Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

2976. Odlok o štipendiranju v Občini Piran, stran 7985.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o štipendiranju v Občini Piran, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 11. redni seji dne 24. oktobra 2019.
Št. 4101-0029/2019
Piran, dne 5. novembra 2019
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je občinski svet na 11. redni seji dne 24. oktobra 2019 sprejel
O D L O K 
o štipendiranju v Občini Piran 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa postopek in pogoje za podeljevanje štipendij, ki jih dodeljuje Občina Piran (v nadaljevanju: občina), vir financiranja, trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja.
2. člen 
(namen odloka) 
(1) Občina podeljuje štipendije dijakom in študentom kot pomoč pri njihovem rednem šolanju. Štipendije se podeljujejo za šolanje v Republiki Sloveniji.
(2) Sredstva za štipendiranje se zagotavljajo v okviru vsakoletnega proračuna občine.
(3) Po sprejetju proračuna župan s sklepom določi število razpisanih štipendij za prihajajoče šolsko oziroma študijsko leto, pri čemer mora biti za vsako vrsto štipendije iz 3. člena tega odloka razpisana vsaj ena štipendija.
II. POGOJI PODELJEVANJA ŠTIPENDIJ 
3. člen 
(pogoji) 
(1) Štipendijo lahko pridobijo dijaki, in sicer:
1. dijaki od vključno drugega letnika dalje za šolanje na srednjih šolah v Republiki Sloveniji, ki so v preteklem šolskem letu dosegli povprečno zaključno oceno najmanj 4,0 in izkazujejo posebno nadarjenost v zadnjih dveh šolskih letih;
2. dijaki od vključno drugega letnika dalje za šolanje na srednjih šolah v Republiki Sloveniji, ki so v preteklem šolskem letu dosegli povprečno zaključno oceno najmanj 3,0, če gre za izobraževalni program za pridobitev deficitarnega poklica.
(2) Štipendijo lahko pridobijo študenti, in sicer:
1. študenti dodiplomskega študijskega programa, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji in so dosegli povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0 ali kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4,0 in izkazujejo posebno nadarjenost v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih.
(3) Kandidati, ki so se v preteklem šolskem oziroma študijskem letu izobraževali v tujini, morajo zagotoviti prevod listin v slovenski jezik, ocenjevalno lestvico tuje izobraževalne ustanove, na podlagi katere dodeljevalec štipendije izvede pretvorbo ocen v slovenski ocenjevalni sistem, ter dokazilo, da je izobraževanje potekalo v okviru javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa na akreditirani tuji izobraževalni ustanovi.
(4) Kandidati lahko pridobijo štipendijo le enkrat za izobraževanje na isti stopnji izobraževanja.
(5) Štipendijo lahko pridobijo kandidati, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
1. so se pravočasno prijavili na javni razpis, ki ga objavi občina,
2. imajo ob prijavi neprekinjeno tri leta stalno prebivališče na območju občine in so državljani Republike Slovenije,
3. so vpisani v javno veljavne študijske programe,
4. niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso družbeniki gospodarske družbe ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
5. hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji.
4. člen 
(deficitarna področja) 
Deficitarna področja in izobraževalne programe se določa na podlagi veljavne politike štipendiranja Vlade Republike Slovenije, ki vsebuje tudi opredelitev deficitarnih področij za samoupravno narodno skupnost italijanske narodne skupnosti. Deficitarna področja so izrecno navedena tudi v objavi javnega razpisa.
5. člen 
(vrednotenje povprečne zaključne ocene) 
(1) Število točk za povprečno zaključno oceno dijaka:
POVPREČNA OCENA
ŠTEVILO TOČK
nad 4,80 do 5,00
50
nad 4,60 do 4,80
48
nad 4,40 do 4,60
46
nad 4,20 do 4,40
44
nad 4,00 do 4,20
42
nad 3,80 do 4,00
40
nad 3,60 do 3,80
38
nad 3,40 do 3,60
36
nad 3,20 do 3,40
34
nad 3,00 do 3,20
32
(2) Kot dokazilo se upošteva overjeno spričevalo zadnjega šolskega leta. Pri izračunu se upošteva povprečje zaključnih ocen vseh predmetov v zadnjem šolskem letu.
(3) Število točk za povprečno zaključno oceno študenta:
POVPREČNA OCENA
ŠTEVILO TOČK
nad 9,70 do 10,00
50
nad 9,40 do 9,70
47
nad 9,10 do 9,40
44
nad 8,80 do 9,10
41
nad 8,50 do 8,80
38
nad 8,20 do 8,50
35
nad 8,00 do 8,20
32
nad 7,80 do 8,00
30
nad 7,60 do 7,80
28
nad 7,30 do 7,60
25
nad 7,00 do 7,30
22
(4) Pri študentih se povprečna zaključna ocena določi tako, da se izračuna povprečje ocen opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu (to je od 1. oktobra do 30. septembra naslednjega leta). Če je v navedenem obdobju študent opravil manj kot tri izpite, se poleg ocen teh izpitov upoštevajo tudi vse ocene iz predhodnega študijskega leta. Kot dokazilo se upošteva overjeno originalno potrdilo fakultete o opravljenih izpitih zadnjega študijskega leta.
6. člen 
(vrednotenje posebne nadarjenosti) 
(1) Za posebno nadarjenost se štejejo uvrstitve na najvišja mesta na tekmovanjih v znanju, znanstvenoraziskovalnem delu, na umetniških področjih iz znanja raziskovalne dejavnosti umetnosti kakor tudi uvrstitve na strokovnih, umetniških in drugih natečajih in se vrednotijo glede na ravni in vrsto tekmovanja oziroma natečaja s točkami. Slednje kandidati izkazujejo s pisnimi dokazili.
(2) Upoštevajo se dokazila, ki so bila pridobljena v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih. Za posebno nadarjenost lahko kandidat skupaj prejme največ 50 točk.
(3) Posebna nadarjenost se vrednoti v točkah, in sicer za vsako:
– prvo mesto oziroma zlato priznanje, doseženo:
– na državnem tekmovanju znanja – 3 točke, 
– na mednarodnem tekmovanju znanja – 6 točk, 
– drugo mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo:
– na državnem tekmovanju znanja – 2 točki, 
– na mednarodnem tekmovanju – 5 točk, 
– tretje mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo:
– na državnem tekmovanju znanja – 1 točka, 
– na mednarodnem tekmovanju znanja – 4 točke, 
– nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni – 3 točke,
– aktivna udeležba s predstavitvijo referata na strokovnih in znanstvenih srečanjih, seminarjih ali kongresih – 1 točka,
– objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v vzajemno bazo COBISS, umetniško delo, ki je prejelo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki – 1 točka,
– druge nagrade, priznanja ali drugi javni dosežki skupno – 2 točki,
– priporočila učiteljev skupno – 1 točka,
– dokončanje dveh letnikov ali razredov v enem študijskem ali šolskem letu – 5 točk,
– zlati maturant – 5 točk.
(4) Za mednarodna tekmovanja se upošteva tista tekmovanja, na katerih so udeležene najmanj štiri različne države.
7. člen 
(prednostni seznam) 
(1) Komisija za štipendiranje sestavi prednostni seznam za vsako od treh vrst štipendij iz 3. člena tega odloka v skladu z varovanjem osebnih podatkov kandidatov. Kandidat pridobi končno število točk, na podlagi katerega je umeščen na prednostni seznam na podlagi vrednotenja njegove povprečne zaključne ocene in posebne nadarjenosti, z izjemo kandidatov za štipendije za deficitarne poklice, kjer se vrednoti samo povprečna zaključna ocena. Štipendije se dodelijo kandidatom po vrstnem redu na prednostnem seznamu glede na število razpisanih štipendij.
(2) Če kandidat, ki je pridobil pravico do štipendije, izjavi, da ne želi skleniti pogodbo o štipendiranju ali je ne sklene v roku, določenim z odločbo o dodelitvi štipendije, ali če mu v roku za sklenitev pogodbe preneha pravica do štipendije, se štipendija dodeli naslednjemu kandidatu po vrstnem redu na prednostnem seznamu za pridobitev te vrste štipendije.
III. VIŠINA ŠTIPENDIJE 
8. člen 
(višina) 
(1) Višina štipendije za dijake znaša 100,00 EUR mesečno.
(2) Višina štipendije za študente znaša 150,00 EUR mesečno.
(3) Na podlagi sklepa župana se vsakega septembra tekočega leta višina štipendije valorizira tako, da se upošteva rast življenjskih stroškov v obdobju po zadnji revalorizaciji.
IV. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA 
9. člen 
(javni razpis) 
Štipendije po tem odloku se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki je po sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto praviloma objavljen septembra tekočega leta. Javni razpis za podelitev štipendije pripravi občinska uprava in ga objavi na spletni strani občine.
10. člen 
(vsebina javnega razpisa) 
Javni razpis za dodelitev štipendij mora vsebovati najmanj:
1. pravno podlago za dodeljevanje štipendij,
2. predmet in pogoje javnega razpisa,
3. šolsko leto, za katerega se razpisujejo štipendije,
4. rok za prijavo na razpis,
5. število razpisanih štipendij za vsako od treh vrst štipendij,
6. zahtevano razpisno dokumentacijo in priloge k vlogi,
7. višino štipendije,
8. ta odlok,
9. seznam deficitarnih poklicev, veljaven v času objave javnega razpisa,
10. naslov in način za vložitev vloge,
11. druge podatke, pomembne za odločitev o dodelitvi pravice.
11. člen 
(vloga) 
(1) Vloga na javni razpis za pridobitev štipendije obsega:
1. overjeno dokazilo o vpisu v tekoče šolsko oziroma študijsko leto,
2. za dijake overjeno spričevalo preteklega letnika in za študente overjeno dokazilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni predhodnega študijskega leta oziroma overjeno spričevalo zaključnega letnika predhodnega izobraževanja,
3. overjeno dokazilo o dosežkih in priznanjih,
4. izpolnjen obrazec za pridobitev štipendije,
5. potrdilo o stalnem prebivališču kandidata v območju občine nepretrgoma tri leta od vložitve vloge oziroma izjavo, da lahko štipenditor podatek pridobi iz uradnih evidenc,
6. potrdilo o državljanstvu oziroma izjavo, da lahko štipendist podatek pridobi iz uradnih evidenc.
(2) Javni razpis lahko določi še druga dokazila, ki so sestavni del vloge.
12. člen 
(komisija) 
(1) Postopek dodeljevanja štipendij vodi komisija za štipendiranje (v nadaljevanju: komisija). Komisija ima tri člane, ki izmed sebe na prvi seji imenujejo predsednika. Komisija sprejema odločitve z večino vseh članov komisije.
(2) Člane komisije s sklepom imenuje župan, in sicer tako, da:
1. dva člana imenuje izmed zaposlenih javnih uslužbencev v občinski upravi na predlog direktorja uprave;
2. enega člana imenuje izmed članov Odbora za družbene dejavnosti na predlog tega odbora.
(3) Mandat članov komisije traja eno leto.
13. člen 
(naloge komisije) 
(1) Komisija najkasneje petnajst dni po izteku razpisa pripravi prednostni seznam kandidatov v skladu z varovanjem osebnih podatkov kandidatov, in sicer na način, da pred obravnavo vlog vsakemu kandidatu dodeli šifro, pod katero se nato vodi točkovanje po določilih tega odloka.
(2) Na podlagi prednostnega seznama komisije, občinska uprava izda kandidatom odločbo o umestitvi na prednostni seznam in o višini doseženih točk. Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba v roku petnajstih dni od prejema odločbe.
(3) Najkasneje pet dni po pravnomočnosti vseh odločb o umestitvi na prednostni seznam komisija sprejme sklep o kandidatih, s katerimi bo štipenditor sklenil pogodbo o štipendiranju in kandidatu izdal odločbo o pridobitvi pravice do štipendiranja. Zoper odločbo o pridobitvi pravice do štipendiranja ni pritožbe. Ob izenačenem končnem številu točk se štipendija dodeli tistemu kandidatu, ki ima višjo zaključno povprečno oceno. Kandidatom, ki niso pridobili pravice do štipendiranja, izda ugotovitveni sklep, zoper katerega ni pritožbe.
(4) Komisija za štipendije obravnava popolne in pravočasne vloge v skladu z merili in kriteriji iz tega odloka.
14. člen 
(zavrženje vlog) 
Če komisija ugotovi, da je vloga nepopolna ali nepravočasna ali ni vložena na predpisanem obrazcu, vlogo s sklepom zavrže.
15. člen 
(uporaba postopkovnih določb) 
Pri dodeljevanju štipendij po tem odloku se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
16. člen 
(medsebojna razmerja) 
Medsebojne pravice in obveznosti med občino kot štipenditorjem in izbranim kandidatom kot štipendistom se določijo s pisno pogodbo o štipendiranju. Pogodbo o štipendiranju podpišeta župan in štipendist. Za štipendista, ki na dan sklenitve pogodbe ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
17. člen 
(vsebina pogodbe) 
(1) Obvezna sestavina pogodbe o štipendiranju je: višina štipendije, čas prejemanja štipendije in podrobna opredelitev pravic ter obveznosti štipendista in štipenditorja.
(2) Če kandidat, ki je pridobil pravico do štipendije, ne podpiše pogodbe o štipendiranju v roku petih dni od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev štipendije. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka in se na podlagi sklepa komisije izda odločba o pridobitvi pravice do štipendiranja naslednjemu kandidatu iz prednostnega seznama.
18. člen 
(obdobje štipendiranja) 
(1) Štipendist ima pravico do izplačila štipendije od začetka šolskega oziroma študijskega leta, za katerega kandidat uveljavlja pravico do štipendije, do konca izobraževalnega programa na stopnji, za katerega je pridobil štipendijo.
(2) Štipendija se izplačuje na transakcijski račun štipendista, odprt v Republiki Sloveniji, najkasneje do petnajstega dne v mesecu za pretekli mesec, razen v zaključnem letniku srednješolskega izobraževanja, ko se za mesec julij in avgust štipendija ne izplačuje.
(3) Štipendist, ki je izobraževalni program, za katerega je pridobil štipendijo, uspešno zaključil pred koncem trajanja izobraževalnega programa, je upravičen do celotne štipendije za tekoče šolsko ali študijsko leto, v katerem je zaključil izobraževanje. Če je štipendist uspešno zaključil izobraževanje pred potekom dodatnega študijskega leta (absolventskega staža), mu pripada štipendija le do diplomiranja, kar pomeni, da se mu zadnja štipendija izplača za mesec, v katerem je diplomiral.
19. člen 
(obveznost štipendista) 
(1) Štipendist mora za nadaljnje prejemanje štipendije vsako novo šolsko oziroma študijsko leto redno napredovati v višji letnik.
(2) Štipendist dijak je dolžan do 15. septembra tekočega leta predložiti potrdilo o vpisu v naslednji razred in overjeno kopijo zadnjega šolskega spričevala. Štipendist študent pa je dolžan do 15. oktobra tekočega leta predložiti potrdilo o vpisu v naslednji letnik ter potrdilo o opravljenih izpitih in njihovi oceni.
(3) Štipendist je dolžan v roku petnajst dni po končanem izobraževanju predložiti štipenditorju potrdilo o končanem izobraževanju (potrdilo o diplomi ali o opravljenem srednješolskem programu).
(4) Če štipendist predloži kopijo originalnih potrdil, mora biti le-ta overjena.
20. člen 
(mirovanje štipendije) 
(1) Štipendistu pravica do štipendije miruje na podlagi sklepa komisije, če:
1. je vpisan v višji letnik in ni predložil dokazil iz predhodnega člena tega odloka;
2. ni vpisan v višji letnik zaradi starševstva, a mu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik in je prejemnik starševskega dodatka;
3. ni vpisan v višji letnik iz utemeljenih zdravstvenih ali socialnih razlogov (težja bolezen, invalidnost, težke socialne razmere), ki so trajali neprekinjeno več kot štiri mesece in so vplivali na zmanjšanje študijskih sposobnosti, kar dokazuje z zdravniškim spričevalom ali mnenjem pristojnega centra za socialno delo;
4. v preteklem šolskem letu štipendist dijak ni dosegel povprečne zaključne ocene najmanj 4,0 oziroma štipendist dijak, ki se izobražuje v programu za pridobitev deficitarnega poklica, ni dosegel povprečne zaključne ocene najmanj 3,0 oziroma štipendist študent, ki v preteklem študijskem letu ni dosegel povprečno zaključno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0. Povprečna zaključna ocena se izračuna po določilih iz 5. člena tega odloka.
(2) Štipendist, ki ni predložil dokazil iz 19. člena tega odloka, lahko uveljavi pravico do štipendije z naslednjim mesecem po predložitvi dokazil, če predloži zahtevana dokazila v roku šestdeset dni od začetka šolskega oziroma študijskega leta in izpolnjuje pogoje za nadaljevanje štipendiranja. Po izteku tega roka mu na podlagi sklepa štipendija miruje do konca šolskega ali študijskega leta.
(3) Štipendistu lahko pravica do štipendije miruje v celotni dobi izobraževanja skupaj največ eno študijsko ali šolsko leto. Če štipendist po izteku tega obdobja še vedno ne izpolnjuje pogojev zahtevane povprečne ocene vpisa, izgubi pravico do štipendije.
21. člen 
(posredovanje sprememb) 
(1) Štipendist je dolžan najkasneje v roku petnajst dni, odkar je zvedel za okoliščino, ki bistveno vpliva na štipendijsko razmerje, le-to sporočiti štipenditorju.
(2) V vsakem primeru pa je v roku petnajst dni dolžan sporočiti štipenditorju, da je:
1. prekinil, končal ali spremenil izobraževanja v programu, za katerega je pridobil pravico so štipendiranja,
2. pridobil pravico do štipendije z drugim štipenditorjem,
3. sklenil delovno razmerje,
4. spremenil stalno prebivališča izven območja občine.
22. člen 
(izguba pravice do štipendije) 
(1) Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti prejete zneske štipendije skupaj z zamudnimi obrestmi, če:
1. po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje,
2. navaja neresnične podatke,
3. spremeni smer izobraževanja, za katerega je pridobil pravico do štipendiranja brez soglasja štipenditorja,
4. iz neupravičenih vzrokov ne dokonča študija v roku, ki je določen s pogodbo o štipendiranju,
5. pridobi pravico do štipendiranja oziroma sklene pogodbo z drugim štipenditorjem v Republiki Sloveniji, se zaposli, izgubi status študenta, pridobi status zasebnika ali samostojnega podjetnika,
6. odstopi od pogodbe o štipendiranju in
7. v drugih primerih, določenih s pogodbo o štipendiranju.
(2) O izgubi pravice do štipendije na predlog komisije odloča občinska uprava s sklepom. Zoper sklep ima štipendist možnost pritožbe v roku petnajstih (15) dni. O pritožbi odloča župan.
23. člen 
(oprostitev vračila štipendije) 
Štipendista, ki iz objektivnih razlogov (težja bolezen, invalidnost, težke socialne razmere) ne zaključi posameznega izobraževanja na stopnji, za katero je prejemal štipendijo, se na njegovo prošnjo lahko delno ali v celoti oprosti vračila štipendije. Prošnji mora predložiti ustrezna dokazila. O utemeljenosti teh razlogov odloča župan na predlog komisije.
24. člen 
(obveznost štipendista po zaključenem izobraževanju) 
(1) Štipendist se je po končanem izobraževanju, za katerega je prejemal štipendijo, dolžan zaposliti na območju občine in ostati v delovnem razmerju vsaj toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo.
(2) Če ne dobi zaposlitve, ki ustreza njegovi stopnji izobrazbe, na območju občine v roku treh mesecev po zaključku izobraževanja, lahko vloži predlog za oprostitev obveznosti po tem členu, ki mu priloži dokazila o aktivnem iskanju zaposlitve v občini. O upravičenosti predloga in prenehanju obveznosti zaposlitve na območju občine odloča komisija s sklepom.
25. člen 
(dolžnosti štipenditorja) 
Štipenditor je dolžan štipendista obvestiti o morebitnih spremembah in dopolnitvah tega odloka.
26. člen 
(skrbnik pogodbe) 
Skrbnik pogodbe je odgovoren za spremljanje in izvajanja pogodbenih obveznosti ter namensko porabo javnih sredstev.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
27. člen 
(prehodna določba) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o štipendiranju in sofinanciranju strokovnega izobraževanja (Uradne objave Primorskih novic, št. 36/2003).
28. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101-0029/2019
Piran, dne 24. oktobra 2019
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)
P R O M U L G A    I L   S E G U E N T E   D E C R E T O
sull’assegnazione delle borse di studio nel Comune di Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nell’11ª seduta ordinaria del giorno 24 ottobre 2019.
N. 4101-0029/2019
Pirano, 5 novembre 2019
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), nell’11ª seduta ordinaria del 24 ottobre 2019 approva il seguente
D E C R E T O 
sull’assegnazione delle borse di studio nel Comune di Pirano 
I DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 
(Contenuto del decreto) 
Il presente Decreto stabilisce il procedimento e le condizioni di conferimento delle borse di studio, assegnate dal Comune di Pirano (in prosieguo: Comune), le fonti di finanziamento, la durata della borsa di studio e i diritti e i doveri del borsista e dell'ente erogatore della borsa di studio.
Art. 2 
(Obiettivo del decreto) 
(1) Il Comune conferisce la borsa di studio agli allievi e agli studenti quale aiuto durante il loro periodo di studio regolare. Le borse di studio si conferiscono per la formazione nella Repubblica di Slovenia.
(2) I fondi per le borse di studio sono garantiti nell’ambito del bilancio comunale di ogni anno.
(3) Il Sindaco, dopo l’approvazione del bilancio, stabilisce con delibera il numero di borse di studio messe a concorso per l’anno scolastico ovvero anno di studio successivo, di cui, per ogni tipo di borsa di studio previsto dall’articolo 3 del presente decreto deve essere messa a concorso almeno una borsa di studio.
II CONDIZIONI DI CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO 
Art. 3 
(Requisiti e condizioni) 
(1) Gli allievi possono ottenere la borsa di studio, e precisamente:
1. gli allievi dal secondo anno in poi nelle scuole medie superiori della Repubblica di Slovenia, che nell’anno scolastico precedente hanno conseguito un voto medio finale non inferiore a 4,0 e dimostrano un talento ovvero una predisposizione speciale negli ultimi due anni scolastici;
2. gli allievi dal secondo anno in poi, nelle scuole medie superiori della Repubblica di Slovenia, che nell’anno scolastico precedente hanno conseguito un voto medio finale non inferiore a 3,0, se si tratta di un programma di istruzione per conseguire una professione deficitaria.
(2) Possono ottenere la borsa di studio gli studenti, e precisamente:
1. gli studenti del corso di laurea nella Repubblica di Slovenia, che hanno conseguito una media dei voti di tutti gli esami superati di almeno 8,0 oppure come allievi un voto medio finale non inferiore a 4,0 e dimostrano un talento speciale negli ultimi due anni scolastici ovvero negli anni di studio.
(3) I candidati che hanno nell’anno scolastico ovvero nell’anno di studio precedente frequentato gli studi all’estero, devono fornire la traduzione della documentazione in lingua slovena, la scala di valutazione dell’istituzione scolastica straniera in base alla quale l’ente erogatore della borsa di studio esegue la conversione dei voti nel sistema di valutazione sloveno nonché l’attestato che l’istruzione è stata svolta nell’ambito del programma di istruzione pubblico in vigore (accreditato) presso l’istituzione educativa straniera accreditata.
(4) I candidati possono ottenere la borsa di studio una sola volta per lo stesso livello di istruzione.
(5) La borsa di studio può essere conferita ai candidati che soddisfano ai seguenti requisiti e condizioni:
1. hanno aderito in tempo utile al concorso pubblicato dal Comune,
2. al momento della presentazione della domanda hanno residenza continuativa di tre anni nel territorio del Comune e sono cittadini della Repubblica di Slovenia,
3. sono iscritti a programmi di studio pubblicamente validi,
4. non hanno un rapporto di lavoro subordinato, non svolgono una attività autonoma registrata, non sono soci di società commerciali o fondatori o cofondatori di istituti e non sono iscritti nel registro delle persone disoccupate dell’Istituto di collocamento della Repubblica di Slovenia,
5. non ricevono allo stesso tempo altre borse di studio nella Repubblica di Slovenia.
Art. 4 
(Settori deficitari) 
I settori deficitari e i programmi di istruzione si stabiliscono in base alla politica vigente riguardante le borse di studio del Governo della Repubblica di Slovenia, che include anche la distinzione dei settori deficitari per la Comunità autogestita della nazionalità italiana. I settori deficitari sono esplicitamente riportati anche nella pubblicazione del bando pubblico.
Art. 5 
(Valutazione del voto medio finale) 
(1) Numero di punti per il voto medio finale dell’allievo:
VOTO MEDIO
NUMERO DI PUNTI
oltre 4,80 fino a 5,00
50
oltre 4,60 fino a 4,80
48
oltre 4,40 fino a 4,60
46
oltre 4,20 fino a 4,40
44
oltre 4,00 fino a 4,20
42
oltre 3,80 fino a 4,00
40
oltre 3,60 fino a 3,80
38
oltre 3,40 fino a 3,60
36
oltre 3,20 fino a 3,40
34
oltre 3,00 fino a 3,20
32
(2) Quale attestato si considera la pagella autenticata dell’ultimo anno scolastico. Nel calcolo si considera la media dei voti finali di tutte le materie conseguiti nell’ultimo anno scolastico.
(3) Numero di punti per il voto medio finale dello studente:
VOTO MEDIO
NUMERO DI PUNTI
oltre 9,70 fino a 10,00
50
oltre 9,40 fino a 9,70
47
oltre 9,10 fino a 9,40
44
oltre 8,80 fino a 9,10
41
oltre 8,50 fino a 8,80
38
oltre 8,20 fino a 8,50
35
oltre 8,00 fino a 8,20
32
oltre 7,80 fino a 8,00
30
oltre 7,60 fino a 7,80
28
oltre 7,30 fino a 7,60
25
oltre 7,00 fino a 7,30
22
(4) Per gli studenti il voto medio finale si determina calcolando la media dei voti degli esami sostenuti nell’anno di studio precedente (cioè dal 1o ottobre al 30 settembre dell’anno seguente). Se lo studente nel periodo riportato ha sostenuto meno di tre esami, si considerano oltre ai voti di tali esami anche tutti i voti dell’anno di studio precedente. Quale attestato si considera la certificazione originale autenticata della facoltà concernente gli esami superati nell’ultimo anno di studio.
Art. 6 
(Valutazione del talento ovvero predisposizione speciale dei candidati) 
(1) Per talento ovvero predisposizione speciale si considerano i piazzamenti ai posti più alti delle competizioni di sapere, dei lavori di ricerca scientifica, nei settori artistici del sapere nell’attività di ricerca artistica come pure i piazzamenti ai concorsi professionali, artistici e altri e si valutano in base al livello e al tipo di competizione ovvero di concorso a punti. Tutto ciò deve essere dimostrato dai candidati con appositi attestati in forma scritta.
(2) Si considerano gli attestati acquisiti negli ultimi due anni scolastici ovvero di studio. Per il talento ovvero predisposizione speciale i candidati possono ricevere al massimo 50 punti.
(3) Il talento ovvero predisposizione speciale si valuta in punti e precisamente per ogni:
– primo posto ovvero medaglia d’oro conquistata:
– alla competizione nazionale di sapere – 3 punti, 
– alla competizione internazionale di sapere – 6 punti, 
– secondo posto ovvero medaglia d’argento conquistata:
– alla competizione nazionale di sapere – 2 punti, 
– alla competizione internazionale di sapere – 5 punti, 
– terzo posto ovvero medaglia di bronzo conquistata:
– alla competizione nazionale di sapere – 1 punto, 
– alla competizione internazionale di sapere – 4 punti, 
– lavoro di ricerca scientifica, di sviluppo o artistico premiato a livello nazionale o internazionale – 3 punti,
– partecipazione attiva con l’esposizione della relazione agli incontri professionali e scientifici, seminari o congressi – 1 punto,
– pubblicazione di un lavoro di ricerca scientifica o un articolo scientifico nel data base COBISS, lavoro artistico che ha ricevuto almeno due critiche professionali positive – 1 punto,
– altri premi, riconoscimenti o altri risultati pubblici in totale – 2 punti,
– segnalazioni degli insegnanti in totale – 1 punto,
– terminare due anni o classi in un anno di studio o scolastico – 5 punti,
– Maturando d’oro – 5 punti.
(4) Per competizioni internazionali si considerano quelle competizioni alle quali partecipano almeno quattro differenti nazioni.
Art. 7 
(Graduatoria prioritaria) 
(1) La Commissione per l’assegnazione delle borse di studio redige la lista prioritaria per ognuno dei tre tipi di borsa di studio di cui all’articolo 3 del presente Decreto in conformità alla protezione dei dati personali dei candidati. Il candidato ottiene il numero finale di punti, in base al quale è inserito nella lista prioritaria, in seguito alla valutazione del suo voto medio finale e il talento speciale, a eccezione dei candidati per la borsa di studio per le professioni deficitarie, dove si valuta solo il voto medio finale. Le borse di studio si assegnano ai candidati nell’ordine dell’elenco di priorità secondo il numero di borse di studio messe a concorso.
(2) Qualora il candidato, che ha acquisito il diritto alla borsa di studio, dichiari di non voler stipulare il contratto per la borsa di studio o non lo stipuli entro il termine previsto dal provvedimento sull’assegnazione della borsa di studio o qualora durante il periodo per la stipulazione del contratto gli cessi il diritto alla borsa di studio, la stessa si assegna al candidato successivo in base all’ordine della graduatoria per l’acquisizione di tale tipo di borsa di studio.
III AMMONTARE DELLA BORSA DI STUDIO 
Art. 8 
(Importo) 
(1) L’importo della borsa di studio per gli allievi è di 100,00 euro al mese.
(2) L’importo della borsa di studio per gli studenti è di 150,00 euro al mese.
(3) Ai sensi della Deliberazione del Sindaco, l’importo della borsa di studio viene rivalutato nel mese di settembre di ogni anno corrente, considerando l’aumento del costo della vita nel periodo dall’ultima rivalutazione.
IV PROCEDIMENTO DEL BANDO PUBBLICO 
Art. 9 
(Bando pubblico) 
Le borse di studio di cui al presente Decreto, si conferiscono in base al bando pubblico che, dopo l’approvazione del bilancio comunale dell’anno in corso, è di regola pubblicato nel mese di settembre del corrente anno. Il bando pubblico per la concessione delle borse di studio è predisposto dall’Amministrazione comunale la quale lo pubblica sul sito internet del Comune.
Art. 10 
(contenuto del bando pubblico) 
Il bando pubblico per l’assegnazione delle borse di studio deve contenere almeno:
1. la base giuridica per il conferimento delle borse di studio,
2. l’oggetto, i requisiti e le condizioni richiesti dal bando pubblico,
3. l’anno scolastico per cui sono messe a concorso le borse di studio,
4. il termine di adesione al bando,
5. il numero di borse di studio messe a concorso per ognuno dei tre tipi di borse di studio,
6. la documentazione di gara richiesta e gli allegati alla domanda,
7. l’importo della borsa di studio,
8. il presente Decreto,
9. l’elenco delle professioni deficitarie in vigore durante la pubblicazione del bando pubblico,
10. l’indirizzo e le modalità di presentazione della domanda,
11. gli altri dati rilevanti per la decisione ai fini dell’assegnazione della borsa.
Art. 11 
(Domanda) 
(1) La domanda al bando pubblico per l’acquisizione della borsa di studio comprende:
1. l’attestato autenticato di iscrizione all’anno scolastico ovvero di studio corrente,
2. per gli allievi la pagella autenticata dell’anno precedente e per gli studenti l’attestato autenticato degli esami sostenuti e la media dei voti dell’anno di studio precedente ovvero la pagella autenticata dell’ultimo anno dell’istruzione precedente,
3. l’attestato autenticato dei riconoscimenti e risultati raggiunti,
4. il modulo compilato per l’acquisizione della borsa di studio,
5. il certificato di residenza continuativa di tre anni nel territorio del Comune del candidato dalla data di presentazione della domanda ovvero la dichiarazione che l’ente erogatore della borsa di studio può acquisire i dati dai registri ufficiali,
6. il certificato di cittadinanza ovvero la dichiarazione che l’ente erogatore della borsa di studio può acquisire i dati dai registri ufficiali.
(2) Il bando pubblico può prevedere anche altri attestati che sono parte integrante della domanda.
Art. 12 
(Commissione) 
(1) Il procedimento di assegnazione delle borse di studio è condotto dalla Commissione per le borse di studio (in prosieguo: Commissione). La Commissione è composta da tre membri i quali alla prima seduta nominano il presidente. La Commissione adotta le decisioni con la maggioranza di tutti i membri della stessa.
(2) Il Sindaco con delibera nomina i membri della Commissione come segue:
1. due membri vengono nominati tra i dipendenti pubblici dell’Amministrazione comunale su proposta del direttore dell’Amministrazione;
2. un membro viene nominato tra i membri del Comitato per le attività sociali su proposta di tale Comitato.
(3) Il mandato dei membri della Commissione ha la durata di un anno.
Art 13 
(Compiti della commissione) 
(1) La Commissione redige la graduatoria prioritaria dei candidati entro quindici giorni dalla scadenza del bando in conformità alla protezione dei dati personali dei candidati, e cioe’, prima di procedere all'esame delle domande assegna a ogni candidato un codice sotto il quale si tiene conto del punteggio attribuito in base al presente Decreto.
(2) In base all’elenco di priorità della commissione, l’Amministrazione comunale, rilascia al candidato la Decisione di inserimento nella lista prioritaria e sul numero di punti acquisiti. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso.
(3) La Commissione, entro cinque giorni dalla definitività di tutti i provvedimenti sull’inserimento nella graduatoria prioritaria, approva la deliberazione sui candidati, con i quali l’ente erogatore stipulerà il contratto per la borsa di studio e rilascerà allo stesso il provvedimento sull’acquisizione del diritto alla borsa di studio. Avverso il provvedimento sull’acquisizione della borsa di studio non è ammesso ricorso. In caso di parità del numero di punti, la borsa di studio si assegna al candidato con il voto medio finale più alto. Ai candidati che non hanno acquisito il diritto alla borsa di studio, si rilascia la delibera di presa d’atto, avverso la quale non è ammesso ricorso.
(4) La Commissione per le borse di studio esamina le domande complete e pervenute in tempo utile in conformità alle misure e ai criteri del presente Decreto.
Art. 14 
(Rigetto delle domande) 
Se la Commissione accerta, che la domanda è incompleta o è pervenuta in ritardo o non è stata compilata sul modulo prescritto, rigetta la domanda con delibera.
Art. 15 
(Utilizzo delle disposizioni di provvedimento) 
Nell’assegnazione delle borse di studio in base al presente Decreto, si adottano le disposizioni della legge che regola il procedimento amministrativo generale.
Art. 16 
(Rapporti reciproci) 
I diritti e doveri reciproci tra il Comune quale ente erogatore e il candidato prescelto quale beneficiario della borsa di studio, si definiscono con il contratto di borsa di studio in forma scritta. Il contratto è firmato dal Sindaco e dal beneficiario della borsa di studio. Per il beneficiario della borsa di studio, che al giorno della firma del contratto non è ancora maggiorenne, il contratto è firmato anche dal suo rappresentante legale o dal tutore.
Art. 17 
(Contenuto del contratto) 
(1) L’elemento essenziale del contratto di borsa di studio è: l’importo della borsa di studio, il periodo di erogazione della borsa di studio e la definizione dettagliata dei diritti nonché degli obblighi del beneficiario della borsa di studio e dell’ente erogatore.
(2) Se il candidato che ha acquisito il diritto alla borsa di studio non firma il contratto di borsa di studio entro cinque giorni dal ricevimento del contratto stesso, si considera che abbia ritirato la domanda di assegnazione della borsa di studio. In tal caso si rilascia la delibera di sospensione del procedimento e in base alla delibera della Commissione, si rilascia il provvedimento di acquisizione del diritto alla borsa di studio al candidato successivo in ordine di graduatoria.
Art. 18 
(Periodo di erogazione della borsa di studio) 
(1) Il beneficiario ha diritto all'erogazione della borsa di studio dall’inizio dell’anno scolastico ovvero dell’anno di studio, per il quale il candidato esercita il diritto alla borsa di studio, fino alla conclusione del programma di istruzione per il quale ha acquisito la borsa di studio.
(2) La borsa di studio è erogata sul conto bancario del beneficiario della borsa di studio, acceso nella Repubblica di Slovenia, entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese per il mese precedente, eccetto nell’anno conclusivo dell’istruzione media superiore, in cui per il mese di luglio e agosto la borsa di studio non viene erogata.
(3) Il beneficiario della borsa di studio che ha completato con successo il programma di istruzione per il quale ha acquisito la borsa di studio prima della durata dello stesso, ha diritto a percepire l’intera borsa di studio per l’anno scolastico ovvero anno di studio corrente nel quale ha concluso l’istruzione. Se il beneficiario della borsa di studio ha completato con successo l’istruzione prima del termine dell’anno aggiuntivo di studio (status di laureando), ha diritto alla borsa di studio soltanto fino alla laurea, ciò significa, che l’ultima borsa di studio gli viene erogata per il mese in cui si è laureato.
Art. 19 
(Obblighi del beneficiario della borsa di studio) 
(1) Il beneficiario della borsa di studio, per continuare a percepire la borsa di studio medesima, deve, ogni anno scolastico essere promosso all’anno scolastico superiore ovvero ogni anno di studio universitario iscriversi all’anno superiore.
(2) Il borsista/allievo ha l’obbligo di presentare il certificato di iscrizione alla classe successiva e la copia autenticata dell’ultima pagella scolastica entro il 15 settembre dell’anno corrente. Il borsista/studente invece ha l’obbligo di presentare il certificato di iscrizione all’anno successivo nonché il certificato degli esami sostenuti e i voti conseguiti entro il 15 ottobre dell’anno corrente.
(3) Il beneficiario della borsa di studio ha l’obbligo di presentare all’ente erogatore della borsa di studio il certificato di conclusione dell’istruzione nel termine di quindici giorni dal completamento della stessa (certificato di laurea o di completamento del programma di scuola media superiore).
(4) Se il beneficiario della borsa di studio presenta la copia dei certificati originali queste devono essere autenticate.
Art. 20 
(Sospensione della borsa di studio) 
(1) Al beneficiario della borsa di studio è sospesa la borsa di studio in base alla delibera della commissione se:
1. è iscritto all’anno superiore e non ha presentato gli attestati dall’articolo precedente del presente Decreto;
2. non è iscritto all’anno superiore per motivi di genitorialità, ma gli è concesso di iscriversi nuovamente allo stesso anno e percepisce il contributo genitoriale;
3. non è iscritto all’anno superiore per validi motivi di salute o sociali (seria malattia, invalidità, condizioni sociali difficili), che sono durati ininterrottamente oltre quattro mesi e hanno influito a diminuire le capacità di studio, comprovati con il certificato medico o dal parere del centro di assistenza sociale;
4. il borsista/allievo nel precedente anno scolastico non ha ottenuto il voto medio finale di almeno 4,0 ovvero il borsista/allievo che frequenta il programma per conseguire la professione deficitaria e non ha ottenuto il voto medio finale di almeno 3,0 ovvero il borsista/studente che nell’anno precedente non ha ottenuto il voto medio finale di tutti gli esami sostenuti di almeno 8,0. Il voto medio finale si calcola in base alle disposizioni dell’articolo 5 del presente Decreto.
(2) Il beneficiario della borsa di studio, che non ha presentato gli attestati cui all’articolo 19 del presente Decreto, può esercitare il diritto alla borsa di studio dal mese successivo dopo aver presentato gli attestati, se presenta gli attestati richiesti nel termine di sessanta giorni dall’inizio dell’anno scolastico ovvero anno di studio e soddisfa alle condizioni per continuare a usufruire della borsa di studio. Dopo questa scadenza, la borsa di studio è sospesa in base alla delibera fino alla fine dell’anno scolastico ovvero anno di studio.
(3) Al beneficiario della borsa di studio il diritto alla stessa può essere sospeso durante tutto il periodo di istruzione complessivamente al massimo per un anno di studio o anno scolastico. Se il beneficiario della borsa di studio al termine di tale periodo non soddisfa ancora alle condizioni del voto medio richiesto all’iscrizione, perde il diritto alla borsa di studio.
Art. 21 
(Comunicazione di variazioni) 
(1) Il beneficiario della borsa di studio ha l’obbligo di comunicare all’ente erogatore la circostanza, che influisce sostanzialmente sul rapporto riguardante la borsa di studio, entro al massimo quindici giorni da quando ha saputo della stessa.
(2) In ogni caso invece ha l’obbligo di comunicare all’ente erogatore entro il termine di quindici giorni che:
1. ha interrotto, terminato o cambiato l’istruzione nel programma per cui ha acquisito il diritto alla borsa di studio,
2. ha acquisito il diritto alla borsa di studio con un altro ente erogatore,
3. ha instaurato un rapporto di lavoro,
4. ha cambiato la residenza al di fuori del territorio del comune.
Art. 22 
(Perdita del diritto alla borsa di studio) 
(1) Il beneficiario della borsa di studio perde il diritto alla borsa di studio e deve restituire gli importi ricevuti della borsa di studio con gli interessi di mora se:
1. per propria volontà o responsabilità interrompe l’istruzione,
2. fornisce dati non veritieri,
3. cambia l’indirizzo di istruzione per il quale ha acquisito il diritto alla borsa di studio senza il consenso dell’ente erogatore,
4. per cause ingiustificate non termina gli studi nel termine previsto dal contratto di borsa di studio,
5. acquisisce il diritto alla borsa di studio ovvero stipula il contratto con un altro ente erogatore nella Repubblica di Slovenia, instaura un rapporto di lavoro, acquisisce lo status di privato o di imprenditore autonomo,
6. recede dal contratto di borsa di studio e
7. in altri casi, stabiliti con il contratto di borsa di studio.
(2) L’Amministrazione comunale, su proposta della Commissione, decide con delibera in merito alla perdita del diritto alla borsa di studio. Avverso la delibera, il beneficiario della borsa di studio, ha la possibilità di presentare ricorso nel termine di quindici (15) giorni. Il Sindaco decide in merito al ricorso.
Art. 23 
(Esonero di restituzione della borsa di studio) 
Il beneficiario della borsa di studio, che per motivi oggettivi (malattia grave, invalidità, condizioni sociali difficili), non conclude la singola istruzione al livello per cui ha acquisito la borsa di studio, può, su sua domanda, essere esonerato dalla restituzione parziale o per intero della borsa di studio. Alla domanda deve allegare i corrispettivi attestati. Sulla sussistenza di tali motivazioni decide il Sindaco su proposta della Commissione.
Art. 24 
(Obblighi del borsista dopo la conclusione dell’istruzione) 
(1) Il beneficiario della borsa di studio, dopo la conclusione dell’istruzione per la quale ha ricevuto la borsa di studio, ha l’obbligo di trovare un’occupazione nel territorio del Comune e rimanere in rapporto di lavoro almeno per tanto tempo quanto quello in cui ha percepito la borsa di studio.
(2) Se nel termine di tre mesi dalla conclusione dell’istruzione, non trova un’occupazione idonea al suo livello di istruzione nel territorio del Comune, può inoltrare la proposta di esonero degli obblighi ai sensi del presente articolo, allegando gli attestati che dimostrano di aver ricercato lavoro attivamente nel Comune. La Commissione decide sull’ammissibilità dell’istanza e sulla sospensione degli obblighi di occupazione nel territorio del Comune.
Art. 25 
(Obblighi dell’ente erogatore) 
L’ente erogatore ha l’obbligo di comunicare le eventuali modifiche e integrazioni del presente Decreto.
Art. 26 
(Curatore del contratto) 
Il curatore del contratto è responsabile del monitoraggio e dell’adempimento agli obblighi contrattuali nonché dell’utilizzo mirato dei fondi pubblici.
V DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE 
Art. 27 
(Disposizione transitoria) 
Dal giorno dell’entrata in vigore del presente Decreto, cessa la validità del Regolamento sulla concessione delle borse di studio e sul cofinanziamento dell’istruzione professionale (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 36/2003).
Art. 28 
(Entrata in vigore del Decreto) 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 4101-0029/2019
Pirano, 24 ottobre 2019
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti