Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

Št. 410-0006/2019-5 Ob-3317/19, Stran 2330
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 14/19), 3. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 75/10) v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) objavlja Občina Divača
javni razpis 
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer naslednjih ukrepov:
– Biomeliorativni ukrepi:
– vzdrževanje pasišč in grmišč, 
– vzdrževanje gozdnega roba, 
– izdelava in vzdrževanje kaluž ter vzdrževanje večjega vodnega vira. 
– Tehnični ukrep: nabava preventivnih zaščitnih sredstev za zaščito kmetijskih površin (poljščin) – električnih pastirjev, kemičnih odvračal in drugih zaščitnih sredstev varovanja pred divjadjo.
Predmet tega razpisa so posamezna lovišča, katerih lovna površina leži na območju Občine Divača. S tem želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem.
Pri tehničnih ukrepih bo komisija upoštevala maksimalno pet objektov – lokacij, ki so bile ustrezno zaščitene. Upoštevajo se računi za nakup tehničnih ukrepov v leto 2019 oziroma je potrebno preventivna zaščitna sredstva kupiti najkasneje do 20. 11. 2019.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev
Pri razdelitvi sredstev se bodo upoštevala naslednja merila:
50 % razpisanih sredstev v višini 1.180,64 EUR za tehnični ukrep.
Kot merilo se upošteva vrednost računa iz leta 2019 za nakup preventivnega zaščitnega sredstva, zmanjšanega za DDV in merilo sorazmernega deleža velikosti lovne površine v Občini Divača glede na letni načrt lovišča.
50 % razpisanih sredstev v višini 1.180,65 EUR za biomeliorativne ukrepe, in sicer:
– 40 % za vzdrževanje pasišč = 472,26 EUR
– 40 % za izdelavo in vzdrževanje kaluž in vzdrževanje vodnih virov = 472,26 EUR
– 10 % za vzdrževanje grmišč = 118,06 EUR
– 10 % za vzdrževanje gozdnega roba = 118,07 EUR.
Kot merilo se za vzdrževanje pasišč upošteva sorazmerni delež števila prijavljenih vzdrževanih pasišč posameznega prijavitelja od skupnega števila vseh prijavljenih vzdrževanih pasišč.
Kot merilo za izdelavo in vzdrževanje kaluž in vzdrževanje vodnih virov se upošteva sorazmerni delež števila prijavljenih kaluž in vodnih virov posameznega prijavitelja od skupnega števila vseh prijavljenih kaluž in vodnih virov.
Kot merilo za vzdrževanje grmišč se upošteva sorazmerni delež števila prijavljenih grmišč posameznega prijavitelja od skupnega števila vseh prijavljenih vzdrževanih grmišč.
Kot merilo za vzdrževanje gozdnega roba se upošteva sorazmerni delež prijavljenih vzdrževanih gozdnih robov posameznega prijavitelja od skupnega števila vseh prijavljenih vzdrževanih gozdnih robov.
4. Višina sredstev: višina razpisanih sredstev znaša 2.361,29 EUR in je zagotovljena na proračunski postavki 150100 »Aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo«.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva se nanašajo na aktivnosti za leto 2019.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za izbor sofinancerja,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
– Obrazce:
– Obrazec – Prijava na razpis, 
– Obrazec – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo na spletni strani Občine Divača na naslovu http://www.divaca.si ali pa v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Divača.
7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Vlagatelji morajo vloge oddati najkasneje do 2. 12. 2019.
Vlagatelj odda vloge po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača ali pa osebno v sprejemno pisarno Občine Divača.
Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice:
– Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 2019;
– Ime lovišča na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, v roku desetih dni od dneva zaključka razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.
V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v roku 90 dni po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave oziroma oseba, ki je od predstojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Divača, na naslovu http://www.divaca.si ali pa v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Divača.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Divača ali po tel. 05/73-10-938 – kontaktna oseba Nataša Macarol.
Občina Divača 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti