Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019

Kazalo

Št. 430-29/2019-2 Ob-3313/19, Stran 2329
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13, 81/16), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (Uradni list RS, št. 73/17), Lokalnega energetskega koncepta Občine Zagorje ob Savi, Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 (Uradni list RS, št. 7/19), Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 (Uradni list RS, št. 61/19) z NRP 2019–2022 in sklepa župana št. 430-29/2019 z dne 12. 10. 2019, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis 
za »Sofinanciranje zamenjave ogrevalnih sistemov v gospodinjstvih v Občini Zagorje ob Savi v letu 2019«
1. Naziv in sedež nosilca javnega razpisa: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije v eno in dvostanovanjskih stavbah na območju Občine Zagorje ob Savi za namen:
– vgradnje toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
– priključitve stanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja na obnovljiv vir energije, ki ga v centru Zagorja upravlja Komunala Zagorje.
Nepovratna finančna spodbuda se lahko za posamezno eno ali dvostanovanjsko stavbo dodeli samo enkrat.
3. Namen razpisa je zmanjšanje onesnaženosti zraka s PM10 delci, povečanje rabe obnovljivih virov energije ter večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na javnem razpisu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in:
– lastnik ali solastnik nepremičnine, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega razpisa, s pisnim soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine,
– imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega razpisa,
– ožji družinski član lastnika ali solastnika nepremičnine, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega razpisa, s pisnim soglasjem lastnika oziroma lastnikov,
– najemnik nepremičnine, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega razpisa, s pisnim soglasjem lastnika oziroma lastnikov.
Vlagatelj, ki ni (edini) lastnik nepremičnine, mora vlogi predložiti soglasje solastnikov nepremičnine v obsegu vsaj 75 % solastniških deležev.
Naložba mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a. Stanovanjska stavba, v kateri se menja ogrevalni sistem, se nahaja na območju Občine Zagorje ob Savi.
b. Naložba je že izvedena.
c. Naložba je bila sofinancirana s strani Eko sklada j.s., in sicer iz javnega poziva »Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb«. Sredstva Eko sklada j.s. so bila vlagatelju izplačana (nakazana) najkasneje v letu 2019.
d. Občina Zagorje ob Savi bo subvencionirala naprave vgrajene po 1. 1. 2017.
e. Subvencija se dodeli v primeru, da se je stanovanjski objekt ogreval izključno z enosobno kurilno napravo na les/premog in bo to napravo nadomestil sistem centralnega ogrevanja s toplotno črpalko (oziroma priključitev na daljinsko ogrevanje) ali pa v primeru, da bo sistem centralnega ogrevanja s toplotno črpalko (oziroma priključitev na daljinsko ogrevanje) nadomestil kurišče na les/premog v obstoječem sistemu centralnega ogrevanja stanovanjske stavbe. Kot kurilna naprava na les se v tem razpisu obravnavajo vse kurilne naprave na lesno biomaso. Staro kurišče na les/premog je odstranjeno iz objekta.
Vlagatelji, ki bodo menjali druge naprave za ogrevanje (plinske peči, peči na kurilna olja, toplotne postaje v daljinskem ogrevanju etc.) do nepovratne finančne spodbude ne bodo upravičeni. Prav tako do nepovratne finančne spodbude ne bodo upravičeni vlagatelji, ki bi po zaključku investicije za ogrevanje objekta še vedno ohranili staro kurišče na les ali premog. Pred izplačilom nepovratne finančne spodbude se lahko opravi ogled izvedbe investicije s strani pooblaščene strokovne osebe.
5. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje gospodinjstev za zamenjavo ogrevalnega sistema v letu 2019 znaša 30.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena po Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 (Uradni list RS, št. 61/19) z NRP 2019–2022. Sredstva se bodo dodeljevala do porabe zagotovljenih proračunskih sredstev, potem se javni razpis zapre.
6. Višina sofinanciranja: višina nepovratne finančne spodbude za upravičeno investicijo bo načeloma enaka višini zneska, s katerim bo investicijo sofinanciral Eko sklad, vendar ne več kot 1.250,00 EUR.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
8. Vsebina vloge: vloga mora biti oddana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji. Tako pripravljena vloga bo obravnavana kot popolna.
9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi http://www.zagorje.si/ ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na Občini Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti tudi po elektronski pošti.
10. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo obravnavala vse podane vloge, ki bodo prispele do roka za prijavo na razpis.
Odpiranje in pregled vlog:
Vloge se odpirajo po vrstnem redu prejetja. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija.
Popolnost in dopolnitev vlog:
Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na obrazcih razpisne dokumentacije in ima priložene vse potrebne priloge. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi. Rok dopolnitve je 15 dni od prejema poziva za dopolnitev. V primeru, da vlagatelj, ki je pozvan k dopolnitvi vloge, tega ne stori v roku, ki ga predpisuje ta javni razpis, se vloga zavrže.
Pravočasno dopolnjene vloge se uvrstijo po datumu in uri prejetja, in sicer na konec seznama za obdobje, ko je bila vloga vložena. V primeru, da je v seznam popolnih vlog uvrščeno več vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva razdelijo popolnim vlogam na začetku seznama, glede na vrstni red datuma in ure prejema ter razpoložljiva sredstva.
S sklepom se zavržejo vloge:
– ki so prispele po zaključku/zaprtju razpisa,
– nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno.
Z odločbo se zavrnejo vloge:
– ki so neutemeljene,
– ki so vsebinsko neustrezne,
– ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo.
O dodelitvi sredstev vlagateljem bo odločeno z odločbo, v kateri bo navedena višina odobrenih nepovratnih finančnih spodbud.
Medsebojne obveznosti med Občino Zagorje ob Savi in vlagateljem se uredijo s pogodbo o sofinanciranju zamenjave ogrevalnega sistema, ki jo vlagatelj sklene z Občino Zagorje ob Savi po pravnomočnosti odločbe.
Sredstva bodo nakazana 30. dan po podpisu pogodbe.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja vlog.
Vlagatelj lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti odločbe v roku 15 dni od prejema odločbe pri županu Občine Zagorje ob Savi. Pritožba se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.
V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena pritožba. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za dodelitev sredstev.
11. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti od začetka razpisa do vključno 31. 12. 2019 oddane v zaprtih pisemskih ovojnicah, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje zamenjave ogrevalnih sistemov v gospodinjstvih v Občini Zagorje ob Savi v letu 2019«. Na zadnji strani pisemske ovojnice morajo biti navedeni podatki vlagatelja vloge (ime in priimek, naslov).
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno ali oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
Razpis bo odprt do porabe sredstev.
12. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo v tretjem tednu januarja 2020 in ne bo javno.
13. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani prejmejo na Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi, na tel. 03/56-55-708 ali po e-pošti: obcina.zagorje@zagorje.si.
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti