Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

2974. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje na območju kompleksa SIP Šempeter za gradnjo prizidka, stran 7984.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 7. redni seji dne 23. oktobra 2019 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje na območju kompleksa SIP Šempeter za gradnjo prizidka 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za individualno odstopanje na območju kompleksa SIP Šempeter za gradnjo prizidka (v nadaljnjem besedilu: lokacijska preveritev), ki se nanaša na zemljišče, ki obsega dele parcel št. 209/5, 205/1 in 165/5, vse k.o. Šempeter v Savinjski dolini in se po določilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popravek in 92/13 – obv. razlaga; v nadaljnjem besedilu: OPN) nahaja na območju stavbnih zemljišč v enoti urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) ŠE-1/5 z opredeljeno namensko rabo prostora gospodarska cona (IG). Skladno z določili OPN se območje EUP ŠE-1/5 ureja po določilih Odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja SIP Šempeter (Uradni list SRS, št. 47/86 in Uradni list RS, št. 4/91, 104/05; v nadaljnjem besedilu: ZN).
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v ZN in sicer tako, da se poleg navedenih posegov v ZN dopusti tudi:
– Gradnja prizidka na zemljišču, ki obsega dele parcel št. 209/5, 205/1 in 165/5, vse k.o. Šempeter v Savinjski dolini, kot zapolnitev med dvema obstoječima halama, in sicer proizvodno halo na zahodni strani ter skladiščno halo na vzhodni strani. Prizidek je namenjen montaži končnih izdelkov kmetijskih strojev. Tlorisne dimenzije prizidka znašajo 21,00 m x 140,00 m, etažnost je pritličje (P), njegova višina (merjeno od kote tal pritličja do vrha kritine) znaša 10,00 m. Na strehi se izvedejo tudi svetlobne kupole, ki ne smejo znatno presegati višine sosednjih hal. Severna in južna fasada prizidka sta poravnani s severno in južno fasado obstoječe proizvodne hale.
3. člen 
Ta sklep preneha veljati, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev predodločbe ali gradbenega dovoljenja v dveh letih od dneva njegove izdaje ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov: 1160
Št. 351-0079/2019
Žalec, dne 23. oktobra 2019
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost