Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

Št. 430-1682/2019-9 Ob-3319/19, Stran 2336
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNorg), Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis 
za sofinanciranje programov mladinskih centrov v Mreži mladinskih centrov Ljubljana v obdobju 2020–2022 v Mestni občini Ljubljana
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij v Mreži mladinskih centrov Ljubljana. S podporo programom mladinskih centrov v Mreži mladinskih centrov Ljubljana se uresničuje prvi cilj Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016–2025: »Kontinuirano povečevati število mladih in otrok, ki v okviru mladinskih centrov aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas (delež otrok in mladih, ki se vključujejo v programe za mlade v Mestni občini Ljubljana, povečevati za najmanj 5 % letno)«.
Cilj razpisa je zagotoviti stabilne pogoje za kakovostno in kontinuirano izvajanje mladinskega dela na čim večjem območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL). Z delovanjem programov mladinskih centrov bo mladim zagotovljena dostopnost široke palete mladinskih programov, s čimer se bodo izboljšali pogoji za njihov profesionalni in osebni razvoj, dvig kompetenc in socialnih veščin, ter povečale možnosti za kakovostno, raznoliko, ustvarjalno in varno preživljanje prostega časa.
Kvantitativni cilji razpisa: podpreti največ 8 mladinskih centrov, ki bodo izpolnjevali kvalitativne in kvantitativne pogoje ter kriterije in bodo na letni ravni z njihovimi programi doseči najmanj 25.000 otrok in mladih ter njihovih družin v MOL.
Mladinski center je organizirano funkcionalno središče za mlade, ki deluje na stalni fizični lokaciji ter izvaja program na dnevni ravni. V njem se izvajajo programi mladinskega sektorja in mladinsko delo na lokalni ravni. Mladinski center je prostor, ki mladim nudi kakovostno preživljanje prostega časa in tako po vsebini kot po obliki ustreza njihovim potrebam, željam in pričakovanjem. Mladim omogoča:
– pogoje za socializacijo in vključevanje v aktivnosti lokalne skupnosti,
– krepitev vseživljenjskih kompetenc skozi neformalno učenje,
– informiranost,
– aktivno participacijo in izvajanje prostovoljskih aktivnosti,
– mobilnost in mednarodno aktivnost,
– razvoj ustvarjalnosti na različnih področjih ipd.
Navedene aktivnosti morajo biti skladne s cilji Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016–2025, ki je dostopna na www.Ljubljana.si/mladina, kar mora biti razvidno iz utemeljitev predlaganega programa.
Mladi v Ljubljani so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stare od 15. do dopolnjenega 29. leta starosti, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju MOL.
Mladinsko delo predstavlja aktivnosti, namenjene mladim, v katere se le-ti vključujejo prostovoljno in so oblikovane tako, da spodbujajo njihov osebni in družbeni razvoj skozi neformalno in priložnostno učenje. Je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere se mladi na podlagi lastnih prizadevanj lažje vključujejo v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Načela mladinskega dela temeljijo na aktivnem vključevanju mladih.
Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota aktivnosti na področju mladinskega sektorja, ki potekajo skozi večji del leta in zagotavlja zadovoljevanje določenih potreb mladih skozi kontinuirano delovanje.
Mladi z manj priložnostmi so mladi, ki so v primerjavi s svojimi vrstniki prikrajšani zaradi socialnih in/ali ekonomskih okoliščin, gibalne ali senzorne oviranosti, učnih težav, kulturnih in/ali jezikovnih razlik, zdravstvenih težav ali geografskih ovir.
Prostovoljsko delo, ki je predmet vrednotenja v okviru tega javnega razpisa, je tisto, ki je koristno za širšo družbeno skupnost. Organizirano in vrednoteno je na način, kot je opredeljen v Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelji so lahko pravne osebe, ki:
– so ustanovljene na podlagi enega izmed zakonov, ki opredeljujejo nepridobitnost organizacije, tj. Zakonu o društvih, Zakonu o zavodih, Zakonu o ustanovah in Zakonu o skupnosti študentov,
– so registrirani na območju MOL,
– so, kolikor so bili pogodbeni partner MOL, v letu 2019 izpolnili vse pogodbene obveznosti (obvezna izjava),
– zagotavljajo, da nihče od sodelujočih pri izvedbi programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (obvezna izjava),
– izjavijo pod materialno in kazensko odgovornostjo, da bo, v primeru izbora, program sofinanciran le preko predmetnega javnega razpisa MOL.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za kandidiranje na javnem razpisu:
1. razpolagajo z javno dostopnimi prostorskimi kapacitetami v velikosti najmanj 70 m²;
2. zagotavljajo odprtost najmanj 20 ur tedensko skozi vse leto oziroma najmanj 1000 ur letno, odprtost pa se prilagaja potrebam mladih iz določenega lokalnega okolja;
3. zagotavljajo najmanj 50 udeleženih osnovnošolcev in mladih tedensko;
4. zagotavljajo redno zaposlenega najmanj 1 strokovno usposobljenega mladinskega delavca in ustrezno strokovno kadrovsko strukturo za delo z mladimi;
5. najmanj 90 % njihovega programa bo brezplačnega;
6. izkazujejo izvajanje dejavnosti skladno z metodologijami mladinskega dela, socialnega varstva in/ali socialne pedagogike;
7. delujejo v skladu z načeli zagotavljanja enakih možnosti in enakega obravnavanja ne glede na spol, etnično poreklo, spolno usmerjenost, hendikep ali drugo osebno okoliščino;
8. imajo jasno opredeljeno ciljno skupino osnovnošolcev in mladih od 10. do 29. leta ter predvidene aktivnosti za vse starostne skupine v tem razponu;
9. izvajajo najmanj 5 aktivnosti letno v sodelovanju s četrtnimi skupnostmi;
10. v Mrežo mladinskih centrov Ljubljana prispevajo najmanj 100 ur letno za oblikovanje skupnih programov in aktivnosti mreže;
11. ažurno sodelujejo v informacijski bazi mreže z vsemi informacijami o aktivnostih;
12. se obvezno udeležujejo vsakoletnih usposabljanj mladinskih delavcev v mreži;
13. prijavitelj na lokaciji že vsaj tri leta izvaja redni in javno dostopni program, v katerega vključuje mlade, kot so opredeljeni v 8. točki tega poglavja in izkazuje redno delovanje na dnevni ravni (vsaj 5x tedensko) za vse starostne skupine mladih;
14. zaprošeni znesek prijavitelja za sofinanciranje s strani MOL ne sme presegati 70 % celotne vrednosti programa in hkrati 45.000 EUR sofinanciranja letno;
15. delež prostovoljskega dela, ki ga organizacija lahko uveljavlja, ne sme presegati 10 % deleža celotne vrednosti programa;
16. uporaba spletnega orodja Logbook za vodenje dokumentacije o mladinskem delu v mladinskem centru.
V primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja katerega koli od osnovnih ali posebnih razpisnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, MOL odstopi od sofinanciranja in zahteva vračilo že izplačanih proračunskih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. Predmet sofinanciranja po tem razpisu nikakor ne morejo biti deli ali celotne aktivnosti in vsebine, ki so že sofinancirane s strani MOL preko katerega koli drugega razpisa MOL. V primeru podvajanja posameznih programskih vsebin vloge z že sofinanciranimi projekti ali programi istega prijavitelja s strani MOL se te vsebine v postopku ocenjevanja vloge zavrnejo.
IV. Merila za izbor programov
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse osnovne in posebne pogoje iz II. in III. točke besedila javnega razpisa, bodo ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili. Prijavitelji lahko pri ocenjevanju izpolnjevanja meril pridobijo skupaj največ 100 točk. Ocena 0 točk pri posameznem merilu pomeni izključevalni kriterij oziroma neizpolnjevanje meril za sofinanciranje programa.
Merila za izbor vlog so naslednja:
1. Urnik delovanja mladinskega centra
1 točka
Mladinski center je odprt vsaj 5x na teden, vsaj 20 ur tedensko in vsaj 1000 ur letno.
3 točke
Mladinski center je odprt vsaj 5x na teden, tudi ob večernih urah, vsaj 25 ur tedensko in vsaj 1250 ur letno (vsaj 2x tedensko do vsaj 21h).
5 točk
Mladinski center je odprt vsaj 6x na teden, tudi ob večernih urah, vsaj 30 ur tedensko in vsaj 1500 ur letno (vsaj 2x tedensko do vsaj 21h).
2. Število redno zaposlenih od leta 2020 naprej za izvedbo programa mladinskega centra
1 točka
1 redno zaposleni v dnevnem centru.
5 točk
2 redno zaposlena s polnim delovnim časom in polno angažiranostjo v dnevnem centru.
10 točk
Več kot 2 redno zaposlena s polnim delovnim časom in polno angažiranostjo v dnevnem centru.
3. Usposobljenost kadra (izobrazba, reference, izkušnje pri neposrednem delu z mladimi), ki sodeluje pri izvedbi programa mladinskega centra
0 točk
Nihče od izvajalcev ni strokovno usposobljen za predvideno vlogo.
1 točka
Nekaj izvajalcev je usposobljenih za predvideno vlogo.
2–5 točk
Večina izvajalcev je usposobljena za predvideno vlogo, zagotovljeno je redno angažiranje mladinskega delavca.
6–10 točk
Vsi izvajalci so popolnoma usposobljeni za predvideno vlogo, zagotovljena je redna prisotnost najmanj enega mladinskega delavca.
4. Reference prijavitelja – stalnost delovanja na lokaciji mladinskega centra
1–3 točke
Prijavitelj že vsaj 3 leta izkazuje reden dnevni (vsaj 5x tedensko) in javno dostopen program na lokaciji mladinskega centra za vse starostne skupine mladih.
4–7 točk
Prijavitelj že vsaj 4 leta izkazuje reden dnevni in javno dostopen program na lokaciji mladinskega centra in vsaj tri leta redno programsko delovanje mladinskega centra na dnevni ravni za vse starostne skupine mladih.
8–10 točk
Prijavitelj že vsaj 5 let izkazuje reden dnevni in javno dostopen program na lokaciji mladinskega centra ter več kot 3 leta izkazuje redno programsko delovanje mladinskega centra na dnevni ravni za vse starostne skupine mladih.
5. Sodelovanje mladinskega centra v Mreži mladinskih centrov Ljubljana
1 točka
Prijavitelj prispeva v Mrežo mladinskih centrov Ljubljana vsaj 100 ur za oblikovanje skupnih aktivnosti in programov mreže na leto.
3 točke
Prijavitelj prispeva v Mrežo mladinskih centrov Ljubljana vsaj 130 ur za oblikovanje skupnih aktivnosti in programov mreže na leto in ponuja mreži prepoznavne skupne vsebine.
5 točk
Prijavitelj prispeva v Mrežo mladinskih centrov Ljubljana vsaj 150 ur za oblikovanje skupnih aktivnosti in programov mreže na leto in ponuja mreži inovativne vsebine, ki bodo bistveno prispevale h kakovosti mladinskega dela v MOL.
Vsebina programa:
6. Skladnost programa s predmetom javnega razpisa
0 točk
Program ni skladen s predmetom javnega razpisa.
1–4 točke
Program je delno skladen s predmetom javnega razpisa in delno ustreza ciljem javnega razpisa.
5–7 točk
Program je skladen s predmetom javnega razpisa in ustreza ciljem javnega razpisa.
10 točk
Program je v celoti skladen s predmetom javnega razpisa in odlično ustreza ciljem javnega razpisa.
7. Zagotavljanje dostopnosti programa mladim in aktivna udeležba mladih
0 točk
Metode za vključevanje v program niso ustrezne, aktivna udeležba mladih v programu ni predvidena in dostopnost v najširšem smislu je slabo opredeljena.
1–3 točke
Metode za vključevanje v program so delno ustrezne, aktivna udeležba mladih je predvidena le v nekaterih fazah programa, dostopnost je delno opredeljena in zagotovljena.
4–7 točk
Metode za vključevanje v program so pretežno ustrezne, aktivna udeležba mladih je predvidena v več fazah programa, dostopnost programa mladim je ustrezno opredeljena in zagotovljena.
8–10 točk
Metode za vključevanje v program so v celoti ustrezne, aktivna udeležba mladih je predvidena v vseh fazah programa, dostopnost programa je odlično opredeljena in zagotovljena.
8. Ustreznost metod dela in predvidenih aktivnosti programa glede na zastavljene cilje
0 točk
Metode dela ali predvidene aktivnosti ne zagotavljajo doseganja zastavljenih ciljev.
1 točka
Nekaj metod dela in predvidenih aktivnosti zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev.
3 točke
Večina metod dela in predvidenih aktivnosti zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev.
5 točk
Vse metode dela in predvidene aktivnosti zagotavljajo doseganje zastavljenih ciljev.
9. Ustreznost načina evalvacije programa ter ustreznost kazalcev uspešnosti programa
0 točk
Neustrezen način evalvacije ali neustreznost kazalcev.
1 točka
Deloma ustrezna metoda evalvacije ali deloma ustrezi kazalci.
3 točke
Izbrana metoda evalvacije je ustrezna oziroma postavljeni kazalci so ustrezni.
5 točk
Izbrana metoda evalvacije in kazalci so odlični.
10. Intenzivnost in smiselnost vključevanja prostovoljcev
0 točk
Sodelovanje prostovoljcev v aktivnostih ni predvideno.
1 točka
Sodelovanje prostovoljcev je predvideno, način sodelovanja prostovoljcev je skladen z načeli prostovoljstva.
3 točke
Sodelovanje prostovoljcev je predvideno, način sodelovanja prostovoljcev je z vidika načel prostovoljstva pomemben del dejavnosti mladinskega centra.
5 točk
Sodelovanje prostovoljcev je predvideno, način sodelovanja prostovoljcev je z vidika načel prostovoljstva izrazito pomemben del programa, njihovo delo pa je ocenjeno in ovrednoteno v finančni konstrukciji programa mladinskega centra.
11. Vpliv programa na lokalno okolje in povezovanje s sorodnimi organizacijami
0 točk
Program nima vpliva na lokalno skupnost in se ne povezuje z nobeno sorodno organizacijo.
1 točka
Program je pretežno namenjen članom organizacije in se slabše povezuje z lokalno skupnostjo ter s sorodnimi organizacijami. Aktivnosti v sodelovanju s četrtno skupnostjo na področju delovanja mladinskega centra so predstavljene.
5–7 točk
Program predvideva aktivnosti, ki omogočajo ustrezno vključevanje v lokalno okolje, jasno je opredeljeno sodelovanje in aktivnosti s četrtnimi skupnostmi, povezovanje s sorodnimi organizacijami in povezovanje z drugimi mladinskimi organizacijami, ki delujejo v isti četrtni skupnosti.
10 točk
Program predvideva aktivnosti, ki omogočajo odlično vključevanje v lokalno okolje, kakovostno in inovativno sodelovanje s četrtnimi skupnostmi z jasno opredeljenimi aktivnostmi, odlično povezovanje s sorodnimi organizacijami in povezovanje z drugimi mladinskimi organizacijami, ki delujejo v isti četrtni skupnosti.
Finančna konstrukcija
12. Preglednost in realnost finančnega načrta (predvideni prihodki oziroma viri financiranja in predvideni odhodki programa so jasni in konkretni)
0 točk
Program nima jasno razdelanega in realno uresničljivega finančnega načrta. 
1 točka
Program ima le delno jasno razdelan in realno uresničljiv finančni načrt.
2–5 točk
Program ima po večini jasno razdelan in realno uresničljiv finančni načrt.
6–10 točk
Program ima v celoti jasno razdelan in realno uresničljiv finančni načrt.
13. Usklajenost vsebinskega in finančnega dela programa
0 točk
Načrtovana poraba ni vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljenim programom, le manjši delež posameznih postavk odhodkov odraža dejanske stroške predvidenih aktivnosti.
1–2 točki
Načrtovana poraba je vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljenim programom, večji delež posameznih postavk odhodkov odraža dejanske stroške predvidenih aktivnosti.
3–5 točk
Načrtovana poraba je vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljenim programom, vse posamezne postavke odhodkov odražajo dejanske stroške predvidenih aktivnosti.
Uporaba meril
Sredstva tega javnega razpisa bodo razdeljena med največ 8 prijaviteljev, ki bodo dosegli najmanj 75 točk in bodo izpolnjevali osnovne in posebne pogoje za sofinanciranje.
Višina sofinanciranja bo določena na podlagi zbranega števila točk. Prijavitelj lahko zbere največ 100 točk. Višina financiranja se določi na naslednji način: sredstva, namenjena javnemu razpisu, se deli s številom vseh doseženih točk izpolnjevanja meril tistih prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Tako se izračuna vrednost posamezne točke. Višina financiranja posameznega prijavitelja bo zmnožek točk, ki jih je dosegel, z vrednostjo posamezne točke. Višina financiranja ne more biti višja od višine zaprošenih sredstev.
V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena realizaciji programov mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij, znaša na letni ravni predvidoma 280.000 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje triletnih programov za leti 2021 in 2022 bo odvisna od dogovorjenega obsega programa za posamezno leto, od višine razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za financiranje posameznih razpisnih področij v letih 2021 in 2022, od ocene izvajanja dogovorjenega obsega programa v preteklem letu in od ocene pristojne strokovne komisije glede programskega načrta za posamezno proračunsko leto.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna ali rebalansa proračuna MOL za katero koli leto v časovnem razdobju od 2020 do 2022.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2020 morajo biti porabljena v letu 2020, ne glede na to, da bo MOL z izbranim prijaviteljem sklenila večletno pogodbo za obdobje od 2020 do 2022. Z izbranimi izvajalci programov mladinskih centrov bo MOL po letu 2020 za vsako nadaljnje leto sklenila dodatek k pogodbi.
VII. Upravičeni stroški
Stroški sofinanciranih programov mladinskih centrov so upravičeni, če:
– so s programom neposredno povezani, so nujno potrebni za njegovo uspešno izvajanje in so v skladu s cilji programa,
– so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– dejansko nastanejo in izvajalec o njih hrani dokazila o plačilu,
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah,
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi,
– stroški za nabavo opreme, nujno povezane z izvedbo programa, ne presegajo 10 % celotne zaprošene vrednosti,
– so preverljivi,
– se glasijo na prijavitelja,
– niso in ne bodo financirani s strani morebitnih drugih sofinancerjev programa.
V zvezi z izvajanjem programov mladinskih centrov so upravičeni naslednji stroški:
– stroški dela oseb, ki izvajajo program mladinskega centra,
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za uspešno izvedbo programa.
Pri uveljavljanju prostovoljskega dela kot upravičenega stroška bo izvajalec poročilu priložil (za vsakega prostovoljca posebej):
– kopijo podpisanega dogovora o prostovoljskem delu v okviru programa mladinskega centra,
– dnevnik o opravljenih urah prostovoljskega dela.
Neupravičeni so naslednji stroški:
– investicijskega vzdrževanja (npr. obnova prostorov, popravila itd.),
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti prijavitelja,
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni razpis.
VIII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Prijavitelj mora vlogo za vsak program (če prijavlja več programov) oddati na obrazcu, ki mu mora priložiti sporazum o sodelovanju z drugimi organizacijami z originalnimi podpisi vseh sodelujočih partnerjev. Obrazec je dostopen na spletni strani MOL (www.Ljubljana.si).
Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 10. 12. 2019. Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega dne oddane s priporočeno pošto do 24. ure.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga, da je formalno popolna, izpolnjevati naslednje pogoje:
– izpolnjen prijavni obrazec, ki je predpisan za javni razpis,
– priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija,
– poslana mora biti v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo »Ne odpiraj – vloga: JR Mreža mladinskih centrov Ljubljana« na prednji strani ovojnice. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami.
Vloge, ki ne bodo pravilno opremljene, ne bodo poslane po pošti s priporočeno pošiljko v predpisanem roku in na predpisan način, bodo zavržene.
IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija za izvedbo javnega razpisa, ne bo javno, in se bo pričelo 12. 12. 2019. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednjega dne.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo.
X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predlogov komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica Mestne uprave MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge, ki ne bodo:
– poslane v roku in na način, ki je določen v VIII. točki besedila tega razpisa,
– vsebovale vseh dokazil, ki jih zahteva besedilo razpisa ter ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge tistih prijaviteljev, ki:
– ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa za posamezno razpisno področje,
– ne bodo dosegle minimalnega števila točk, potrebnih za sofinanciranje,
– po doseženem številu točk ne bodo uvrščene med prvih 8,
– jih bo komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne,
– v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega merila, ne bodo izpolnjene,
– bodo v procesu ocenjevanja pri katerem koli od izključujočih meril prejele 0 točk.
Vloge bodo zavrnjene tudi v primeru podvajanja vsebin vloge z že sofinanciranimi projekti ali programi istega prijavitelja s strani MOL.
MOL bo vse prijavitelje vlog obvestila o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 90 dni od dne izteka roka za predložitev vlog.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Dodatne informacije v zvezi z razpisom so zainteresiranim na voljo vsak delovni dan od 9. do 12. ure na tel. 01/306-48-91 in 01/306-48-92.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom so zainteresiranim na voljo tudi preko elektronske pošte na naslovu mladina@Ljubljana.si.
Informativni dan za vse zainteresirane glede kandidiranja na razpisu bo potekal 29. 11. 2019 ob 10. uri v sejni sobi Oddelka za kulturo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana na Ambroževem trgu 7 v Ljubljani.
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti