
14. člen 
V 40. členu se v tretjem odstavku besedilo »stalno prebivališče« nadomesti z besedilom »običajno prebivališče«.
15. člen 
Za 40. členom se doda nov 40.a člen, ki se glasi:
»40.a člen 
(mednarodna izmenjava podatkov o kvalifikacijah) 
(1) Za izvrševanje določb tega zakona upravljavec evidence voznikov iz druge alineje prvega odstavka 15. člena tega zakona na podlagi neposredne elektronske izmenjave podatkov ali na drug način, ki ga določi Komisija Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Komisija EU), s pristojnimi organi drugih držav članic izmenjuje podatke o izdanih in preklicanih spričevalih o pridobitvi temeljne kvalifikacije voznika in o rednih usposabljanjih voznikov.
(2) Izmenjava in obdelava osebnih podatkov, pridobljenih v skladu s prejšnjim odstavkom, se izvaja samo za namene preverjanja voznikove kvalifikacije in usposabljanja v skladu s tem zakonom in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1). Dostop do teh podatkov je dovoljen samo organom oziroma nosilcem javnih pooblastil, pristojnim za izvrševanje in nadzor tega zakona.«.
16. člen 
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»42. člen
(vpis vozniške kvalifikacije) 
(1) Kot dokaz o pridobljeni vozniški kvalifikaciji oziroma podaljšanju veljavnosti kvalifikacije upravni organ, pristojen za izdajo vozniških dovoljenj (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj), na podlagi spričevala o pridobljeni temeljni kvalifikaciji ali spričevala o končanem rednem usposabljanju (podaljšanje pridobljene kvalifikacije) vpiše v vozniško dovoljenje ali v izkaznico o vozniških kvalifikacijah kodo Unije »95« v skladu z Direktivo 2006/126/ES.
(2) Vozniška kvalifikacija voznika se vpiše v veljavno vozniško dovoljenje, če je bilo to izdano v Republiki Sloveniji. Če voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v Republiki Sloveniji, se mu izda izkaznica o vozniških kvalifikacijah, pri čemer izdajatelj preveri veljavnost vozniškega dovoljenja za kategorije, pri katerih se vpiše koda. Vpis kode v vozniško dovoljenje ali izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah opravi izdajatelj.
(3) Označba kode Unije »95« na izkaznici o vozniških kvalifikacijah ali na vozniškem dovoljenju, ki ju je izdal pristojni organ druge države članice v skladu z Direktivo 2003/59/ES, izkazuje pridobljene vozniške kvalifikacije in se priznava na območju Republike Slovenije.
(4) Vozniki, državljani tretjih držav, ki vozijo vozila za cestni prevoz blaga, lahko tudi s potrdilom za voznike, določenim z Uredbo 1072/2009/ES, dokažejo, da imajo temeljno kvalifikacijo voznika in opravljeno redno usposabljanje, če je v potrdilu v polju za opombe navedena koda Unije »95«. Kodo na vlogo voznika v potrdilo vnese izdajatelj tega potrdila, če mu voznik predloži ustrezno spričevalo ali drugo ustrezno dokazilo, da izpolnjuje zahteve glede kvalifikacij in zahteve glede usposabljanja iz tega zakona. Potrdila za voznike, ki nimajo kode Unije »95«in so bila izdana pred 23. majem 2020 v skladu s 5. členom Uredbe 1072/2009/ES, se sprejmejo kot dokaz o kvalifikacijah do izteka njihove veljavnosti.
(5) Voznikom, ki pridobijo temeljno kvalifikacijo za prevoz oseb in prevoz blaga in imajo različno veljavnost vozniške kvalifikacije oziroma kode Unije za te vrste prevozov, se ob končanem rednem usposabljanju veljavnost kode oziroma kvalifikacije za obe vrsti prevozov izenači tako, da se veljavnost manj časa veljavne kvalifikacije oziroma kode izenači z veljavnostjo kode oziroma kategorije, ki velja dalj časa.«.
17. člen 
V 42.a členu se v tretjem odstavku tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– fotografijo predpisane velikosti, ki se priloži v fizični ali digitalni obliki. Za izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah se lahko uporabi tudi fotografija v digitalni obliki, ki se hrani v evidenci izdanega drugega uradnega identifikacijskega dokumenta in kaže pravo podobo osebe.«.
18. člen 
V 42.b členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Obrazec izkaznice o vozniških kvalifikacijah predpiše minister.«.
19. člen 
V 42.e členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Evidenco izkaznic vodi ministrstvo, upravne enote in izpitni centri iz 41. člena tega zakona pa vanjo vnašajo podatke. Evidenca se poveže z evidenco izdanih vozniških dovoljenj. Podatki iz evidence se vodijo pet let po prenehanju veljavnosti izkaznice.
(3) Podatke iz evidence o izdanih izkaznicah o vozniških kvalifikacijah lahko uporabljajo delavci upravnih enot v postopkih izdaje izkaznic o vozniških kvalifikacijah in drugih dokumentov, ki jih izdaja upravna enota ter delavci izpitnih centrov iz 41. člena tega zakona v postopkih pridobivanja temeljnih kvalifikacij in rednih usposabljanj voznikov. Te podatke uporabljajo tudi policisti, pooblaščene uradne osebe finančne uprave, prometni inšpektorji in delavci ministrstva za namen izvrševanja njihovih z zakonom določenih nalog na področju nadzora temeljnih kvalifikacij voznikov.«.
20. člen 
V 46. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Vozovnica je listna ali elektronska. Elektronske vozovnice so zapisane na elektronski kartici ali pametni napravi. Imenska vozovnica vsebuje vsaj ime in priimek uporabnika, EMŠO, podatke o relaciji in podatke o veljavnosti. Elektronska kartica vsebuje vsaj edinstveno številko kartice, ime in priimek uporabnika, fotografijo uporabnika ter logotip izdajatelja. Minister predpiše obliko elektronske kartice.«.
Za dosedanjim drugim odstavkom, ki postane tretji odstavek, se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če potnik uporablja ponarejeno vozovnico ali vozovnico, izdano na drugo ime, se vozovnica ali elektronska kartica, na kateri je zapisana vozovnica, odvzame in prekliče. Vozovnica, zapisana na pametni napravi, se prekliče. Preklicana vozovnica se ne more izdati na isto ime eno leto po datumu zlorabe.«.
21. člen 
V 50. členu se prvi, drugi in tretji odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) Država zagotavlja javni linijski prevoz potnikov, razen javnega linijskega prevoza v mestnem prometu in posebnega linijskega prevoza, kot javno dobrino z gospodarsko javno službo in na podlagi javnega razpisa podeli koncesije najugodnejšim ponudnikom prevoza oziroma sklene prevozne pogodbe. Za posamezne linije ali več linij se lahko v skladu z Uredbo 1370/2007/ES koncesija podeli neposredno s sklenitvijo pogodbe na podlagi izvedenega postopka za izbiro najugodnejšega ponudnika. Javna služba se izvaja na ozemlju Republike Slovenije, zaradi lokalnih in regionalnih potreb po prevozu pa tudi na čezmejni ravni, s soglasjem pristojnih organov držav članic, na ozemlju katerih se opravljajo takšni prevozi. Organ JPP določi prestopne točke, do katerih se v čezmejnem javnem linijskem potniškem prometu izvaja javna služba.
(2) Vlada Republike Slovenije s koncesijskim aktom določi koncesijska območja oziroma razpisne linije, standard dostopnosti, standard kakovosti, tarifo, način financiranja in druge sestavine koncesijskega akta.
(3) Organ JPP pred podelitvijo koncesij oziroma sklenitvijo pogodb o prevozih določi potrebe po prevozih. V času trajanja pogodb organ JPP usklajuje daljinar in vozne rede z dejanskimi potrebami po prevozih.«.
22. člen 
V 51. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Organ JPP zagotavlja, da so registrirani vozni redi javno objavljeni na spletu.«.
23. člen 
V 52. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javna služba za izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov iz 50. člena tega zakona se financira iz prihodkov od prodaje vozovnic, s sredstvi proračuna Republike Slovenije, subvencij in drugih prihodkov, povezanih z izvajanjem te javne službe. Sredstva iz prodaje vozovnic, subvencij lokalnih skupnosti in drugih prihodkov so namenska sredstva proračuna Republike Slovenije. Namenska sredstva se zagotavljajo za izvajanje gospodarske javne službe. Višina sredstev za izvajanje gospodarske javne službe se za vsako leto določi s proračunom Republike Slovenije.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Minister predpiše metodologijo sofinanciranja linij iz prejšnjega odstavka.«.
24. člen 
V 53. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Minister predpiše metodologijo za uporabo meril iz tretjega odstavka tega člena.«.
25. člen 
V 74. členu se v petem odstavku besedilo »organ JPP« nadomesti z besedo »ministrstvo«.
26. člen 
V 76. členu se v četrtem odstavku besedilo »organ JPP« nadomesti z besedo »ministrstvo«.
27. člen 
V 77. členu se v prvem odstavku besedilo »Organ JPP« nadomesti z besedo »Ministrstvo«.
28. člen 
V 79. členu se besedilo »organ JPP« nadomesti z besedo »ministrstvo«.
29. člen 
V 114.b členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenec do subvencioniranega prevoza (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) po tem zakonu je vlagatelj, ki ima bivališče najmanj dva kilometra oddaljeno od kraja izobraževanja, v Republiki Sloveniji ali tujini ni v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti ali ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu ali ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda in se izobražuje po veljavnih izobraževalnih in študijskih programih in iz evidenc ministrstva, pristojnega za izobraževanje, izhaja, da ima status:
– učenca, vzporedno vpisanega v strokovni del srednješolskega izobraževalnega programa,
– dijaka, skladno s predpisi, ki urejajo srednješolsko izobraževanje,
– osebe, ki se izredno izobražuje po programu osnovne šole za odrasle in programih poklicnega, strokovnega in splošnega srednješolskega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 26. starosti, če se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela,
– študenta.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Registrirani športnik, ki je upravičenec do nakupa subvencionirane vozovnice iz prvega odstavka tega člena, ima ne glede na razdaljo med krajem bivališča in krajem izobraževanja, pravico do brezplačne vozovnice za območje Slovenije, če že ima subvencionirano vozovnico od kraja bivališča do kraja izobraževanja, oziroma pravico do nakupa subvencionirane vozovnice pod enakimi pogoji, ki veljajo za vse druge upravičence do nakupa subvencionirane vozovnice.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »iz šestega in sedmega odstavka tega člena«.
Za dosedanjim osmim odstavkom, ki postane deveti odstavek, se dodajo novi deseti, enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek, ki se glasijo:
»(10) Upravičenec do brezplačnega prevoza v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu po tem zakonu je upokojenec, oziroma oseba starejša od 65 let (v nadaljnjem besedilu: upravičenec do brezplačnega prevoza), ki ni v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti ali ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda in iz evidenc zavoda pristojnega za vodenje evidence o upokojencih in iz Centralnega registra prebivalcev, ki ga vodi ministrstvo pristojno za notranje zadeve izhaja, da ima status upokojenca ali je starejši od 65 let.
(11) Ne glede na 114.g člen tega zakona je upravičenec do brezplačnega prevoza v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu tudi imetnik invalidske kartice ugodnosti, izdane na podlagi zakona, ki ureja izenačevanje možnosti invalidov, ki ni v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti ali ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda. Upravičenec na invalidskem vozičku lahko koristi ugodnost brezplačnega prevoza v skladu z možnostmi izvajalcev.
(12) Upravičenec do brezplačnega prevoza v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu po tem zakonu je tudi posameznik, ki ima na podlagi zakona, ki ureja pravice vojnih veteranov, status vojnega veterana,ki ni v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti ali ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.
(13) Minister predpiše način in postopek izvajanja brezplačnega prevoza iz šestega, desetega, enajstega in dvanajstega odstavka tega člena, poročanje ter izvajanje nadzora nad delom izvajalcev.«.
30. člen 
V 114.c členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Upravičenec ima pravico do nakupa subvencionirane vozovnice v javnem linijskem prevozu potnikov v cestnem prometu in železniškem prevozu, v mestnem linijskem prevozu potnikov in po žičniških napravah, za katere je bila podeljena koncesija za javni prevoz potnikov.
(2) Pravica do nakupa subvencionirane vozovnice za mestni linijski prevoz potnikov se zagotavlja le, če je mestni linijski prevoz potnikov na podlagi sklenjene pogodbe med upravljavcem mestnega linijskega prevoza potnikov in organom JPP vključen v sistem subvencionirane vozovnice. S pogodbo se podrobno uredijo medsebojne finančne obveznosti med organom JPP in upravljavcem mestnega linijskega prevoza potnikov. Organ JPP na svoji spletni strani objavi seznam sklenjenih pogodb za mestne linijske prevoze potnikov.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, ima upravičenec do subvencionirane vozovnice iz prvega odstavka 114.b člena, ki se izobražuje v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter nima pravice do prilagojenega prevoza oseb s posebnimi potrebami, pravico do subvencije prevoza, ki se v obliki prevoza za lastne potrebe ali posebnega linijskega prevoza organizira v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v katerem se upravičenec izobražuje, kot je to določeno s pogodbo med zavodom in ministrstvom.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
31. člen 
Za 114.f členom se doda nov 114.g člen, ki se glasi:
»114.g člen 
(brezplačni prevozi gibalno oviranih študentov) 
(1) Ne glede na 114.c in 114.d člen tega zakona, imajo težje in težko gibalno ovirani študenti, ki so upravičenci do subvencionirane vozovnice v skladu s četrto alinejo prvega odstavka 114.b člena tega zakona, v obdobju koriščenja subvencioniranega prevoza, določenega v tem zakonu, pravico do brezplačnega prevoza oziroma brezplačnega prilagojenega prevoza od kraja bivališča do kraja izobraževanja in nazaj.
(2) Pravico do brezplačnega prevoza uveljavlja upravičenec na podlagi vloge za pridobitev pravice do subvencioniranega prevoza. Upravičenec vlogi priloži obrazložen sklep o ugotovljeni težji ali težki gibalni oviranosti, ki ga skladno s svojimi internimi akti izda pristojna komisija posameznega visokošolskega zavoda, na katerega je upravičenec vpisan, ali zdravniško potrdilo o težji ali težki gibalni oviranosti.
(3) O pravici do brezplačnega prilagojenega prevoza odloča ministrstvo. Upravičencu se zagotovi brezplačen prevoz z vozili javnega potniškega prometa ali prilagojenimi vozili za prevoz gibalno oviranih oseb. Če si upravičenec zagotovi lasten prevoz, je upravičen do povračila stroškov prevoza (kilometrina v višini 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega 95 oktanskega bencina).«.
32. člen 
V 117. členu se v napovednem stavku in v prvem odstavku v četrti alineji besedilo »tržni inšpektorat« nadomesti z besedilom »Urad Republike Slovenije za meroslovje«.
33. člen 
Besedilo 132. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 400 eurov se kaznuje potnik, če na zahtevo pristojnega inšpektorja ne predloži v pregled vozovnice ali če uporablja ponarejeno vozovnico ali vozovnico, izdano na drugo ime (46. člen).«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
34. člen 
Fotografije se v evidencah iz 1. točke dvanajstega odstavka in 1. točke trinajstega odstavka 16. člena zakona, začnejo voditi v treh letih od uveljavitve tega zakona.
35. člen 
(1) Pravica iz šestega odstavka 114.b člena zakona se zagotavlja od 1. februarja 2020, pravica iz desetega, enajstega in dvanajstega odstavka 114.b člena zakona pa od 1. julija 2020.
(2) Minister izda predpise iz drugega in tretjega odstavka 32.c člena, četrtega odstavka 52. člena, osmega odstavka 53. člena in trinajstega odstavka 114.b člena zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(3) Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Uradni list RS, št. 29/19) se uskladi z določbami tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
36. člen 
(1) Izdane licence Skupnosti za prevoz blaga ali potnikov veljajo do izteka njihove veljavnosti.
(2) Podjetja, ki imajo veljavno licenco Skupnosti za prevoz blaga ali potnikov, morajo pogoje iz 32.c člena zakona izpolniti v enem letu od uveljavitve tega zakona.
37. člen 
Izdane elektronske kartice imenskih vozovnic, ki ne ustrezajo zahtevam iz drugega odstavka 46. člena zakona, veljajo do izteka veljavnosti vozovnice oziroma največ eno leto od uveljavitve tega zakona.
38. člen 
Koncesije, podeljene v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01 in 63/04), veljavne do 2. decembra 2019, na podlagi katerih se ob uveljavitvi tega zakona izvaja gospodarska javna služba javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu, se podaljšajo za obdobje do podelitve koncesije na podlagi javnega razpisa ali sklenitve pogodb o izvajanju prevozov, vendar najpozneje do 2. decembra 2021.
39. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/19-75/33
Ljubljana, dne 29. oktobra 2019
EPA 758-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik 

AAA Zlata odličnost