Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

2945. Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, stran 7925.

  
Na podlagi 15. in 24. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18), 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17), 5. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/15), 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 − popravek in 69/17), 5. in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16), 17. člena Statuta Občine Vitanje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/17 in 4/19), 19. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016) in 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16 in 26/18) so Občinski svet Občine Dobje na 5. redni seji dne 11. 7. 2019, Občinski svet Občine Dobrna na 7. redni seji dne 17. 7. 2019, Občinski svet Občine Oplotnica na 4. redni seji dne 10. 10. 2019, Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 7. redni seji dne 26. 9. 2019, Občinski svet Občine Šentjur na 6. redni seji dne 17. 9. 2019, Občinski svet Občine Vitanje na 6. redni seji dne 12. 9. 2019, Občinski svet Občine Vojnik na 7. redni seji dne 12. 9. 2019 in Občinski svet Občine Zreče na 5. redni seji dne 19. 6. 2019, v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, delovna področja, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen 
Občina Dobje, Občina Dobrna, Občina Oplotnica, Občina Slovenske Konjice, Občina Šentjur, Občina Vitanje, Občina Vojnik in Občina Zreče (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) ustanovijo skupno občinsko upravo z imenom »Skupna občinska uprava občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče« za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinskega inšpekcijskega nadzorstva;
– občinskega redarstva;
– proračunskega računovodstva;
– varstva okolja;
– urejanja prometa.
3. člen 
(1) Skupna uprava bo začela delovati 1. 12. 2019.
(2) Sedež skupne uprave je na Občini Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
(3) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis »občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče«, v sredini pa »SKUPNA OBČINSKA UPRAVA«.
4. člen 
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave v svojih proračunih, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(2) Župani imenujejo in razrešujejo vodjo skupne uprave, sprejmejo kadrovski načrt, letni program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave. Dokumente sprejema župan sedežne občine s soglasjem vseh županov soustanoviteljic.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA 
5. člen 
(1) Skupna uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v zvezi z izvajanjem in zagotavljanjem javnih služb iz pristojnosti občin ustanoviteljic, ki jih občine ustanoviteljice s svojimi akti prenesejo na skupno upravo.
(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
(3) Obseg in vrsta izvedbenih nalog ter višina potrebnih sredstev je za posamezno občino ustanoviteljico določena z letnim programom dela ter finančnim načrtom, ki mu je dodana priloga z delitvijo stroškov po posameznih področjih oziroma posameznih nalogah in posameznih občinah. Občine ustanoviteljice lahko sprejmejo pravilnike za podrobnejšo ureditev posameznih organizacijskih enot.
6. člen 
(1) Skupna uprava je sestavljena iz naslednjih notranjih organizacijskih enot:
– Medobčinska inšpekcija in redarstvo,
– Skupna služba proračunskega računovodstva,
– Skupna služba varstva okolja,
– Skupna služba urejanja prometa.
(2) Medobčinska inšpekcija in redarstvo ter Skupna služba urejanja prometa izvajata naloge iz prenesene pristojnosti v poslovnih prostorih na naslovu Keršova ulica 12, Vojnik oziroma dislocirano na območjih in sedežih drugih občin ustanoviteljic, če tako zahteva narava dela.
(3) Skupna služba proračunskega računovodstva in Skupna služba varstva okolja izvajata naloge iz prenesene pristojnosti na sedežu skupne uprave, na naslovu Keršova ulica 8, Vojnik, oziroma dislocirano na območjih in sedežih drugih občin ustanoviteljic, če tako zahteva narava dela.
7. člen 
Medobčinska inšpekcija in redarstvo 
(1) Medobčinska inšpekcija in redarstvo opravlja naloge na področju:
– občinskega inšpekcijskega nadzorstva in
– občinskega redarstva.
(2) Pristojna je za odločanje na 1. stopnji v upravnih, strokovnih in drugih zadevah, za katere je organizirana v okviru skupne uprave v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi. Na drugi stopnji odloča župan tiste občine, v katere pristojnost posamezna zadeva spada.
(3) Medobčinska inšpekcija in redarstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic, ki so vključene v skupno upravo na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva in redarstva.
(4) Inšpektorji in občinski redarji ali pooblaščene osebe vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z državnimi in občinskimi predpisi posamezne občine ustanoviteljice. Seznam predpisov je objavljen na spletni strani skupne uprave.
(5) Za vodenje medobčinske inšpekcije in redarstva se lahko imenuje vodja notranje organizacijske enote.
(6) Vodja notranje organizacijske enote, občinski inšpektorji in redarji so pooblaščene uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
(7) Plačane globe za prekrške in ostale kazni, ki jih izrečejo občinski inšpektorji in občinski redarji, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen, oziroma katere predpis je bil kršen.
(8) Obseg in vrsta nalog, ki jih medobčinska inšpekcija in redarstvo izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.
(9) Medobčinska inšpekcija in redarstvo izvaja naloge za vse občine ustanoviteljice, in sicer za Občino Dobje 2,2 %, Občino Dobrna 4,3 %, Občino Oplotnica 6,4 %, Občino Slovenske Konjice 21,4 %, Občino Šentjur 34,5 %, Občino Vitanje 6,2 %, Občino Vojnik 14,0 % in Občino Zreče 11,0 %.
8. člen 
Skupna služba proračunskega računovodstva 
(1) Skupna služba proračunskega računovodstva opravlja operativne in strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic na področju proračunskega računovodstva: knjigovodstvo, nadzor, analiza, načrtovanje, priprava proračuna in zaključnega računa.
(2) Skupna služba proračunskega računovodstva opravlja svoje naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
(3) Za vodenje skupne službe proračunskega računovodstva se lahko imenuje vodja notranje organizacijske enote.
(4) Obseg in vrsta nalog, ki jih skupna služba proračunskega računovodstva izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.
(5) Skupna služba proračunskega računovodstva izvaja naloge proračunskega računovodstva za občine ustanoviteljice Občino Dobrna 24 %, Občino Vitanje 21 % in Občino Vojnik 55 %.
9. člen 
Skupna služba varstva okolja 
(1) Skupna služba varstva okolja opravlja operativne in strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic na področju varstva okolja.
(2) Skupna služba varstva okolja opravlja svoje naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
(3) Obseg in vrsta nalog, ki jih skupna služba varstva okolja izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.
(4) Skupna služba varstva okolja izvaja naloge varstva okolja za občine ustanoviteljice Občino Slovenske Konjice 45,4 %, Občino Vitanje 7,0 %, Občino Vojnik 27,6 % in Občino Zreče 20,0 %.
10. člen 
Skupna služba urejanja prometa 
(1) Skupna služba urejanja prometa opravlja operativne in strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic na področju urejanja prometa, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in občinskega programa varnosti.
(2) Skupna služba urejanja prometa opravlja svoje naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
(3) Obseg in vrsta nalog, ki jih skupna služba urejanja prometa izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.
(4) Skupna služba urejanja prometa izvaja naloge na področju urejanja prometa za vse občine ustanoviteljice Občino Dobje 2,2 %, Občino Dobrna 4,3 %, Občino Oplotnica 6,4 %, Občino Slovenske Konjice 21,4 %, Občino Šentjur 34,5 %, Občino Vitanje 6,2 %, Občino Vojnik 14,0 % in Občino Zreče 11,0 %.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI 
11. člen 
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe skupne uprave, imajo v glavi naziv skupne uprave, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
(3) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, oziroma za katero izvršuje naloge, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic.
(4) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča vodja skupne uprave, o izločitvi vodje skupne uprave pa odloča direktor občinske uprave oziroma tajnik občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve vodje o stvari tudi odloči.
(5) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega, odgovarja občina ustanoviteljica, za katero se je opravljala naloga.
12. člen 
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic v skladu z zakonom o javnih uslužbencih. Vodja skupne uprave je imenovan, če ga potrdi župan sedežne občine s soglasjem vseh županov občin ustanoviteljic.
(2) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(3) Vodja skupne uprave mora imeti visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja) in najmanj 6 let delovnih izkušenj.
13. člen 
(1) Vodja skupne uprave predstavlja in zastopa skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti skupne uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega, strokovnega in učinkovitega dela skupne uprave.
(2) Vodja skupne uprave odgovarja v skladu s tem odlokom za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave oziroma tajniku občine te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
14. člen 
Župan sedežne občine sprejme s soglasjem vseh županov občin ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi na predlog vodje skupne uprave.
15. člen 
(1) Skupna uprava je del vsake od uprav občin ustanoviteljic za naloge, ki so jih prenesle na skupno upravo. Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje z Občino Vojnik. Pravice in dolžnosti delodajalca na podlagi pooblastila županov občin soustanoviteljic izvršuje župan sedežne občine.
(2) Postopek javnega natečaja oziroma javnega razpisa za izbiro javnega uslužbenca v skupni upravi izvede skupna uprava v skladu z veljavnimi predpisi. Poročilo o izvedbi izbirnega postopka s predlogom o najprimernejšem in strokovno usposobljenem kandidatu se predloži v odločitev županom občin ustanoviteljic, ki bodo izbranemu kandidatu delodajalci.
(3) O sklenitvi in prenehanju delovnih razmerij v skupni upravi odločajo župani tistih občin ustanoviteljic notranje organizacijske enote, za katere javni uslužbenec opravlja naloge. Akte o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja sklepa župan sedežne občine.
(4) V pogodbi o zaposlitvi vsakega javnega uslužbenca se navedejo občine ustanoviteljice, za katere javni uslužbenec izvaja naloge, in zanj tudi odgovarjajo v skladu s predpisi. Za vsakega uslužbenca skupne uprave se v letnem programu dela in finančnem načrtu s prilogo določi, katere naloge opravlja in za katere občine.
(5) Župani občin ustanoviteljic pooblastijo vodjo skupne uprave, ki mora za to izpolnjevati pogoje po zakonu o javnih uslužbencih, za izvrševanje pravic in dolžnosti delodajalca, razen za odločanje o sklenitvi in prenehanju delovnih razmerij.
16. člen 
(1) Župan sedežne občine je pristojen za:
– izvedbo letnega pogovora z vodjem skupne uprave,
– izvedbo postopka ocenjevanja vodje skupne uprave,
– odločanje o dodelitvi redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela vodji skupne uprave ter za
– odločanje o drugih delovnopravnih institutih.
(2) Župan sedežne občine lahko do konca koledarskega leta za naslednje leto določi tričlansko komisijo, ki jo sestavljajo župan sedežne občine in dva župana ostalih občin, ali pooblasti direktorja občinske uprave sedežne občine za izvedbo nalog iz prvega odstavka.
IV. SREDSTVA ZA DELO 
17. člen 
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih na naslovu Keršova ulica 8, Vojnik in Keršova ulica 12, Vojnik, oziroma dislocirano na območjih in sedežih občin ustanoviteljic, če tako zahteva narava dela.
(2) Za nemoteno delo skupne uprave zagotavlja storitve na področju sprejemne pisarne, kadrovskih in finančnih zadev ter informacijskega sistema občinska uprava sedežne občine.
(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov uporabe prostorov, nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške, stroške vzdrževanja in stroške storitev občinske uprave sedežne občine na način, določen v 19. členu tega odloka v višini, določeni z letnim programom dela in finančnim načrtom s prilogo.
(4) Za naročanje opreme in storitev ter sklepanje pogodb v skladu s potrjenim letnim programom dela in finančnim načrtom s prilogo se s strani županov občin ustanoviteljic pooblasti vodja skupne uprave.
18. člen 
(1) Sredstva za delovanje uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice praviloma v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic. Kadar vsebina dela to narekuje, se lahko stroški delijo tudi glede na dejanski obseg dela, ki se izvaja za posamezno občino, ki se izvaja na območju posamezne občine, ali po kombinaciji teh načinov, kar mora biti opredeljeno z letnim programom dela in finančnim načrtom s prilogo.
(2) Sredstva za delovanje in druge materialne pogoje se izračunajo vezano na naloge, posamezno delovno mesto in zaposlenega, ter se delijo samo med tiste občine, za katere zaposleni na delovnem mestu naloge opravljajo.
(3) Razdelitev potrebnih sredstev občine ustanoviteljice za vsako proračunsko leto določijo v letnem programu dela in finančnem načrtu s prilogo, ki vsebuje delitev stroškov po posameznih področjih oziroma posameznih nalogah in posameznih občinah v skladu z deleži, ki so določeni s tem odlokom.
(4) Letni program dela in finančni načrt s prilogo za posamezno proračunsko leto sprejmejo občine ustanoviteljice na predlog vodje skupne uprave.
19. člen 
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne uprave potrdijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v posebnem delu proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo svoj del sredstev za skupno upravo v proračunu na posebni proračunski postavki. Finančni načrt skupne uprave je del obrazložitve proračuna.
(4) Tekočo dvanajstino sredstev morajo občine ustanoviteljice nakazati do 25. dne v mesecu za tekoči mesec.
(5) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je vodja skupne uprave, ki je tudi skrbnik prihodkov.
(6) Vodja skupne uprave letno oziroma po potrebi poroča občinam ustanoviteljicam o realizaciji programa dela in finančnega načrta.
V. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC 
20. člen 
(1) Župani občin ustanoviteljic podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti do skupne uprave z medobčinskim sporazumom.
(2) Vsaka sprememba ustanoviteljstva se izvede s spremembo ustanovitvenega akta.
(3) Predlog ustanovitvenega akta z vključenimi spremembami pripravi vodja skupne uprave.
21. člen 
Pristop občine 
(1) Nova občina lahko pristopi k skupni upravi, če sklep o tem sprejme na pristojnem organu občine in se s pristopom strinjajo vse občine ustanoviteljice. Na podlagi sklepa se sprejme ustrezna sprememba ustanovitvenega akta.
(2) Vodja skupne uprave opravi preračun potrebnih sredstev za delo skupne uprave v skladu z 20. členom tega odloka.
22. člen 
Izstop občine 
(1) O izstopu iz skupne uprave odloča občina ustanoviteljica samostojno in avtonomno s pisno najavo županu sedežne občine 6 mesecev pred izstopom. Pred izstopom mora občina poravnati vse svoje obveznosti do skupne uprave v tekočem proračunskem letu izstopa.
(2) Občina, ki izstopa, mora:
– poravnati vse svoje materialne obveznosti do skupne uprave za tekoče proračunsko leto v celoti;
– prevzeti v svojo občinsko upravo sorazmeren del javnih uslužbencev, ki ob ustanovitvi iz posamezne občine vstopajo v skupno upravo in ki bi zaradi izstopa občine postali presežni uslužbenci ali plačati del stroškov prenehanja delovnega razmerja zaposlenih, če jim preneha delovno razmerje v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje.
(3) Občina, ki izstopa iz skupne uprave, mora prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz odločitev organa skupne občinske uprave v upravnih postopkih, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno pristojnost.
23. člen 
Prenehanje skupne uprave 
(1) Skupno upravo lahko občine ustanoviteljice ukinejo s soglasno odločitvijo. Odlok o prenehanju skupne uprave mora vsebovati obveznosti občin do javnih uslužbencev zaposlenih v skupni upravi.
(2) V primeru, da nobena od občin ustanoviteljic ne prevzame javnih uslužbencev skupne uprave, so jim občine dolžne zagotoviti pravice, ki jih določa zakonodaja glede presežnih delavcev.
(3) Finančne obveznosti, ki izhajajo iz prejšnjega odstavka, so občine dolžne zagotoviti v skladu s sporazumom iz 20. člena tega odloka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in začne veljati osmi dan po zadnji objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic, uporabljati pa se začne s 1. decembrom 2019.
25. člen 
(1) Skupna uprava prevzame javne uslužbence zaposlene v
»Skupni občinski upravi občin Dobrna, Vitanje in Vojnik«,
»Medobčinskem uradu občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče« in
»Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče«.
(2) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izdajo sklepi o razporeditvi na delovna mesta v skladu s sistemizacijo delovnih mest v skupni upravi ter se jim v podpis predložijo aneksi oziroma pogodbe o zaposlitvi.
26. člen 
(1) Občina Dobrna, Občina Vitanje in Občina Vojnik soglašajo, da z dnem uporabe tega odloka preneha veljati:
– Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik« (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/12 in Uradni list RS, št. 93/12).
(2) Občina Slovenske Konjice, Občina Vitanje in Občina Zreče soglašajo, da z dnem uporabe tega odloka uprave preneha veljati:
– Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave »Medobčinski urad občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče« (Uradni list RS, št. 38/07 in 112/09).
(3) Občina Dobje, Občina Dobrna, Občina Oplotnica, Občina Slovenske Konjice, Občina Šentjur, Občina Vitanje, Občina Vojnik in Občina Zreče soglašajo, da z dnem uporabe tega odloka preneha veljati:
– Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče (Uradni list RS, št. 112/09).
Št. 032-0015/2019-1
Vojnik, dne 12. septembra 2019
Župan 
Občine Vojnik 
Branko Petre 
Št. 007-0002/2019
Dobje, dne 11. julija 2019
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek 
Št. 030-0003/2019-3(2)
Dobrna, dne 17. julija 2019
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl 
Št. 9000-6/2019-30
Oplotnica, dne 10. oktobra 2019
Župan 
Občine Oplotnica 
Matjaž Orter 
Št. 007-0019/2019
Slovenske Konjice, dne 26. septembra 2019
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 
Št. 007-0009/2018-39(250)
Šentjur, dne 17. septembra 2019
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 
Št. 9000-008/2019-012
Vitanje, dne 12. septembra 2019
Župan 
Občine Vitanje 
Slavko Vetrih 
Št. 0070-0001/2019-10
Zreče, dne 19. junija 2019
Župan 
Občine Zreče 
mag. Boris Podvršnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti