Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

2948. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za Zdraviliški kompleks v Dobrni, stran 7931.

  
Na podlagi 268. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je župan Občine Dobrna dne 18. 10. 2019 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za Zdraviliški kompleks v Dobrni 
1. člen
(splošno) 
S tem sklepom župan Občine Dobrna določa postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za Zdraviliški kompleks v Dobrni (Zazidalni načrt za Zdraviliški kompleks v Dobrni (Uradni list SRS, št. 11/77, 94/01 in 54/04), – v nadaljevanju: Odlok o ZN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta) 
(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka o ZN je podal pooblaščenec investitorja Term Dobrna d.d., ki želi k Hotelu Vita (Dobrna 46) izvesti prizidavo zimskega vrta. V veljavnem Odloku o ZN gradnja zimskega vrta na J strani Hotela Vita ni posebej opredeljena, zato je predlagana sprememba Odloka o ZN, da se omogoči gradnja zimskega vrta k Hotelu Vita, ki stoji na parceli 2002, k. o. 1056 Dobrna, na parcelah 1756/10 in 1766/2, k. o. 1056 Dobrna. Predvidena je sprememba in dopolnitev ureditve Zdraviliškega kompleksa zaradi prizidave zimskega vrta, ki se mu na novo določijo urbanistično arhitekturni pogoji (dimenzije predvidene novogradnje, etažnost, oblikovne značilnosti, prometna in komunalna ureditev dela prostora ter namen območja sprememb in dopolnitev Odloka o ZN).
(2) Predvidene spremembe in dopolnitve ZN ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju. Predvidene so manjše vsebinske spremembe posameznih členov odloka o ZN.
3. člen 
(območje prostorskega akta) 
Območje sprememb in dopolnitev ZN sta parceli 1756/10 in 1766/2, k. o. 1056 Dobrna. Meja veljavnega ZN se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami ZN ne spreminja.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag) 
Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve ZN bo izdelal pooblaščenec investitorja in bodo sestavni del Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN.
5. člen 
(roki in postopek za pripravo sprememb in dopolnitev ZN) 
Za potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN bo upoštevan postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, določenega z veljavnim Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2).
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ZN:
Faze
Rok
Priprava in objava sklepa v Uradnem listu RS
oktober 2019
Izdelava strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve ZN
30 dni
Priprava osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
15 dni
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
30 dni
Izdelava dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah ZN
15 dni
Naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave
7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
Javna razgrnitev in javna obravnava z evidentiranjem vseh pisnih pripomb
30 dni
Proučitev pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave
7 dni
Priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave
7 dni po zaključku javne obravnave
Izdelava predloga odloka o spremembah in dopolnitvah ZN
7 dni
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
30 dni
Izdelava usklajenega predloga odloka
7 dni
Sprejem in objava odloka v Uradnem listu RS
marec 2020
6. člen 
(začetek priprave sprememb in dopolnitev ZN) 
Postopek priprave sprememb in dopolnitev ZN se prične s sklepom, ki ga sprejme župan in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na svetovnem spletu in se javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu.
7. člen 
(osnutek sprememb in dopolnitev ZN) 
(1) Strokovne podlage in osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah ZN izdela pooblaščena projektantska organizacija za prostorsko načrtovanje (v nadaljevanju izdelovalec).
(2) Občina Dobrna ali izdelovalec pošlje osnutek sprememb in dopolnitev ZN nosilcem urejanja prostora, ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.
(3) Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Nosilci urejanja prostora pošljejo smernice Občini Dobrna ali izdelovalcu. Če nosilci urejanja prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne podajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
8. člen 
(dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ZN) 
Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora izdelovalec dopolni osnutek sprememb in dopolnitev ZN.
9. člen 
(sodelovanje javnosti) 
(1) Občina Dobrna mora v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN omogočiti javnosti seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Javnost bo obveščena z javnim naznanilom na svetovnem spletu in na krajevno običajen način.
(2) Občina Dobrna obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN najmanj 7 dni pred začetkom javne obravnave.
(3) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ZN.
(4) Občina Dobrna prouči pripombe javnosti k osnutku odloka o ZN in predloge ter do njih zavzame stališče, ki ga objavi v prostorskem informacijskem sistemu in na krajevno običajen način.
10. člen 
(predlog sprememb in dopolnitev ZN) 
(1) Izdelovalec ali Občina Dobrna pripravi predlog sprememb in dopolnitev ZN na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti in ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da v 30 dneh podajo mnenje o upoštevanju njihovih smernic v predlogu sprememb in dopolnitev ZN.
(2) Občina Dobrna predloži županu usklajen predlog sprememb in dopolnitev ZN. Župan ga predlaga Občinskemu svetu Občine Dobrna v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu sprememb in dopolnitev ZN smernice upoštevane.
11. člen 
(sprejem sprememb in dopolnitev UN) 
Spremembe in dopolnitve ZN sprejme Občinski svet Občine Dobrna z odlokom in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na svetovnem spletu ter se objavi v prostorskem informacijskem sistemu.
12. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja) 
Nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenja na spremembe in dopolnitve ZN, so:
– Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
– Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Lava 42, 3000 Celje;
– Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje;
– ZVKD, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje;
– Zavod za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje;
– Vodovod – kanalizacija, d. o. o., Lava 2 a, 3000 Celje;
– Simbio, d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje;
– Elektro Celje, d.d., Vrunčeva cesta 46, 3000 Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje;
– Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.
13. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev ZN) 
Izdelavo sprememb in dopolnitev ZN bo financiral pobudnik oziroma investitor.
14. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na svetovnem spletu ter se objavi na prostorskem informacijskem sistemu. Sklep začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0014/2019-3(1)
Dobrna, dne 18. oktobra 2019
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti