Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

Ob-3312/19, Stran 2343
Svet zavoda OŠ Gorica Velenje, Goriška cesta 48, 3320 Velenje, na podlagi sklepa sprejetega na 8. seji, dne 24. 9. 2019 in na podlagi 58. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11), razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidati/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Predviden začetek dela je 15. 4. 2020.
Pisne prijave z dokazili (overjene fotokopije ali originali) o izpolnjevanju pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (Kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu/ji preneha mandat po zakonu.),
– potrdilo o nekaznovanosti (Kandidat/-ka pridobi potrdilo pri Ministrstvu za pravosodje in ne sme biti starejše od 30 dni.),
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku oziroma zoper njega/-nje ni vložena pravnomočna obtožba (Kandidat/-ka pridobi potrdilo na pristojnem okrajnem sodišču in ne sme biti starejše od 30 dni.),
– program vodenja šole za mandatno obdobje petih let,
– kratek življenjepis
pošljite v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov Svet zavoda Osnovne šole Gorica, Goriška cesta 48, 3320 Velenje, s pripisom »Prijava na razpis ravnatelja/ravnateljice – Ne odpiraj«.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Svet zavoda nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Vloge bodo zavržene in se iz nadaljnjega postopka izločijo. Prav tako se zavržejo prepozno vložene kandidature.
Svet zavoda vlog v e-obliki ne bo upošteval.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Gorica Velenje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti