Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

Št. 1100-156/2017/8 Ob-3633/17, Stran 2916
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 13. člena Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17) ter 4. člena Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10) objavlja
javni razpis 
študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vrtcih in šolah v študijskem letu 2017/18
1. Predmet in namen razpisa
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v glasbenih šolah, vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednjih šolah, višjih strokovnih šolah in dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: vzgojno-izobraževalni zavodi), in sicer za:
A. Subvencioniranje šolnine za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v študijskem letu 2017/18 vpisani v naslednje študijske programe za izpopolnjevanje:
– študijski program za izpopolnjevanje za izvajanje specialnopedagoške in socialnopedagoške pomoči otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področji učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,
– študijski program specialnopedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok s posebnimi potrebami, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,
– študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem,
– študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine, Filozofska fakulteta in Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru,
– študijski program za poučevanje predmeta naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole – fizikalni del, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru,
– študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
B. subvencioniranje šolnine za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v študijskem letu 2017/18 vpisani v naslednje študijske programe za izpopolnjevanje:
– pedagoško-andragoškega izobraževanja, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem,
– pedagoško-andragoškega izobraževanja, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,
– pedagoško-andragoškega izobraževanja, Filozofska fakulteta v Ljubljani,
– pedagoško-andragoškega izobraževanja, Filozofska fakulteta Univerza v Mariboru,
– pedagoško-andragoškega izobraževanja, Pedagoška fakulteta v Mariboru,
– program pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega izpopolnjevanja za strokovne delavce s srednjo izobrazbo, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana.
V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10) imajo pravico do študijske pomoči kandidati, ki so zaposleni v vzgojno-izobraževalnem zavodu, ki izvaja javno službo, ter izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom in z razpisom, študijska pomoč pa je namenjena subvencioniranju izobraževanja.
2. Pogoji za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti skladna s predmetom in namenom razpisa.
A. pogoji za pridobitev subvencije za študijske programe za izpopolnjevanje, navedene pod alinejo A prve točke razpisa
Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so zaposleni v vzgojno-izobraževalnem zavodu iz 1. točke razpisa,
– so v študijskem letu 2017/18 vpisani v zgoraj navedeni študijski program za izpopolnjevanje, s katerim bodo izpolnjevali pogoje za strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju,
– niso prejeli sredstev za namen financiranja šolnine študijskega programa s strani pravne osebe oziroma šolnina iz teh sredstev ni financirana v celoti,
– so na izobraževanje vpisani s soglasjem delodajalca.
B. pogoji za pridobitev subvencije za študijske programe pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja, navedene pod alinejo B prve točke razpisa
Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so zaposleni v vzgojno-izobraževalnem zavodu iz 1. točke razpisa,
– so v študijskem letu 2017/18 vpisani v študijski program pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja, s katerim bodo izpolnjevali pogoje o izobrazbi za delovno mesto na katerem opravljajo vzgojno-izobraževalno delo, in sicer:
– učitelja strokovnoteoretičnega predmeta oziroma strokovnega modula v poklicnem in strokovnem izobraževanju, gimnaziji ali glasbeni šoli, ali
– učitelja splošnoizobraževalnega predmeta psihologija v strokovnem izobraževanju ali gimnaziji, ali
– laboranta, inštruktorja, učitelja praktičnega pouka ali drugega strokovnega delavca s srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo,
– niso prejeli sredstev za namen financiranja šolnine študijskega programa od pravne osebe oziroma šolnina iz teh sredstev ni financirana v celoti,
– so na izobraževanje vpisani s soglasjem delodajalca.
3. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev, namenjena za subvencioniranje šolnine kandidatov, je 260.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2018, proračunska postavka 715310 – Izobraževanje učiteljev, konto 4119 – Transferi posameznikom. Skrbnica proračunske postavke je mag. Darinka Cankar.
Najvišja subvencija šolnine za posameznega prejemnika, ki je vpisan v program za izpopolnjevanje izobrazbe, znaša:
Nosilec programa
Študijski program izpopolnjevanja
Najvišji znesek sofinanciranja
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
Pedagoško-andragoško izobraževanje
980,00 €
Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine
1810,50 €
Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta
Študijski program za izpopolnjevanje za izvajanje specialnopedagoške in socialnopedagoške pomoči otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami
1655,24 €
Študijski program za specialnopedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok s posebnimi potrebami, modul B
1890,92 €
Študijski program za specialnopedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok s posebnimi potrebami, modula A in C
439,70 €
Pedagoško-andragoško izobraževanje
1062,36 €
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva
400,00 €
Pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah
890,00 €
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta in Pedagoška fakulteta
Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine
2058,00€
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Pedagoško-andragoško izobraževanje
900,00 €
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
Pedagoško-andragoško izobraževanje
900,00 €
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Študijski program za poučevanje predmeta naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole – fizikalni del
930,00 €
Srednja vzgojiteljska šola in Gimnazija Ljubljana
Program pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega izpopolnjevanja za strokovne delavce s srednjo izobrazbo
295,00 €
V skladu z namenom razpisa se subvencija ustrezno zmanjša, če je kandidat za namen financiranja šolnine študijskega programa prejel sredstva od pravne osebe.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva v proračunskem letu izbranim kandidatom predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani kandidat ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od prijave.
Ministrstvo si prav tako pridržuje pravico, da predmetni javni razpis do izdaje sklepov o dodelitvi subvencije kadarkoli prekliče.
4. Obvezna oblika in vsebina prijave
Vsaka prijava mora obvezno vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo na razpis za pridobitev subvencije šolnin v šolskem letu 2017/18,
– uradno potrdilo o vpisu v študijski program za izpopolnjevanje iz A. ali B. točke, za katerega želi kandidat pridobiti subvencijo,
– dokazilo o višini šolnine za tekoči letnik študijskega programa za izpopolnjevanje, za katerega želi kandidat pridobiti subvencijo (fotokopija pogodbe o izobraževanju, fotokopija položnice o plačilu šolnine ali potrdilo fakultete o višini šolnine v študijskem letu 2017/18),
– izjavo kandidata, da ni prejel sredstev za namen financiranja šolnine študijskega programa od pravne osebe (izjava je vključena v obrazec), oziroma v primeru prejetja takih sredstev, dokazilo o višini financiranja,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi kandidata.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis študijskih pomoči 2017/18«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, najkasneje do 18. 1. 2018. Prijava se šteje za pravočasno, če je najkasneje do 18. 1. 2018 prispela v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, oziroma je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, tj. 18. 1. 2018.
Vlog v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene.
6. Odpiranje vlog
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija). Ker se pričakuje večje število vlog, bo predvidoma dne 22. 1. 2018 v prostorih ministrstva potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti članov razpisne komisije. Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja njihovo popolnost. Vloga je formalno popolna, če so predloženi vsi dokumenti, določeni v 4. točki. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja prijavitelje pisno pozvala k dopolnitvi.
Ob morebitnih nejasnih oziroma nepopolnih podatkih v bistvenih elementih prijave bo razpisna komisija prijavitelja pozvala k posredovanju pojasnila.
Vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 5. točki, ali ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa, in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bodo zavržene.
Vloge tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev iz 2. točke, ali bodo vsebovale netočne oziroma nepopolne podatke v bistvenih elementih prijave in jih prijavitelj tudi na poziv razpisne komisije ne bo ustrezno pojasnil, bodo zavrnjene.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločila ministrica za izobraževanje, znanost in šport.
7. Merila za izbor kandidatov: če bo na razpis pravočasno prispelo več popolnih vlog kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, se razpoložljiva sredstva razdelijo tako, da se vsakemu upravičenemu prijavitelju dodeli sorazmerno nižji znesek od zneska, določenega v 3. točki razpisa.
8. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
O izbiri bodo vlagatelji obveščeni s sklepom ministrstva, najkasneje v roku šestdesetih dni od odpiranja vlog.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto.
9. Sklenitev pogodb: na podlagi sklepa o izbiri bo ministrstvo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo o subvencioniranju izobraževanja. Če se po izdanem sklepu ugotovi dejstvo, na podlagi katerega bi v postopku javnega razpisa prišlo do drugačnega sklepa, če bi bilo ob izdaji znano, ministrstvo lahko odstopi od podpisa pogodbe. Štiri izvode podpisanih pogodb bo prejemnik subvencije moral v predpisanem roku vrniti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Pravočasen odziv prejemnika s predložitvijo podpisanih izvodov pogodbe je pogoj za izvršitev sklepa, sicer se šteje, da je prijavo za pridobitev sredstev umaknil.
10. Izplačilo subvencije
Ministrstvo bo prejemniku študijske pomoči subvencijo izplačalo v enkratnem znesku, najkasneje v devetdesetih dneh po podpisu pogodbe o subvencioniranju izobraževanja.
Če prejemnik študijske pomoči ne izpolni pogodbenih obveznosti, je dolžan vrniti prejeti znesek skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Zakonite zamudne obresti tečejo od dneva zapadlosti do vračila.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo razpisa in prijavni obrazec, je na voljo na spletnih straneh ministrstva http://www.mizs.gov.si (področje javni razpisi). Za dodatne informacije lahko pokličete Natašo Miklič (tel. 01/400-53-27) ali Vido Trilar (tel. 01/400-52-33) ali pišete na elektronski naslov katis.mizs@gov.si.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport