Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3483. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2018, stran 10807.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718) in 90. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) izdajam
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2018 
1. člen 
Do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto 2018 se financiranje funkcij Občine Kozje ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljujejo na podlagi proračuna Občine Kozje za leto 2017.
2. člen 
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 1. 1. 2018 do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto 2018 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2018.
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2017.
4. člen 
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018.
Št. 410-0124/2017-1
Kozje, dne 8. decembra 2017
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc l.r.