Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

2981. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 7996.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS,št. 47/17) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (v nadaljnjem besedilu: podukrep), ki je del ukrepa razvoj kmetij in podjetij iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, potrjenega z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenega z Izvedbenim sklepom Komisije št. C (2019) 6839 z dne 18. septembra 2019 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014SI06RDNP001 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), ki je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).
(2) Ta uredba določa namen podukrepa, upravičence, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti upravičencev in finančne določbe za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/711 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih (UL L št. 123 z dne 10. 5. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/288 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 (UL L št. 53 z dne 22. 2. 2019, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
4. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19 z dne 22. 1. 2019, str. 5);
6. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU) in
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU).«.
2. člen 
V 2. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. majhna kmetija je kmetija, ki ima v upravljanju najmanj 1,5 in manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem besedilu: PKP), je razvrščena v območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v skladu s pravilnikom, ki ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD), redi vsaj 1,5 glave velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) in manj kot 15 GVŽ ter zagotavlja obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 GVŽ travojedih živali/ha trajnega travinja;«.
2. in 3. točka se črtata.
Dosedanje 4. do 8. točka postanejo 2. do 6. točka.
V dosedanji 9. točki, ki postane 7. točka, se v prvi alineji črta besedilo »1131 – začasno travinje,«.
V drugi alineji se za besedo »sadovnjak« dodata vejica in besedilo »1131 – začasno travinje,«.
3. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(splošni pogoji za pridobitev podpore) 
(1) Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. v letu objave javnega razpisa mora vložiti zbirno vlogo v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike;
2. iz zbirne vloge iz prejšnje točke izhaja, da ima kmetija v upravljanju najmanj 1,5 in manj kot 6 ha PKP, pri čemer se upošteva ugotovljena površina v skladu s (23) točko prvega odstavka 2. člena Uredbe 640/2014 EU;
3. skupno število živali na kmetiji mora biti večje ali enako 1,5 GVŽ in manjše od 15 GVŽ, kar je razvidno iz evidence rejnih živali, vodene v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: evidenca rejnih živali) v letu objave javnega razpisa;
4. kmetija ima obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu najmanj 0,5 GVŽ travojedih živali/ha trajnega travinja, pri čemer je obtežba ekvivalent količniku GVŽ travojedih živali iz evidence rejnih živali v letu objave javnega razpisa in površini trajnega travinja iz zbirne vloge iz 1. točke tega člena;
5. kmetija je razvrščena v OMD, pri čemer se upoštevajo površine iz zbirne vloge iz 1. točke tega člena;
6. kmetija mora v skladu s tretjim pododstavkom četrtega odstavka 19. člena Uredbe 1305/2013/EU izpolnjevati pogoje za mikropodjetje ali malo podjetje;
7. k vlogi na javni razpis mora priložiti poslovni načrt za obdobje treh let, v katerem prikaže aktivnosti za ohranjanje obsega kmetijske proizvodnje v obdobju izvajanja poslovnega načrta in izpolnjevanje vsaj enega cilja, ki prispeva h gospodarskemu razvoju kmetije, ali vsaj enega cilja, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev (v nadaljnjem besedilu: poslovni načrt). Poslovni načrt se začne izvajati po izdaji odločbe o pravici do sredstev. Če se cilji nanašajo na naložbe, mora upravičenec v poslovnem načrtu opredeliti višino sredstev za kritje teh ciljev. Poslovni načrt ne sme vsebovati naložbenega razvojnega cilja, če so bila upravičencu za stroške za izpolnitev naložbenega razvojnega cilja že dodeljena sredstva iz naslova ostalih ukrepov PRP 2014–2020. Seznam ciljev, skupaj s sestavinami poslovnega načrta, je določen v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Podpora v okviru podukrepa se ne odobri vlagatelju:
– kateremu so bila odobrena sredstva iz naslova podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020;
– če so bila njemu ali članu kmetije, katere nosilec je vlagatelj, v programskem obdobju 2014–2020 že dodeljena sredstva v okviru tega podukrepa.«.
4. člen 
V 8. členu se v drugem odstavku v 1. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– vključenost člana kmetije v pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti,«.
V drugi alineji se besedilo »kmetijska zemljišča v upravljanju« nadomesti z besedo »PKP«.
V tretji alineji se za besedo »unije« doda besedilo »(Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47)«.
V četrti alineji se podpičje nadomesti z vejico in se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– velikost kmetijskega gospodarstva, izražena v PKP;«.
V četrtem odstavku se besedilo »9. točke« nadomesti z besedilom »7. točke«.
5. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
(obveznosti upravičenca) 
Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, mora izpolniti naslednje obveznosti:
1. najpozneje v devetih mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev mora začeti izvajanje poslovnega načrta. Kot začetek izvajanja poslovnega načrta se šteje izvedena aktivnost za izvedbo najmanj enega cilja iz poslovnega načrta;
2. cilje iz poslovnega načrta mora izpolniti najpozneje v 36 mesecih po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev;
3. za izpolnjevanje ciljev iz 7. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe se upoštevajo samo aktivnosti, ki so nastale po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev;
4. od koledarskega leta, ki sledi letu izdaje odločbe o pravici do sredstev, do vložitve zahtevka za izplačilo drugega obroka podpore ne sme imeti za več kot 10 odstotkov manjšega obsega PKP od obsega PKP, ki ga je imel v zbirni vlogi, oddani v letu objave javnega razpisa, pri čemer obseg PKP ne sme biti manjši od 1,5 ha, razen v primeru višje sile;
5. od koledarskega leta, ki sledi letu izdaje odločbe o pravici do sredstev, do koledarskega leta pred vložitvijo zahtevka za izplačilo drugega obroka podpore mora, razen v primeru višje sile, zagotavljati povprečno letno obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja, povprečni letni skupni obseg GVŽ pa ne sme biti manjši od 1,5 GVŽ. Povprečna letna obtežba s travojedimi živalmi in povprečni letni skupni obseg GVŽ se določita v skladu s prilogo 5, ki je sestavni del te uredbe;
6. vsako leto izvajanja poslovnega načrta, vključno z letom oddaje zahtevka za izplačilo drugega obroka podpore, mora oddati zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike;
7. do izplačila drugega obroka podpore mora izpolnjevati zahteve glede označevanja vira sofinanciranja v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU in pravilnikom, ki ureja označevanje vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020;
8. od izdaje odločbe o pravici do sredstev in še pet let od dneva izplačila drugega obroka podpore mora:
– hraniti in omogočiti dostop do dokumentacije, ki je podlaga za dodelitev in izplačilo sredstev, in
– omogočiti kontrolo na kraju samem agenciji, ministrstvu, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, ki ga pooblasti MKGP, ter drugim nadzornim organom Evropske unije in Republike Slovenije.«.
6. člen 
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen 
(sprememba obveznosti po izdaji odločbe o pravici do sredstev) 
Če upravičenec vloži zahtevek za spremembo obveznosti v skladu s 54. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), ker ne more izpolniti enega od razvojnih ciljev, ki jih je načrtoval v poslovnem načrtu ob oddaji vloge na javni razpis, in predlaga zamenjavo enega razvojnega cilja z drugim ciljem, izbere za zamenjavo drugi razvojni cilj, ki je v okviru meril za izbor vlog ovrednoten z enakim ali višjim številom točk.«.
7. člen 
V 10. členu se četrti odstavek črta.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se znesek »20.000.000 eurov« nadomesti z zneskom »40.000.000 eurov«, znesek »15.000.000 eurov« nadomesti z zneskom »30.000.000 eurov« in znesek »5.000.000 eurov« nadomesti z zneskom »10.000.000 eurov«.
8. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(vložitev vloge na javni razpis) 
(1) Vlogo na javni razpis sestavljajo prijavni obrazec in priloge.
(2) Vloga na javni razpis in sprememba vloge na javni razpis se vložita na agencijo v elektronski obliki, podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram.
(3) Za elektronsko izpolnjevanje in vložitev vloge iz prejšnjega odstavka agencija vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali njegov pooblaščenec prijavi v informacijski sistem agencije. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo na javni razpis v informacijski sistem agencije.«.
9. člen 
V 13. členu se v prvem odstavku beseda »presežejo« nadomesti z besedo »dosežejo«.
10. člen 
V 14. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenec vloži zahtevek za izplačilo drugega obroka podpore po izvedbi vseh aktivnosti iz poslovnega načrta, vendar ne prej kot dva meseca pred potekom roka za izvedbo poslovnega načrta in najpozneje en mesec po roku za izvedbo poslovnega načrta.«.
V tretjem odstavku se v prvi alineji za besedo »priložiti« doda besedilo »dokazila o začetku izvajanja poslovnega načrta in« in za besedo »fotografije« črta besedilo »nepremičnin pred naložbo in po njej«.
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– v primeru, da poslovni načrt vsebuje tudi naložbe v mehanizacijo, opremo in IKT, priložiti dokazila, iz katerih so razvidni identifikacijski podatki (komercialna oznaka, tip, ID-številka ipd.). Izvirnike listin z identifikacijskimi podatki ter dokazila o nakupu in lastništvu, ki se glasijo na upravičenca, mora upravičenec hraniti na kmetiji in jih predložiti ob kontroli na kraju samem;«.
V četrti alineji se črta besedilo »ter v primeru, da se naložba oziroma aktivnost ne izvede na celem GERK-u, priložiti skico GERK-a z označeno lokacijo«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zahtevek za izplačilo sredstev se vloži na način, določen v drugem in tretjem odstavku 12. člena te uredbe.«.
11. člen 
V prilogi 1 se v naslovu in prvem odstavku črta besedilo »za leto 2017«.
12. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
13. člen 
V prilogi 3 se v poglavju Obvezne sestavine poslovnega načrta številka »9« nadomesti s številko »7«.
V poglavju Seznam ciljev se pod 1. točka 1.5 spremeni tako, da se glasi:
»1.5 Povečanje PKP za najmanj 5 odstotkov glede na stanje iz zbirne vloge, oddane v letu objave javnega razpisa.«.
Točka 1.6 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6 Povečanje števila GVŽ za najmanj 5 odstotkov glede na stanje iz evidence rejnih živali v letu objave javnega razpisa. Če upravičenec načrtuje povečanje proizvodnih kapacitet v živinoreji, mora zagotoviti ustrezno povečanje obsega površin oziroma zagotoviti odkup presežnih količin živinskih gnojil, kar mu omogoča, da ne preseže letne količine dušika iz živinskih gnojil na ravni kmetije v količini 170 kg N/ha.«.
Točki 1.16 in 1.17 se črtata.
Pod 2. se v točki 2.11 za besedo »rastlinjaka« doda besedilo »(v obsegu najmanj 25 m²)«.
14. člen 
Za prilogo 4 se doda nova priloga 5, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(končanje postopkov) 
(1) Vloge in zahtevki za izplačilo sredstev, vloženi na podlagi javnega razpisa, objavljenega na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 47/17), se obravnavajo v skladu z Uredbo o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 47/17).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se zahtevki za izplačilo sredstev, ki bodo vloženi na podlagi javnega razpisa, objavljenega na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 47/17), vložijo v skladu s spremenjenim četrtim odstavkom 14. člena uredbe.
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-26/2019
Ljubljana, dne 7. novembra 2019
EVA 2019-2330-0078
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti