Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

VL 84229/2017 Os-3476/17, Stran 2945
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Samo Lozej, Verovškova ulica 62, Ljubljana, po Mark Kušej, Verovškova ulica 70, Ljubljana, proti dolžniku Gopal Puri, Nathan Road, Hollywood Plaza 610, Hong Kong, ki ga zastopa zak. zast. Dobnik Carmen – odvetnica, Likozarjeva ulica 6, Ljubljana, zaradi izterjave 332,86 EUR, sklenilo:
Dolžniku Gopal Puri, Nathan Road, Hollywood Plaza 610, Hong Kong, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2017