Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3439. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članice nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d.d.
3440. Sklep o imenovanju člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d.d.
3441. Sklep o imenovanju petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija
3442. Sklep o imenovanju petih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
3443. Sklep o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
3444. Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
3445. Sklep o soglasju k Pravilom Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
3446. Sklep o soglasju k Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji

DRŽAVNI SVET

3447. Sklep o izvolitvi predsednika in članov Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta Republike Slovenije
3448. Sklep o potrditvi mandata članom Državnega sveta Republike Slovenije
3449. Sklep o izvolitvi predsednika Državnega sveta Republike Slovenije
3450. Sklep o imenovanju sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3497. Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito
3498. Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Arto-Blanca na reki Savi
3499. Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Krško na reki Savi
3500. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

Odloki

3501. Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za obdobje do 30. septembra 2018

Sklepi

3502. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2018
3503. Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2018
3504. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2018
3505. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2018
3506. Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2018

MINISTRSTVA

3451. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja zdravja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3452. Pravilnik o zdravstvenih pregledih pomorščakov
3453. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določanju zavarovalne osnove

USTAVNO SODIŠČE

3454. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in odpravi odločb Državne volilne komisije

BANKA SLOVENIJE

3455. Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ
3456. Sklep o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov
3457. Sklep o makrobonitetnem spremljanju področja likvidnosti in strukture financiranja
3458. Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah
3459. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije
3460. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju podružnic bank držav članic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3461. Sklep o popravku odločbe Državnotožilskega sveta

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3462. Pravila Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
3463. Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
3464. Pravilnik o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje
3465. Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 30. 11. 2017

OBČINE

Dobrepolje

3466. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrepolje

Dobrna

3467. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dobrna
3468. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2017

Dobrova-Polhov Gradec

3469. Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dobrova - Polhov Gradec
3470. Odlok o spremembi Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
3471. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Ig

3472. Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ig

Ilirska Bistrica

3473. Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Ilirska Bistrica
3474. Dopolnitve in spremembe Statuta Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.
3475. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

Ivančna Gorica

3495. Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Občini Ivančna Gorica
3496. Sklep o številu in višini štipendij iz proračuna Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2017/2018

Koper

3476. Odlok o preimenovanju naselja Jelarji v naselje Elerji
3477. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic večjega števila hudih neurij v letu 2017
3478. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest
3479. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3480. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3481. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje med Ljubljansko in Kolodvorsko cesto
3482. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja “ob pasareli” pri ŠRC Bonifika

Kozje

3483. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2018

Litija

3484. Razpis nadomestnih volitev treh članov sveta Krajevne skupnosti Dole pri Litiji

Log-Dragomer

3485. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Log - Dragomer

Odranci

3486. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Odranci

Rogaška Slatina

3487. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2018
3488. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina
3489. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sodražica

3490. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sodražica
3491. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica
3492. Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodražica
3493. Sklep o spremembi Sklepa o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v Občini Sodražica

Šmarje pri Jelšah

3494. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Šmarje pri Jelšah

POPRAVKI

3507. Popravek Gradbenega zakona (GZ)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti