Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

2936. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru (ZMatR-C), stran 7893.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru (ZMatR-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru (ZMatR-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. oktobra 2019.
Št. 003-02-9/2019-21
Ljubljana, dne 6. novembra 2019
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O MATIČNEM REGISTRU (ZMatR-C)
1. člen
V Zakonu o matičnem registru (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) se v 2. členu v prvem odstavku za besedo »zakonska« dodata besedi »ali partnerska«, za besedo »zakonskih« pa besedi »ali partnerskih«.
2. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Podatki, ki se vpisujejo v matični register 
V matični register se za državljane Republike Slovenije vpisujejo:
1. podatki o rojstvu: priimek in ime, spol, dan, mesec, leto, ura in kraj rojstva, za tujino tudi država, državljanstvo, EMŠO; podatki o starših: priimek in ime, EMŠO, državljanstvo, prebivališče;
2. podatki o otroku: priimek in ime, spol, dan, mesec, leto in kraj rojstva, za tujino tudi država, državljanstvo, EMŠO, prebivališče;
3. izjava o izbiri osebnega imena za pravni promet;
4. priznanje, ugotovitev in izpodbijanje očetovstva ali materinstva;
5. posvojitev;
6. sprememba osebnega imena;
7. odvzem starševske skrbi in prenehanje tega ukrepa;
8. podelitev starševske skrbi sorodniku in prenehanje tega ukrepa;
9. skrbništvo in prenehanje tega ukrepa;
10. pridobitev in prenehanje državljanstva;
11. sprememba spola;
12. podatki o sklenitvi zakonske ali partnerske zveze: dan, mesec, leto in kraj sklenitve zakonske ali partnerske zveze, za tujino tudi država; podatki o zakoncu ali partnerju: priimek in ime, EMŠO, državljanstvo, prebivališče, priimek po sklenitvi zakonske ali partnerske zveze;
13. neveljavnost, prenehanje in neobstoj zakonske ali partnerske zveze;
14. podatki o smrti: dan, mesec, leto, ura in kraj smrti, za tujino tudi država;
15. pravna podlaga vpisa (vrsta listine, kdo jo je izdal in kje se hrani);
16. popravki napak in spremembe že vpisanih podatkov;
17. datumi, oznake, statusi in drugi tehnični podatki, potrebni za vodenje podatkovne baze;
18. prepoved posredovanja osebnih podatkov iz 29. člena tega zakona.
Podatek iz 7. točke prejšnjega odstavka se vpisuje tudi pri starših, ki jim je odvzeta ali vrnjena starševska skrb, in sicer priimek in ime, spol, dan, mesec, leto in kraj rojstva, za tujino tudi država, državljanstvo, EMŠO, prebivališče otroka.
Podatek iz 8. točke prvega odstavka tega člena se vpisuje tudi pri sorodniku, ki mu je bila podeljena starševska skrb, in sicer priimek in ime, spol, dan, mesec, leto in kraj rojstva, za tujino tudi država, državljanstvo, EMŠO, prebivališče otroka.
Za tujce se v matični register vpisujejo podatki iz 1. točke prvega odstavka tega člena, razen podatka o državljanstvu ter podatki iz 4., 12., 14., 15., 16., in 17. točke prvega odstavka tega člena, če so matičarju znani.
V matičnem registru se osebni podatki zbirajo in nadalje obdelujejo za ugotavljanje, urejanje in uveljavljanje pravic in obveznosti državljanov Republike Slovenije in tujcev, za odločanje o njihovih pravicah in obveznostih s področja osebnih stanj ter za druge zakonite namene.«.
3. člen 
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Rojstvo otroka izven zdravstvenega zavoda pristojnemu organu prijavi pri porodu navzoča zdravnica oziroma zdravnik (v nadaljnjem besedilu: zdravnik), diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik (v nadaljnjem besedilu: diplomirani zdravstvenik) ali diplomirana babica oziroma diplomirani babičar (v nadaljnjem besedilu: diplomirani babičar), ki je vpisan v register zasebnih zdravstvenih delavcev oziroma je pridobil dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti pri ministrstvu, pristojnem za zdravje, otrokov oče oziroma oseba, s katero mati živi ali mati, ko je za to zmožna.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če je prijavitelj oseba iz drugega ali tretjega odstavka tega člena, mora biti prijavi rojstva priloženo potrdilo o rojstvu otroka, ki ga je izdal pri porodu navzoč zdravnik, diplomirani zdravstvenik ali diplomirani babičar, ki je vpisan v register zasebnih zdravstvenih delavcev oziroma je pridobil dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti pri ministrstvu, pristojnem za zdravje. Potrdilo o rojstvu lahko izda tudi zdravnik, ki ni bil prisoten ob porodu, če lahko potrdi, da je mati rodila.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Kadar potrdila iz prejšnjega odstavka ni mogoče pridobiti, se lahko rojstvo vpiše v matični register na podlagi odločbe pristojnega organa, če obstajajo dokazi o nastalem matičnem dejstvu.«.
4. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
Pristojnost za vpis zakonske ali partnerske zveze 
Sklenitev zakonske ali partnerske zveze vpiše matičar pristojnega organa na območju katerega je kraj, kjer je bila zakonska ali partnerska zveza sklenjena.
Sodišče odločbo, s katero izreče zakonsko ali partnersko zvezo za neveljavno ali razveže zakonsko ali partnersko zvezo ali ugotovi neobstoj zakonske ali partnerske zveze, pošlje pristojnemu organu v 15 dneh od dneva njene pravnomočnosti.
Notar notarski zapis o sporazumni razvezi zakonske ali partnerske zveze pošlje pristojnemu organu v osmih dneh po podpisu notarskega sporazuma.«.
5. člen 
V 16. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »Podlage za vpis iz tujine«.
V prvem odstavku se za besedo »zakonska« dodata besedi »ali partnerska«, za besedo »iz« se doda besedilo »matičnega registra oziroma«, tretji stavek pa se črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če v izpisku o sklenjeni zakonski ali partnerski zvezi pristojnega tujega organa ni vpisan podatek o priimku zakoncev ali partnerjev po sklenitvi zakonske ali partnerske zveze, se ta podatek vpiše na podlagi izjave zakoncev ali partnerjev.«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »iz matične knjige« in beseda »izjemoma«, za besedo »zakonske« pa se dodata besedi »ali partnerske«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»V matični register se izvede tudi vpis drugih sprememb osebnega stanja iz prvega odstavka 4. člena tega zakona, če državljan za vpis predloži ustrezno listino pristojnega tujega organa.«.
6. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku za besedo »zakonske« dodata besedi »ali partnerske«.
V 2. točki se za besedo »zakonske« dodata besedi »ali partnerske«, za besedo »zakonca« pa se dodata besedi »ali partnerja«.
V drugem odstavku se za besedo »zakonske« dodata besedi »ali partnerske«, za besedo »iz« pa se doda besedilo »matičnega registra oziroma«.
7. člen 
V 22. členu se za besedo »zakonske« dodata besedi »ali partnerske«.
8. člen 
V 27. členu se v drugem odstavku črtata besedi »pristojnega organa«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Osebne podatke iz matičnega registra lahko za opravljanje nalog, ki izhajajo iz zakona, ki ureja konzularno zaščito, uporabljata tudi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, in diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini.«.
9. člen 
V 28. členu se v prvem odstavku črta besedilo »ali zakonsko pooblastilo«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek se lahko potrdila iz matičnega registra izdajo na zahtevo drugih oseb, če so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Če vpisani ni več živ in v času svojega življenja ni izrecno prepovedal posredovanja svojih osebnih podatkov, se izpiski in potrdila iz matičnega registra lahko izdajo njegovim ožjim družinskim članom in zakonitim dedičem prvega in drugega dednega reda po vstopni pravici, če umrla oseba nima živečih ožjih družinskih članov.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Ožji družinski člani po tem zakonu so: zakonec ali partner, zunajzakonski partner ali partner iz nesklenjene partnerske zveze, otroci in starši umrlega.«.
10. člen 
V 29. členu se v naslovu za besedo »register« doda besedilo »in pridobitve osebnih podatkov«.
V prvem odstavku se za besedo »privolitev« črta besedilo »ali zakonsko pooblastilo«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pravico do pridobitve podatkov iz matičnega registra ima posameznik, na katerega se vpis nanaša, druge osebe pa le, če imajo njegovo pisno privolitev ali če so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Če vpisani ni več živ in v času svojega življenja ni izrecno prepovedal posredovanja svojih osebnih podatkov, imajo pravico do pridobitve njegovih osebnih podatkov osebe, ki izkažejo zakoniti interes za uporabo teh osebnih podatkov, osebe, ki so po zakonu, ki ureja dedovanje, njegovi zakoniti dediči prvega in drugega dednega reda, pa niso vnaprej pisno prepovedale posredovanja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Če je od smrti vpisanega poteklo najmanj 20 let in v času svojega življenja ni izrecno prepovedal posredovanja svojih osebnih podatkov, imajo pravico do pridobitve njegovih osebnih podatkov tudi osebe, ki izkažejo, da bodo te podatke uporabljale v zgodovinske, statistične ali v znanstvenoraziskovalne namene, osebe, ki so po zakonu, ki ureja dedovanje, njegovi zakoniti dediči prvega in drugega dednega reda, pa niso vnaprej pisno prepovedale posredovanja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.«.
11. člen 
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen
Povezovanje matičnega registra 
Matični register se z uporabo EMŠO lahko povezuje z evidencami prijaviteljev rojstev iz prvega odstavka 7. člena tega zakona, z evidencami prijaviteljev smrti iz prvega odstavka 12. člena tega zakona in evidencami mrliških preglednikov iz drugega odstavka 12. člena tega zakona, iz katerih se posredujejo podatki, potrebni za vpis rojstva in smrti v matični register na podlagi tega zakona.
Matični register se z uporabo EMŠO lahko povezuje z evidencami ali drugimi zbirkami osebnih podatkov sodišč, iz katerih se posredujejo podatki o izpodbijanju očetovstva ali materinstva, posvojitvi, odvzemu starševske skrbi in prenehanju tega ukrepa, podelitvi starševske skrbi sorodniku in prenehanju tega ukrepa, skrbništvu in prenehanju tega ukrepa, neveljavnosti, prenehanju in neobstoju zakonske ali partnerske zveze, ugotovitvi smrti in razglasitvi pogrešanca za mrtvega zaradi vpisa spremembe osebnega stanja v matični register na podlagi tega zakona. Iz matičnega registra se v evidenco sodišč posredujejo podatki za potrebe sestave smrtovnice, skladno z zakonom, ki ureja področje dedovanja.
Matični register se z uporabo EMŠO lahko povezuje z evidencami notarjev, iz katerih se posredujejo podatki o razvezi zakonske ali partnerske zveze zaradi vpisa spremembe osebnega stanja v matični register na podlagi tega zakona.
Matični register se z uporabo EMŠO lahko povezuje z evidencami ali drugimi zbirkami osebnih podatkov centrov za socialno delo, iz katerih se posredujejo podatki o priznanju očetovstva ali materinstva in skrbništvu ter prenehanju tega ukrepa zaradi vpisa spremembe osebnega stanja v matični register na podlagi tega zakona.
Povezovanja iz prvega do četrtega odstavka tega člena pomenijo, da se osebni podatki iz navedenih evidenc ali drugih zbirk osebnih podatkov avtomatično na podlagi povezanosti teh evidenc z matičnim registrom iz njih prevzamejo ter so s tem vpisani v matični register.
Iz matičnega registra se v druge evidence, ki jih centralno vodi ministrstvo, pristojno za upravne notranje zadeve, z uporabo EMŠO posredujejo podatki iz 4. člena tega zakona v obsegu, ki ga določa področna zakonodaja za zagotavljanje vsebine oziroma vzdrževanje posamezne evidence.
Iz matičnega registra se z uporabo EMŠO v matični register vozil in listin posredujejo podatki iz 4. člena tega zakona, potrebni za vzdrževanje matičnega registra vozil in listin, na podlagi zakona, ki ureja vodenje zbirk podatkov o vozilih in voznikih.
Matični register se lahko povezuje tudi z drugimi evidencami in registri, če posredovanje ali pridobivanje podatkov iz matičnega registra določa področna zakonodaja ter v skladu z varnostnimi mehanizmi, ki jih kot ukrepe ali postopke za izvajanje varnosti osebnih podatkov lahko določi minister, pristojen za notranje zadeve.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati tretji odstavek 96. člena in četrti odstavek 98. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg in 22/19).
13. člen 
Podatki iz 7. in 9. točke prvega odstavka 4. člena Zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) se v matični register vpisujejo še po začetku uporabe Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg in 22/19), dokler se ne končajo postopki po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 101/07 – odl. US, 90/11 – odl. US, 84/12 – odl. US, 82/15 – odl. US, 15/17 – DZ in 30/18 – ZSVI), nato se v matičnem registru hranijo v skladu s 24. členom Zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo).
Podatki iz 18. in 19. točke prvega odstavka 4. člena Zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) se v matičnem registru hranijo v skladu s 24. členom Zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo).
14. člen 
Minister, pristojen za notranje zadeve, uskladi Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 40/05, 69/09 in 77/16) s tem zakonom v šestih mesecih od njegove uveljavitve.
15. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-02/19-1/12
Ljubljana, dne 29. oktobra 2019
EPA 706-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti